Het Boek

Psalmen 119:1-176

1Gelukkig zijn de mensen die een zuiver leven leiden

en zich houden aan de wet van de Here.

2Gelukkig zijn de mensen die Hem dienen

en zijn woord bewaren in hun hart.

3Gelukkig zijn de mensen die geen misdaden begaan,

maar leven zoals God wil.

4U hebt ons uw bevelen gegeven

met de bedoeling dat wij ons daaraan houden.

5Ik wilde wel dat ik zo standvastig was,

dat ik altijd uw regels zou naleven.

6Dan zou ik mij nooit hoeven schamen

als ik uw wet las.

7Met een eerlijk en oprecht hart zal ik U prijzen,

als ik anderen lesgeef over rechtvaardige wetten.

8Ik zal mij houden aan uw leefregels.

Laat mij niet in de steek.

9Hoe kan een jonge man zuiver leven?

Als hij zich laat leiden door uw woord.

10Met mijn hele hart wil ik U volgen.

Helpt U mij om niet van U af te dwalen.

11Ik vul mijn hart met uw woorden, dat is de enige manier

om niet te zondigen en U geen verdriet te doen.

12Here, U bent het zo waard te worden geprezen!

Leer mij alles over uw wet.

13Ik spreek over alle wetten

die U hebt gemaakt.

14Ik ben zo blij als ik veel over U mag spreken.

Dat geeft mij meer vreugde dan aardse rijkdom.

15Ik wil blijven nadenken over uw leefregels

en zal U trouw volgen.

16Uw gebod geeft mij de grootste vreugde.

Ik zal uw woord nooit vergeten.

17Ik ben uw dienaar, bewaart U mij,

dan kan ik mij mijn hele leven houden aan uw woord.

18Open mijn ogen,

zodat ik alle wonderen in uw wet kan ontdekken.

19Hier op aarde voel ik mij slechts een vreemdeling,

laat uw gebod niet voor mij zijn verborgen.

20Alles in mij verlangt

voortdurend naar uw voorschriften.

21Mensen die eigenzinnig van uw wet afdwalen,

worden door U bedreigd en zijn al vervloekt.

22Wilt U elke vorm van spot en schande bij mij weghouden,

want ik ben trouw aan alles wat U zegt.

23Zelfs al zouden koningen gezamenlijk een aanslag op mij beramen,

dan nog zou ik, uw dienaar, alleen maar uw wetten overdenken.

24Alles wat U hebt gezegd en wat in uw woord staat,

is voor mij een grote vreugde

en ik laat mij door uw woorden raad geven.

25Ik merk hoe mijn hart aan deze aarde hangt,

geef mij het leven door uw woord.

26Ik heb U alles verteld wat ik heb gedaan

en U hebt mij ook antwoord gegeven.

Leer mij nu hoe ik naar uw wil kan leven.

27Laat mij begrijpen wat U in uw wet bedoelt,

zodat ik kan nadenken over alle wonderen die U doet.

28Mijn hart huilt van verdriet en wanhoop,

helpt U mij overeind door uw woord.

29Wilt U mij op het rechte pad houden?

Geef mij in uw genade uw wetten.

30Ik kies ervoor de waarheid te volgen.

Daarom denk ik voortdurend aan uw leefregels.

31Ik houd mij vast aan alles wat U gezegd hebt, Here.

Stel mij niet teleur.

32Ik zal de weg van uw wet volgen,

omdat U mij alle levensruimte geeft.

33Leer mij, Here, hoe ik de weg van uw wet kan volgen.

Dan zal ik mij mijn leven lang daaraan houden.

34Maak mij verstandig,

want dan kan ik uw wet houden zoals U wilt.

Met mijn hele hart wil ik mij aan uw wet houden.

35Laat mij lopen op het pad van uw geboden,

dat maakt mij gelukkig.

36Ik wil zo graag dat mijn hart uitgaat

naar alles wat U gezegd hebt en niet naar geld verdienen.

37Help mij niet naar zinloze dingen te kijken.

Ik wil in dit leven gelukkig worden door U te volgen.

38Ik ben uw dienaar en heb diep ontzag voor U.

Wilt U laten blijken dat uw beloften waar zijn?

39Ik ben bang voor schande.

Neemt U die angst toch weg,

want uw geboden zijn zo goed.

40Heus, ik verlang naar uw bevelen.

Laat U mij toch zuiver leven door uw rechtvaardigheid.

41Ik bid dat U mij uw goedheid en liefde laat ervaren, Here.

En bevrijdt U mij zoals U hebt beloofd.

42Dan weet ik iets terug te zeggen als men mij bespot,

want ik wil alleen zo spreken dat het overeenstemt met uw woord.

43Laat mij uw woorden van waarheid spreken.

Ik heb vertrouwen in uw besluiten.

44Ik wil mij onafgebroken houden aan uw wet,

mijn leven lang.

45Dan ga ik mijn weg onbevangen en zonder belemmering,

omdat ik mij richt naar uw woord.

46Zelfs voor koningen kan ik dan over uw wet spreken

zonder mij te schamen.

47Ik geniet van uw wet en houd van haar.

48Daarom strek ik mijn handen uit naar uw geboden,

waarvan ik zoveel houd.

Dan denk ik rustig na over alles wat U hebt vastgelegd.

49Denk aan wat U tegen mij hebt gezegd,

ik ben immers uw dienaar en U hebt mij hoop gegeven.

50Dat troost mij in alle ellende die ik meemaak.

Uw beloften geven mij weer leven.

51Ongelovigen kunnen mij nog zo bespotten,

ik stap niet af van uw wet.

52Here, als ik denk aan alles

wat U sinds mensenheugenis hebt voorgeschreven,

voel ik mij getroost.

