Het Boek

Psalmen 89

1Een leerzaam gedicht van de Ezrahiet Ethan.

Ik wil alleen nog maar zingen
van de goedheid en genade van de Here,
van alles wat Hij voor mij heeft gedaan.
Van generatie op generatie
zal ik getuigen van uw trouw.
Ik zeg dan:
uw goedheid en liefde gelden eeuwig,
tot in de hemel blijkt hoe trouw U bent.
De Here zegt:
Ik heb een verbond gesloten
met de man die Ik heb uitgekozen,
dat heb Ik gezworen aan mijn dienaar David.
Ik zei tegen hem:
Ik zal uw nageslacht blijven zegenen,
van generatie op generatie
zullen uw kinderen op de troon blijven.
Here, daarom wordt uw grote macht
tot in de hemel geprezen.
Alle gelovigen loven U om uw trouw.
Kan in de hemel iemand
zich meten met de Here?
Is er op aarde
een god als onze Here?
God dwingt ontzag en respect af
van de heilige engelen die Hem omringen.
Here, God van de hemelse legers,
wie is zo groot en machtig als U?
Uw trouw omgeeft U.
10 U beheerst de woede van de zee,
als de golven hoog oprijzen, brengt U ze tot rust.
11 U hebt Egypte vernietigd
en al uw vijanden door uw kracht verspreid.
12 De hemel is van U
en ook de aarde behoort U toe.
U hebt de wereld en alles wat erop leeft, geschapen.
13 Van noord tot zuid hebt U alles gemaakt.
De bergen juichen U toe.
14 Uw arm is machtig en uw hand is sterk.
Uw rechterhand is de hoogste op aarde.
15 Alles wat U doet, is recht en rechtvaardig.
Goedheid, liefde en trouw
zijn alleen op U van toepassing.
16 Gelukkig is het volk dat U eert, Here,
zij gaan hun weg met U, in uw licht.
17 De hele dag prijzen zij uw naam
en dankzij uw rechtvaardigheid staan zij sterk.
18 Want U bent het kenmerk van hun kracht,
door uw liefde en goedkeuring ontvangen wij een hoge positie.
19 De Here beschermt ons
en de Heilige God van Israël is onze Koning.
20 In het verleden hebt U tegen uw volgelingen gezegd:
‘Ik heb mijn hulp toegezegd aan een dapper man,
één man uit uw volk koos Ik speciaal uit.
21 Ik vond mijn dienaar David
en heb hem met gewijde olie gezalfd.
22 Mijn hand zal hem ondersteunen
en mijn arm zal hem sterk maken.
23 De vijand zal hem niet in zijn macht krijgen
en geen misdadiger zal hem kwaad kunnen doen.
24 Integendeel, Ik zal zijn tegenstanders voor hem vernietigen.
Wie hem haten, zullen Mij tegenkomen.
25 Maar al mijn trouw en liefde zijn voor hem.
Dankzij Mij bekleedt hij een hoge positie.
26 Ik geef hem zelfs gezag over zeeën en rivieren.
27 Hij zal Mij zijn Vader noemen.
Ik zal zijn God zijn
en de rots waar hij zijn redding vindt.
28 Ik zal hem behandelen als een oudste zoon,
als een van de hoogste koningen op aarde.
29 Mijn goedheid en liefde zijn blijvend voor hem,
mijn verbond met hem kan niet meer worden verbroken.
30 Zijn nageslacht zal altijd blijven bestaan
en zijn troon is onaantastbaar.
31 Als zijn zonen mijn wetten negeren
en niet meer leven volgens mijn leefregels,
32 als zij mijn voorschriften ontwijden
en mijn geboden niet meer houden,
33 zal Ik hen straffen en allerlei plagen sturen.
34 Maar mijn goedheid en liefde voor hem
blijven onveranderd, Ik blijf hem trouw.
35 En ook mijn verbond met hem
blijf Ik trouw, dat is Mij heilig.
Wat Ik heb beloofd, zal Ik doen.
36 Ik heb het immers eens bij Mij Zelf gezworen!
Ik kan David niet in de steek laten.
37 Zijn nageslacht zal altijd voortleven
en zijn troon is onwankelbaar, net als de zon.
38 Net als de maan zal hij er altijd zijn,
want Hij die vanuit de hemel getuigt, is trouw.’
39 Maar toch hebt U uw uitverkorene
van U weggedaan en hem verworpen.
U bent boos op hem geworden.
40 U hebt uw verbond met uw dienaar vernietigd
en hem de kroon van het hoofd gestoten.
41 Zijn muren hebt U afgebroken
en zijn sterke burchten tot puin gemaakt.
42 Mensen die langskwamen
hebben zijn bezittingen geplunderd.
Zijn buren dreven de spot met hem.
43 Zijn tegenstanders bleken sterker
en zijn vijanden overwonnen hem.
44 Ook zijn zwaard gaf hem geen overwinning
en hij moest zich in de oorlogen gewonnen geven.
45 Er was geen eer meer voor hem over
en zijn troon hebt U omver geworpen.
46 Hij werd vroeg oud en werd met schande overladen.
47 Moet dit nog lang duren, Here?
Blijft U Zich voor mij verbergen?
Blijft uw toorn branden als het heetste vuur?
48 Denk er alstublieft aan
dat ik maar een vergankelijk mens ben.
U hebt de mensen Zelf geschapen,
dus U weet hoe kort zij leven.
49 Er is immers geen mens die niet zal sterven?
Niemand kan toch ontkomen aan het dodenrijk?
50 Waar zijn nu de blijken van uw genade, Here?
U hebt die eens aan ons toegezegd,
zelfs met een eed aan David gezworen.
51 Kijk toch, Here, hoe uw dienaren worden bespot
en hoe alle volken ons uitlachen.
52 Hoe ook uw tegenstanders de spot met ons drijven, Here.
Zij drijven de spot met hem die door U tot koning is gezalfd!
53 Alle lof en eer is voor de Here, tot in eeuwigheid.
Laat ieder die dit hoort daarmee instemmen.
Amen.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 89

