Het Boek

Psalmen 35:1-28

1Een lied van David.

Here, als sommigen met mij argumenteren,

wilt U dan voor mij antwoorden?

Als iemand mij aanvalt,

vecht U dan voor mij terug.

2Neem uw wapens op

en kom mij te hulp!

3Val mijn achtervolgers aan.

Laat mij weten dat U mij zult verlossen!

4Laat hen die mij willen doden,

voor schut staan.

Laat hen die slechte plannen tegen mij beramen,

beschaamd afdruipen.

5Verstrooi hen als kaf in de wind,

op het moment dat uw Engel hen neerslaat.

6Zij gaan op donkere, glibberige wegen

en de Engel van de Here achtervolgt hen daarop.

7Want zonder aanleiding spanden zij een net voor mij

en groeven een valkuil om mij te vangen.

8Ik hoop dat zij zonder het te merken zelf omkomen.

Dat zij in hun eigen kuil zullen vallen.

9Ik verheug mij in de Here,

ik zing een loflied over zijn hulp en bevrijding.

10Alles in mij juicht:

Here, wie kan U evenaren?

U bevrijdt arme en beproefde mensen

van hun onderdrukkers en berovers.

11Leugenachtige getuigen nemen het woord

en vragen mij dingen die ik helemaal niet weet.

12Zij vergelden goed met kwaad.

Mijn ziel is eenzaam geworden.

13Zelf heb ik mij direct in rouwkleding gestoken

toen zij ziek waren.

Ik vernederde mij voor U met vasten

wanneer mijn gebed niet verhoord werd.

14Ik liep rond alsof het mijn broer of mijn vriend betrof,

ik ging in het zwart alsof mijn moeder was gestorven.

15Maar toen ík een keer in problemen zat,

lachten zij om mij en liepen te hoop om mij te zien.

Zelfs onbekenden begonnen mij te slaan

en maakten mij onophoudelijk bespottelijk.

16Een heel stel ongelovige, spotlustige lieden

bedreigde mij.

17Here,

hoelang laat U hen nog hun gang gaan?

Verlos mij toch, ik ben eenzaam.

Laten zij mij niet verslinden.

18Dan zal ik U te midden van alle gelovigen loven,

U prijzen waar iedereen bij is.

19Laten mijn valse tegenstanders toch geen plezier over mij hebben!

Er zijn er die mij zonder reden haten!

20Zij zijn niet op vrede uit.

Zij maken slechte plannen,

gericht tegen hen die in rust en stilte leven.

21Zij bedreigen mij en zeggen:

‘Ha! Wij hebben het wel gezien!’

22U ziet alles, Here, wilt U optreden?

Och Here, laat mij niet in de steek!

23Sta op en vecht voor mijn recht.

God, mijn Here, voert U voor mij het woord in de rechtzaal.

24Laat uw recht over mij beslissen, Here, mijn God,

zodat zij geen leedvermaak over mij kunnen hebben.

25Dat zij niet kunnen denken:

‘Ha! Nu gebeurt wat wij willen!

Wij hebben hem eronder gekregen!’

26Laten zij zich maar schamen,

al die mensen die op mijn ondergang zitten te wachten.

Ik hoop dat allen die mij verachten, te schande worden gemaakt.

27Maar ik wil dat alle mensen

die verlangen naar mijn vrijspraak,

zullen juichen en zich verheugen.

Dat zij voortdurend de Here zullen grootmaken en zeggen:

‘De Here trekt Zich het lot van zijn geliefde dienaar aan.’

28Zelf zal ik dag in, dag uit

over uw rechtvaardigheid spreken

en U loven en prijzen.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 35:1-28

Salmo 3535:0 Salmo 35 Ang ulohan sa Hebreo: Sulat ni David.

Pag-ampo alang sa Tabang sa Dios

1Pakigbatok, Ginoo, sa mga nakigbatok kanako.

Pakiggira sa mga nakiggira kanako.

2Gamita ang imong mga taming, ug tabangi ako.

3Andama ang imong mga bangkaw batok sa mga nagagukod kanako,

ug pasaligi ako nga imo akong luwason.

4Maulawan unta ang mga nagatinguha sa pagpatay kanako.