53De goddeloze mensen die uw wet links laten liggen,

brengen mij tot grote verontwaardiging.

54Uw leefregels zijn muziek voor mij,

zolang ik hier op aarde woon,

ik voel mij hier een vreemdeling.

55Als ik ʼs nachts wakker lig,

denk ik aan uw grote naam, Here,

en ook dan houd ik mij aan uw wetten.

56Dat heb ik van U ontvangen,

omdat ik uw leefregels zorgvuldig bewaar.

57De Here heeft Zichzelf aan mij gegeven,

ik heb ook beloofd mij altijd aan uw woord te houden.

58Ik verlang er met mijn hele hart naar

dat U mij goedgezind bent,

geef mij uw genade zoals U hebt beloofd.

59Ik denk na over mijn levensweg

en haast mij om uw woord te volgen.

60Zonder aarzelen haast ik mij

te doen wat U voorschrijft.

61Hoewel de ongelovigen om mij heen

mij voortdurend willen vangen,

vergeet ik niet wat U in uw wet zegt.

62Rond middernacht sta ik op om U te prijzen

voor uw rechtvaardige wetten en geboden.

63Ik ga mijn weg samen met alle mensen

die ook ontzag voor U hebben

en die leven volgens uw gebod.

64De aarde is vol van uw goedheid en liefde, Here.

Leer mij alles over uw wetten.

65U hebt mij, uw dienaar, het goede gegeven.

Precies, Here, zoals uw woord dat aangeeft.

66Geef mij een goed onderscheidingsvermogen en verstand,

want ik stel mijn vertrouwen op uw wet.

67Voordat ik in moeilijkheden kwam, dwaalde ik vaak van U af.

Maar nu houd ik mij alleen nog aan wat U zegt.

68U bent een goede God en doet het goede voor de mensen.

Leer mij alles wat U van de mensen wilt.

69Ongelovigen schuiven mij allerlei leugens in de schoenen,

maar ik houd mij met mijn hele hart vast aan uw wet.

70Zij hebben harten van steen,

maar ik ervaar vreugde als ik aan uw wet denk.

71Het is goed dat ik grote moeilijkheden heb doorgemaakt,

want daardoor heb ik U en uw wet beter leren kennen.

72Uw woorden gaan voor mij ver boven

grote rijkdommen aan goud en zilver.

73U hebt mij met uw eigen handen gemaakt.

Maak mij verstandig, zodat ik alles over uw wet kan leren.

74Andere mensen die ook diep ontzag voor U hebben,

zijn blij als zij mij zien en meemaken,

omdat ik op uw woord vertrouw.

75Here, ik weet dat uw oordeel een rechtvaardig oordeel is.

Dat U mij trouw bleef in al mijn ellende.

76Ik bid dat uw goedheid en liefde mij zullen troosten.

Dat hebt U mij, uw dienaar, immers beloofd?

77Laat uw liefdevolle meeleven mij bereiken,

zodat ik leven kan. Ik verheug mij in uw wetten.

78Laat de ongelovigen toch tot inzicht komen en zich schamen,

omdat zij mij onterecht kwaad deden.

Ik denk voortdurend aan wat U mij hebt opgedragen.

79Wilt U mensen die diep ontzag voor U koesteren

en uw wet kennen, naar mij toe sturen?

80Ik wil met volledige toewijding uw wet naleven,

zodat ik mij nooit hoef te schamen.

81Alles in mij verlangt naar uw bevrijding,

zoals U hebt beloofd.

82Mijn ogen kijken verlangend uit naar

de vervulling van uw belofte,

wanneer komt U om mij te troosten?

83Ik ben oud en onaantrekkelijk geworden,

maar toch heb ik uw wet niet vergeten.

84Hoelang laat U mij nog in leven?

Wanneer gaat U nu eens wraak nemen op mijn vijanden?

85Ongelovigen, die zich niet interesseren voor uw wet,

hebben een kuil voor mij gegraven.

86U bent toch trouw aan alles wat U hebt beloofd?

Help mij toch! Zij achtervolgen mij terwijl ik niets heb gedaan.

87Het is hun bijna gelukt mij te doden,

maar ik heb mij vastgehouden aan uw bevelen.

88Laat ik mogen leven

in overeenstemming met uw goedheid en liefde.

Dan zal ik blijven spreken over uw grote daden.

89Here, uw woord blijft eeuwig bestaan

tot in de hemelen toe.

90U bewijst uw trouw aan elke generatie.

U hebt ook de aarde gemaakt,

zodat die stevig gegrondvest is.

91Vandaag de dag staat alles vast volgens uw voorschriften.

Alles is aan U onderworpen.

92Als ik niet voortdurend de vreugde van uw wet had ervaren,

was ik in alle moeilijkheden ten onder gegaan.

93Nooit zal ik uw wetten vergeten,

want juist door die wetten hebt U mij het leven weer gegeven.

94Ik ben uw eigendom, bevrijd mij.

Ik verlang naar uw opdrachten.

95Ongelovigen zijn eropuit mij te vernietigen,

maar ik let uitsluitend op uw woord.

96Ik heb gezien hoe alles, hoe geweldig ook,

eens een einde heeft.

Maar ik weet dat uw geboden oneindig zijn.

97Wat houd ik veel van uw wet!

Ik denk er de hele dag over na.

98Uw geboden geven mij meer wijsheid

dan mijn vijanden hebben.

Want ik heb ze altijd bij me.

99Ik heb meer verstand

dan de mensen die mij eens lesgaven,

omdat ik voortdurend uw woorden overdenk.

100Ik heb meer inzicht

dan de oude mensen,

omdat ik uw bevelen zorgvuldig bewaar.

101Ik zorg ervoor dat ik niet op het verkeerde pad kom,

zo kan ik mij houden aan uw woord.

