Het Boek

Psalmen 133:1-3

1Een bedevaartslied van David.

Kijk eens hoe goed en waardevol het is

als broeders in vrede met elkaar omgaan.

2Dat is net zo kostbaar als de olie

waarmee Aäron werd gezalfd

en die van zijn baard af op zijn kleding vloeide.

3Het is net zo kostbaar als de dauw van de berg Hermon

die de bergen van Jeruzalem bevloeit.

Dat is de plaats waaraan de Here zijn zegen verbindt

en het leven tot in eeuwigheid.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 133:1-3

Salmo 133133 Salmo 133 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang awit habang paakyat. Kay David ito.

Pagsasamahang may Pagkakaisa

1Napakagandang tingnan ang mga mamamayan ng Dios na namumuhay nang may pagkakaisa.

2Itoʼy parang mamahaling langis na ibinuhos sa ulo ni Aaron na dumaloy sa kanyang balbas at kwelyo ng damit.

3Katulad din ito ng hamog sa Bundok ng Hermon na umaabot sa Bundok ng Zion.

At dito sa Zion ay nangako ang Panginoon na magbibigay nang pagpapala, at itoʼy ang buhay na walang hanggan.