Het Boek

Psalmen 12:1-9

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van ‘De Achtste.’

2Here, help ons!

Gelovigen

zijn er niet meer te vinden.

Het begrip trouw

zegt de mensen niets meer.

3Men is oneerlijk tegen elkaar,

spreekt met dubbele tong

en bedriegt de ander.

4Vernietig dat soort mensen maar, Here,

ieder die zo handelt,

5al die mensen die zeggen:

‘Ik praat me overal uit,

laat mij het maar zeggen—

wie doet me wat?’

6De Here zegt:

‘Ter wille van de onderdrukten

en het hulpgeroep van de armen

ga Ik nu optreden.

Ieder die naar Mij uitziet,

zal Ik in veiligheid brengen.’

7Het woord van de Here

is betrouwbaar,

zo puur als zevenmaal gezuiverd zilver.

8Ik weet, Here,

dat U uw woord altijd nakomt

en dat U ons zult beschermen

tegen deze onbetrouwbare mensen.

9De ongelovigen

schijnen de overhand te hebben

en het lijkt wel

of alle mensen God ongehoorzaam zijn.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 12:1-8

Thi Thiên 12

Xin Cứu Khỏi Người Gian Tà

(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng, theo điệu Sê-mi-ni)

1Chúa Hằng Hữu ôi, xin cứu giúp,

vì người yêu mến Ngài không còn nữa!

Kẻ trung tín cũng biến mất giữa loài người!

2Thiên hạ chỉ nói lời dối gạt,

miệng tuôn ra câu tán tỉnh lọc lừa.

3Nguyện Chúa cắt các môi nào nịnh hót

và làm câm những cái lưỡi khoe khoang.

4Là những người từng bảo: “Ta sẽ thắng nhờ ba tấc lưỡi.

Ta làm chủ môi ta, ta còn khiếp sợ ai!”

5Nhưng Chúa Hằng Hữu phán: “Vì người cô thế bị áp bức,

và người đói khổ rên la,

Ta sẽ trỗi dậy bảo vệ chúng khỏi những người tác hại.”

6Lời Chúa Hằng Hữu là lời tinh khiết,

như bạc luyện trong lò gốm,

được thanh tẩy bảy lần.

7Chúa Hằng Hữu ôi, xin bảo vệ gìn giữ,

chở che chúng con khỏi những người như vậy mãi mãi,

8dù người ác chỉ tự do thao túng,

và việc đê hèn được loài người ca tụng.