Het Boek

Psalmen 135

1Prijs de Here!
Dienaren van de Here, loof zijn naam!
U bent immers voortdurend in het huis van de Here
of in de voorhof van het huis van mijn God?
Prijs de Here!
De Here is een goede God.
Zing lofliederen voor zijn naam,
zijn naam is de liefde zelf.
De Here heeft Jakob uitgekozen
en het volk Israël is van Hem.
Zeker, ik weet dat de Here een grote God is,
dat onze God de Allerhoogste God is.
In de hemel en op aarde, in de diepten van de zee,
overal doet de Here wat Hem goeddunkt.
Hij laat ver weg op aarde de damp opstijgen.
Hij voegt de bliksem bij de regen
en stuurt de wind er op uit vanuit zijn schatkamers.
Hij doodde elke eerstgeborene in Egypte,
zowel bij de mensen als bij de dieren.
Hij deed al die tekenen en wonderen in Egypte
voor de farao en zijn dienaren.
10 Hij versloeg grote menigten tegenstanders
en doodde machtige koningen,
11 zoals koning Sichon van de Amorieten en koning Og van Basan.
Hij veroverde alle koninkrijken in het land Kanaän.
12 Hun land gaf God aan zijn volk Israël.
13 Here, uw naam blijft tot in eeuwigheid bestaan
en alle generaties zullen aan U denken.
14 De Here is rechtvaardig voor zijn volk,
met liefde zorgt Hij voor zijn dienaren.
15 De andere volken maakten eigenhandig
hun gouden en zilveren afgodsbeelden.
16 Al hebben die een mond,
zij kunnen niets zeggen.
Zij hebben ogen,
maar zien niets.
17 Zij hebben oren,
maar die kunnen niet horen.
En ademen kunnen zij helemaal niet.
18 De mensen die die beelden hebben gemaakt
en ieder die op die beelden vertrouwt,
zullen net als die beelden worden: dood.
19 Laat het hele volk Israël de Here prijzen.
Laat het nageslacht van Aäron de Here prijzen.
20 Laat het nageslacht van Levi de Here prijzen.
Laat ieder die ontzag heeft voor de Here, Hem prijzen.
21 Laat de Here worden geprezen in Jeruzalem.
Want Hij woont in Jeruzalem.
Prijs de Here!

New Living Translation

Psalm 135

Psalm 135

Praise the Lord!

Praise the name of the Lord!
    Praise him, you who serve the Lord,
you who serve in the house of the Lord,
    in the courts of the house of our God.

Praise the Lord, for the Lord is good;
    celebrate his lovely name with music.
For the Lord has chosen Jacob for himself,
    Israel for his own special treasure.

I know the greatness of the Lord
    that our Lord is greater than any other god.
The Lord does whatever pleases him
    throughout all heaven and earth,
    and on the seas and in their depths.
He causes the clouds to rise over the whole earth.
    He sends the lightning with the rain
    and releases the wind from his storehouses.

He destroyed the firstborn in each Egyptian home,
    both people and animals.
He performed miraculous signs and wonders in Egypt
    against Pharaoh and all his people.
10 He struck down great nations
    and slaughtered mighty kings—
11 Sihon king of the Amorites,
    Og king of Bashan,
    and all the kings of Canaan.
12 He gave their land as an inheritance,
    a special possession to his people Israel.

13 Your name, O Lord, endures forever;
    your fame, O Lord, is known to every generation.
14 For the Lord will give justice to his people
    and have compassion on his servants.

15 The idols of the nations are merely things of silver and gold,
    shaped by human hands.
16 They have mouths but cannot speak,
    and eyes but cannot see.
17 They have ears but cannot hear,
    and mouths but cannot breathe.
18 And those who make idols are just like them,
    as are all who trust in them.

19 O Israel, praise the Lord!
    O priests—descendants of Aaron—praise the Lord!
20 O Levites, praise the Lord!
    All you who fear the Lord, praise the Lord!
21 The Lord be praised from Zion,
    for he lives here in Jerusalem.

Praise the Lord!