Het Boek

Psalmen 119:1-176

1Gelukkig zijn de mensen die een zuiver leven leiden

en zich houden aan de wet van de Here.

2Gelukkig zijn de mensen die Hem dienen

en zijn woord bewaren in hun hart.

3Gelukkig zijn de mensen die geen misdaden begaan,

maar leven zoals God wil.

4U hebt ons uw bevelen gegeven

met de bedoeling dat wij ons daaraan houden.

5Ik wilde wel dat ik zo standvastig was,

dat ik altijd uw regels zou naleven.

6Dan zou ik mij nooit hoeven schamen

als ik uw wet las.

7Met een eerlijk en oprecht hart zal ik U prijzen,

als ik anderen lesgeef over rechtvaardige wetten.

8Ik zal mij houden aan uw leefregels.

Laat mij niet in de steek.

9Hoe kan een jonge man zuiver leven?

Als hij zich laat leiden door uw woord.

10Met mijn hele hart wil ik U volgen.

Helpt U mij om niet van U af te dwalen.

11Ik vul mijn hart met uw woorden, dat is de enige manier

om niet te zondigen en U geen verdriet te doen.

12Here, U bent het zo waard te worden geprezen!

Leer mij alles over uw wet.

13Ik spreek over alle wetten

die U hebt gemaakt.

14Ik ben zo blij als ik veel over U mag spreken.

Dat geeft mij meer vreugde dan aardse rijkdom.

15Ik wil blijven nadenken over uw leefregels

en zal U trouw volgen.

16Uw gebod geeft mij de grootste vreugde.

Ik zal uw woord nooit vergeten.

17Ik ben uw dienaar, bewaart U mij,

dan kan ik mij mijn hele leven houden aan uw woord.

18Open mijn ogen,

zodat ik alle wonderen in uw wet kan ontdekken.

19Hier op aarde voel ik mij slechts een vreemdeling,

laat uw gebod niet voor mij zijn verborgen.

20Alles in mij verlangt

voortdurend naar uw voorschriften.

21Mensen die eigenzinnig van uw wet afdwalen,

worden door U bedreigd en zijn al vervloekt.

22Wilt U elke vorm van spot en schande bij mij weghouden,

want ik ben trouw aan alles wat U zegt.

23Zelfs al zouden koningen gezamenlijk een aanslag op mij beramen,

dan nog zou ik, uw dienaar, alleen maar uw wetten overdenken.

24Alles wat U hebt gezegd en wat in uw woord staat,

is voor mij een grote vreugde

en ik laat mij door uw woorden raad geven.

25Ik merk hoe mijn hart aan deze aarde hangt,

geef mij het leven door uw woord.

26Ik heb U alles verteld wat ik heb gedaan

en U hebt mij ook antwoord gegeven.

Leer mij nu hoe ik naar uw wil kan leven.

27Laat mij begrijpen wat U in uw wet bedoelt,

zodat ik kan nadenken over alle wonderen die U doet.

28Mijn hart huilt van verdriet en wanhoop,

helpt U mij overeind door uw woord.

29Wilt U mij op het rechte pad houden?

Geef mij in uw genade uw wetten.

30Ik kies ervoor de waarheid te volgen.

Daarom denk ik voortdurend aan uw leefregels.

31Ik houd mij vast aan alles wat U gezegd hebt, Here.

Stel mij niet teleur.

32Ik zal de weg van uw wet volgen,

omdat U mij alle levensruimte geeft.

33Leer mij, Here, hoe ik de weg van uw wet kan volgen.

Dan zal ik mij mijn leven lang daaraan houden.

34Maak mij verstandig,

want dan kan ik uw wet houden zoals U wilt.

Met mijn hele hart wil ik mij aan uw wet houden.

35Laat mij lopen op het pad van uw geboden,

dat maakt mij gelukkig.

36Ik wil zo graag dat mijn hart uitgaat

naar alles wat U gezegd hebt en niet naar geld verdienen.

37Help mij niet naar zinloze dingen te kijken.

Ik wil in dit leven gelukkig worden door U te volgen.

38Ik ben uw dienaar en heb diep ontzag voor U.

Wilt U laten blijken dat uw beloften waar zijn?

39Ik ben bang voor schande.

Neemt U die angst toch weg,

want uw geboden zijn zo goed.

40Heus, ik verlang naar uw bevelen.

Laat U mij toch zuiver leven door uw rechtvaardigheid.

41Ik bid dat U mij uw goedheid en liefde laat ervaren, Here.

En bevrijdt U mij zoals U hebt beloofd.

42Dan weet ik iets terug te zeggen als men mij bespot,

want ik wil alleen zo spreken dat het overeenstemt met uw woord.

43Laat mij uw woorden van waarheid spreken.

Ik heb vertrouwen in uw besluiten.

44Ik wil mij onafgebroken houden aan uw wet,

mijn leven lang.

45Dan ga ik mijn weg onbevangen en zonder belemmering,

omdat ik mij richt naar uw woord.

46Zelfs voor koningen kan ik dan over uw wet spreken

zonder mij te schamen.

47Ik geniet van uw wet en houd van haar.

