Het Boek

Psalmen 89:1-53

1Een leerzaam gedicht van de Ezrachiet Etan.

2Ik wil alleen nog maar zingen

van de goedheid en genade van de Here,

van alles wat Hij voor mij heeft gedaan.

Van generatie op generatie

zal ik getuigen van uw trouw.

3Ik zeg dan:

‘Uw goedheid en liefde gelden eeuwig,

tot in de hemel blijkt hoe trouw U bent.’

4De Here zegt:

‘Ik heb een verbond gesloten

met de man die Ik heb uitgekozen,

dat heb Ik gezworen aan mijn dienaar David.

5Ik zei tegen hem:

“Ik zal uw nageslacht blijven zegenen,

van generatie op generatie

zullen uw kinderen op de troon blijven.” ’

6Here, daarom wordt uw grote macht

tot in de hemel geprezen.

Alle gelovigen loven U om uw trouw.

7Kan in de hemel iemand

zich meten met de Here?

Is er op aarde

een god als onze Here?

8God dwingt ontzag en respect af

van de heilige engelen die Hem omringen.

9Here, God van de hemelse legers,

wie is zo groot en machtig als U?

Uw trouw omgeeft U.

10U beheerst de woede van de zee,

als de golven hoog oprijzen, brengt U ze tot rust.

11U hebt Egypte vernietigd

en al uw vijanden door uw kracht verspreid.

12De hemel is van U

en ook de aarde behoort U toe.

U hebt de wereld en alles wat erop leeft, geschapen.

13Van noord tot zuid hebt U alles gemaakt.

De bergen juichen U toe.

14Uw arm is machtig en uw hand is sterk.

Uw rechterhand is de hoogste op aarde.

15Alles wat U doet, is recht en rechtvaardig.

Goedheid, liefde en trouw

zijn alleen op U van toepassing.

16Gelukkig is het volk dat U eert, Here,

zij gaan hun weg met U, in uw licht.

17De hele dag prijzen zij uw naam

en dankzij uw rechtvaardigheid staan zij sterk.

18Want U bent het kenmerk van hun kracht,

door uw liefde en goedkeuring ontvangen wij een hoge positie.

19De Here beschermt ons

en de Heilige God van Israël is onze Koning.

20In het verleden hebt U tegen uw volgelingen gezegd:

‘Ik heb mijn hulp toegezegd aan een dapper man,

één man uit uw volk koos Ik speciaal uit.

21Ik vond mijn dienaar David

en heb hem met gewijde olie gezalfd.

22Mijn hand zal hem ondersteunen

en mijn arm zal hem sterk maken.

23De vijand zal hem niet in zijn macht krijgen

en geen misdadiger zal hem kwaad kunnen doen.

24Integendeel, Ik zal zijn tegenstanders voor hem vernietigen.

Wie hem haten, zullen Mij tegenkomen.

25Maar al mijn trouw en liefde zijn voor hem.

Dankzij Mij bekleedt hij een hoge positie.

26Ik geef hem zelfs gezag over zeeën en rivieren.

27Hij zal Mij zijn Vader noemen.

Ik zal zijn God zijn

en de rots waar hij zijn redding vindt.

28Ik zal hem behandelen als een oudste zoon,

als een van de hoogste koningen op aarde.

29Mijn goedheid en liefde zijn blijvend voor hem,

mijn verbond met hem kan niet meer worden verbroken.

30Zijn nageslacht zal altijd blijven bestaan

en zijn troon is onaantastbaar.

31Als zijn zonen mijn wetten negeren

en niet meer leven volgens mijn leefregels,

32als zij mijn voorschriften ontwijden

en mijn geboden niet meer houden,

33zal Ik hen straffen en allerlei plagen sturen.

34Maar mijn goedheid en liefde voor hem

blijven onveranderd, Ik blijf hem trouw.

35En ook mijn verbond met hem

blijf Ik trouw, dat is Mij heilig.

Wat Ik heb beloofd, zal Ik doen.

36Ik heb het immers eens bij Mij Zelf gezworen!

Ik kan David niet in de steek laten.

37Zijn nageslacht zal altijd voortleven

en zijn troon is onwankelbaar, net als de zon.

38Net als de maan zal hij er altijd zijn,

want Hij die vanuit de hemel getuigt, is trouw.’

