Het Boek

Psalmen 68

1Een psalm van David. Een lied voor de koordirigent.

Als God aantreedt,
vluchten zijn vijanden alle kanten uit,
zij snellen weg om Hem niet te hoeven zien,
alle mensen die Hem haten.
U verdrijft hen.
Zoals rook uit elkaar drijft
en was in de warmte smelt,
zo blijft van de ongelovigen niets over
als God eraan komt.
Maar de gelovigen zijn blij
als zij God zien
en juichen voor Hem.
Met veel vertoon van blijdschap
laten zij dat blijken.
Zing voor God,
zing psalmen ter ere van zijn naam.
Maak een effen weg
voor Hem die door de vlakten nadert.
Zijn naam is Here,
jubel het uit voor Hem.
Hij is een vader voor ouderloze kinderen
en komt op voor de rechten van de weduwen,
Hij is God, die woont in zijn heilig huis.
God, die eenzame mensen weer familie geeft
en gevangenen bevrijdt en welstand geeft,
maar opstandigen laat Hij achter Zich
in een dor en droog land.
Mijn God, toen U voor ons volk uittrok
en ons voorging in de wildernis,
toen trilde de aarde en de hemel droop
omdat U Zich toonde,
zelfs de Sinaï beefde toen zij U zag,
U, de God van Israël.
10 U gaf ons een overvloed,
vele goede dingen gaf U ons, o God.
Toen het land uitgeput was,
gaf U het nieuwe kracht.
11 Uw volk putte daaruit.
U hielp ons
die er zo ellendig aan toe waren,
met uw goedheid en trouw.
12 Het machtige woord van de Here
werd over ons uitgesproken
en het goede nieuws
werd ons door velen gebracht.
13 De koningen van de vijandelijke legers vluchtten allemaal
en de vrouwen konden de buit verdelen.
14 Zou u tussen de schaapskooien blijven liggen?
U zult zijn als duiven
met zilveren vleugels en gouden slagpennen.
15 Toen de Almachtige God de koningen verjoeg,
leek de berg Salmon wit als sneeuw.
16 De berg van God lijkt op de bergen van Basan,
met hun vele toppen.
17 Waarom kijken jullie, toppen van Basan, zo jaloers
naar de berg die God uitkoos om er te wonen?
Luister, de Here zal daar voor eeuwig blijven wonen.
18 God bezit vele duizenden strijdwagens.
Vanaf de Sinaï is de Here zijn huis binnengegaan.
19 U bent naar de hemel gegaan
en hebt gevangenen met U meegenomen.
U hebt geschenken ontvangen voor de mensen,
zelfs voor de opstandigen onder hen.
U wilt bij hen wonen, Here God.
20 Wij prijzen de Here,
elke dag opnieuw staat Hij ons bij.
Deze God geeft ons bevrijding.
21 Die God is een God die altijd voor uitkomst zorgt.
De Oppermachtige Here bewaart ons voor de ondergang.
22 Luister, God vernietigt zijn vijanden,
Hij doodt de mensen die blijven zondigen.
23 De Here heeft beloofd
onze vijanden aan ons over te leveren,
waar dan ook vandaan.
Al moest Hij hen van de zeebodem weghalen.
24 Opdat Israël de overwinning heeft
en zelfs de honden hun deel krijgen van de vijand.
25 O God, ik zie de feestelijke optocht ter ere van U gaan,
iedereen loopt voor U, mijn God en mijn Koning,
naar uw heilig huis.
26 Vooraan lopen de zangers,
daarachter de muzikanten met de snaarinstrumenten.
Dan de jonge meisjes met hun tamboerijnen.
27 Met prachtige liederen prijzen zij God, de Here,
die Israël steeds weer kracht en leven geeft.
28 Ik zie daar de jongste stam,
Benjamin, die een groot regeerder is.
En de leiders van Juda, wat zijn het er veel!
En daar de leiders van Zebulon en Naftali.
29 Uw God gaf u de macht.
O God, laat ons maar zien hoe groot uw macht is,
waardoor U ons de overwinning gaf.
30 De koningen bieden U geschenken aan
voor uw tempel in Jeruzalem.
31 Bedreig het ongedierte in het riet,
de talloze stieren en kalveren van de volken.
Allen die uit zijn op geldelijk gewin.
Laat de volken die op oorlog uit zijn,
uitzwermen naar alle kanten.
32 Er komen hooggeplaatsten uit Egypte aan
en de mensen uit Ethiopië wenden zich tot God
en roepen Hem aan.
33 Laten alle koninkrijken die er zijn,
voor God lofliederen zingen.
Zing psalmen voor de Here.
34 Hij is meester over alle hemelen en alomtegenwoordig.
Luister! Zijn machtige stem klinkt.
35 Geef God alle eer.
Hij is onze sterkte.
Hij regeert over Israël.
Zijn kracht omspant alles.
36 O God, uw roem en eer zijn befaamd.
Men weet dat U in uw heilig huis woont.
De God van Israël geeft alle kracht en sterkte aan zijn volk.
Wij loven en prijzen onze God!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 68