102Ik volg uw voorschriften nauwgezet op,

alles leer ik van U.

103Alles wat U zegt, is heerlijk om naar te luisteren.

Het klinkt zoeter dan honing.

104Door uw wet heb ik inzicht gekregen

en daarom haat ik de leugen.

105Uw woord is een stralend licht,

dat mij de weg door het leven wijst.

106Ik heb een eed afgelegd

en daar wil ik mij aan houden.

Ik heb daarbij toegezegd dat ik mij altijd

zal houden aan uw rechtvaardige wetten.

107Ik heb zulke grote moeilijkheden. Here,

geef mij toch het leven weer door uw woord.

108Ik spreek ongedwongen over U, Here,

en hoop dat U daar genoegen in hebt.

Leer mij alles over uw wetten.

109Ik zal nooit uw wet vergeten,

ook al is mijn leven voortdurend in gevaar.

110Ongelovigen proberen mij te vangen,

maar ik blijf bij wat U hebt gezegd.

111Alles wat U hebt gezegd,

heb ik als een blijvend erfdeel gekregen.

Ik ben er heel erg blij mee.

112Ik verlang ernaar altijd te doen

wat U hebt gezegd, mijn leven lang.

113Ik heb een hekel aan aarzelende mensen,

maar houd zielsveel van uw wet.

114Bij U kan ik schuilen en U beschermt mij.

Ik verwacht het van uw beloften.

115Kom mij niet te na, misdadigers,

want ik wil mij houden aan het gebod van mijn God.

116U hebt beloofd mij te zullen ondersteunen.

Doet U dat nu ook, zodat ik blijf leven. Stel mij niet teleur.

117Geef mij uw kracht en bevrijd mij.

Dan zal ik mij blijven verheugen in uw geboden.

118Ieder die zich niet aan uw wet houdt,

doet U ver van U weg.

Wat zij zeggen en doen is zinloos.

119Alle goddelozen op aarde

worden eens door U weggevaagd.

Ook dat is voor mij een reden uw wet lief te hebben.

120Ik ben bang voor uw oordeel,

mijn hele lichaam trilt van angst.

121Ik heb altijd eerlijk en oprecht geleefd,

laten mijn vijanden mij niet in hun macht krijgen.

122Stelt U Zich garant voor mij en zorg ervoor

dat ongelovigen mij niet achtervolgen.

123Ik verlang ernaar U te zien

en uw rechtvaardig woord te horen.

124Wilt U met uw goedheid en liefde met mij omgaan

en mij alles leren over uw wetten.

125Ik ben uw dienaar, maak mij verstandig,

zodat ik uw wetten kan begrijpen.

126Here, voor U is de tijd aangebroken om op te treden,

want men heeft uw wetten overtreden.

127Ik houd van uw geboden,

meer dan van het mooiste goud.

128Daarom geloof ik ook

dat al uw bevelen rechtvaardig zijn,

ik haat de leugen.

129Alles wat U hebt gezegd, is geweldig en heerlijk.

Daarom onthoud ik alles wat ik van U hoor.

130Door te luisteren naar uw woord,

komt er licht en duidelijkheid in mijn leven.

Zelfs onverstandige mensen ontwikkelen inzicht.

131Ik smacht van verlangen

naar alles wat U gebiedt.

132Kom bij mij en geef mij uw genade.

Mensen die van U houden, mogen zich immers daarop beroepen?

133Doet U mij wandelen op mijn levenspad, zoals U hebt beloofd.

Houd het onrecht ver van mij.

134Bevrijd mij uit de onderdrukking van mijn vijanden,

dan zal ik voortaan alles doen wat U hebt bevolen.

135Ik ben uw dienaar, laat uw licht over mij schijnen

en leer mij alles wat ik van U moet weten.

136Mijn tranen vloeien als rivieren en mijn verdriet is groot,

omdat mijn volk niet leeft volgens uw wet.

137Here, U bent rechtvaardig

en uw leefregels zijn betrouwbaar.

138Toen U ons uw geboden gaf,

was dat in oprechtheid

en het getuigde van uw grote trouw.

139Ik word beheerst door het verlangen U te dienen,

temeer omdat mijn vijanden U in de steek laten.

140Uw woorden zijn volkomen zuiver.

Ik, uw dienaar, heb ze van harte lief.

141Ik ben maar gering en niemand acht mij hoog,

maar ik denk voortdurend aan uw geboden.

142Uw rechtvaardigheid is eeuwig

en alleen uw wet is de waarheid.

143Ook al overkomt mij allerlei ellende en achtervolging,

juist dan zijn uw geboden voor mij een vreugde.

144Alles wat U hebt gezegd, bevat rechtvaardigheid voor altijd.

Als U mij verstandig maakt, kan ik werkelijk leven.

145Here, ik roep met mijn hele hart naar U,

antwoord mij toch. Ik zal uw geboden naleven.

146Ik roep naar U, bevrijd mij!

Dan zal ik elk gebod van U in ere houden.

147Nog voor de zon opkomt, roep ik U te hulp.

Ik verwacht een woord van U.

148Nog voor de nachtwakers aan het werk gaan,

zie ik al weer uit naar uw belofte.

149Wilt U met uw liefde en goedheid naar mij luisteren?

Here, als uw recht mij leidt, kan ik leven.

150Om mij heen zijn mensen die in zonde leven,

van uw wet willen zij niets weten.

151U bent dicht bij mij, Here.

Ik weet dat al uw woorden waar zijn.

152Uit uw woorden weet ik dat U van het begin af

aan alles een vaste plaats hebt gegeven.

153Let toch op mijn moeilijkheden en bevrijd mij.

Ik zal uw wet echt niet vergeten.

154Wees rechter over mij en red mij.

U hebt beloofd mij nieuw leven te geven.

