Het Boek

Psalmen 7:1-18

1Een klaaglied van David, dat hij voor de Here zong als reactie op de woorden van Kus (uit de stam Benjamin).

2Bij U zoek ik bescherming, Here, mijn God!

U kunt mij redden

uit de handen van hen die mij opjagen.

3Laten zij mij niet bespringen,

zoals een leeuw zou doen,

en mij verscheuren en wegslepen

zonder dat iemand mij redt.

4Het zou iets anders zijn, Here,

als ik zelf slechte dingen deed,

5als ik goed met kwaad vergold

of iemand die mij vertrouwde, oneerlijk behandelde.

6Dan zou het terecht zijn

als mijn vijanden mij wilden vernietigen,

mij op de grond smeten

en mijn leven vertrapten in het stof.

7Maar zo is het niet, Here!

Stel uw toorn tegenover

de woede van mijn vijanden.

Kom erbij, Here,

en eis het recht voor mij op!

8Laat alle mensen voor U aantreden,

verhef U boven hen en spreek recht.

9Laat het recht openlijk over mij zegevieren!

Geef mij eerherstel ten overstaan van allen,

want ik ben onschuldig.

10Zorg toch dat er een einde komt

aan al die slechtheid, Here.

Zegen allen die U oprecht liefhebben.

U, de rechtvaardige God, bent de Enige

die alles doorziet in elk mensenhart.

U beoordeelt motieven en gedachten.

11God is mijn schild en mijn verdediging.

Hij redt wie eerlijk en oprecht is.

12God is een rechter

die altijd eerlijk vonnist.

Dag in, dag uit wordt zijn toorn opgewekt

door slechte mensen.

13Hij zal zijn zwaard scherpen en hen verslaan,

tenzij zij zich bekeren.

Hij spant zijn boog en legt aan.

14Er liggen dodelijke pijlen op,

die uit vuur bestaan.

15De zondaar beraamt een slecht plan,

werkt het uit tot in alle duistere details

en zo ontstaan leugen en bedrog.

16Hij valt zelf in de kuil

die hij voor een ander groef.

17Het geweld dat hij tegen anderen beraamde,

zal als een boemerang op hem terugslaan,

zijn boosheid komt op zijn eigen hoofd neer.

18Ik prijs de Here en ben vol dankbaarheid

omdat Hij goed en rechtvaardig is.

Ik zal de naam van de Here lofprijzen.

Hij is Here, de Allerhoogste.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 7:1-17

Psalmul 7

Un șiggaionTitlu. Termen cu sens nesigur, însemnând probabil o cântare cu un ritm foarte dinamic. Mai apare la începutul psalmului lui Habacuc (Hab. 3:1). al lui David, pe care el l‑a cântat Domnului din cauza cuvintelor beniamitului Cuș.

1Doamne, Dumnezeul meu, în Tine mă adăpostesc!

Izbăvește‑mă de toți prigonitorii mei, scapă‑mă,

2ca să nu‑mi sfâșie sufletul ca un leu,

să nu mă rupă în bucăți și să nu fie nimeni să mă scape!

3Doamne, Dumnezeul meu, dacă am săvârșit așa ceva,

dacă este fărădelege pe mâinile mele,

4dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine,

dacă mi‑am jefuit vrăjmașul pe nedrept,

5atunci fie ca dușmanul să‑mi urmărească sufletul

și să mă ajungă,

să‑mi calce viața în picioare

și să‑mi culce gloria5 Cu referire la suflet, cea mai nobilă parte a ființei umane. în țărână! Selah

6Ridică‑Te, Doamne, în mânia Ta,

scoală‑Te din cauza furiei dușmanilor mei,

trezește‑Te, Dumnezeul Meu, și poruncește o judecată!

7Adunarea popoarelor să Te înconjoare;

stăpânește asupra ei din înălțime!

8Să judece Domnul popoarele!

Judecă‑mă, Doamne,

fă‑mi după dreptatea și integritatea mea, o, Preaînalte8 Sau: integritatea mea, care este peste [în] mine.!

9Oprește răutatea celor răi

și întărește‑l pe cel drept,

Tu, Care cercetezi inimile și rărunchii,

Dumnezeule drept!

10Scutul meu este în Dumnezeu,

Mântuitorul celor cu inima cinstită.

11Dumnezeu este un judecător drept,

Dumnezeu Se mânie în fiecare zi.

12Pentru cel care nu se întoarce la Dumnezeu,

El Își ascute sabia,

Își încordează arcul și‑l țintește.

13Lui13 Pronumele se poate referi, fie la cel care nu se pocăiește, fie la arc. îi pregătește armele morții,

săgeți aprinse îi pregătește.

14Iată‑l pe cel ce naște nelegiuirea,

concepe necazul

și dă naștere înșelăciunii!

15Sapă o groapă, o adâncește

și cade tocmai el în adâncitura pe care a făcut‑o.

16Necazul pe care‑l pregătește se întoarce împotriva capului său,

iar violența lui coboară asupra creștetului său.

17Îi voi mulțumi Domnului pentru dreptatea Lui

și voi cânta spre lauda Numelui Domnului, Cel Preaînalt.