Het Boek

Psalmen 135:1-21

1Prijs de Here!

Dienaren van de Here, loof zijn naam!

2U bent immers voortdurend in het huis van de Here

of in de voorhof van het huis van mijn God?

3Prijs de Here!

De Here is een goede God.

Zing lofliederen voor zijn naam,

zijn naam is de liefde zelf.

4De Here heeft Jakob uitgekozen

en het volk Israël is van Hem.

5Zeker, ik weet dat de Here een grote God is,

dat onze God de Allerhoogste God is.

6In de hemel en op aarde, in de diepten van de zee,

overal doet de Here wat Hem goeddunkt.

7Hij laat ver weg op aarde de damp opstijgen.

Hij voegt de bliksem bij de regen

en stuurt de wind eropuit vanuit zijn schatkamers.

8Hij doodde elke eerstgeborene in Egypte,

zowel bij de mensen als bij de dieren.

9Hij deed al die tekenen en wonderen in Egypte

voor de farao en zijn dienaren.

10Hij versloeg grote menigten tegenstanders

en doodde machtige koningen,

11zoals koning Sichon van de Amorieten en koning Og van Basan.

Hij veroverde alle koninkrijken in het land Kanaän.

12Hun land gaf God aan zijn volk Israël.

13Here, uw naam blijft tot in eeuwigheid bestaan

en alle generaties zullen aan U denken.

14De Here is rechtvaardig voor zijn volk,

met liefde zorgt Hij voor zijn dienaren.

15De andere volken maakten eigenhandig

hun gouden en zilveren afgodsbeelden.

16Al hebben die een mond,

zij kunnen niets zeggen.

Zij hebben ogen,

maar zien niets.

17Zij hebben oren,

maar die kunnen niet horen.

En ademen kunnen zij helemaal niet.

18De mensen die die beelden hebben gemaakt

en ieder die op die beelden vertrouwt,

zullen net als die beelden worden: dood.

19Laat het hele volk Israël de Here prijzen.

Laat het nageslacht van Aäron de Here prijzen.

20Laat het nageslacht van Levi de Here prijzen.

Laat ieder die ontzag heeft voor de Here, Hem prijzen.

21Laat de Here worden geprezen in Jeruzalem.

Want Hij woont in Jeruzalem.

Prijs de Here!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 135:1-21

Psalmul 135

1Lăudați‑L pe Domnul!1, 3, 21 Ebr.: Hallelu Yah !

Lăudați Numele Domnului,

lăudați‑L, robi ai Domnului,

2care stați2 Sau: slujiți. în Casa Domnului,

în curțile Casei Dumnezeului nostru!

3Lăudați‑L pe Domnul, căci Domnul este bun!

Cântați spre lauda Numelui Său, căci este plăcut!

4Căci Domnul l‑a ales pe Iacov pentru Sine,

l‑a ales pe Israel ca să fie proprietatea Sa.

5Da, eu știu că Domnul este mare

și că Stăpânul nostru este mai mare decât toți dumnezeii!

6Domnul face tot ce‑I place,

atât în ceruri, cât și pe pământ,

atât pe mări, cât și în toate adâncurile.

7El face să se ridice norii de la capătul pământului;

El trimite fulgere care vestesc ploaia

și scoate vântul din cămările lui.

8El este Acela Care i‑a ucis pe întâii născuți ai Egiptului,

de la oameni până la dobitoace.

9El a trimis semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule,

împotriva lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui.

10El a lovit multe neamuri

și a ucis regi puternici:

11pe Sihon, regele amoriților,

pe Og, regele Bașanului,

și pe regii tuturor regatelor din Canaan.

12Apoi a dat țara acestora ca moștenire,

ca moștenire lui Israel, poporul Său.

13Doamne, Numele Tău rămâne pe vecie!

Doamne, amintirea Ta rămâne din generație în generație.

14Căci Domnul Își va judeca poporul

și are milă de robii Săi.

15Idolii neamurilor sunt din argint și din aur,

sunt lucrarea mâinilor omenești.

16Ei au gură, dar nu vorbesc,

au ochi, dar nu văd,

17au urechi, dar nu aud.

Da, ei n‑au suflare în gură.

18Întocmai ca ei sunt cei ce îi fac,

toți cei care se încred în ei.

19Casă a lui Israel, binecuvântează‑L pe Domnul!

Casă a lui Aaron, binecuvântează‑L pe Domnul!

20Casă a lui Levi, binecuvântează‑L pe Domnul!

Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați‑L pe Domnul!

21Binecuvântat să fie Domnul din Sion,

El, Care locuiește în Ierusalim!

Lăudați‑L pe Domnul!