Het Boek

Psalmen 7:1-18

1Een klaaglied van David, dat hij voor de Here zong als reactie op de woorden van Kus (uit de stam Benjamin).

2Bij U zoek ik bescherming, Here, mijn God!

U kunt mij redden

uit de handen van hen die mij opjagen.

3Laten zij mij niet bespringen,

zoals een leeuw zou doen,

en mij verscheuren en wegslepen

zonder dat iemand mij redt.

4Het zou iets anders zijn, Here,

als ik zelf slechte dingen deed,

5als ik goed met kwaad vergold

of iemand die mij vertrouwde, oneerlijk behandelde.

6Dan zou het terecht zijn

als mijn vijanden mij wilden vernietigen,

mij op de grond smeten

en mijn leven vertrapten in het stof.

7Maar zo is het niet, Here!

Stel uw toorn tegenover

de woede van mijn vijanden.

Kom erbij, Here,

en eis het recht voor mij op!

8Laat alle mensen voor U aantreden,

verhef U boven hen en spreek recht.

9Laat het recht openlijk over mij zegevieren!

Geef mij eerherstel ten overstaan van allen,

want ik ben onschuldig.

10Zorg toch dat er een einde komt

aan al die slechtheid, Here.

Zegen allen die U oprecht liefhebben.

U, de rechtvaardige God, bent de Enige

die alles doorziet in elk mensenhart.

U beoordeelt motieven en gedachten.

11God is mijn schild en mijn verdediging.

Hij redt wie eerlijk en oprecht is.

12God is een rechter

die altijd eerlijk vonnist.

Dag in, dag uit wordt zijn toorn opgewekt

door slechte mensen.

13Hij zal zijn zwaard scherpen en hen verslaan,

tenzij zij zich bekeren.

Hij spant zijn boog en legt aan.

14Er liggen dodelijke pijlen op,

die uit vuur bestaan.

15De zondaar beraamt een slecht plan,

werkt het uit tot in alle duistere details

en zo ontstaan leugen en bedrog.

16Hij valt zelf in de kuil

die hij voor een ander groef.

17Het geweld dat hij tegen anderen beraamde,

zal als een boemerang op hem terugslaan,

zijn boosheid komt op zijn eigen hoofd neer.

18Ik prijs de Here en ben vol dankbaarheid

omdat Hij goed en rechtvaardig is.

Ik zal de naam van de Here lofprijzen.

Hij is Here, de Allerhoogste.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 7:1-17

Dwom 7

Dawid adesrɛ dwom a Benyaminni Kus nsɛm enti ɔto maa Awurade.

1Ao, Awurade me Onyankopɔn,

medwane metoa wo;

Gye me firi wɔn a wɔtaa me nyinaa nsam,

2anyɛ saa a wɔbɛtete me mu sɛ gyata

na wɔatete me mu asinasini a

obiara rentumi nnye me.

3Ao, Awurade me Onyankopɔn, sɛ mayɛ yei

na sɛ afɔdie aba me so a,

4sɛ mayɛ bɔne atia deɛ ɔne me te yie

anaasɛ mabɔ me ɔtamfoɔ korɔno kwa a,

5ɛnneɛ ma mʼatamfoɔ ntaa me na wɔmmɛto me;

ma wɔntiatia me so wɔ fam

na wɔmma me funu nna mfuturo mu.

6Sɔre wʼabufuo mu, Ao Awurade!

Sɔre tia mʼatamfoɔ abufuo.

Nyane, me Onyankopɔn; hyɛ atɛntenee mmara.

7Ma nnipadɔm mmɛtwa wo ho nhyia.

Firi soro hɔ di wɔn so;

8ma Awurade mmu nnipa no atɛn.

Bu me atɛn, Ao Awurade sɛdeɛ me teneneeyɛ teɛ,

sɛdeɛ me nokorɛdie teɛ, Ao Ɔsorosoroni.

9Ao Onyankopɔn teneneeni,

wo a wohwehwɛ adwene ne akoma mu,

fa amumuyɛfoɔ basabasayɛ bra awieeɛ

na ma ateneneefoɔ nya banbɔ.

10Mʼakokyɛm ne Ɔsorosoro Onyankopɔn

deɛ ɔgye akoma mu teneneeni no.

11Onyankopɔn yɛ ɔtemmufoɔ teneneeni,

Onyame a ɔda nʼabufuo adi da biara.

12Sɛ wansesa nʼadwene a,

ɔbɛse nʼakofena ano;

ɔbɛkuntunu ne tadua na ɔde bɛmma ahyɛ mu.

13Wasiesie ne kɔdiawuo akodeɛ;

ayɛ ne bɛmma a ɛrederɛ no krado.

14Deɛ ɔnyinsɛn amumuyɛ

na basabasayɛ ahyɛ no ma no, ɔwo nnaadaa.

15Deɛ ɔtu tokuro na ɔyi mu dɔteɛ no

hwe tokuro a watu no mu.

16Ɔhaw a ɔde ba no dane bɔ nʼankasa so;

ne basabasayɛ bɔ nʼankasa tiri so.

17Mede aseda bɛma Awurade

ne tenenee enti

na mato ayɛyi dwom ayi Awurade, Ɔsorosoroni no din ayɛ.