48Daarom strek ik mijn handen uit naar uw geboden,

waarvan ik zoveel houd.

Dan denk ik rustig na over alles wat U hebt vastgelegd.

49Denk aan wat U tegen mij hebt gezegd,

ik ben immers uw dienaar en U hebt mij hoop gegeven.

50Dat troost mij in alle ellende die ik meemaak.

Uw beloften geven mij weer leven.

51Ongelovigen kunnen mij nog zo bespotten,

ik stap niet af van uw wet.

52Here, als ik denk aan alles

wat U sinds mensenheugenis hebt voorgeschreven,

voel ik mij getroost.

53De goddeloze mensen die uw wet links laten liggen,

brengen mij tot grote verontwaardiging.

54Uw leefregels zijn muziek voor mij,

zolang ik hier op aarde woon,

ik voel mij hier een vreemdeling.

55Als ik ʼs nachts wakker lig,

denk ik aan uw grote naam, Here,

en ook dan houd ik mij aan uw wetten.

56Dat heb ik van U ontvangen,

omdat ik uw leefregels zorgvuldig bewaar.

57De Here heeft Zichzelf aan mij gegeven,

ik heb ook beloofd mij altijd aan uw woord te houden.

58Ik verlang er met mijn hele hart naar

dat U mij goedgezind bent,

geef mij uw genade zoals U hebt beloofd.

59Ik denk na over mijn levensweg

en haast mij om uw woord te volgen.

60Zonder aarzelen haast ik mij

te doen wat U voorschrijft.

61Hoewel de ongelovigen om mij heen

mij voortdurend willen vangen,

vergeet ik niet wat U in uw wet zegt.

62Rond middernacht sta ik op om U te prijzen

voor uw rechtvaardige wetten en geboden.

63Ik ga mijn weg samen met alle mensen

die ook ontzag voor U hebben

en die leven volgens uw gebod.

64De aarde is vol van uw goedheid en liefde, Here.

Leer mij alles over uw wetten.

65U hebt mij, uw dienaar, het goede gegeven.

Precies, Here, zoals uw woord dat aangeeft.

66Geef mij een goed onderscheidingsvermogen en verstand,

want ik stel mijn vertrouwen op uw wet.

67Voordat ik in moeilijkheden kwam, dwaalde ik vaak van U af.

Maar nu houd ik mij alleen nog aan wat U zegt.

68U bent een goede God en doet het goede voor de mensen.

Leer mij alles wat U van de mensen wilt.

69Ongelovigen schuiven mij allerlei leugens in de schoenen,

maar ik houd mij met mijn hele hart vast aan uw wet.

70Zij hebben harten van steen,

maar ik ervaar vreugde als ik aan uw wet denk.

71Het is goed dat ik grote moeilijkheden heb doorgemaakt,

want daardoor heb ik U en uw wet beter leren kennen.

72Uw woorden gaan voor mij ver boven

grote rijkdommen aan goud en zilver.

73U hebt mij met uw eigen handen gemaakt.

Maak mij verstandig, zodat ik alles over uw wet kan leren.

74Andere mensen die ook diep ontzag voor U hebben,

zijn blij als zij mij zien en meemaken,

omdat ik op uw woord vertrouw.

75Here, ik weet dat uw oordeel een rechtvaardig oordeel is.

Dat U mij trouw bleef in al mijn ellende.

76Ik bid dat uw goedheid en liefde mij zullen troosten.

Dat hebt U mij, uw dienaar, immers beloofd?

77Laat uw liefdevolle meeleven mij bereiken,

zodat ik leven kan. Ik verheug mij in uw wetten.

78Laat de ongelovigen toch tot inzicht komen en zich schamen,

omdat zij mij onterecht kwaad deden.

Ik denk voortdurend aan wat U mij hebt opgedragen.

79Wilt U mensen die diep ontzag voor U koesteren

en uw wet kennen, naar mij toe sturen?

80Ik wil met volledige toewijding uw wet naleven,

zodat ik mij nooit hoef te schamen.

81Alles in mij verlangt naar uw bevrijding,

zoals U hebt beloofd.

82Mijn ogen kijken verlangend uit naar

de vervulling van uw belofte,

wanneer komt U om mij te troosten?

83Ik ben oud en onaantrekkelijk geworden,

maar toch heb ik uw wet niet vergeten.

84Hoelang laat U mij nog in leven?

Wanneer gaat U nu eens wraak nemen op mijn vijanden?

85Ongelovigen, die zich niet interesseren voor uw wet,

hebben een kuil voor mij gegraven.

86U bent toch trouw aan alles wat U hebt beloofd?

Help mij toch! Zij achtervolgen mij terwijl ik niets heb gedaan.

87Het is hun bijna gelukt mij te doden,

maar ik heb mij vastgehouden aan uw bevelen.

88Laat ik mogen leven

in overeenstemming met uw goedheid en liefde.

Dan zal ik blijven spreken over uw grote daden.

89Here, uw woord blijft eeuwig bestaan

tot in de hemelen toe.

90U bewijst uw trouw aan elke generatie.

U hebt ook de aarde gemaakt,

zodat die stevig gegrondvest is.

