Het Boek

Psalmen 68:1-36

1Een psalm van David. Een lied voor de koordirigent.

2Als God aantreedt,

vluchten zijn vijanden alle kanten uit,

zij snellen weg om Hem niet te hoeven zien,

alle mensen die Hem haten.

3U verdrijft hen.

Zoals rook uit elkaar drijft

en was in de warmte smelt,

zo blijft van de ongelovigen niets over

als God eraan komt.

4Maar de gelovigen zijn blij

als zij God zien

en juichen voor Hem.

Met veel vertoon van blijdschap

laten zij dat blijken.

5Zing voor God,

zing psalmen ter ere van zijn naam.

Maak een effen weg

voor Hem die door de vlakten nadert.

Zijn naam is Here,

jubel het uit voor Hem.

6Hij is een vader voor ouderloze kinderen

en komt op voor de rechten van de weduwen,

Hij is God, die woont in zijn heilig huis.

7God, die eenzame mensen weer familie geeft

en gevangenen bevrijdt en welstand geeft,

maar opstandigen laat Hij achter Zich

in een dor en droog land.

8Mijn God, toen U voor ons volk uit trok

en ons voorging in de wildernis,

9toen trilde de aarde en de hemel droop

omdat U Zich toonde,

zelfs de Sinaï beefde toen zij U zag,

U, de God van Israël.

10U gaf ons een overvloed,

vele goede dingen gaf U ons, o God.

Toen het land uitgeput was,

gaf U het nieuwe kracht.

11Uw volk putte daaruit.

U hielp ons

die er zo ellendig aan toe waren,

met uw goedheid en trouw.

12Het machtige woord van de Here

werd over ons uitgesproken

en het goede nieuws

werd ons door velen gebracht.

13De koningen van de vijandelijke legers vluchtten allemaal

en de vrouwen konden de buit verdelen.

14Zou u tussen de schaapskooien blijven liggen?

U zult zijn als duiven

met zilveren vleugels en gouden slagpennen.

15Toen de Almachtige God de koningen verjoeg,

leek de berg Salmon wit als sneeuw.

16De berg van God lijkt op de bergen van Basan,

met hun vele toppen.

17Waarom kijken jullie, toppen van Basan, zo jaloers

naar de berg die God uitkoos om er te wonen?

Luister, de Here zal daar voor eeuwig blijven wonen.

18God bezit vele duizenden strijdwagens.

Vanaf de Sinaï is de Here zijn huis binnengegaan.

19U bent naar de hemel gegaan

en hebt gevangenen met U meegenomen.

U hebt geschenken ontvangen voor de mensen,

zelfs voor de opstandigen onder hen.

U wilt bij hen wonen, Here God.

20Wij prijzen de Here,

elke dag opnieuw staat Hij ons bij.

Deze God geeft ons bevrijding.

21Die God is een God die altijd voor uitkomst zorgt.

De Oppermachtige Here bewaart ons voor de ondergang.

22Luister, God vernietigt zijn vijanden,

Hij doodt de mensen die blijven zondigen.

23De Here heeft beloofd

onze vijanden aan ons over te leveren,

waar dan ook vandaan.

Al moest Hij hen van de zeebodem weghalen.

24Opdat Israël de overwinning heeft

en zelfs de honden hun deel krijgen van de vijand.

25O God, ik zie de feestelijke optocht ter ere van U gaan,

iedereen loopt voor U, mijn God en mijn Koning,

naar uw heilig huis.

26Vooraan lopen de zangers,

daarachter de muzikanten met de snaarinstrumenten.

Dan de jonge meisjes met hun tamboerijnen.

27Met prachtige liederen prijzen zij God, de Here,

die Israël steeds weer kracht en leven geeft.

28Ik zie daar de jongste stam,

Benjamin, die een groot regeerder is.

En de leiders van Juda, wat zijn het er veel!

En daar de leiders van Zebulon en Naftali.

29Uw God gaf u de macht.

O God, laat ons maar zien hoe groot uw macht is,

waardoor U ons de overwinning gaf.

30De koningen bieden U geschenken aan

voor uw tempel in Jeruzalem.

31Bedreig het ongedierte in het riet,

de talloze stieren en kalveren van de volken.

Allen die uit zijn op geldelijk gewin.

Laat de volken die op oorlog uit zijn,

uitzwermen naar alle kanten.

32Er komen hooggeplaatsten uit Egypte aan

en de mensen uit Ethiopië wenden zich tot God

en roepen Hem aan.

33Laten alle koninkrijken die er zijn,

voor God lofliederen zingen.

Zing psalmen voor de Here.

34Hij is meester over alle hemelen en alomtegenwoordig.

Luister! Zijn machtige stem klinkt.

35Geef God alle eer.

Hij is onze sterkte.

Hij regeert over Israël.

Zijn kracht omspant alles.

36O God, uw roem en eer zijn befaamd.

Men weet dat U in uw heilig huis woont.

De God van Israël geeft alle kracht en sterkte aan zijn volk.

Wij loven en prijzen onze God!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 68:1-35

Psalmul 68

Pentru dirijor. Un psalm al lui David. O cântare.

1Când Dumnezeu Se ridică,

dușmanii Lui să fie împrăștiați

și cei ce‑L urăsc să fugă dinaintea feței Sale.

2Îi risipești precum se risipește fumul.

Precum se topește ceara din cauza focului,

așa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu.2 Sau: Să Se ridice Dumnezeu! Să‑I fie împrăștiați dușmanii! / Să‑I fugă dinainte vrăjmașii! / Risipește‑i precum se risipește fumul! / Precum se topește ceara din cauza focului, / așa să piară cei răi dinaintea lui Dumnezeu!