155De ongelovigen zullen niet worden gered,

want zij willen zich niet aan uw leefregels houden.

156Uw liefdevolle meeleven is zo groot, Here.

U hebt bevolen dat ik het leven weer zou krijgen.

157Het aantal vijanden dat mij achtervolgt, is groot,

toch zal ik niet van uw woorden afwijken.

158Ik voel weerzin als ik mensen zie die van U zijn afgeweken,

want zij houden zich niet aan wat U zegt.

159Ziet U wel hoeveel ik van uw wet houd?

Here, laten uw goedheid en liefde weer nieuw leven geven.

160Nergens in uw woord is iets onwaars, alles is de waarheid.

Al uw rechtvaardige geboden zijn eeuwig.

161Zonder aanleiding word ik achtervolgd door koningen,

maar uw woord is het enige dat ik vrees, daarvoor heb ik ontzag.

162Ik ben zo blij met uw woord,

alsof onverwachte rijkdom mij in de schoot valt.

163Ik heb een hartgrondige hekel aan leugens,

daarentegen houd ik heel veel van uw wet.

164Zeven keer per dag prijs ik U,

omdat U ons een rechtvaardige wet hebt gegeven.

165Mensen die van uw wet houden,

ervaren een diepe vrede in het hart.

Er staat hun niets in de weg.

166Here, ik verwacht alleen uitredding van U

en houd mij aan uw geboden.

167Ik houd mij met mijn hele wezen aan uw woorden,

ik heb ze oprecht lief.

168Ik blijf trouw aan uw wetten en regels,

want U weet wat goed voor mij is.

169Here, ik bid dat U mij zult horen.

Wees trouw aan wat U hebt gezegd en maakt U mij verstandig.

170Laat mijn aanhoudend bidden U bereiken.

Bevrijd mij zoals U hebt beloofd.

171Overal waar ik kom, zal ik U steeds prijzen,

want U leert mij alles wat U goedvindt.

172Ik zal een lied zingen over wat U zegt,

omdat alles wat U gebiedt, rechtvaardig is.

173Laat uw hand mij te hulp komen,

want ik kies ervoor uw geboden na te volgen.

174Ik verlang naar uw bevrijding, Here.

Uw wet maakt mij gelukkig.

175Laat mij leven en U prijzen.

Laten uw leefregels mij tot steun zijn.

176Soms dwaal ik rond als een schaap

dat de herder niet meer kan vinden.

Zoekt U mij dan op,

ik zal uw geboden nooit vergeten.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 119:1-176

สดุดี 119119 สดุดี 119 ในภาษาฮีบรู แต่ละตอนของสดุดีบทนี้ขึ้นต้นด้วยอักษรฮีบรูตัวเดียวกัน และตัวอักษรของแต่ละตอนจะเรียงตามลำดับตั้งแต่อาเลฟถึงเทาว์

อาเลฟ

1ความสุขมีแก่ผู้ที่วิถีทางของเขาไร้ที่ติ

ผู้ซึ่งประพฤติตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า

2ความสุขมีแก่ผู้ที่รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์

และแสวงหาพระองค์หมดทั้งใจ

3เขาไม่ทำสิ่งที่ผิด

แต่ดำเนินอยู่ในทางของพระองค์

4พระองค์ประทานข้อบังคับ

ซึ่งต้องเชื่อฟังอย่างเต็มที่

5ขอให้วิถีทางของข้าพระองค์มั่นคงแน่วแน่

ในการปฏิบัติตามกฎหมายของพระองค์!

6แล้วข้าพระองค์จะไม่ต้องอับอาย

เมื่อข้าพระองค์พิเคราะห์พระบัญชาทั้งสิ้นของพระองค์

7ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยจิตใจเที่ยงตรง

เมื่อเรียนรู้บทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค์

8ข้าพระองค์จะเชื่อฟังกฎหมายของพระองค์

ขออย่าทรงละทิ้งข้าพระองค์ไป

เบธ

9คนหนุ่มสาวจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?

ก็โดยการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์

10ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์หมดทั้งใจ

ขออย่าให้ข้าพระองค์เตลิดจากพระบัญชาของพระองค์

11ข้าพระองค์จดจำพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจ

เพื่อจะได้ไม่ทำบาปต่อพระองค์

12ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า สรรเสริญพระองค์

ขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์

13ด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์

ข้าพระองค์ท่องจำบทบัญญัติทั้งสิ้นที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์

14ข้าพระองค์ปีติยินดีในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์

เหมือนผู้ที่ชื่นชมในทรัพย์สมบัติมหาศาล

15ข้าพระองค์ใคร่ครวญข้อบังคับของพระองค์

และพิเคราะห์วิถีทางของพระองค์

16ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในกฎหมายของพระองค์

ข้าพระองค์จะไม่ละเลยพระวจนะของพระองค์

กีเมล

17ขอทรงดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ แล้วข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่

และจะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์

18ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็น

สิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายในบทบัญญัติของพระองค์

19ข้าพระองค์เป็นคนแปลกหน้าในโลกนี้

ขออย่าทรงซ่อนพระบัญชาไว้จากข้าพระองค์

20จิตวิญญาณของข้าพระองค์ถูกเผาผลาญด้วยความโหยหา

บทบัญญัติของพระองค์ตลอดเวลา

21พระองค์ทรงกำราบคนเย่อหยิ่งผู้ที่ถูกสาปแช่ง

ผู้ซึ่งเตลิดจากพระบัญชาของพระองค์

22ขอทรงเอาการดูถูกดูแคลนออกไปจากข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์