39Maar toch hebt U uw uitverkorene

van U weggedaan en hem verworpen.

U bent boos op hem geworden.

40U hebt uw verbond met uw dienaar vernietigd

en hem de kroon van het hoofd gestoten.

41Zijn muren hebt U afgebroken

en zijn sterke burchten tot puin gemaakt.

42Mensen die langskwamen

hebben zijn bezittingen geplunderd.

Zijn buren dreven de spot met hem.

43Zijn tegenstanders bleken sterker

en zijn vijanden overwonnen hem.

44Ook zijn zwaard gaf hem geen overwinning

en hij moest zich in de oorlogen gewonnen geven.

45Er was geen eer meer voor hem over

en zijn troon hebt U omvergeworpen.

46Hij werd vroeg oud en werd met schande overladen.

47Moet dit nog lang duren, Here?

Blijft U Zich voor mij verbergen?

Blijft uw toorn branden als het heetste vuur?

48Denk er alstublieft aan

dat ik maar een vergankelijk mens ben.

U hebt de mensen Zelf geschapen,

dus U weet hoe kort zij leven.

49Er is immers geen mens die niet zal sterven?

Niemand kan toch ontkomen aan het dodenrijk?

50Waar zijn nu de blijken van uw genade, Here?

U hebt die eens aan ons toegezegd,

zelfs met een eed aan David gezworen.

51Kijk toch, Here, hoe uw dienaren worden bespot

en hoe alle volken ons uitlachen.

52Hoe ook uw tegenstanders de spot met ons drijven, Here.

Zij drijven de spot met hem die door U tot koning is gezalfd!

53Alle lof en eer is voor de Here, tot in eeuwigheid.

Laat ieder die dit hoort daarmee instemmen.

Amen.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 89:1-52

Psalmul 89

Un maschilTitlu. Vezi Ps. 32. al ezrahitului Etan.

1Voi cânta mereu îndurările Domnului,

din generație în generație

voi face cunoscută credincioșia Ta cu gura mea.

2Căci zic: „Îndurarea Ta are temelii veșnice

și în ceruri Ți‑ai întărit credincioșia!“

3„Am încheiat un legământ cu alesul Meu

și i‑am jurat robului Meu David, zicând:

4«Îți voi întări sămânța4 Termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți descendenții din linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. În traducerea de față a fost redat fie literal, fie cu urmaș sau urmași, în funcție de contextul literal și de cel teologic. pe vecie

și voi statornici tronul tău din generație în generație.»“ Selah

5Cerurile laudă minunile Tale, Doamne,

precum și credincioșia Ta în adunarea sfinților.

6Căci cine, printre nori, se poate asemăna cu Domnul?

Este cineva ca Domnul printre fiii lui Dumnezeu6 Vezi nota de la 29:1.?

7Dumnezeu insuflă groază în marea adunare a sfinților

și este de temut pentru cei din preajma Lui.

8Doamne, Dumnezeu al Oștirilor8 Ebr.: YHWH Elohim Țebaot., cine este puternic ca Tine, Doamne8 Ebr.: YAH, o formă prescurtată a tetragramei divine YHWH, formă care apare în componența mai multor sintagme ebraice. Vezi și Ps. 94:7, 12.?

Credincioșia Ta Te înconjoară!

9Tu stăpânești mândria mării;

când i se ridică valurile, Tu i le liniștești.

10Tu ai zdrobit Rahabul10 Monstru al mării. Rahab este folosit adesea ca nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7). ca pe un om ucis;

cu brațul Tău puternic i‑ai împrăștiat pe dușmanii Tăi.

11Cerurile sunt ale Tale, așa cum tot al Tău este și pământul;

Tu ai întemeiat lumea cu tot ce cuprinde ea!

12Tu ai creat nordul și sudul12 Lit.: dreapta; în vremea aceea, în Orient punctele cardinale erau determinate de poziția cu fața spre răsărit, nu spre nord..

Taborul și Hermonul strigă de bucurie la auzirea Numelui Tău.

13Brațul Tău este tare,

mâna Ta este puternică, dreapta Ta este înălțată.

14Dreptatea și judecata sunt temelia tronului Tău;

îndurarea și credincioșia merg înaintea Ta.

