Zefanja 2 – HTB & AKCB

Het Boek

Zefanja 2:1-15

Het oordeel over de volken

1Kom tot inkeer, schaamteloos volk! 2Nu kan het nog, straks is het te laat. Kom tot uzelf, voordat de toorn van de Here over u losbarst en de dag van zijn oordeel aanbreekt. 3Laten de nederigen die de Here gehoorzamen, Hem om redding smeken. Wees nederig en rechtvaardig. Misschien zal de Here u op die dag sparen. 4Gaza, Askelon, Asdod en Ekron, al deze Filistijnse steden zullen door verwoesting getroffen worden en veranderen in ruïnes. 5Onheil komt over u, Filistijnen die aan de kust en in het land Kanaän wonen! Ook u wordt door het oordeel van de Here getroffen. Hij zal u tot de laatste man uitroeien. 6De kuststreek zal veranderen in een weidegebied voor schapen en geiten. 7De weinige overlevenden van de stam Juda zullen daar weidegrond vinden. Zij zullen ʼs nachts slapen in de verlaten huizen van Askelon. Want de Here, hun God, zal naar hen omzien en een verandering ten goede bewerken.

8‘Ik heb gehoord hoe de Moabieten en Ammonieten mijn volk uitlachten en bespotten en hoe zij het land van mijn volk verachtten. 9Daarom, zo waar Ik leef,’ zegt de Here van de hemelse legers, de God van Israël, ‘Ik zal Moab en Ammon verwoesten, net zoals Ik met Sodom en Gomorra heb gedaan. Zij zullen voor eeuwig veranderen in een veld vol distels, in een zoutafgraving en in een woestenij. Wie van mijn volk zijn overgebleven, zullen hen plunderen en hun land in bezit nemen.’ 10Dit zal het loon zijn voor hun overmoed, want zij hebben gespot en zijn tekeer gegaan tegen het volk van de Here van de hemelse legers. 11De Here zal hun vreselijke dingen laten overkomen. Hij zal alle afgoden ter wereld laten wegteren en iedereen zal Hem aanbidden, ieder volk in zijn eigen land. 12Ook u, Ethiopiërs, zult door zijn zwaard worden geveld 13en hetzelfde zal de landen in het noorden overkomen. Hij zal Assur vernietigen en zijn hoofdstad Ninevé veranderen in een wildernis, in een dorre woestijn. 14Deze stad zal weidegrond worden voor schapen en allerlei wilde dieren zullen daar hun holen hebben. Pelikanen en roerdompen zullen overnachten in de ruïnes. Hoor eens hoe zij krijsen door de kapotte vensters! Elk huis is een puinhoop en de cederhouten betimmering is totaal vernield. 15Dat is nu de stad die eens zo uitgelaten en onbezorgd was! Dat zijn de restanten van de stad die bij zichzelf zei: ‘Ik ben de allergrootste stad ter wereld!’ Kijk eens wat een woestenij zij is geworden! Zij werd een plaats waar de wilde dieren wonen. Ieder die haar passeert, zal haar bespotten en vol afschuw met de handen schudden.

Akuapem Twi Contemporary Bible

Sefania 2:1-15

1Mommoaboa mo ho ano, mommoaboa mo ho ano,

mo, animguaseman,

2ansa na bere a wɔahyɛ no adu,

na da no resen te sɛ ntɛtɛ,

ansa na Awurade abufuwhyew no

aba mo so,

ansa na Awurade abufuw da no

aba mo so.

3Monhwehwɛ Awurade, ahobrɛasefo a mowɔ asase so,

mo a moyɛ nʼahyɛde.

Monhwehwɛ trenee, monhwehwɛ ahobrɛase;

ebia ɔbɛkora mo so

Awurade abufuw da no.

Atemmu A Etia Filistia

4Wobegyaw Gasa

na wɔagyaw Askelon sɛ amamfo.

Owigyinae na wɔbɛma Asdod ada mpa mu

na wɔatutu Ekron ase.

5Munnue, mo a mote mpoano,

mo Keretifo;

Awurade asɛm tia mo.

Kanaan, Filistifo asase.

Mɛtɔre mo ase,

na obiara renka.

6Asase a ɛda mpoano, faako a Keretifo te

bɛyɛ atenae ama nguanhwɛfo

ne wɔn nguannan.

7Saa asase no bɛyɛ Yudafi nkae no de;

ɛhɔ na wobenya mmoa adidibea.

Anwummere, wɔbɛdeda wɔ

Askelon afi mu.

Na Awurade, wɔn Nyankopɔn bɛhwɛ wɔn,

na ɔde wɔn ahonyade nyinaa bɛsan ama wɔn.

Atemmu A Etia Moab Ne Amon

8“Mate Moab nsopa ne

Amonfo atweetwee;

wɔn a wɔsopaa me nkurɔfo

na wohunahunaa wɔn wɔ wɔn asase ho.

9Enti sɛ mete ase yi,”

sɛnea Asafo Awurade,

Israel Nyankopɔn, se ni,

“Ampa ara Moab bɛyɛ sɛ Sodom,

na Amonfo ayɛ sɛ Gomora,

faako a nwura ne nkyene amoa wɔ,

bɛyɛ asase a ɛda mpan afebɔɔ.

Me man nkae bɛfow wɔn afa;

me manfo a wobenya wɔn ti adidi mu no bɛfa wɔn asase.”

10Wɔn ahantan so akatua a wobenya ni,

sɛ wɔyeyaw na wodi Asafo Awurade nkurɔfo ho fɛw nti.

11Awurade ho suro bɛba wɔn so

bere a ɔbɛsɛe asase no so anyame nyinaa.

Mpoano aman nyinaa bɛsɔre no,

wɔ wɔn ankasa wɔn asase so.

Atemmu A Etia Kus

12“Mo Etiopiafo nso,

mʼafoa ano na wobekunkum mo.”

Atemmu A Etia Asiria

13Awurade bɛteɛ ne nsa wɔ atifi aman so

na wasɛe Asiria,

na wama Ninewe ada mpan koraa

na so awo wosee sɛ nwea pradada so.

14Nguankuw ne anantwi bɛdeda hɔ,

mmoadoma nyinaa.

Sare so patu ne abonsamnoma

bɛtena nʼadum no so.

Wɔn su begyigye afa mfɛnsere mu,

nnwiriwii besisiw apon ano akwan,

mpuran a wɔde sida ayɛ no ho bɛdeda hɔ.

15Eyi ne kuropɔn a edi ahurusi

na ɛte asomdwoe mu.

Ɔhoahoaa ne ho se,

“Me ne no, obiara nte sɛ me.”

Hwɛ sɛnea atetew apansam,

na ayɛ nkekammoa atenae!

Obiara a otwa mu wɔ hɔ no serew no,

him ne nsa fɛwdi so.