Het Boek

Psalmen 135

1Prijs de Here!
Dienaren van de Here, loof zijn naam!
U bent immers voortdurend in het huis van de Here
of in de voorhof van het huis van mijn God?
Prijs de Here!
De Here is een goede God.
Zing lofliederen voor zijn naam,
zijn naam is de liefde zelf.
De Here heeft Jakob uitgekozen
en het volk Israël is van Hem.
Zeker, ik weet dat de Here een grote God is,
dat onze God de Allerhoogste God is.
In de hemel en op aarde, in de diepten van de zee,
overal doet de Here wat Hem goeddunkt.
Hij laat ver weg op aarde de damp opstijgen.
Hij voegt de bliksem bij de regen
en stuurt de wind er op uit vanuit zijn schatkamers.
Hij doodde elke eerstgeborene in Egypte,
zowel bij de mensen als bij de dieren.
Hij deed al die tekenen en wonderen in Egypte
voor de farao en zijn dienaren.
10 Hij versloeg grote menigten tegenstanders
en doodde machtige koningen,
11 zoals koning Sichon van de Amorieten en koning Og van Basan.
Hij veroverde alle koninkrijken in het land Kanaän.
12 Hun land gaf God aan zijn volk Israël.
13 Here, uw naam blijft tot in eeuwigheid bestaan
en alle generaties zullen aan U denken.
14 De Here is rechtvaardig voor zijn volk,
met liefde zorgt Hij voor zijn dienaren.
15 De andere volken maakten eigenhandig
hun gouden en zilveren afgodsbeelden.
16 Al hebben die een mond,
zij kunnen niets zeggen.
Zij hebben ogen,
maar zien niets.
17 Zij hebben oren,
maar die kunnen niet horen.
En ademen kunnen zij helemaal niet.
18 De mensen die die beelden hebben gemaakt
en ieder die op die beelden vertrouwt,
zullen net als die beelden worden: dood.
19 Laat het hele volk Israël de Here prijzen.
Laat het nageslacht van Aäron de Here prijzen.
20 Laat het nageslacht van Levi de Here prijzen.
Laat ieder die ontzag heeft voor de Here, Hem prijzen.
21 Laat de Here worden geprezen in Jeruzalem.
Want Hij woont in Jeruzalem.
Prijs de Here!

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 135

Herren er stor

1Halleluja!
    Lovpris Herren, I hans tjenere,
I, som tjener i Guds hus,
    I, som arbejder i templets forgård.
Pris Herren, for han er god.
    Lovsyng hans herlighed og nåde,
for Herren har udvalgt Israel.
    Jakobs efterkommere er hans ejendomsfolk.

Jeg ved, at Herren er stor,
    større end alle de andre folks guder.
Han gør alt, hvad han vil,
    på jorden, i himlen og i havets dyb.
Han kalder uvejrsskyer sammen,
    sender lynene af sted,
slipper stormen løs
    og lader regnen styrte ned.
Alle de førstefødte i Egypten slog han ihjel,
    både blandt mennesker og dyr.
Han udførte vældige tegn og undere
    for øjnene af Farao og hele hans folk.
10 Han tilintetgjorde stærke nationer,
    besejrede mægtige herskere,
11 amoritterkongen Sihon, kong Og af Bashan
    og alle kongerne i Kana’ans land.
12 Han gav deres lande til sit eget folk,
    Israel fik det som sin arvelod.
13 Herre, dit ry vil altid bestå,
    din berømmelse kender ingen grænser.
14 For Herren fører sit folks sag,
    han er barmhjertig mod sine tjenere.
15 Andre folkeslag dyrker afguder,
    som de selv har lavet af sølv og guld.
16 Afguderne har mund, men kan ikke tale.
    De har øjne, men kan ikke se.
17 De har ører, men kan ikke høre,
    for der er ingen livsånde i dem.
18 De mennesker, der formede afgudsbillederne,
    er lige så tåbelige som deres guder.

19 Pris Herren, Israels folk!
    Pris Herren, Arons slægt!
20 Pris Herren, alle I levitter!
    Pris Herren, alle I, som kender ham!
21 Lovet være Herren, som bor på Zion,
    han som har sin bolig i Jerusalem.
Halleluja!