Moatras unta nga pakyas ug maulawan ang mga nagaplano alang sa akong kalaglagan.

5Mahisama unta sila sa tahop nga gipalid sa hangin sa dihang abugon sila sa imong anghel.

6Mongitngit unta ug modanlog ang ilang mga agianan sa dihang gukdon sila sa imong anghel.

7Sa walay igong hinungdan nagbutang silag lit-ag sa tago aron madakpan ako

ug nagkalot sila ug bangag aron mahulog ako.

8Moabot unta kanila ang kalaglagan nga wala nila damha o gipaabot.

Sila unta ang maunay sa lit-ag nga ilang gibutang sa tago.

Sila unta ang maunay ug kahulog sa bangag nga ilang gikalot.

9Unya maglipay ako tungod sa pagluwas mo kanako, Ginoo.

10Mosinggit ako sa tibuok kong kasingkasing,

“Wala gayoy sama kanimo, Ginoo!

Giluwas mo ang mga kabos ug timawa gikan sa mga midaog-daog ug namintaha kanila.”

11Ang bangis nga mga tawo nagasaksi batok kanako.

Gipasanginlan nila ako sa mga sala nga wala ko mahimo.

12Gibalosan nila ako ug daotan sa mga maayong buhat nga gihimo ko kanila,

busa nasubo gayod ako.

13Apan sa dihang nagsakit sila, nagsul-ob ako ug sako ug nagpuasa.35:13 nagsul-ob ako ug sako ug nagpuasa: timaan sa iyang labihang kasubo.

Ug sa dihang wala tubaga ang akong pag-ampo alang kanila,

14naglakaw-lakaw ako nga nagsubo nga daw sila akong igsoon o higala.

Midungo ako sa kasubo sama sa pagsubo sa usa ka tawo alang sa iyang inahan.

15Apan sa dihang ako na ang naglisod, nagtigom sila ug naglipay.

Ang mga tawo nga wala ko gani mailhi, nagtigom sa pagbiaybiay kanako.

Ug walay hunong ang ilang pagpasipala kanako.

16Sama sa mga dili diosnon nga mabiay-biayon,35:16 Sama… mabiay-biayon: Dili klaro ang buot ipasabot niini sa Hebreo nga teksto. gikapungtan nila ako.

17Ginoo, hangtod kanus-a ka nga magtan-aw lang kanako?

Luwasa ako sa ilang pag-ataki kanako; morag sama sila sa mga liyon.

18Unya dayegon ko ikaw ug pasalamatan taliwala sa dakong panagtigom sa imong mga katawhan.

19Ayaw itugot nga malipay ang akong maluibong mga kaaway sa akong kapildihan.

Ayaw itugot nga kataw-an ako sa mga nagdumot kanako sa walay igong hinungdan.

20Dili sila mosulti ug maayong mga pulong ngadto sa uban;

nagahimo hinuon sila ug sugilanon nga walay kamatuoran mahitungod sa mga tawo nga nagapuyo nga malinawon niining lugara.

21Nagasinggit sila sa ilang pasangil kanako,

“Aha! Nakita namo ang imong gihimo.”

22Ginoo, nakita mo kini, busa ayaw pagpakahilom.

Ayaw pagpahilayo kanako.

23Sige na, Ginoo nga akong Dios, labani ako sa mga nagapasangil kanako.

24Pamatud-i, Ginoo nga akong Dios, nga wala akoy sala sumala sa imong pagkamatarong.

Ayaw itugot nga kataw-an nila ako.

25Ayaw itugot nga moingon sila sa ilang kaugalingon,

“Natuman ra gayod ang among gitinguha. Nalaglag ra gayod namo siya!”

26Hinaut nga ang mga nalipay sa akong mga pag-antos maulawan pag-ayo.

Hinaut nga ang tanang mitamay kanako mapakyas ug maulawan.

27Ug hinaut pa nga kadtong nagtinguha nga mahatagan ako sa hustisya manghugyaw sa kalipay.

Hinaut pa nga moingon sila kanunay,

“Dalaygon ang Ginoo nga nagatinguha sa kaayohan sa iyang alagad.”

28Unya isugilon ko ang imong pagkamatarong,

ug dayegon ko ikaw sa kanunay.