Het Boek

Psalmen 25:1-22

1Een lied van David.

Mijn hele wezen is op U gericht, Here!

2Laat mij niet in de steek, Here,

want ik vertrouw helemaal op U.

Zorg dat mijn vijanden mij niet overwinnen.

3Niemand die in God gelooft en op Hem vertrouwt,

zal in Hem teleurgesteld worden.

Maar zij die zich onverschillig van U afkeren,

zullen de nederlaag lijden.

4Toont U mij de paden waarover ik gaan moet, Here.

Wilt U de wegen wijzen die U goed voor mij vindt?

5Wijst U mij de weg van uw waarheid.

Ik wil van U leren, want U bent de God

van wie ik mijn hulp verwacht.

Op U vestig ik mijn hoop, elke dag van mijn leven.

6Wilt U naar mij kijken

met ogen vol genade en vergeving,

met eeuwige liefde en vriendelijkheid?

7Wilt U voorbijgaan aan de zonden

die ik in mijn jeugd begaan heb, Here!

8De Here is goed

en graag bereid hun die dreigen te verdwalen,

de juiste weg te tonen.

9Hij zal de beste weg tonen aan hen

die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten.

10Als wij Hem dan gehoorzamen,

zal elk pad waarop Hij ons leidt,

getooid zijn met zijn liefdevolle goedheid en waarheid.

11Maar Here! Ik heb zoveel zonden begaan!

Och, wilt U die vergeven tot eer van uw naam?

12Waar is de man die ontzag heeft voor de Here?

God zal hem leren hoe hij steeds de juiste keus kan maken.

13Hij mag leven onder Gods zegen

en zijn kinderen zullen het land in bezit nemen.

14De vriendschap met God is

voor hen die Hem eerbied bewijzen.

Zij zullen de geheimen, verborgen in zijn beloften, leren kennen.

15Ik kijk voortdurend op naar de Here om zijn hulp te vragen,

want alleen Hij kan mij redden.

16Kom toch, Here, en toon mij uw genade,

want ik ben eenzaam en diep wanhopig.

17Mijn zorgen nemen toe,

lost U ze toch voor mij op!

18Kijk eens wat een zorgen ik heb!

Voelt U mijn pijn?

Vergeef mij mijn zonden!

19Ziet U hoeveel vijanden ik heb

en hoe hartgrondig zij mij haten?

20Red mij uit hun handen en bevrijd mij uit hun macht!

Och, laat toch nooit van mij gezegd kunnen worden

dat ik vergeefs op U heb gehoopt!

21Voorzie mij van godsvrucht en integriteit

alsof het mijn lijfwachten zijn,

want ik verwacht dat U mij zult beschermen.

22O God, wilt U Israël bevrijden uit alle moeilijkheden?

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 25:1-22

Thi Thiên 25

Xin Phù Hộ và Xóa Tội

(Thơ của Đa-vít)

1Lạy Chúa Hằng Hữu, linh hồn con hướng về Chúa.

2Đức Chúa Trời ôi, con tin cậy Ngài luôn!

Xin đừng để con hổ thẹn,

đừng cho kẻ thù thắng con.

3Không ai hy vọng nơi Chúa mà bị hổ thẹn,

chỉ những kẻ phản trắc phải tủi nhục đau buồn.

4Xin chỉ cho con đường lối, lạy Chúa Hằng Hữu;

và dạy con nẻo đường Ngài.

5Xin dẫn con đi vào chân lý và khuyên bảo con,

vì Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi con.

Suốt ngày con hy vọng trong Ngài.

6Xin nhớ lại, ôi Chúa Hằng Hữu, đức nhân từ thương xót của Ngài,

như nghìn xưa Chúa vẫn làm.

7Xin đừng nhớ hành vi nổi loạn của con thời tuổi trẻ.

Xin nhớ đến con tùy theo lòng nhân từ

và thương xót của Ngài, lạy Chúa Hằng Hữu.

8Chúa Hằng Hữu thiện lành và chính trực;

Ngài giáo huấn những người lạc đường.

9Dẫn người khiêm cung theo chân lý,

dạy họ thánh luật kỷ cương.

10Đường lối Chúa Hằng Hữu là nhân từ chân thật

cho người nào vâng giữ mệnh lệnh Ngài.

11Ôi Chúa Hằng Hữu, vì Danh Ngài,

xin tha thứ tội con, dù rất nặng.

12Ai là người kính sợ Chúa Hằng Hữu?

Ngài sẽ giúp con chọn đường đúng.

13Người sẽ sống đời mình trong hưng thịnh.

Con cháu người sẽ thừa hưởng đất đai.

14Chúa Hằng Hữu là bạn của người tin kính.

Giao ước Ngài, Chúa hé lộ cho hay.

15Mắt con mòn mỏi trông Chúa Hằng Hữu đến,

gỡ chân con ra khỏi lưới gài.

16Xin xót thương, trở lại với con,

vì con quá nguy khốn cô đơn.

17Nỗi đau thương sao gia tăng mãi.

Xin cứu con khỏi mọi cảnh khổ đau!

18Xin Chúa xem cảnh lầm than, khốn khó.

Xin tha thứ tội ác của con.

19Quân thù nghịch gia tăng gấp bội

chúng căm thù, cay đắng, ghét con.

20Xin bảo vệ con! Xin gìn giữ linh hồn con!

Nương cậy Chúa, con không hổ thẹn.

21Xin Ngài bảo vệ con trong nếp sống,

với tấm lòng thanh khiết, ngay thẳng,

vì con luôn ngưỡng vọng Chân Thần.

22Lạy Đức Chúa Trời, xin cứu chuộc Ít-ra-ên,

cho thoát khỏi mọi gian truân hoạn nạn.