15Ferice de poporul care cunoaște strigătul de bucurie!

Doamne, ei vor umbla în lumina feței Tale!

16Ei se vor bucura de Numele Tău toată ziua

și se vor lăuda cu dreptatea Ta.

17Căci măreția tăriei lor ești Tu

și prin bunăvoința Ta ne înalți cornul17, 24 Vezi nota de la 18:2..

18Căci scutul nostru este al Domnului,

și împăratul nostru este al Sfântului lui Israel!

19Atunci ai vorbit printr‑o vedenie

și le‑ai zis credincioșilor Tăi:

„I‑am dat ajutor unui viteaz,

am ridicat din popor pe unul ales.

20L‑am găsit pe robul Meu David

și l‑am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.

21Mâna Mea îl va sprijini;

da, brațul Meu îl va întări.

22Dușmanul nu‑i va pretinde

și nelegiuitul nu‑l va înjosi.

23Îi voi zdrobi pe vrăjmașii lui dinaintea lui

și‑i voi lovi pe cei ce‑l urăsc.

24Credincioșia și îndurarea Mea îl vor însoți;

cornul îi va fi înălțat prin Numele Meu.

25Voi da în mâna lui marea

și în dreapta lui râurile.

26El Îmi va zice: «Tatăl meu,

Dumnezeul meu, Stânca izbăvirii mele!»

27Eu îl voi face întâi născut,

cel mai înălțat dintre regii pământului.

28Îi voi păstra îndurarea Mea pe vecie,

iar legământul Meu cu el va fi trainic.

29Îi voi întări sămânța29 Vezi nota de la 89:4. pe veci

și voi întări tronul lui cât vor dăinui cerurile.

30Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea

și nu vor umbla după judecățile Mele,

31dacă vor desconsidera hotărârile Mele

și nu vor păzi poruncile Mele,

32atunci le voi pedepsi fărădelegea cu toiagul,

iar nelegiuirea cu lovituri.

33Nu‑Mi voi îndepărta însă îndurarea de la el

și nu‑Mi voi trăda credincioșia.

34Nu‑Mi voi desconsidera legământul

și nu voi schimba ce Mi‑a ieșit de pe buze.

35Odată ce am jurat pe sfințenia Mea,

nu‑l voi minți pe David!

36Veșnică‑i va fi sămânța36 Vezi nota de la 89:4. Sau Urmașul lui va dăinui veșnic.,

iar tronul lui va dăinui cât va fi soarele înaintea Mea;

37va fi întărit pe veci precum luna,

martorul cel credincios de printre nori.“ Selah

38Dar Tu l‑ai respins, l‑ai îndepărtat,

Te‑ai mâniat pe unsul Tău.

39Ai desconsiderat legământul cu robul Tău,

i‑ai întinat coroana în țărână,

40i‑ai dărâmat toate zidurile,

i‑ai prefăcut fortificațiile în ruine,

41l‑au jefuit toți trecătorii

și a ajuns de disprețul vecinilor.

42Ai înălțat dreapta vrăjmașilor lui

și i‑ai înveselit pe toți dușmanii lui.

43De asemenea, ai făcut ca tăișul sabiei lui să dea înapoi

și nu l‑ai sprijinit în luptă.

44I‑ai pus capăt strălucirii,

iar tronul i l‑ai azvârlit la pământ.

45I‑ai scurtat zilele tinereții sale

și l‑ai acoperit cu rușine. Selah

46Doamne, până când? Vei sta ascuns pentru totdeauna?

Până când va mai arde mânia Ta ca un foc?

47Adu‑mi aminte ce este lungimea vieții!

Pentru ce deșertăciune i‑ai creat pe toți fiii omului?

48Este oare vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea

sau care să‑și scape sufletul din mâna Locuinței Morților? Selah

49Stăpâne, unde sunt îndurările Tale de la început,

pe care, în credincioșia Ta, i le‑ai jurat lui David?

50Stăpâne, adu‑Ți aminte de disprețul împotriva robilor Tăi,

pe care îl port în piept din partea multor popoare,

51disprețul cu care m‑au disprețuit dușmanii Tăi, Doamne,

cu care au disprețuit pașii unsului Tău!

52Binecuvântat să fie Domnul în veci!

Amin! Amin!