Het Boek

Psalmen 72

1Een psalm van Salomo.

O God, doe recht aan de koning
en toon uw rechtvaardigheid aan zijn zoon.
Laat hij rechtvaardig over uw volk regeren
en zuiver rechtspreken, ook over de armen.
Laten de bergen de vrede voor het volk aandragen
en de heuvels spreken over de zuivere rechtspraak.
Laat de koning de armsten uit de samenleving
hun rechten geven en hen werkelijk helpen.
Maar laat hij de onderdrukker veroordelen.
Laat ieder,
zolang de zon schijnt
en de maan ʼs nachts aan de hemel staat,
ontzag voor U hebben.
Van generatie op generatie.
Laat de koning zijn als een milde regenbui
die neerdaalt op de akkers en de aarde bevochtigt.
Laat onder zijn regering
de oprechte mens tot bloei komen
en laat er altijd vrede zijn.
Laat hem heersen van oost tot west
en van noord tot zuid.
Laten de nomaden in de woestijn
zich voor hem buigen
en zijn tegenstanders
voorover in het stof vallen.
10 Laten de koningen uit Tarsis en de andere buurlanden
hem geschenken brengen.
De koningen van Seba en Saba
moeten hem belasting betalen.
11 Laten alle koningen
zich voor hem buigen
en alle volken
aan hem onderworpen zijn.
12 De koning zal zeker
de arme die om hulp roept, bevrijden
en ook de armzalige
die door niemand wordt geholpen.
13 Hij zal zich ontfermen
over ieder die klein en arm is,
hen allen nabij zijn en bevrijden.
14 Elke vorm van onderdrukking en geweld
zal hij voor hen wegnemen.
Zij zullen kostbaar zijn in zijn ogen.
15 De koning zal grote voorspoed kennen.
Men zal hem goud uit Seba brengen.
Ook zal men voor hem bidden, dag in, dag uit.
De hele dag door zal men hem het goede toewensen.
16 Het land zal overvloedige graanoogsten kennen.
Op de bergen bloeien de gewassen met rijke vruchten,
net als op de Libanon.
De mensen in de stad bloeien
als de gewassen op aarde.
17 De naam van de koning zal niet worden vergeten.
Zolang de zon haar licht op aarde geeft,
zal men zijn naam kennen.
Laten alle volken
elkaar het beste wensen met zijn naam en hem eren.
18 Alle lof en eer is voor de Here God,
de God van Israël, tot in eeuwigheid.
Alleen Hij doet wonderen.
19 Voor eeuwig zal zijn heerlijke naam
worden geloofd en geprezen.
Laat de hele aarde vol zijn met zijn aanwezigheid.
Ja, laat het zo zijn. Amen.
20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 72

Psalm 72

Den rättfärdige kungen

1Av Salomo.

Gud, ge kungen din rättvisa,

åt kungasonen din rättfärdighet!

2Han ska döma ditt folk rättfärdigt,

dina betryckta med rättvisa.

3Bergen ska lyfta fram frid åt folket

och höjderna rättfärdighet.

4Han ska försvara de betryckta,

rädda de fattigas barn

och krossa deras förtryckare.

5De ska frukta dig[a] så länge solen och månen består,

från generation till generation.

6Han ska bli som ett regn över nyslagna fält,

som en regnskur som vattnar jorden.

7Den rättfärdige ska blomstra under hans tid

och stor fred råda tills månen inte längre finns.

8Hans välde ska sträcka sig från hav till hav,

från floden[b] till jordens ändar.

9De som bor i öknen ska böja sig för honom,

och hans fiender ska slicka stoft.

10Kungar från Tarshish och avlägsna kuster ska betala skatt,

och kungar från Saba och Seba ska komma med sina gåvor.

11Alla kungar ska buga sig för honom

och alla folk tjäna honom.

12Han räddar den fattige som ropar

och den betryckte som inte har någon som hjälper.

13Han känner medlidande med den svage och behövande

och räddar de fattigas liv.

14Han befriar dem från våld och förtryck,

för deras blod är dyrbart i hans ögon.

15Må han leva länge och få guld från Saba.

Må man alltid be för honom

och välsigna honom dagen lång.

16Låt det bli rika skördar i landet,

så att de vajar på bergstopparna.

Låt dess frukter frodas som Libanons skogar

och åkerns kärvar stå täta som markens gräs.[c]

17Låt kungens namn bestå för evigt,

leva vidare så länge solen finns till.

Alla folk ska bli välsignade genom honom,

alla folk kommer att kalla honom välsignad.

18Välsignad vare Herren Gud, Israels Gud,

han som själv gör allt detta underbara!

19Välsignat vare hans stora namn i evighet!

Hela jorden ska fyllas av hans härlighet!

Amen, amen!

20Här slutar bönerna av David, Jishajs son.

Notas al pie

  1. 72:5 Enligt bl.a. Septuaginta och Vulgata: Han (kungen) ska bestå/må han bestå så länge…
  2. 72:8 Det är floden Eufrat som avses.
  3. 72:16 Innebörden i versens sista del är okänd i grundtexten.