Psalmul 68

Pentru dirijor. Al lui David. Un psalm. Un cântec

Când Dumnezeu Se ridică,
duşmanii Lui să fie împrăştiaţi
    şi cei ce-L urăsc să fugă dinaintea feţei Sale.
Îi risipeşti precum se risipeşte fumul;
    precum se topeşte ceara din cauza focului
        aşa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu.[a]
Cei drepţi însă se bucură,
    se veselesc înaintea lui Dumnezeu
        şi chiuie de bucurie.

Cântaţi-I lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui,
    înălţaţi-L pe Cel Ce călăreşte pe nori[b]
        şi al Cărui Nume este Domnul[c]. Veseliţi-vă înaintea Lui!
În Lăcaşul Său cel sfânt,
    Dumnezeu este tatăl orfanilor şi apărătorul văduvelor.[d]
Dumnezeu dă o familie celor însinguraţi
    şi îi conduce spre belşug[e] pe cei care sunt captivi;
        cei răzvrătiţi însă locuiesc într-un ţinut arid.

Dumnezeule, când Tu ai ieşit înaintea poporului Tău,
    când Tu ai mărşăluit prin pustie …Sela
pământul s-a cutremurat,
    cerurile au picurat
înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul Sinaiului[f],
    înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.
Dumnezeule, Tu ai legănat ca daruri de bunăvoie ploile;
    Tu Ţi-ai pregătit astfel moştenirea istovită.
10 Poporul Tău a locuit-o din nou;
    Tu ai pregătit bunătăţile Tale pentru cel sărman, Dumnezeule!

11 Stăpânul a vorbit,
    iar purtătoarele de veşti s-au făcut o armată mare:
12 „Regii oştirilor au fugit în mare grabă,
    iar cel rămas acasă a împărţit prada.[g]
13 Chiar în timp ce voi vă odihniţi la stâne[h]
    aripile porumbelului sunt acoperite cu argint
        şi penele lui cu aur sclipitor.“
14 Când i-a risipit Atotputernicul[i] pe regi,
    parcă ningea în Ţalmon.

15 Munţii Başan sunt munţi maiestuoşi,
    munţii Başan sunt munţi cu multe piscuri.
16 Munţi cu multe piscuri, de ce invidiaţi
    muntele unde Îi place lui Dumnezeu să locuiască?
        Cu siguranţă Domnul locuieşte acolo pe vecie.
17 Carele lui Dumnezeu sunt cu miile şi cu miile de mii.
    Stăpânul vine în ele din Sinai, în Lăcaşul Lui cel sfânt.
18 Când Te-ai suit în înălţime, ai luat în sclavie captivitatea;
    ai luat daruri pentru[j] oameni,
chiar şi pentru cei răzvrătiţi,
    ca ei, Doamne Dumnezeule[k], să locuiască acolo.

19 Binecuvântat să fie Stăpânul, Care ne poartă poverile zi de zi,
    Dumnezeul mântuirii noastre.Sela
20 Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al izbăvirilor.
    De la Stăpânul Domn vine scăparea de moarte.

