Het Boek

Psalmen 72

1Een psalm van Salomo.

O God, doe recht aan de koning
en toon uw rechtvaardigheid aan zijn zoon.
Laat hij rechtvaardig over uw volk regeren
en zuiver rechtspreken, ook over de armen.
Laten de bergen de vrede voor het volk aandragen
en de heuvels spreken over de zuivere rechtspraak.
Laat de koning de armsten uit de samenleving
hun rechten geven en hen werkelijk helpen.
Maar laat hij de onderdrukker veroordelen.
Laat ieder,
zolang de zon schijnt
en de maan ʼs nachts aan de hemel staat,
ontzag voor U hebben.
Van generatie op generatie.
Laat de koning zijn als een milde regenbui
die neerdaalt op de akkers en de aarde bevochtigt.
Laat onder zijn regering
de oprechte mens tot bloei komen
en laat er altijd vrede zijn.
Laat hem heersen van oost tot west
en van noord tot zuid.
Laten de nomaden in de woestijn
zich voor hem buigen
en zijn tegenstanders
voorover in het stof vallen.
10 Laten de koningen uit Tarsis en de andere buurlanden
hem geschenken brengen.
De koningen van Seba en Saba
moeten hem belasting betalen.
11 Laten alle koningen
zich voor hem buigen
en alle volken
aan hem onderworpen zijn.
12 De koning zal zeker
de arme die om hulp roept, bevrijden
en ook de armzalige
die door niemand wordt geholpen.
13 Hij zal zich ontfermen
over ieder die klein en arm is,
hen allen nabij zijn en bevrijden.
14 Elke vorm van onderdrukking en geweld
zal hij voor hen wegnemen.
Zij zullen kostbaar zijn in zijn ogen.
15 De koning zal grote voorspoed kennen.
Men zal hem goud uit Seba brengen.
Ook zal men voor hem bidden, dag in, dag uit.
De hele dag door zal men hem het goede toewensen.
16 Het land zal overvloedige graanoogsten kennen.
Op de bergen bloeien de gewassen met rijke vruchten,
net als op de Libanon.
De mensen in de stad bloeien
als de gewassen op aarde.
17 De naam van de koning zal niet worden vergeten.
Zolang de zon haar licht op aarde geeft,
zal men zijn naam kennen.
Laten alle volken
elkaar het beste wensen met zijn naam en hem eren.
18 Alle lof en eer is voor de Here God,
de God van Israël, tot in eeuwigheid.
Alleen Hij doet wonderen.
19 Voor eeuwig zal zijn heerlijke naam
worden geloofd en geprezen.
Laat de hele aarde vol zijn met zijn aanwezigheid.
Ja, laat het zo zijn. Amen.
20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

New Living Translation

Psalm 72

Psalm 72

A psalm of Solomon.

Give your love of justice to the king, O God,
    and righteousness to the king’s son.
Help him judge your people in the right way;
    let the poor always be treated fairly.
May the mountains yield prosperity for all,
    and may the hills be fruitful.
Help him to defend the poor,
    to rescue the children of the needy,
    and to crush their oppressors.
May they fear you[a] as long as the sun shines,
    as long as the moon remains in the sky.
    Yes, forever!

May the king’s rule be refreshing like spring rain on freshly cut grass,
    like the showers that water the earth.
May all the godly flourish during his reign.
    May there be abundant prosperity until the moon is no more.
May he reign from sea to sea,
    and from the Euphrates River[b] to the ends of the earth.
Desert nomads will bow before him;
    his enemies will fall before him in the dust.
10 The western kings of Tarshish and other distant lands
    will bring him tribute.
The eastern kings of Sheba and Seba
    will bring him gifts.
11 All kings will bow before him,
    and all nations will serve him.

12 He will rescue the poor when they cry to him;
    he will help the oppressed, who have no one to defend them.
13 He feels pity for the weak and the needy,
    and he will rescue them.
14 He will redeem them from oppression and violence,
    for their lives are precious to him.

15 Long live the king!
    May the gold of Sheba be given to him.
May the people always pray for him
    and bless him all day long.
16 May there be abundant grain throughout the land,
    flourishing even on the hilltops.
May the fruit trees flourish like the trees of Lebanon,
    and may the people thrive like grass in a field.
17 May the king’s name endure forever;
    may it continue as long as the sun shines.
May all nations be blessed through him
    and bring him praise.

18 Praise the Lord God, the God of Israel,
    who alone does such wonderful things.
19 Praise his glorious name forever!
    Let the whole earth be filled with his glory.
Amen and amen!

20 (This ends the prayers of David son of Jesse.)

Notas al pie

  1. 72:5 Greek version reads May they endure.
  2. 72:8 Hebrew the river.