Het Boek

Psalmen 19:1-15

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2De hemelen vertellen

over Gods grote eer

en het hemelgewelf spreekt

over zijn scheppend werk.

3De ene dag vertelt het

aan de volgende dag

en de ene nacht

aan de volgende nacht.

4Het is duidelijk

dat dat geen echte woorden zijn,

het is immers niet te horen.

5Toch hoort men die boodschap

over de hele wereld,

overal waar mensen wonen

heeft het nieuws hen bereikt.

Het is alsof God een tent heeft gemaakt

voor de zon,

6die ʼs morgens,

blij als een bruidegom,

naar buiten gaat

en zingend zijn weg betreedt

als een gevierde held.

7De zon wandelt elke dag

van het ene tot het andere einde van de aarde,

alles ter wereld ervaart haar stralende gloed.

8De wet van de Here

is volmaakt en goed,

zij verandert ons leven.

De woorden van de Here

zijn altijd betrouwbaar,

zij geven wijsheid aan de onwetende.

9Het bevel van de Here

is een vreugde voor ons hart.

Het gebod van de Here

is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht.

10Het ontzag voor de Here

is rein en blijft altijd bestaan.

De voorschriften van de Here

bevatten louter waarheid,

zij zijn altijd rechtvaardig.

11Zij zijn veel kostbaarder dan goud

en zoeter dan de zuiverste honing,

vers uit de raat.

12De knecht van God

neemt ze ernstig en leert ervan,

het houden ervan

levert de rijkste beloning op.

13God, vergeef mij

ook mijn onbewuste zonden,

want wie kent al zijn fouten?

14Ik ben uw dienaar, Here.

Bewaar mij voor overmoedigheid.

Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven.

Dan kan ik pas echt naar uw wil leven

en zal ik niet zondigen.

15Ik bid U, Here,

dat alles wat ik zeg met mijn mond

en denk in mijn hart,

naar uw wil mag zijn.

Here, U bent mijn rots en mijn bevrijder.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zaburi 19:1-14

Zaburi 19

Utukufu Wa Mungu Katika Uumbaji

Kwa mwimbishaji. Zaburi ya Daudi.

119:1 Isa 6:3; 40:22; Za 4:2; 97:6; 89:5; 50:6; 8:1, 6; 148:3; 103:22; Rum 1:19; Mwa 1:8Mbingu zinatangaza utukufu wa Mungu,

anga zahubiri kazi ya mikono yake.

219:2 Za 74:16Siku baada ya siku zinatoa habari,

usiku baada ya usiku zinatangaza maarifa.

3Hakuna msemo wala lugha,

ambapo sauti zao hazisikiki.

419:4 Rum 10:18; Za 104:2; Ay 36:29; Amu 5:31Sauti yao imeenea duniani pote,

nayo maneno yao yameenea

hadi miisho ya ulimwengu.

Katika mbingu amepiga hema kwa ajili ya jua,

519:5 1Sam 17:4; Mhu 11:7; Yoe 2:16; Ay 36:29linafanana na bwana arusi

akitoka chumbani mwake,

kama shujaa afurahiavyo

kukamilisha kushindana kwake.

619:6 Kum 30:4; Za 11:3; Mhu 1:5Huchomoza upande mmoja wa mbingu,

na kufanya mzunguko wake

hadi upande mwingine.

Hakuna kilichojificha joto lake.

719:7 Yak 1:25; Kum 4:6; Za 1:2; 23:3; 93:5; 119:130, 138, 142, 144; 11:7Sheria ya Bwana ni kamilifu,

ikihuisha nafsi.

Shuhuda za Bwana ni za kuaminika,

zikimpa mjinga hekima.

819:8 Za 33:4; 38:10; 119:14, 128; Ezr 9:7; Neh 9:13; Rum 7:12Maagizo ya Bwana ni kamili,

nayo hufurahisha moyo.

Amri za Bwana huangaza,

zatia nuru machoni.

919:9 Mhu 12:13; Isa 33:6; Za 34:11; 111:10; 119:138; Mit 1:7Kumcha Bwana ni utakatifu,

nako kwadumu milele.

Amri za Bwana ni za hakika,

nazo zina haki.

1019:10 Ay 22:24; Eze 3:3; Mit 8:10; 1Sam 14:27; Za 119:72, 103Ni za thamani kuliko dhahabu,

kuliko dhahabu iliyo safi sana,

ni tamu kuliko asali,

kuliko asali kutoka kwenye sega.

1119:11 Mit 6:22Kwa hizo mtumishi wako anaonywa,

katika kuzishika kuna thawabu kubwa.

1219:12 Za 51:2; 90:8; Mhu 12:14Ni nani awezaye kutambua makosa yake?

Nisamehe makosa yangu nisiyoyajua.

1319:13 Hes 15:30; Mwa 6:9; Za 18:32; 119:133Mlinde mtumishi wako na dhambi za makusudi,

nazo zisinitawale.

Ndipo nitakapokuwa sina lawama,

wala sitakuwa na hatia ya kosa kubwa.

1419:14 Za 104:34; 18:31; Kut 6:6; Isa 44:6; Ay 19:25Maneno ya kinywa changu

na mawazo ya moyo wangu,

yapate kibali mbele zako, Ee Bwana,

Mwamba wangu na Mkombozi wangu.