21 Cu siguranţă Dumnezeu va zdrobi capul duşmanilor Săi,
    creştetul celor ce umblă în nelegiuirile lor.
22 Stăpânul zice: „Îi voi aduce înapoi din Başan,
    îi voi aduce înapoi din adâncurile mării,
23 ca să-ţi scufunzi picioarele în sânge,
    iar limba câinilor tăi să-şi ia partea din duşmanii tăi.“
24 Dumnezeule, ei privesc procesiunea intrării Tale,
    a intrării Dumnezeului meu, a Împăratului meu, în Lăcaşul cel sfânt.
25 În faţă merg cântăreţii, urmaţi de cei cu instrumente,
    iar în centru sunt fetele cu tamburine.
26 Binecuvântaţi-L pe Dumnezeu în adunare,
    pe Domnul – la izvoarele[l] lui Israel!
27 Acolo se află şi tânărul Beniamin, conducătorul lor,
    căpeteniile lui Iuda cu mulţimile lor,
        căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali.

28 Învredniceşte-Te cu tărie, Dumnezeule,[m]
    arată-ne puterea Ta, Dumnezeule, aşa cum ai făcut şi înainte pentru noi!
29 Din pricina Templului Tău de la Ierusalim,
    regii Îţi vor aduce daruri.
30 Mustră fiara dintre trestii,
    cireada de tauri dintre viţeii popoarelor,
care calcă în picioare bucăţile de argint!
    Împrăştie popoarele care-şi găsesc plăcerea în război![n]
31 Ambasadori vor veni din Egipt;
    Cuş[o] va alerga cu mâinile întinse[p] spre Dumnezeu.

32 Regate ale pământului, cântaţi-I lui Dumnezeu,
    lăudaţi-L pe Stăpânul,Sela
33 pe Cel Ce călăreşte în ceruri, în cerurile veşnice!
    Iată, El face cu glasul Său un vuiet puternic!
34 Proclamaţi puterea lui Dumnezeu,
    a Cărui maiestate este peste Israel
        şi a Cărui putere este în ceruri.
35 Dumnezeule, Tu eşti înfricoşător în Sfântul Tău Lăcaş;
    Dumnezeul lui Israel, chiar El dă putere şi tărie poporului!

Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Notas al pie

 1. Psalmii 68:2 Sau: Să Se ridice Dumnezeu! Să-I fie împrăştiaţi duşmanii! / Să-I fugă dinainte vrăjmaşii! / Risipeşte-i precum se risipeşte fumul! / Precum se topeşte ceara din cauza focului, / aşa să piară cei răi dinaintea lui Dumnezeu!
 2. Psalmii 68:4 Sau: Lui! Pregătiţi calea pentru Cel Ce călăreşte prin pustie
 3. Psalmii 68:4 Ebr.: YAH, o formă prescurtată a tetragramei divine YHWH, formă care apare în componenţa multor nume ebraice, precum şi în multe locuri din cartea Psalmilor
 4. Psalmii 68:5 Dumnezeu este comparat aici cu un rege care stă pe tron în palatul său, unde face dreptate şi-i sprijină pe cei oropsiţi
 5. Psalmii 68:6 Sau: cântând
 6. Psalmii 68:8 Sau: au picurat / înaintea lui Dumnezeu – / , chiar şi Sinaiul / – înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.
 7. Psalmii 68:12 Sensul versului în ebraică este nesigur; sau: femeile rămase acasă au împărţit prada
 8. Psalmii 68:13 Sau: focuri (ale unor sate sau tabere); sensul termenului ebraic este nesigur
 9. Psalmii 68:14 Ebr.: Şadai
 10. Psalmii 68:18 Sau: de la; sau printre
 11. Psalmii 68:18 Sau: ca Domnul Dumnezeu
 12. Psalmii 68:26 Sau: cei care sunteţi din fântâna lui Israel, adică cei care sunt israeliţi, provenind din Iacov; sau: în adunarea lui Israel
 13. Psalmii 68:28 Multe mss TM, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM: Dumnezeu te-a învrednicit cu tărie
 14. Psalmii 68:30 Sensul în ebraică al versetului este nesigur
 15. Psalmii 68:31 Regiunea Nilului Superior; Etiopia şi teritoriile învecinate
 16. Psalmii 68:31 Lit.: îşi va grăbi mâinile, în sensul aducerii unui tribut, în sensul supunerii