Het Boek

Psalmen 9:1-21

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Te zingen op de wijs van ‘De dood van de zoon.’

2Here, ik prijs U

met mijn hele hart.

Ik vertel iedereen

over de geweldige dingen die U doet.

3Ik loop over van blijdschap en vreugde

dankzij U.

Over U wil ik zingen,

U bent God, de Allerhoogste!

4In uw nabijheid zullen al mijn vijanden

neervallen en omkomen.

5U hebt mijn eerherstel bewerkt

en mij bevestiging gegeven.

Vanaf uw troon

hebt U het recht laten zegevieren.

6De volken hebt U bedreigd

en de slechte mensen vernietigd,

zodat hun namen voor eeuwig zijn uitgewist.

7De vijanden zijn voor eeuwig veroordeeld!

De Here zal hun steden vernietigen.

Zelfs de herinnering eraan zal vervagen.

8Maar de Here zal eeuwig leven

9en op zijn rechterstoel

de volken van deze aarde rechtvaardig oordelen.

10Ieder die wordt verdrukt,

mag bij Hem komen.

Hij is een schuilplaats

voor wie in nood is.

11Ieder die uw liefde en genade kent, Here,

zal zich voor hulp tot U richten.

U laat iemand die zijn vertrouwen op U stelt

niet in de steek.

12Prijs de Here

die in Jeruzalem woont.

Laat de hele wereld horen

over zijn onvergetelijke daden.

13Hij die elke moord zal wreken,

heeft een open oor voor hen

die Hem aanroepen om recht te vinden.

Als mensen in de problemen zitten

en zijn hulp inroepen,

negeert Hij hun gebeden niet.

14Here, heb medelijden met mij.

Ziet U wel hoe ik lijd

door hen die mij haten?

Ruk mij weg voor de kaken van de dood,

15dan kan ik weer openlijk uw lof zingen

en vol vreugde in Jeruzalem vertellen

hoe U bevrijding brengt.

16De tegenstanders zijn in de kuil gevallen

die zij voor anderen groeven,

ze zijn in hun eigen val gelopen!

17De Here is beroemd

om de wijze waarop Hij de slechte mensen

met hun eigen wapens straft!

Overdenk dit eens rustig!

18De goddeloze

zal eenmaal naar het dodenrijk gaan.

Zo vergaat het ook de volken

die de Here vergeten.

19De armen

zullen niet langer worden vergeten,

hun verwachting

zal niet meer de bodem ingeslagen worden.

20Kom, Here, berecht en straf de volken,

laat hen niet over U zegevieren!

21Laat hen maar beven van angst,

zet ze maar op hun plaats,

zodat zij beseffen dat zij mensen zijn!

Luganda Contemporary Bible

Zabbuli 9:1-20

Zabbuli 99 Kiyinza okuba nga Zabbuli 9 ne 10 zaali kitontome kimu, kubanga mu kukyusa okwasookera ddala ziwandiikibbwa nga Zabbuli emu

Ya Mukulu wa Bayimbi. Eyimbibwa okujjukira Okufa kw’Omwana. Zabbuli ya Dawudi.

19:1 a Zab 86:12 b Zab 26:7Nnaakutenderezanga, Ayi Mukama n’omutima gwange gwonna;

nnaayolesanga ebikolwa byo eby’ekitalo byonna.

29:2 a Zab 5:11 b Zab 92:1; 83:18Nnaasanyukanga era nnaajagulizanga mu ggwe.

Nnaayimbanga nga ntendereza erinnya lyo, Ayi Mukama Ali Waggulu Ennyo.

3Abalabe bange bazzeeyo emabega,

beesittadde ne bazikiririra mu maaso go.

49:4 a Zab 140:12 b 1Pe 2:23Kubanga owagidde ebiŋŋwanira, n’ensonga zange;

era otudde ku ntebe yo ey’obwakabaka n’osala omusango mu bwenkanya.

59:5 Nge 10:7Waboggolera amawanga, n’ozikiriza ababi;

erinnya lyabwe n’olisangulirawo ddala emirembe n’emirembe.

69:6 Zab 34:16Abalabe obamaliddewo ddala,

n’ebibuga byabwe obizikirizza,

era tewali aliddayo kubijjukira.

79:7 Zab 89:14Naye Mukama afuga emirembe gyonna;

era ataddewo entebe ye ey’okusalirako emisango.

89:8 Zab 96:13Aliramula ensi mu butuukirivu,

era alisalira abantu bonna emisango mu bwenkanya.

99:9 Zab 32:7Mukama kye kiddukiro ky’abo abanyigirizibwa;

era kye kigo kyabwe mu biseera eby’akabi.

109:10 a Zab 91:14 b Zab 37:28Abo abamanyi erinnya lyo, Ayi Mukama, banaakwesiganga;

kubanga abakunoonya tobaleka bokka.

119:11 a Zab 76:2 b Zab 107:22 c Zab 105:1Muyimbe okutendereza Mukama, atudde ku ntebe ey’obwakabaka mu Sayuuni;

mutegeeze amawanga gonna by’akoze.

129:12 Lub 9:5Ajjukira n’awoolera eggwanga

era assaayo omwoyo eri abo abanyigirizibwa.

139:13 Zab 38:19Onsaasire, Ayi Mukama; otunuulire abalabe bange abangigganya,

onzigye ku miryango gy’okufa.

149:14 a Zab 106:2 b Zab 13:5; 51:12Ndyoke nkutenderezenga mu lwatu

mu miryango9:14 Ensonga enkulu zonna zaateesebwangako mu mulyango gw’ekibuga. gy’omuwala wa Sayuuni:

era njagulizenga mu bulokozi bwo.

159:15 a Zab 7:15-16 b Zab 35:8; 57:6Abantu mu mawanga bagudde mu binnya bye baasima;

era n’emitego gyabwe gimasuse ne gibakwasa.

16Mukama yeeraze nga bw’asala emisango egy’ensonga.

Omubi akwatiddwa mu mutego gw’emikono gye.

179:17 a Zab 49:14 b Yob 8:13; Zab 50:22Ababi balisuulibwa emagombe;

ebyo bye bituuka ku mawanga gonna ageerabira Katonda.

189:18 a Zab 71:5; Nge 23:18 b Zab 12:5Kubanga abali mu kwetaaga tebalyerabirwa ennaku zonna,

era n’ababonyaabonyezebwa tebaliggwaamu ssuubi emirembe gyonna.

19Ogolokoke, Ayi Mukama, tokkiriza muntu kuwangula;

leka amawanga gasalirwe omusango mu maaso go.

209:20 Zab 62:9; Is 31:3Bakankanye n’okutya, Ayi Mukama;

amawanga gonna galyoke gategeere nti bantu buntu.