Het Boek

Psalmen 69:1-37

1Een lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘De Lelies.’

2Bevrijd mij, o God,

want het water stijgt mij naar de lippen.

3Ik zak weg in het moeras en kan er niet staan.

Ik sta in water waar ik de bodem niet kan voelen

en het stroomt over mijn hoofd.

4Ik ben moe van het roepen

en mijn keel is schor.

Mijn ogen zijn moe van het uitkijken naar mijn God.

5De mensen die mij haten, zijn niet te tellen,

het zijn er meer dan de haren op mijn hoofd.

En er is geen reden voor hun haat.

Mijn tegenstanders, die mij willen vernietigen,

zijn zo machtig.

Ik moet hun teruggeven

wat ik niet van hen heb geroofd.

6O God, U kent mij,

een klein en dwaas mens.

U ziet al mijn zonden.

Niets is voor U verborgen.

7Laten uw volgelingen niet door mij

hun vertrouwen in U kwijtraken,

Oppermachtige Here,

U die Heer bent over de hemelse legers.

O God, laten de mensen die U zoeken,

niet door mijn toedoen in U beschaamd worden.

8Ter wille van U verdraag ik de schande.

Ik bedek mijn gezicht uit schaamte.

9Mijn vrienden kennen mij niet meer

en mijn broers herkennen mij niet.

10Van mijzelf blijft niets over,

omdat ik alles geef voor uw huis.

De beledigingen van hen die U haten,

kwamen op mij terecht.

11Ik huilde terwijl mijn hele hart zich op U richtte,

maar het werd mij als schande aangerekend.

12Ik trok rouwkleding aan,

maar zij lachten mij uit.

13De leiders van de stad praten met elkaar over mij

en tijdens drinkgelagen drijven zij de spot met mij.

14Maar ik zal op de juiste tijd tot U bidden, Here,

o God, geef mij uw trouwe hulp

als een antwoord daarop in uw goedheid en liefde.

15Trek mij uit dit moeras, voordat ik zink.

Red mij van mijn haters en uit dit diepe water.

16Zorg toch dat het water mij niet boven het hoofd stijgt,

dat ik niet naar de bodem word getrokken en verdrink.

17Geef mij antwoord, Here,

want ik weet hoe groot uw goedheid en trouw zijn.

Kom naar mij toe met uw liefdevolle ontferming.

18Verberg U niet voor mij,

ik ben uw dienaar en ik ben vreselijk bang.

Antwoord mij toch snel!

19Kom naar mij toe en bevrijd mij.

Verlos mij, zodat mijn tegenstanders beschaamd staan.

20U ziet toch hoe ik word bespot,

hoe beschaamd ik ben en tot schande gemaakt.

U weet precies wie mij dit allemaal aandoen.

21De spot breekt mijn hart

en ik ben nog maar heel zwak.

Ik verwachtte medelijden te ontmoeten,

maar vond het niet.

Tevergeefs wachtte ik op iemand die mij troostte.

22Zij gaven mij gif te eten

en lieten mij, toen ik dorst had, azijn drinken.

23Laat het lekkere eten een valstrik voor hen worden

en laat hun tafelgenoten hen verraden.

24Verslechter hun ogen,

zodat zij niets meer kunnen zien.

Geef dat hun heupen verzwakken,

zodat zij niet meer kunnen lopen.

25Stort uw toorn over hen uit,

laat de gloed daarvan hen vernietigen.

26Verander hun woonplaats in een woestenij

en maak hun tenten onbewoond.

27Want wie door U wordt geslagen,

wordt door hen achtervolgd.

Zij sturen verhalen de wereld in

over het verdriet van hen die door U werden getroffen.

28Laat hun schuld maar hand over hand toenemen,

zodat zij geen aanspraak kunnen maken op uw gerechtigheid.

29Verwijder hun namen uit uw boek,

waarin ieder vermeld staat die bij U hoort.

Zorg dat hun naam niet naast die van een gelovige staat.

30Ik verkeer in grote ellende en groot verdriet.

Laat uw heil mij beschermen, o God.

31Ik zal een loflied zingen

en de naam van God prijzen.

Ik zal Hem roemen door de liederen

die ik tot zijn eer zing.

32Dat zal de Here meer vreugde geven

dan een rund of een stier met horens en hoeven.

33Zij die zich dankbaar aan God onderwerpen,

zullen het zien en zich erover verheugen.

U die God zoekt, zult er nieuwe moed uit putten.

34Want de Here luistert wel

naar de armen die Hem aanroepen

en Hij ziet niet neer

op de mensen die gevangenzitten.

35Laat de hele schepping,

hemel, aarde en zeeën,

Hem eer brengen en prijzen.

36Want God zal Jeruzalem bevrijden

en de steden van Juda weer opbouwen.

Dan zullen zij weer daarin wonen

en het land opnieuw bezitten.

37De kinderen van zijn dienaren zullen het land erven

en het zal worden bewoond door mensen

die zijn naam liefhebben.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 69:1-36

Salmo 6969:0 Salmo 69 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awita kini sa tono sa awit nga “Mga Liryo.” Sulat kini ni David.

Ang Pag-ampo sa Pagpakitabang

1Luwasa ako, O Dios, kay nahisama ako sa tawo nga hapit nang malumos.