23ถึงแม้บรรดาเจ้านายจะนั่งลงร่วมกันกล่าวร้ายข้าพระองค์

ผู้รับใช้ของพระองค์จะยังใคร่ครวญกฎหมายของพระองค์

24กฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์

และเป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์

ดาเลธ

25ข้าพระองค์ตกต่ำลงจนคลุกฝุ่น

ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์

26ข้าพระองค์กราบทูลถึงวิถีทางของข้าพระองค์พระองค์ก็ทรงตอบ

ขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์

27ขอทรงให้ข้าพระองค์เข้าใจคำสอนจากข้อบังคับของพระองค์

แล้วข้าพระองค์จะใคร่ครวญพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์

28จิตวิญญาณของข้าพระองค์อ่อนล้าเพราะความทุกข์โศก

ขอทำให้ข้าพระองค์เข้มแข็งขึ้นตามพระวจนะของพระองค์

29ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากวิถีจอมปลอมทั้งหลาย

ขอทรงเมตตาปรานีข้าพระองค์และสอนบทบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพระองค์

30ข้าพระองค์ได้เลือกหนทางแห่งความจริง

ข้าพระองค์ปักใจแน่วแน่ในบทบัญญัติของพระองค์

31ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ของพระองค์

ขออย่าให้ข้าพระองค์ต้องอับอาย

32ข้าพระองค์กระตือรือร้นที่จะทำตามพระบัญชาของพระองค์

เพราะพระองค์ทรงกระทำให้จิตใจของข้าพระองค์เป็นไท

เฮ

33ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายของพระองค์

แล้วข้าพระองค์จะรักษาไว้จนถึงที่สุด

34โปรดประทานความเข้าใจ แล้วข้าพระองค์จะรักษาบทบัญญัติของพระองค์

และปฏิบัติตามด้วยสุดใจ

35ขอทรงนำข้าพระองค์ไปตามทางที่ทรงบัญชา

เพราะข้าพระองค์ชื่นชมในทางนั้น

36ขอทรงหันจิตใจของข้าพระองค์สู่กฎเกณฑ์ของพระองค์

ไม่มุ่งหาประโยชน์อย่างเห็นแก่ตัว

37ขอทรงหันสายตาของข้าพระองค์จากสิ่งที่ไร้ค่า

ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์119:37 หรือขอทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ในทางของพระองค์

38ขอทรงกระทำตามที่ทรงสัญญาไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์

เพื่อพระองค์จะเป็นที่ยำเกรง

39ขอทรงเอาความอับอายที่ข้าพระองค์หวาดกลัวออกไป

เพราะบทบัญญัติของพระองค์นั้นดี

40ข้าพระองค์ฝักใฝ่ในข้อบังคับของพระองค์ยิ่งนัก!

ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ด้วยความชอบธรรมของพระองค์

วาว์

41ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ความรักมั่นคงของพระองค์มาถึงข้าพระองค์

ขอให้การช่วยกู้มาถึงตามพระสัญญาของพระองค์

42แล้วข้าพระองค์จะมีคำตอบสำหรับคนที่เย้ยหยันข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์

43ขออย่าทรงพรากถ้อยคำแห่งความจริงไปจาก

ปากของข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์ฝากความหวังไว้กับบท

บัญญัติของพระองค์

44ข้าพระองค์จะเชื่อฟังบทบัญญัติของพระองค์เสมอ

สืบๆ ไปเป็นนิตย์

45ข้าพระองค์จะดำเนินไปอย่างเสรี

เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์

46ข้าพระองค์จะพูดถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์ต่อหน้าบรรดากษัตริย์

และจะไม่อับอายขายหน้า

47เพราะข้าพระองค์ปีติยินดีในพระบัญชาของพระองค์

ข้าพระองค์รักพระบัญชาเหล่านั้น

48ข้าพระองค์เทิดทูน119:48 หรือข้าพระองค์ชูมือขึ้นแด่พระบัญชาซึ่งข้าพระองค์รัก

และใคร่ครวญกฎหมายของพระองค์

ซายิน

49ขอทรงระลึกถึงพระวจนะที่ทรงให้ไว้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์

เพราะพระองค์ทรงให้ความหวังแก่ข้าพระองค์

50สิ่งที่ปลอบโยนข้าพระองค์ในยามทุกข์ยากก็คือ

พระสัญญาของพระองค์รักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้

51คนยโสเย้ยหยันข้าพระองค์อย่างไม่ปรานี

แต่ข้าพระองค์ไม่หันไปจากบทบัญญัติของพระองค์

52ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ระลึกถึงบทบัญญัติแต่เก่าก่อนของพระองค์

และข้าพระองค์ก็ได้รับการปลอบประโลมใจ

53ข้าพระองค์โกรธยิ่งนักเพราะคนชั่ว

ผู้ละทิ้งบทบัญญัติของพระองค์

54กฎหมายของพระองค์เป็นบทเพลงของข้าพระองค์

ไม่ว่าข้าพระองค์จะพำนักอยู่ที่ใด

55ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ในยามค่ำคืนข้าพระองค์ระลึกถึงพระนามของพระองค์

และข้าพระองค์จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์

56ที่ข้าพระองค์ปฏิบัติเสมอมา

ก็คือเชื่อฟังข้อบังคับของพระองค์

เฮธ

57ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นส่วนมรดกของข้าพระองค์

ข้าพระองค์สัญญาว่าจะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์

58ข้าพระองค์แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์หมดทั้งใจ

ขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้

59ข้าพระองค์พิจารณาวิถีทางของตน

และหันย่างก้าวมาสู่กฎเกณฑ์ของพระองค์

60ข้าพระองค์จะรีบและจะไม่ล่าช้า

ที่จะเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์

61แม้คนชั่วใช้เชือกผูกข้าพระองค์

ข้าพระองค์ก็จะไม่ลืมบทบัญญัติของพระองค์

62ยามเที่ยงคืนข้าพระองค์ลุกขึ้นมาขอบพระคุณพระองค์

สำหรับบทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค์

63ข้าพระองค์เป็นมิตรกับทุกคนที่ยำเกรงพระองค์

กับผู้ที่ทำตามข้อบังคับของพระองค์

64ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โลกเปี่ยมด้วยความรักเมตตาของพระองค์

ขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์

เทธ

65ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์

ตามพระวจนะของพระองค์

66ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้มีความรู้และมีดุลยพินิจที่ดี

เพราะข้าพระองค์เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์

67ก่อนตกทุกข์ได้ยากข้าพระองค์หลงเตลิดไป

แต่บัดนี้ข้าพระองค์เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์

68พระองค์ทรงแสนดี และสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นดีเลิศ

ขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์

69แม้คนเย่อหยิ่งใส่ร้ายป้ายสีข้าพระองค์

ข้าพระองค์ก็รักษาข้อบังคับของพระองค์ด้วยสุดใจ

70จิตใจของพวกเขาดื้อด้านและไม่รู้จักสำนึก

ส่วนข้าพระองค์ปีติยินดีในบทบัญญัติของพระองค์

71ดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก

ข้าพระองค์จะได้เรียนรู้กฎหมายของพระองค์

72บทบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์ล้ำค่าสำหรับข้าพระองค์

ยิ่งกว่าเงินและทองนับพันนับหมื่น

โยดห์

73พระหัตถ์ของพระองค์ได้สร้างและปั้นแต่งข้าพระองค์ขึ้น

โปรดให้ข้าพระองค์มีความเข้าใจ เพื่อจะเรียนรู้พระบัญชาของพระองค์

74ขอให้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ชื่นชมยินดีเมื่อเห็นข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์

75ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่าบทบัญญัติของพระองค์นั้นชอบธรรม

และรู้ว่าที่พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นทุกข์นั้นก็เพราะพระองค์ทรงซื่อสัตย์

76ขอให้ความรักมั่นคงของพระองค์ปลอบประโลมข้าพระองค์

ตามที่ทรงสัญญาไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์

77ขอทรงเอ็นดูสงสาร เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่

เพราะข้าพระองค์ปีติยินดีในบทบัญญัติของพระองค์

78ขอให้คนหยิ่งยโสอับอาย เพราะพวกเขาทำผิดต่อข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุ

ส่วนข้าพระองค์จะใคร่ครวญข้อบังคับของพระองค์

79ขอให้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ ผู้ที่เข้าใจกฎเกณฑ์ของพระองค์

หันมาหาข้าพระองค์

80ขอให้จิตใจของข้าพระองค์ปราศจากที่ติต่อกฎหมายของพระองค์

เพื่อข้าพระองค์จะไม่ต้องอับอาย

คาฟ

81จิตวิญญาณของข้าพระองค์อ่อนล้าเพราะโหยหา

ความรอดของพระองค์

แต่ข้าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์

82ดวงตาของข้าพระองค์อ่อนล้า เพราะรอคอยพระสัญญาของพระองค์

ข้าพระองค์กล่าวว่า “เมื่อใดหนอพระองค์จะทรงปลอบประโลมข้าพระองค์?”

83แม้ข้าพระองค์แห้งเหี่ยวเหมือนถุงหนังเหล้าองุ่นที่ถูกรมควัน

ข้าพระองค์ก็ไม่ลืมกฎหมายของพระองค์

84ผู้รับใช้ของพระองค์จะต้องรอคอยไปนานสักเท่าใด?

เมื่อใดพระองค์จะทรงลงโทษบรรดาผู้ที่ข่มเหงข้าพระองค์?

85คนหยิ่งจองหองขุดหลุมพรางดักข้าพระองค์

ซึ่งขัดกับบทบัญญัติของพระองค์

86พระบัญชาของพระองค์ล้วนแต่เชื่อถือได้

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ เพราะผู้คนกดขี่ข่มเหงข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุ

87พวกเขาเกือบจะกำจัดข้าพระองค์ไปจากแผ่นดินโลกแล้ว

แต่ข้าพระองค์ไม่ยอมละทิ้งข้อบังคับของพระองค์

88ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์

แล้วข้าพระองค์จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จากพระโอษฐ์ของพระองค์

ลาเมดห์

89ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระวจนะของพระองค์คงอยู่ตลอดไป

มั่นคงนิรันดร์ในสวรรค์

90ความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ

พระองค์ทรงสถาปนาโลก โลกก็ตั้งมั่นอยู่

91บทบัญญัติของพระองค์ยั่งยืนตราบเท่าทุกวันนี้

เพราะทุกสิ่งทุกอย่างปรนนิบัติพระองค์

92หากบทบัญญัติของพระองค์ไม่ได้เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์

ข้าพระองค์คงมอดม้วยในความทุกข์ยากไปแล้ว

93ข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์

เพราะพระองค์ทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้ด้วยข้อบังคับเหล่านั้น

94ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เป็นของพระองค์

ข้าพระองค์แสวงหาข้อบังคับของพระองค์

95คนชั่วรอทำลายข้าพระองค์

แต่ข้าพระองค์จะใคร่ครวญกฎเกณฑ์ของพระองค์

96ข้าพระองค์เห็นว่าทุกสิ่งที่ดีพร้อมก็ยังมีขีดจำกัด

แต่พระบัญชาของพระองค์ไร้ขอบเขต

เมม

97ข้าพระองค์รักบทบัญญัติของพระองค์ยิ่งนัก!

