Het Boek

Psalmen 33

1Zing een loflied voor de Here,
allen die met God leven!
Het is goed als Gods kinderen Hem loven.
Zing een loflied voor de Here met de citer,
zing een psalm met de tiensnarige harp.
Zing een nieuw lied voor de Here,
begeleid door prachtig snarenspel.
Want het woord van de Here is betrouwbaar
en uit al zijn daden blijkt zijn trouw.
God houdt van oprechtheid en eerlijkheid.
De aarde loopt over van de goedheid en liefde van de Here.
De hemelen werden door het woord van de Here gemaakt,
alles wat er in is, ontstond door zijn adem.
Hij brengt het water in de zeeën bijeen
en slaat al het water op in zijn schatkamers.
Laat de hele aarde ontzag hebben voor de Here,
alle bewoners van de aarde moeten met eerbied voor Hem buigen.
Want God sprak en toen was het er.
Op zijn gebod stond alles er.
10 De Here doorbreekt de plannen van de volken
en voorkomt hun slechte voornemens.
11 De wil van de Here blijft voor eeuwig bestaan.
Zijn gedachten worden van generatie op generatie overgedragen.
12 Gelukkig is het volk dat de Here als zijn God heeft,
het volk dat Hij Zich als erfdeel koos.
13 De Here kijkt uit de hemel neer
en let op de mensen.
14 Vanuit zijn woning kijkt Hij
naar de bewoners op aarde.
15 Hij die hen zelf heeft gemaakt,
weet precies waarom zij doen wat zij doen.
16 Een koning overwint niet door zijn grote leger,
een held redt het niet door zijn grote kracht.
17 Overwinning wordt niet bewerkt door paarden alleen.
Wanneer een leger ontkomt,
is dat echt niet dankzij de kracht van een paard.
18 Let maar op, de Here waakt
over hen die ontzag voor Hem hebben,
en over hen die zijn goedheid en liefde verwachten.
19 Zij weten dat zij alleen zo
aan de dood kunnen ontkomen,
dat alleen de Here
hen bewaart voor hongersnood.
20 Wij verwachten de Here met heel ons hart.
Hij helpt en beschermt ons.
21 Ja, ons hele hart juicht van vreugde
en wij vertrouwen alleen op Hem.
22 Here, laten uw goedheid en liefde ons nooit verlaten.
En wij willen U altijd blijven verwachten.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 33

Psalm 33

Lovprisning till Skaparen och Herren

1Jubla i Herren, ni rättfärdiga,

för det hör till de rättsinniga att prisa honom!

2Prisa Herren med lyra,

sjung lovsång till honom med tiosträngad harpa!

3Sjung en ny sång för honom,

spela ljuvligt och ropa av glädje!

4Herrens ord är tillförlitligt,

allt han gör sker i trofasthet.

5Han älskar rätt och rättfärdighet.

Jorden är full av Herrens nåd.

6Genom Herrens ord blev himlarna till,

dess här genom hans muns ande.

7Han samlade havsvattnen till en plats,

han lade djupen där de skulle förvaras.

8Låt alla i hela världen frukta Herren,

alla jordens invånare visa vördnad för honom.

9För han talade, och det blev till,

han befallde, och det stod där.

10Herren gör folkens planer om intet,

han avvisar deras målsättningar.

11Herrens plan består för evigt,

hans avsikter från generation till generation.

12Lyckligt är det folk vars Gud Herren är,

det folk som han har utvalt till sitt eget!

13Från himlen blickar Herren ner,

han ser varje människa.

14Han betraktar från sin boning

alla som bor på jorden,

15han som har skapat allas hjärtan

och vakar över allt de gör.

16Ingen kung kan räddas av en stor armé,

ingen kämpe kommer undan för sin stora styrka.

17Stridshästar ger falska hopp om räddning.

De är starka, men de kan inte rädda någon.

18Men Herrens ögon följer dem som fruktar honom

och hoppas på hans nåd.

19Han räddar dem från döden

och håller dem vid liv under hungersnöd.

20Vi väntar på Herren,

han är vår hjälp och sköld.

21I honom har vi vår innerliga glädje.

Vi förtröstar på hans heliga namn.

22Herre, låt din nåd vila över oss,

för vi hoppas bara på dig.