Het Boek

Psalmen 133:1-3

1Een bedevaartslied van David.

Kijk eens hoe goed en waardevol het is

als broeders in vrede met elkaar omgaan.

2Dat is net zo kostbaar als de olie

waarmee Aäron werd gezalfd

en die van zijn baard af op zijn kleding vloeide.

3Het is net zo kostbaar als de dauw van de berg Hermon

die de bergen van Jeruzalem bevloeit.

Dat is de plaats waaraan de Here zijn zegen verbindt

en het leven tot in eeuwigheid.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 133:1-3

Thi Thiên 133

Sự Hòa Thuận Tốt Đẹp

(Thơ của Đa-vít. Bài ca lên Đền Thờ)

1Anh em chung sống thuận hòa,

còn gì tốt đẹp êm đềm hơn!

2Thuận hòa quý báu như dầu,

được rót trên đầu A-rôn

chảy xuống râu ông

và thấm ướt vạt áo dài.

3Thuận hòa tươi mát như sương,

trên đỉnh Núi Hẹt-môn,

rơi xuống đồi núi Si-ôn.

Vì Chúa Hằng Hữu ban phước,

vĩnh sinh bất diệt cho Si-ôn.