Het Boek

Psalmen 72

1Een psalm van Salomo.

O God, doe recht aan de koning
en toon uw rechtvaardigheid aan zijn zoon.
Laat hij rechtvaardig over uw volk regeren
en zuiver rechtspreken, ook over de armen.
Laten de bergen de vrede voor het volk aandragen
en de heuvels spreken over de zuivere rechtspraak.
Laat de koning de armsten uit de samenleving
hun rechten geven en hen werkelijk helpen.
Maar laat hij de onderdrukker veroordelen.
Laat ieder,
zolang de zon schijnt
en de maan ʼs nachts aan de hemel staat,
ontzag voor U hebben.
Van generatie op generatie.
Laat de koning zijn als een milde regenbui
die neerdaalt op de akkers en de aarde bevochtigt.
Laat onder zijn regering
de oprechte mens tot bloei komen
en laat er altijd vrede zijn.
Laat hem heersen van oost tot west
en van noord tot zuid.
Laten de nomaden in de woestijn
zich voor hem buigen
en zijn tegenstanders
voorover in het stof vallen.
10 Laten de koningen uit Tarsis en de andere buurlanden
hem geschenken brengen.
De koningen van Seba en Saba
moeten hem belasting betalen.
11 Laten alle koningen
zich voor hem buigen
en alle volken
aan hem onderworpen zijn.
12 De koning zal zeker
de arme die om hulp roept, bevrijden
en ook de armzalige
die door niemand wordt geholpen.
13 Hij zal zich ontfermen
over ieder die klein en arm is,
hen allen nabij zijn en bevrijden.
14 Elke vorm van onderdrukking en geweld
zal hij voor hen wegnemen.
Zij zullen kostbaar zijn in zijn ogen.
15 De koning zal grote voorspoed kennen.
Men zal hem goud uit Seba brengen.
Ook zal men voor hem bidden, dag in, dag uit.
De hele dag door zal men hem het goede toewensen.
16 Het land zal overvloedige graanoogsten kennen.
Op de bergen bloeien de gewassen met rijke vruchten,
net als op de Libanon.
De mensen in de stad bloeien
als de gewassen op aarde.
17 De naam van de koning zal niet worden vergeten.
Zolang de zon haar licht op aarde geeft,
zal men zijn naam kennen.
Laten alle volken
elkaar het beste wensen met zijn naam en hem eren.
18 Alle lof en eer is voor de Here God,
de God van Israël, tot in eeuwigheid.
Alleen Hij doet wonderen.
19 Voor eeuwig zal zijn heerlijke naam
worden geloofd en geprezen.
Laat de hele aarde vol zijn met zijn aanwezigheid.
Ja, laat het zo zijn. Amen.
20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

The Message

Psalm 72

A Solomon Psalm

11-8 Give the gift of wise rule to the king, O God,
    the gift of just rule to the crown prince.
May he judge your people rightly,
    be honorable to your meek and lowly.
Let the mountains give exuberant witness;
    shape the hills with the contours of right living.
Please stand up for the poor,
    help the children of the needy,
    come down hard on the cruel tyrants.
Outlast the sun, outlive the moon—
    age after age after age.
Be rainfall on cut grass,
    earth-refreshing rain showers.
Let righteousness burst into blossom
    and peace abound until the moon fades to nothing.
Rule from sea to sea,
    from the River to the Rim.

9-14 Foes will fall on their knees before God,
    his enemies lick the dust.
Kings remote and legendary will pay homage,
    kings rich and resplendent will turn over their wealth.
All kings will fall down and worship,
    and godless nations sign up to serve him,
Because he rescues the poor at the first sign of need,
    the destitute who have run out of luck.
He opens a place in his heart for the down-and-out,
    he restores the wretched of the earth.
He frees them from tyranny and torture—
    when they bleed, he bleeds;
    when they die, he dies.

15-17 And live! Oh, let him live!
    Deck him out in Sheba gold.
Offer prayers unceasing to him,
    bless him from morning to night.
Fields of golden grain in the land,
    cresting the mountains in wild exuberance,
Cornucopias of praise, praises
    springing from the city like grass from the earth.
May he never be forgotten,
    his fame shine on like sunshine.
May all godless people enter his circle of blessing
    and bless the One who blessed them.

18-20 Blessed God, Israel’s God,
    the one and only wonder-working God!
Blessed always his blazing glory!
    All earth brims with his glory.
Yes and Yes and Yes.