2Daw nagakaunlod ako sa lawom nga lapok ug walay matugkaran.

Mora ug anaa ako sa lawom nga tubig ug daw maanod na sa baha.

3Gikapoy na ako sa pagpangayog tabang ug sakit na ang akong tutunlan.

Mingitngit na ang akong panan-aw sa pagpaabot sa imong tabang, O Dios ko.

4Pagkadaghan gayod sa nagadumot ug buot mopatay kanako sa walay igong hinungdan.

Mas daghan pa sila kaysa akong buhok.

Gibutang-butangan nila ako ug gipugos sa pag-uli sa mga butang nga wala ko kawata.

5Nahibalo ka, O Dios, sa akong mga kabuang;

wala matago kanimo ang akong mga sala.

6Ginoong Dios nga Makagagahom, Dios sa Israel,

hinaut nga dili maulawan tungod kanako ang mga nagasalig ug nagadangop kanimo.

7Kay tungod kanimo giinsulto ug gipakaulawan ako.

8Nahisama ako sa usa ka langyaw ngadto sa akong mga kadugo;

daw sama ako sa usa ka estranghero ngadto sa akong mga igsoon.

9Tungod sa paghigugma ko sa imong templo,69:9 templo: sa literal, balay. ginalaglag69:9 ginalaglag: o, malaglag. ako.

Gisakitan ako sa mga pagpanamastamas sa mga tawo kanimo.

10Kon maghilak ako ug magpuasa, pakaulawan nila ako.

11Kon magbisti akog sako sa pagpakita nga nagsubo ako, biay-biayon nila ako.

12Ginalibak ako sa mga tawo nga nanglingkod diha sa pultahan sa lungsod,

ug naghimo-himo ang mga hubog ug awit sa pagbiaybiay kanako.

13Apan nagaampo ako kanimo, Ginoo.

Nanghinaut nga sa panahon nga kaloy-an mo ako, tubagon mo ang akong pag-ampo sumala sa imong dakong gugma kanako.

Tungod kay matinumanon ka sa imong saad sa pagluwas,

14haw-asa ako gikan sa lapok. Ayaw itugot nga maunlod ako.

Luwasa ako sa mga nagadumot kanako ug sa lawom nga tubig.

15Ayaw itugot nga maanod ako sa baha, o malumos sa mga balod, o mamatay.

16Tubaga ako, Ginoo, tungod sa imong kaayo ug gugma kanako.

Tagda ako sumala sa imong dakong kalooy kanako.

17Ayaw pagtago gikan kanako nga imong sulugoon.

Tubaga dayon ako kay ania ako sa kalisod.

18Duol kanako ug luwasa ako gikan sa akong mga kaaway.

19Nasayod ka kon giunsa nila ako sa pagpakaulaw, pag-insulto, ug pagpanamastamas.

Nakita mo ang tanan kong mga kaaway.

20Nasakitan ako sa ilang pagpakaulaw kanako ug nawad-an akog kadasig.

Nagpaabot ako nga kaloy-an, apan wala gayoy nalooy kanako.

Nagpaabot ako nga lipayon, apan wala gayoy milipay kanako.

21Gibutangan hinuon nila ug hilo ang akong pagkaon,

ug sa dihang giuhaw ako gihatagan nila ako ug suka.

22Samtang magkombira sila,

hinaut pa nga mangalaglag sila ug ang ilang mga bisita.

23Hinaut pa nga mabuta sila ug kanunayng magkurog.

24Ibubo ang imong kasuko kanila, Ginoo.

Ipahiagom sila sa imong kapungot.

25Hinaut unta nga maawaaw ang dapit nga ilang gipuy-an,

ug wala nay mopuyo sa ilang mga tolda.

26Kay gilutos nila ang mga tawo nga imong gisilotan,

ug gipanabi nila ang mga pag-antos sa mga samdan.

27Idugang pa gayod kini sa ilang mga sala ug ayaw sila luwasa.

28Panasa ang ilang mga ngalan sa libro nga gilistahan sa mga buhi;69:28 sa mga buhi: o, sa mga may kinabuhi nga walay kataposan.

ayaw sila ilista uban sa mga matarong.

29Nasakitan ako ug nagaantos,

busa panalipdi ako, O Dios, ug luwasa.

30Dayegon ko ang Dios pinaagi sa awit.

Pasidunggan ko siya uban ang pagpasalamat.

31Mas makapalipay kini sa Ginoo kaysa mga halad nga baka.

32Kon makita kini sa mga kabos, malipay sila;

ang mga nagadangop sa Dios molig-on.

33Maminaw ang Dios sa mga kabos

ug dili niya kalimtan ang iyang mga katawhan nga nabilanggo.

34Dayega ninyo ang Dios,

kamong tanan nga anaa sa kalangitan, sa kalibotan, ug sa kadagatan.

35Kay luwason sa Dios ang Zion,69:35 Zion: mao usab ang Jerusalem.

ug pabarogon niya pag-usab ang mga lungsod sa Juda.

Mopuyo didto ang iyang katawhan ug panag-iyahon nila kini.

36Ang mga kaliwat sa iyang mga alagad mao ang manunod niini,

ug ang mga nagahigugma kaniya mopuyo didto.