Psalm 89

Guds löfte att bevara Davids ättlingar på tronen

1Maskil. Av esrachiten Etan.[a]

2I evighet vill jag sjunga om Herrens nåd,

för alla kommande generationer vill jag göra din trofasthet känd.

3För jag sa: Din nåd består för evigt

och din trofasthet är befäst i himlen.

4”Jag har slutit ett förbund med min utvalde,

svurit till min tjänare David:

5’Jag ska låta din ätt bestå för evigt

och befästa din tron från generation till generation.’ ” Séla

6Himlen prisar dina under, Herre,

de heligas församling din trofasthet.

7För vem i skyn kan jämföra sig med Herren?

Vem bland Guds söner är lik Herren?

8Gud är fruktad i de heligas råd,

stor och fruktad mer än alla omkring honom.

9Herre, härskarornas Gud, vem är som du?

Du är mäktig, Herre,

och din trofasthet omger dig.

10Du råder över det brusande havet.

När vågorna stiger stillar du dem.

11Du krossade Rahav och slog ihjäl honom.

Du skingrade dina fiender med din kraft.

12Din är himlen och din är jorden,

du har grundlagt världen med allt som finns där.

13Du skapade norr och söder.

Tabor och Hermon jublar över ditt namn.

14Din arm är full av kraft.

Din hand är stark, och du lyfter den med makt.

15Rättfärdighet och rättvisa är grunden för din tron,

nåd och trofasthet går framför dig.

16Lyckliga är de människor som förstår att jubla inför dig,

Herre, de vandrar i ljuset av din närhet.

17De gläder sig dag för dag över ditt namn,

de lyfts upp av din rättfärdighet.

18Du är deras ära och styrka,

och genom din välvilja lyfter du vårt horn.

19För vår sköld tillhör Herren,

och vår kung tillhör Israels Helige.

20I en syn talade du en gång

till dina fromma och sa:

”Jag har gett en krigare styrka,

jag har upphöjt en ung man bland folket.

21Jag har funnit min tjänare David.

Med min heliga olja har jag smort honom.

22Min hand ska stödja honom,

ja, min arm ska styrka honom.

23Ingen fiende ska tvinga honom till tribut,

ingen gudlös ska förtrycka honom.

24Jag ska krossa hans motståndare framför honom

och slå ner dem som hatar honom.

25Min trofasthet och nåd ska vara med honom,

och i mitt namn ska hans horn lyftas.

26Jag ska lägga havet under hans hand,

floderna i hans makt.

27Han ska ropa till mig:

’Du är min Gud, min far och min räddnings klippa.’

28Jag ska göra honom till en förstfödd,

till den högste bland kungarna på jorden.

29Jag ska visa honom nåd i evighet,

och mitt förbund med honom ska stå fast.

30Jag ska låta hans ätt bestå för alltid

och hans tron så länge himlen består.

31Om hans barn överger min lag

och inte följer mina bud,

32om de bryter mot mina förordningar

och inte lyder mina befallningar,

33kommer jag att straffa deras synd med ris

och deras missgärning med slag.

34Men jag ska inte ta bort min nåd från honom

eller svika i min trofasthet.

35Jag ska inte bryta mitt förbund

eller ändra på något av det jag har sagt,

36för jag har svurit i min helighet

– och jag ska inte ljuga för David – 

37att hans ätt ska få bestå för evigt

och hans tron inför mig som solen,

38för evigt som månen,

det trofasta vittnet i skyn.” Séla

39Men du har förkastat, stött bort

och varit vred på din smorde.

40Du har upphävt förbundet med din tjänare,

du har vanärat hans krona i smutsen.

41Du har brutit ner alla hans murar

och raserat hans fästen.

42Alla som kommer förbi på vägen plundrar honom,

och hans grannar hånar honom.

43Du har styrkt hans motståndare

och låtit hans fiender glädja sig.

44Du har gjort hans svärd obrukbart

och vägrat hjälpa honom i striden.

45Du har gjort slut på hans härlighet

och vält omkull hans tron.

46Du har förkortat hans ungdomstid

och klätt honom i skam. Séla

47Herre, hur länge ska du hålla dig gömd,

hur länge kommer din vrede att brinna som eld?

48Tänk på hur flyktig min livstid är,

hur förgängliga du har skapat alla människobarn.

49Kan en människa leva och slippa se döden?

Vem kan rädda sig undan dödsrikets makt? Séla

50Herre, var finns nu din nåd från förr,

den som du i trofasthet lovade David med ed?

51Herre, tänk på din tjänares vanära,

vad jag måste utstå från andra folk!

52Dina fiender hånar mig, Herre,

de hånar din smorde överallt där han går fram.

53Välsignad är Herren i evighet!

Amen, amen!

Notas al pie

  1. 89:1 Se not till 88:1 och 32:1.