Het Boek

Psalmen 15:1-5

1Een psalm van David.

Wie mag in uw huis wonen, Here?

Wie mag bij U zijn op uw heilige berg?

2Wie eerlijk en oprecht door het leven gaat

en altijd de waarheid spreekt.

3Wie niet kwaadspreekt,

zijn naaste geen kwaad doet

en voorkomt dat een ander wordt belasterd.

4Degene die alles wat zonde is, afwijst

en respect heeft voor wie God zoeken

en ontzag voor Hem hebben.

Als zo iemand in zijn eigen nadeel

een belofte heeft gedaan,

zal hij die toch nakomen.

5Hij zal zijn geld niet misbruiken

voor woekerpraktijken

en zich niet laten omkopen

ten koste van onschuldigen.

Wie zo door het leven gaat,

kan op Gods bescherming rekenen.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 15:1-5

Thi Thiên 15

Điều Kiện Để Làm Công Dân Si-ôn

(Thơ của Đa-vít)

1Lạy Chúa Hằng Hữu, ai có thể thờ phượng trong đền thánh Chúa?

Ai có thể bước vào sự hiện diện trên núi thánh Ngài?

2Đó là người bước đi ngay thẳng,

sống thiện lành, suy niệm chân lý trong lòng.

3Người không hại bạn, không vu oan,

không đối xử sai trái với hàng xóm, láng giềng,

không nói lời phỉ báng.

4Người ấy coi khinh người xấu xa tội ác,

nhưng tôn quý người kính thờ Chúa Hằng Hữu.

Người giữ lời hứa, dù bị tổn hại.

5Người không cho vay tiền lấy lãi,

không ăn hối lộ hại dân lành.

Người như thế sẽ đứng vững vàng mãi mãi.