ข้าพระองค์ใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นตลอดวัน

98พระบัญชาของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เฉลียวฉลาดกว่าศัตรู

เพราะพระบัญชาอยู่กับข้าพระองค์เสมอ

99ข้าพระองค์มีความเข้าใจยิ่งกว่าบรรดาครูของข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์ใคร่ครวญกฎเกณฑ์ของพระองค์

100ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าผู้อาวุโส

เพราะข้าพระองค์เชื่อฟังข้อบังคับของพระองค์

101ข้าพระองค์รักษาทุกย่างก้าวให้พ้นจากวิถีทางอันชั่วร้าย

เพื่อข้าพระองค์จะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์

102ข้าพระองค์ไม่ได้ห่างจากบทบัญญัติของพระองค์

เพราะพระองค์เองทรงสอนข้าพระองค์

103พระวจนะของพระองค์นั้น ข้าพระองค์ลิ้มลองแล้วหวานยิ่งนัก

หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากของข้าพระองค์!

104ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจจากข้อบังคับของพระองค์

ข้าพระองค์จึงเกลียดทางที่ผิดทุกทาง

นูน

105พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์

เป็นแสงสว่างส่องทางของข้าพระองค์

106ข้าพระองค์ได้ปฏิญาณและยืนยันไว้

ว่าข้าพระองค์จะปฏิบัติตามบทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค์

107ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ทุกข์ทรมานยิ่งนัก

ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์

108ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงรับคำสรรเสริญด้วยใจจากปากของข้าพระองค์

และทรงสอนบทบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพระองค์

109แม้ข้าพระองค์ต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงภัยอยู่เสมอ

ข้าพระองค์ก็จะไม่ลืมบทบัญญัติของพระองค์

110คนชั่วร้ายวางกับดักล่อข้าพระองค์

แต่ข้าพระองค์ไม่ได้หลงเตลิดจากข้อบังคับของพระองค์

111กฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นมรดกนิรันดร์ของข้าพระองค์

และเป็นความชื่นชมยินดีในใจของข้าพระองค์

112ข้าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำตามกฎหมายของพระองค์

จนถึงที่สุด

ซาเมคห์

113ข้าพระองค์เกลียดชังคนสองจิตสองใจ

แต่ข้าพระองค์รักบทบัญญัติของพระองค์

114พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นโล่ของข้าพระองค์

ข้าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์

115เจ้าผู้ทำการชั่วทั้งหลาย จงไปให้พ้น

เพื่อเราจะได้ทำตามพระบัญชาพระเจ้าของเรา!

116ขอทรงค้ำจุนข้าพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้ และข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่

ขออย่าให้ความหวังของข้าพระองค์สิ้นสลาย

117ขอทรงค้ำชูข้าพระองค์ไว้และข้าพระองค์จะปลอดภัย

ข้าพระองค์จะเคารพกฎหมายของพระองค์เสมอไป

118พระองค์ทรงปฏิเสธทุกคนที่หลงเตลิดจากกฎหมายของพระองค์

เพราะการหลอกลวงของพวกเขาก็สูญเปล่า

119พระองค์ทรงทิ้งบรรดาคนชั่วของโลกเหมือนเศษขยะ

ฉะนั้นข้าพระองค์จึงรักกฎเกณฑ์ของพระองค์

120เลือดเนื้อของข้าพระองค์สั่นสะท้านด้วยความเกรงกลัวพระองค์

ข้าพระองค์ยำเกรงบทบัญญัติของพระองค์

อายิน

121ข้าพระองค์ทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม

ขออย่าทรงทิ้งข้าพระองค์ไว้กับผู้กดขี่ข่มเหง

122ขอทรงค้ำประกันความผาสุกร่มเย็นแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยเถิด

อย่าให้คนเย่อหยิ่งข่มเหงข้าพระองค์ได้

123ดวงตาของข้าพระองค์อ่อนล้าเพราะรอคอยความรอดจากพระองค์

ใฝ่หาคำมั่นสัญญาอันชอบธรรมของพระองค์

124ขอทรงปฏิบัติต่อผู้รับใช้ตามความรักมั่นคงของพระองค์

และสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์

125ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ขอโปรดประทานความฉลาดหลักแหลม

เพื่อข้าพระองค์จะได้เข้าใจกฎเกณฑ์ของพระองค์

126ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจัดการ

เพราะบทบัญญัติของพระองค์ถูกละเมิดฝ่าฝืน

127เพราะว่าข้าพระองค์รักพระบัญชาของพระองค์

ยิ่งกว่าทองคำ ยิ่งกว่าทองคำบริสุทธิ์

128และเพราะข้าพระองค์เห็นว่าข้อบังคับของพระองค์ล้วนแต่ถูกต้อง

ข้าพระองค์จึงเกลียดทางที่ผิดทุกทาง

เพ

129กฎเกณฑ์ของพระองค์ล้ำเลิศ

ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเชื่อฟัง

130การเปิดเผยพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง

ทำให้คนรู้น้อยมีความเข้าใจ

131ข้าพระองค์อ้าปากหอบ

โหยหาพระบัญชาของพระองค์

132ขอทรงหันมาเมตตาข้าพระองค์

ดังที่ทรงกระทำเสมอมาต่อบรรดาผู้ที่รักพระนามของพระองค์

133ขอทรงนำย่างก้าวของข้าพระองค์ไปตามพระวจนะของพระองค์

ขออย่าให้บาปใดๆ ครอบงำข้าพระองค์

134ขอทรงไถ่ข้าพระองค์จากการกดขี่ข่มเหงของมนุษย์

เพื่อข้าพระองค์จะได้เชื่อฟังข้อบังคับของพระองค์

135ขอทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงอยู่เหนือผู้รับใช้ของพระองค์

และสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์

136น้ำตาของข้าพระองค์ไหลรินเป็นสาย

เพราะผู้คนไม่เชื่อฟังบทบัญญัติของพระองค์

สาเดห์

137ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงชอบธรรม

และบทบัญญัติของพระองค์ถูกต้อง

138กฎเกณฑ์ที่ทรงวางไว้นั้นชอบธรรม

น่าเชื่อถือยิ่งนัก

139จิตใจของข้าพระองค์ร้อนรุ่มนัก

เพราะศัตรูไม่แยแสพระวจนะของพระองค์

140พระสัญญาของพระองค์ผ่านการพิสูจน์มาอย่างถี่ถ้วน

และผู้รับใช้ของพระองค์รักพระสัญญานั้น

141แม้ข้าพระองค์ต่ำต้อยและถูกดูแคลน

ข้าพระองค์ก็ไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์

142ความชอบธรรมของพระองค์ดำรงนิรันดร์

และบทบัญญัติของพระองค์เป็นความจริง

143แม้ความทุกข์และความโศกเศร้าถาโถมเข้าใส่ข้าพระองค์

แต่พระบัญชาของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ปีติยินดี

144กฎเกณฑ์ของพระองค์ถูกต้องเสมอ

ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เข้าใจเพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่

โคฟ

145ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลหมดทั้งใจ ขอทรงตอบข้าพระองค์

และข้าพระองค์จะเชื่อฟังกฎหมายของพระองค์

146ข้าพระองค์ทูลวิงวอน ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด

เพื่อข้าพระองค์จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์

147ข้าพระองค์ตื่นขึ้นก่อนรุ่งสาง ทูลขอความช่วยเหลือ

ข้าพระองค์ฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์

148ข้าพระองค์ลืมตาตื่นอยู่ตลอดคืน

เพื่อข้าพระองค์จะได้ใคร่ครวญพระสัญญาของพระองค์

149ขอทรงฟังคำร้องทูลของข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามบทบัญญัติของพระองค์

150ผู้ที่คบคิดกันมุ่งร้ายข้าพระองค์ใกล้เข้ามาแล้ว

พวกเขาห่างไกลจากบทบัญญัติของพระองค์

151ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงอยู่ใกล้

พระบัญชาของพระองค์ล้วนเป็นความจริง

152ข้าพระองค์เรียนจากกฎเกณฑ์ของพระองค์มานาน

พระองค์ทรงตั้งกฎเกณฑ์นั้นไว้เป็นนิตย์

เรช

153ขอโปรดทอดพระเนตรความทุกข์ทรมานของข้าพระองค์และทรงกอบกู้

เพราะข้าพระองค์ไม่ได้ลืมบทบัญญัติของพระองค์

154ขอทรงสู้คดีให้และไถ่ข้าพระองค์

ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้

155ความรอดอยู่ห่างไกลจากคนชั่วร้าย

เพราะเขาไม่แสวงหากฎหมายของพระองค์

156ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระกรุณาธิคุณของพระองค์ใหญ่หลวงนัก

ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ตามบทบัญญัติของพระองค์

157ศัตรูผู้กดขี่ข่มเหงข้าพระองค์มีมากมาย

แต่ข้าพระองค์ไม่ได้หันไปจากกฎเกณฑ์ของพระองค์

158ข้าพระองค์มองดูผู้ทรยศด้วยความชิงชัง

เพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์

159ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงพิเคราะห์ดูว่า

ข้าพระองค์รักข้อบังคับของพระองค์ เพียงใด

ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามความรักมั่นคงของพระองค์

160พระวจนะของพระองค์ทุกคำเป็นความจริง

บทบัญญัติอันชอบธรรมทั้งสิ้นของพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์

ซินและชิน

161บรรดาผู้ครอบครองประทุษร้ายข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุ

แต่จิตใจข้าพระองค์เกรงกลัวพระวจนะของพระองค์

162ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในพระสัญญาของพระองค์

เหมือนคนที่พบขุมทรัพย์มหาศาล

163ข้าพระองค์ชิงชังรังเกียจความเท็จ

แต่ข้าพระองค์รักบทบัญญัติของพระองค์

164ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์วันละเจ็ดครั้ง

เพราะบทบัญญัติอันชอบธรรมของพระองค์

165บรรดาผู้ที่รักบทบัญญัติของพระองค์มีสันติสุขยิ่งใหญ่

ไม่มีสิ่งใดทำให้พวกเขาสะดุดล้ม

166ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์รอคอยความรอดของพระองค์

และข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์

167ข้าพระองค์เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระองค์

เพราะข้าพระองค์รักกฎเกณฑ์เหล่านั้นยิ่งนัก

168ข้าพระองค์เชื่อฟังข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของพระองค์

เพราะวิถีทั้งปวงของข้าพระองค์ก็ประจักษ์แจ้งแก่พระองค์

เทาว์

169ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้เสียงร่ำร้องของข้าพระองค์ขึ้นไปถึงต่อหน้าพระองค์

โปรดประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์

170ขอให้คำทูลวิงวอนของข้าพระองค์ขึ้นไปถึงต่อหน้าพระองค์

ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์

171ขอให้ปากของข้าพระองค์พรั่งพรูคำสรรเสริญพระองค์

เพราะพระองค์ทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์

172ขอให้ลิ้นของข้าพระองค์แซ่ซ้องพระวจนะของพระองค์

เพราะพระบัญชาทั้งสิ้นของพระองค์ชอบธรรม

173ขอให้พระหัตถ์ของพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์เลือกข้อบังคับของพระองค์

174ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ใฝ่หาความรอดของพระองค์

และบทบัญญัติของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์

175ขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะสรรเสริญพระองค์

ขอให้บทบัญญัติของพระองค์ค้ำชูข้าพระองค์ไว้

176ข้าพระองค์หลงเตลิดไปเหมือนลูกแกะที่หลงทาง

ขอทรงตามหาผู้รับใช้ของพระองค์

เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระบัญชาของพระองค์