Het Boek

Psalmen 24:1-10

1Een psalm van David.

De aarde en al haar rijkdom

zijn van de Here!

2Hij drong het water terug,

zodat droog land tevoorschijn kwam.

3Wie kan de berg van de Here beklimmen

en binnengaan in de plaats waar Hij woont?

Wie kan voor de Here staan?

4Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben,

die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens.

5Zij zullen als een zegen van God

zijn goedheid in hun leven ervaren.

Die reikt Hij, hun verlosser, hun Zelf toe.

6Zij mogen voor de Here komen staan

en Hem, de God van Jakob, hulde brengen.

7Ga toch open, eeuwenoude poorten,

en laat de geëerde Koning binnen!

8Wie die geëerde Koning is?

De Here, sterk en machtig,

onoverwinnelijk in de strijd!

9Ja, zet de poorten wijd open

en laat de geëerde Koning binnengaan.

10Wie die geëerde Koning is?

Hij is de Here van alle hemelse legers.

Hij is de Koning, die alle eer toekomt.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 24:1-10

Salmo 2424 Salmo 24 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang awit na isinulat ni David.

Ang Dios ang Dakilang Hari

1Ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon.

2Itinayo niya ang pundasyon ng mundo sa kailaliman ng dagat.

3Sino ang karapat-dapat umakyat sa bundok ng Panginoon?

At sino ang maaaring tumungtong sa kanyang banal na templo?

4Makatutungtong ang may matuwid na pamumuhay at malinis na puso,

ang hindi sumasamba sa mga dios-diosan,

at ang hindi sumusumpa ng kasinungalingan.

5Pagpapalain siya at ipapawalang-sala ng Panginoon, ang Dios na kanyang Tagapagligtas.

6Iyan ang mga taong makakalapit at sasamba sa Dios ni Jacob.

7Buksan ninyo nang maluwang ang mga lumang pintuan ng templo

upang makapasok ang Haring makapangyarihan!

8Sino ang Haring makapangyarihan?

Siya ang Panginoong malakas at matatag sa pakikipaglaban.

9Buksan ninyo nang maluwang ang mga lumang pintuan ng templo

upang makapasok ang Haring makapangyarihan!

10Sino ang Haring makapangyarihan?

Siya ang Panginoon na pinuno ng hukbo ng kalangitan.

Tunay nga siyang Haring makapangyarihan!