Het Boek

Psalmen 44:1-27

1Een leerzaam gezang van de Korachieten voor de koordirigent.

2God, onze ouders hebben ons steeds weer verteld

hoe U in de geschiedenis met ons volk hebt gehandeld.

Wij hebben het zelf gehoord.

3Eigenhandig hebt U de volken weggejaagd

en onze voorouders in het land gezet.

U hebt andere volken verdrukt

en onze voorouders sterker laten worden.

4Zij hebben echt niet

zelf het land veroverd,

noch hun zwaard,

noch hun lichamelijke kracht

heeft hen bevrijd.

Uw kracht

en uw zorg

hebben dat gedaan,

omdat U hen liefhad.

5God, U bent mijn Koning,

zorgt U toch voor de verlossing van uw volk!

6In uw kracht vellen wij onze tegenstanders

en in uw naam lopen wij hen die tegen ons in opstand komen

onder de voet.

7Ik vertrouw niet op mijn boog

en verwacht geen verlossing van mijn zwaard.

8U hebt ons bevrijd van onze vijanden,

hen die ons haten hebt U voor schut gezet.

9Wij beroemen ons voortdurend op onze God,

uw naam zullen wij altijd prijzen.

10Toch hebt U ons weggestuurd en vernederd,

U bent niet meegegaan met onze legers toen die optrokken.

11U zorgde ervoor dat wij voor onze vijanden moesten wijken,

zij konden alles bij ons plunderen.

12U hebt ons overgeleverd als vee dat wordt geslacht.

Wij zijn onder andere volken verdeeld geraakt.

13U hebt uw volk voor een spotprijs van de hand gedaan,

van dat geld bent U niet rijk geworden.

14Onze buren roddelen over ons,

U hebt ons bespottelijk gemaakt voor hen die rondom ons wonen.

15Onze schande is spreekwoordelijk geworden bij andere volken,

ze schudden het hoofd om ons.

16Dag in, dag uit denk ik aan mijn schande,

ik durf mij niet meer te vertonen

17vanwege de woorden van de roddelaars

en de blikken van mijn vijanden en hen die op wraak uit zijn.

18Ondanks dit alles hebben wij U niet vergeten.

Ook hebben wij het verbond met U nooit ontkend.

19Ons hart bleef op U gericht,

wij bleven op het rechte pad.

20Desondanks hebt U ons op gevaarlijke plaatsen gebracht

en tastten wij soms geheel in het duister.

21Als wij uw naam hadden vergeten

en vreemde goden vereerd zouden hebben,

22zou God dat immers altijd merken?

Hij kent immers elke uithoek van het menselijk hart?

23Werkelijk, ter wille van U zijn wij voortdurend in levensgevaar,

wij worden beschouwd als schapen op weg naar het slachthuis.

24Word wakker! Waarom slaapt U, Here? Word toch wakker!

Laat ons toch niet meer in de steek.

25Waarom keert U ons de rug toe?

Waarom trekt U Zich onze ellende en moeiten niet aan?

26Wij stellen zelf niets meer voor

en liggen hulpeloos op de grond.

27Sta op, Here, en help ons, bevrijd ons ter wille van uw goedheid en liefde.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 44:1-26

Thi Thiên 44

Nhắc Lại Ơn Xưa, Trình Bày Tai Ương Hiện Tại

(Giáo huấn ca của con cháu Cô-ra, soạn cho nhạc trưởng)

1Lạy Chúa, tai chúng con đã nghe lời tổ phụ kể,

những việc vĩ đại Chúa làm ngày xưa.

2Tay Chúa đánh đuổi nhiều dân tộc,

nhưng định cư ông cha chúng con;

hủy diệt nhiều nước,

nhưng cho tổ tiên chúng con phát triển.

3Họ không nhờ gươm chiếm đất,

thắng trận không do sức mạnh của bàn tay.

Nhưng họ chỉ nhờ tay44:3 Nt bàn tay mặt Chúa,

nhờ cánh tay và Thiên nhan rạng ngời của Ngài;

chỉ vì Chúa rủ lòng thương họ.

4Lạy Chúa là Vua Cao Cả,

xin ban chiến thắng cho nhà Gia-cốp.

5Nhờ sức Chúa chúng con đẩy lui quân địch xâm lăng.

Nhân danh Chúa, chúng con chà đạp người chống nghịch.

6Con không ỷ lại nơi cung đồng, tên sắt,

lưỡi gươm con cũng không chiến thắng được ai.

7Nhưng Chúa giúp chúng con đánh bại kẻ thù,

bọn ghét con phải cúi đầu nhục nhã.

8Chúng con mãi mãi tự hào về Chúa,

và ca tụng thánh Danh suốt đời.

9Nhưng ngày nay Chúa khước từ, và hạ nhục chúng con,

không còn ra trận với quân đội chúng con.

10Để chúng con lùi bước trước quân thù,

cho chúng cướp sạch của chúng con.

11Chúa bỏ mặc chúng con cho bị vồ xé như chiên,

để chúng con lưu tán trong các nước.

12Chúa bán dân Ngài rẻ như bèo bọt,

bán mà chẳng lợi lộc gì.

13Chúa khiến lân bang có cớ phỉ nhổ chúng con,

khiến người láng giềng có đề tài nhạo báng chúng con.

14Chúa khiến chúng con bị châm biếm giữa các nước,

chúng lắc đầu khi thấy chúng con.

15Suốt ngày dài con mang tủi hổ,

nhục nhã ghi sâu những vết hằn.

16Vẳng bên tai, lời sỉ nhục, mắng la,

vì kẻ thù địch quyết tâm báo oán.

17Dù chúng con tín trung cùng giao ước,

không phút nào quên Chúa Toàn Năng,

nhưng hoạn nạn sao vẫn đến gần.

18Lòng chúng con không hề dời đổi,

chân chẳng hề tẻ tách đường Ngài.

19Dù bị Ngài đánh tan nơi tử địa,44:19 Nt nơi ở của loài quái vật, hoặc hang chó rừng

cho lạc vào44:19 Nt phủ trên chúng con bóng tối tử vong.

20Nếu chúng con quên Danh Thánh Chúa,

hoặc đưa tay cầu cứu tà thần,

21hẳn Đức Chúa Trời đã khám phá ra lập tức,

vì Ngài biết rõ lòng thế nhân.

22Vì Chúa, mạng sống chúng tôi bị đe dọa suốt ngày; chúng tôi chẳng khác gì bầy chiên tại lò thịt.

23Lạy Chúa, lẽ nào Ngài ngủ?

Xin thức tỉnh! Xin đừng bỏ chúng con mãi mãi.

24Sao Chúa đành che mặt giấu tay,

Chúa đâu quên hoạn nạn người cùng bần?

25Chúng con bị hạ xuống hàng cát bụi,

xác thân này dính sát dưới bùn đen.

26Xin Chúa vùng dậy, ra tay tiếp cứu,

giải thoát chúng con vì tình yêu bất biến của Ngài.