Japanese Contemporary Bible

創世記 40:1-23

40

夢を解き明かすヨセフ

1-3その後、王宮の料理長とぶどう酒の毒味役とが、王のきげんをそこねて、監獄に入れられました。それはポティファルの邸内にある、ヨセフが入っているあの監獄です。 4しばらくの間、二人はそこに閉じ込められていました。ポティファルはヨセフに、彼らの世話をするよう命じました。

5ある夜、二人は夢を見ました。 6翌朝ヨセフが行くと、二人とも元気がなく、うなだれています。

7「どうなさったのです。何か心配事でも?」

8「実はゆうべ二人とも夢を見てね、その意味がさっぱりわからないので、困っていたのだ。」

「夢を解釈するのは神様です。で、どんな夢ですか? よろしければお聞かせください。」

9-10ぶどう酒の毒味役が、先に話し始めました。「私の夢はこうだ。目の前にぶどうの木があって、見ると枝が三本ある。それにつぼみができ、花が咲き、実がなった。 11私は片手に王様のワイングラスを持っていたので、その中にぶどうの汁を絞り出し、王様にささげると、それを飲んでくださった、という夢だよ。」

12「その夢の意味はこうですよ。ぶどうの三本の枝は三日間という意味です。 13三日したら、王様はあなたを監獄から出し、前と同じ、ぶどう酒の毒味役に取り立ててくださいます。 14その時は、私のことも思い出してください。再び王様のお気に入りになられるのですから、私の身の上をじきじきに話し、ここから出られるようお口添えください。 15私はもともとヘブル人ですが、さらわれてここに来たのです。そして、無実の罪で投獄されてしまったのです。」

16最初の夢の解き明かしがよかったのを見て、料理長は期待しながら自分の夢を話し始めました。「私の夢では、自分の頭にパンかごを三つ載せていた。 17一番上のかごは、王様の召し上がるパンやケーキ類でいっぱいだった。ところが鳥が来て、片っぱしから食べてしまったのだ。」

18-19「三つのかごは、やはり三日間のことです。ただ、あとがいけません。三日後、あなたは死刑になります。枝につるされ、あなたの肉は鳥がついばむでしょう。」

20三日後はファラオの誕生日でした。それで、王宮の役人や使用人たちをみな招いて、宴会が開かれました。その時、王が使いをやって、ぶどう酒の毒味役と料理長を呼んだので、二人は監獄から出され、王のところへ連れて来られました。 21王は、毒味役を前と同じ仕事に戻したのですが、 22料理長のほうは死刑にして木につるすよう命じました。ヨセフの言ったとおりでした。 23ところが、毒味役はあまりにうれしくて、ヨセフのことを思い出さず、王に口添えすることをすっかり忘れてしまいました。

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 40:1-23

Ginsaysay ni Jose ang Kahulugan sang Duha ka Damgo

1-2Natabo sang ulihi nga ang pangulo sang mga manugserbi sang ilimnon sang hari sang Egipto kag ang pangulo sang iya mga manugluto sang tinapay nakasala sa iya. Naakig gid ang hari40:1-2 hari: sa Hebreo, Faraon. Amo man sa masunod nga mga bersikulo. sa sining duha niya ka opisyal. 3Gani ginpapriso niya sila sa prisohan nga sa diin napriso man si Jose, sa ginaestaran sang kapitan sang mga guwardya sa palasyo. 4Si Jose ang ginsaligan sang kapitan sang mga guwardya nga mag-atipan sa ila. Nagdugay sila didto sa prisohan.

5Isa sadto ka gab-i, nagdamgo ang manugserbi sang ilimnon kag ang manugluto sang tinapay samtang didto sila sa prisohan. Ang kada isa sa ila lain ang damgo kag lain man ang kahulugan sang ila damgo. 6Pagkaaga, pagkadto ni Jose sa ila, nakita niya nga maluya sila. 7Gani ginpamangkot niya sila, “Ngaa nga masinulub-on kamo?” 8Nagsabat sila, “Nagdamgo abi kami pero wala sing may magsaysay sang kahulugan.” Nagsiling si Jose, “Ang Dios ang nagahatag sang kaalam sa pagsaysay sang kahulugan sang mga damgo. Abi sugiri ninyo ako kon ano ang inyo mga damgo.”

9Gani ginsugid sang pangulo sang mga manugserbi sang ilimnon ang iya damgo. Siling niya, “Nagdamgo ako nga may isa ka puno sang ubas sa akon atubangan 10kag may tatlo ini ka sanga. Nagpanalingsing ini, nagpamulak, kag naluto ang iya mga bunga. 11Nagauyat ako sang kupa sang hari sang Egipto kag nagpuksi sang ubas kag ginpuga ko dayon sa kupa. Pagkatapos ginhatag ko ang kupa sa hari.”

12Nagsiling si Jose, “Amo ini ang kahulugan sang imo nga damgo: Ang tatlo ka sanga nagakahulugan sang tatlo ka adlaw. 13Sa wala pa matapos ang tatlo ka adlaw, paguwaon ka sang hari sa prisohan kag pabalikon sa imo obra bilang manugserbi sang iya ilimnon. 14Kabay pa nga dumdumon mo ako kon ara ka na sa maayo nga kahimtangan. Kag bilang pagpakita sang imo kaayo sa akon, sambita man ako sa hari agod mabuligan mo ako nga makaguwa sa prisohan. 15Kay sa pagkamatuod, ginpuwersa lang ako nga dal-on diri sa Egipto halin sa lugar sang mga Hebreo, kag bisan diri wala man ako sing may nahimo nga sala agod prisohon.”

16Pagkabati sang pangulo sang mga manugluto sang tinapay nga maayo ang kahulugan sang damgo sang iya kaupod, ginsugid man niya ang iya damgo kay Jose. Siling niya, “Nagdamgo man ako nga may ginalukdo ako nga tatlo ka alat nga may mga tinapay. 17Ang sa ibabaw gid nga alat may sulod nga nagkalain-lain nga klase sang tinapay para sa hari sang Egipto, pero ginatuka ini sang mga pispis.”

18Nagsiling si Jose, “Amo ini ang kahulugan sang imo nga damgo: Ang tatlo ka alat nagakahulugan sang tatlo ka adlaw. 19Sa wala pa matapos ang tatlo ka adlaw, paguwaon ka sang hari sa prisohan, pero papugutan ka sang ulo kag ipatuhog ang imo bangkay sa nagatindog nga kahoy, kag pagatuk-on ka sang mga pispis.”

20Karon, ang ikatlo nga adlaw kaadlawan sang hari sang Egipto. Gani nagpapunsyon siya para sa tanan niya nga mga opisyal. Ginpaguwa niya sa prisohan ang pangulo sang iya mga manugserbi sang ilimnon kag ang pangulo sang iya mga manugluto sang tinapay kag ginpaatubang sa iya mga opisyal. 21Ginpabalik niya ang pangulo sang mga manugserbi sang ilimnon sa iya obra, 22pero ang pangulo sang mga manugluto sang tinapay, ginpatuhog niya ang bangkay sini. Natabo tanan ang ginsiling ni Jose sa ila. 23Pero wala gid makadumdom ang pangulo sang mga manugserbi sang ilimnon kay Jose.