Het Boek

Psalmen 99

1De Here is de eeuwige Koning.
Laten alle volken dat goed beseffen
en eerbied voor Hem hebben.
Zijn troon is boven de cherubs.
De aarde is aan Hem onderworpen
en moet zich met diep ontzag onder Hem stellen.
De Here woont in Jeruzalem.
Hij is hoog verheven boven alle volken.
Laten zij daarom ook uw grote en heilige naam prijzen.
God is een heilige God.
De koning, door U aangesteld,
houdt van eerlijke rechtspraak.
U hebt het volk een zuivere wet gegeven.
U hebt het een rechtvaardige wetgeving geschonken.
Maak de Here, onze God, groot.
Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer.
Alleen Hij is heilig.
Mozes en Aäron waren zijn eerste priesters
en ook Samuël kende Hem bij zijn naam.
Zij gingen vertrouwelijk met Hem om
en als zij Hem riepen, antwoordde Hij hun.
Hij sprak met hen in de wolkkolom,
zij hebben altijd gedaan wat Hij zei.
Zijn woord was voor hen wet.
Here, U hebt hun altijd antwoord gegeven.
O mijn God, U hebt hun altijd vergeven,
hoewel U wel strafte als dat nodig was.
Maak de naam van de Here, onze God, groot.
Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer,
want de Here, onze God, is een heilige God.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 99

Herren er en god og retfærdig konge

1Herren er konge, og alle folkeslag bæver.
    Han sidder på en trone af keruber,
        og hele jorden skælver.
Han sidder som konge på Zions bjerg,
    han hersker over alle jordens folkeslag.
De skal ære hans store og herlige navn.
    Hans navn er helligt.
Du store konge, som elsker retfærdighed,
    du har sørget for lighed og retfærdighed i Israel.
Lovpris Herren, vor hellige Gud,
    bøj jer ned for hans fødder,
        for han er hellig.
Moses og Aron var hans præster,
    Samuel en profet, der bad til Gud.
        De påkaldte Herren, og han svarede dem.
Han talte til dem fra skysøjlen,
    og de fulgte den vejledning, han gav dem,
        adlød hans bud og befalinger.
Herre, vor Gud, du svarede dem og var villig til at tilgive,
    selv om du måtte straffe dem for deres synder.
Lovpris Herren, vor Gud,
    tilbed ham på hans hellige bjerg.
        Hellig er Herren.