3Cei drepți însă se bucură,

se veselesc înaintea lui Dumnezeu

și chiuie de bucurie.

4Cântați‑I lui Dumnezeu, cântați spre lauda Numelui Său!

Înălțați‑L pe Cel Ce călărește pe nori4 Sau: Lui! Pregătiți calea pentru Cel Ce călărește prin pustie.,

al Cărui Nume este Domnul4 Ebr.: YAH, o formă prescurtată a tetragramei divine YHWH, formă care apare în componența mai multor sintagme ebraice. Vezi și v. 18; Ps. 77:11.. Veseliți‑vă înaintea Lui!

5În Lăcașul Său cel sfânt,

Dumnezeu este tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor.5 Dumnezeu este comparat aici cu un judecător care face dreptate și‑i sprijină pe cei sărmani.

6Dumnezeu dă o familie celor însingurați

și îi conduce spre belșug6 Sau: cântând. pe prizonieri.

Cei răzvrătiți însă locuiesc într‑un ținut arid.

7Dumnezeule, când ai ieșit înaintea poporului Tău,

când ai mărșăluit prin pustie… Selah

8pământul s‑a cutremurat,

cerurile au picurat

înaintea lui Dumnezeu, Cel al Sinaiului8 Sau: cerurile au picurat / înaintea lui Dumnezeu, / chiar și Sinaiul, / înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.,

înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

9Dumnezeule, Tu ai legănat ca daruri de bunăvoie ploile;

Tu Ți‑ai întărit moștenirea, când a fost obosită.

10Adunarea Ta a locuit în ea;

Tu ai pregătit bunătățile Tale pentru cel sărac, Dumnezeule!

11Stăpânul a rostit un cuvânt;

purtătoarele de vești sunt o mare oștire:

12„Regii oștirilor fug, fug,

iar cea rămasă acasă împarte prada.

13Chiar în timp ce voi vă odihniți printre staule13 Sau: traiste. Sensul termenului ebraic este nesigur.,

aripile porumbelului sunt acoperite cu argint,

iar penele lui cu aur sclipitor.“

14Când i‑a împrăștiat Cel Atotputernic14 Ebr.: Șadai pe regi,

ningea în Țalmon.

15Muntele Bașanului este un munte al lui Dumnezeu;

muntele Bașanului este un munte cu multe piscuri.

16Munți cu multe piscuri, de ce invidiați muntele

unde Îi place lui Dumnezeu să locuiască?

Cu siguranță Domnul va sălășlui acolo pe vecie.

17Carele lui Dumnezeu sunt cu miile și cu miile de mii.

Stăpânul se află printre ele, în Sinai, în Sfântul Lăcaș.17 Sau: în sfințenie.

18Te‑ai suit în înălțime, ai luat captivă captivitatea.

Ai luat daruri printre oameni,

chiar și printre cei răzvrătiți,

pentru ca ei, Doamne Dumnezeule18 Sau: ca Domnul Dumnezeu., să locuiască acolo.

19Binecuvântat să fie Stăpânul, Care ne poartă poverile zi de zi,

Dumnezeul izbăvirii noastre. Selah

20Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al izbăvirilor.

De la Domnul, Stăpânul meu, vine scăparea de moarte.

21Cu siguranță Dumnezeu va zdrobi capul dușmanilor Săi,

creștetul celor ce umblă în nelegiuirile lor.

22Stăpânul a zis: „Îi voi aduce înapoi din Bașan,

îi voi aduce înapoi din adâncurile mării,

23ca să‑ți înmoi picioarele în sânge,

iar limba câinilor tăi să‑și ia partea din dușmanii tăi.“

24Dumnezeule, ei privesc procesiunea intrării Tale,

procesiunea a intrării Dumnezeului meu, a Împăratului meu, în Lăcașul cel sfânt.

25În față merg cântăreții, urmați de cei cu instrumente,

iar în centru sunt fetele cu tamburine.

26Binecuvântați‑L pe Dumnezeu în adunări,

pe Domnul – la izvoarele lui Israel!26 Sau: pe Domnul – cei care sunteți din fântâna lui Israel (cu referire la israeliți, care provin din Iacov). Sau: pe Domnul – în adunarea lui Israel!

27Acolo se află și tânărul Beniamin, conducătorul lor,

căpeteniile lui Iuda cu mulțimile lor,

căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali.

28Dumnezeul tău te‑a făcut puternic.

Arată‑ne puterea Ta, Dumnezeule,

așa cum ai făcut și înainte pentru noi!

29Datorită Templului Tău de la Ierusalim,

regii Îți vor aduce un dar.

30Mustră fiara dintre trestii,

cireada de tauri dintre vițeii popoarelor,

care calcă în picioare bucățile de argint!

El a împrăștiat popoarele30 Sau: Împrăștie popoarele. care‑și găsesc plăcerea în război!

31Ambasadori vor veni din Egipt;

Cuș31 Regiunea Nilului Superior; Etiopia și teritoriile învecinate. va alerga cu mâinile31 Lit.: își va grăbi mâinile, în sensul aducerii unui tribut, în sensul supunerii. întinse spre Dumnezeu.

32Regate ale pământului, cântați‑I lui Dumnezeu,

cântați spre lauda Stăpânului, Selah

33a Celui Ce călărește în ceruri, în cerurile veșnice!

Iată, El face cu glasul Său un vuiet puternic!

34Proclamați puterea lui Dumnezeu,

a Cărui maiestate este peste Israel

și a Cărui putere este în ceruri.

35Cât de temut ești Tu, Dumnezeule, din sanctuarele Tale!

Dumnezeul lui Israel, chiar El dă putere și tărie poporului!

Binecuvântat să fie Dumnezeu!