91Vandaag de dag staat alles vast volgens uw voorschriften.

Alles is aan U onderworpen.

92Als ik niet voortdurend de vreugde van uw wet had ervaren,

was ik in alle moeilijkheden ten onder gegaan.

93Nooit zal ik uw wetten vergeten,

want juist door die wetten hebt U mij het leven weer gegeven.

94Ik ben uw eigendom, bevrijd mij.

Ik verlang naar uw opdrachten.

95Ongelovigen zijn eropuit mij te vernietigen,

maar ik let uitsluitend op uw woord.

96Ik heb gezien hoe alles, hoe geweldig ook,

eens een einde heeft.

Maar ik weet dat uw geboden oneindig zijn.

97Wat houd ik veel van uw wet!

Ik denk er de hele dag over na.

98Uw geboden geven mij meer wijsheid

dan mijn vijanden hebben.

Want ik heb ze altijd bij me.

99Ik heb meer verstand

dan de mensen die mij eens lesgaven,

omdat ik voortdurend uw woorden overdenk.

100Ik heb meer inzicht

dan de oude mensen,

omdat ik uw bevelen zorgvuldig bewaar.

101Ik zorg ervoor dat ik niet op het verkeerde pad kom,

zo kan ik mij houden aan uw woord.

102Ik volg uw voorschriften nauwgezet op,

alles leer ik van U.

103Alles wat U zegt, is heerlijk om naar te luisteren.

Het klinkt zoeter dan honing.

104Door uw wet heb ik inzicht gekregen

en daarom haat ik de leugen.

105Uw woord is een stralend licht,

dat mij de weg door het leven wijst.

106Ik heb een eed afgelegd

en daar wil ik mij aan houden.

Ik heb daarbij toegezegd dat ik mij altijd

zal houden aan uw rechtvaardige wetten.

107Ik heb zulke grote moeilijkheden. Here,

geef mij toch het leven weer door uw woord.

108Ik spreek ongedwongen over U, Here,

en hoop dat U daar genoegen in hebt.

Leer mij alles over uw wetten.

109Ik zal nooit uw wet vergeten,

ook al is mijn leven voortdurend in gevaar.

110Ongelovigen proberen mij te vangen,

maar ik blijf bij wat U hebt gezegd.

111Alles wat U hebt gezegd,

heb ik als een blijvend erfdeel gekregen.

Ik ben er heel erg blij mee.

112Ik verlang ernaar altijd te doen

wat U hebt gezegd, mijn leven lang.

113Ik heb een hekel aan aarzelende mensen,

maar houd zielsveel van uw wet.

114Bij U kan ik schuilen en U beschermt mij.

Ik verwacht het van uw beloften.

115Kom mij niet te na, misdadigers,

want ik wil mij houden aan het gebod van mijn God.

116U hebt beloofd mij te zullen ondersteunen.

Doet U dat nu ook, zodat ik blijf leven. Stel mij niet teleur.

117Geef mij uw kracht en bevrijd mij.

Dan zal ik mij blijven verheugen in uw geboden.

118Ieder die zich niet aan uw wet houdt,

doet U ver van U weg.

Wat zij zeggen en doen is zinloos.

119Alle goddelozen op aarde

worden eens door U weggevaagd.

Ook dat is voor mij een reden uw wet lief te hebben.

120Ik ben bang voor uw oordeel,

mijn hele lichaam trilt van angst.

121Ik heb altijd eerlijk en oprecht geleefd,

laten mijn vijanden mij niet in hun macht krijgen.

122Stelt U Zich garant voor mij en zorg ervoor

dat ongelovigen mij niet achtervolgen.

123Ik verlang ernaar U te zien

en uw rechtvaardig woord te horen.

124Wilt U met uw goedheid en liefde met mij omgaan

en mij alles leren over uw wetten.

125Ik ben uw dienaar, maak mij verstandig,

zodat ik uw wetten kan begrijpen.

126Here, voor U is de tijd aangebroken om op te treden,

want men heeft uw wetten overtreden.

127Ik houd van uw geboden,

meer dan van het mooiste goud.

128Daarom geloof ik ook

dat al uw bevelen rechtvaardig zijn,

ik haat de leugen.

129Alles wat U hebt gezegd, is geweldig en heerlijk.

Daarom onthoud ik alles wat ik van U hoor.

130Door te luisteren naar uw woord,

komt er licht en duidelijkheid in mijn leven.

Zelfs onverstandige mensen ontwikkelen inzicht.

131Ik smacht van verlangen

naar alles wat U gebiedt.

132Kom bij mij en geef mij uw genade.

Mensen die van U houden, mogen zich immers daarop beroepen?

133Doet U mij wandelen op mijn levenspad, zoals U hebt beloofd.

Houd het onrecht ver van mij.

134Bevrijd mij uit de onderdrukking van mijn vijanden,

dan zal ik voortaan alles doen wat U hebt bevolen.

135Ik ben uw dienaar, laat uw licht over mij schijnen

en leer mij alles wat ik van U moet weten.

136Mijn tranen vloeien als rivieren en mijn verdriet is groot,

omdat mijn volk niet leeft volgens uw wet.

137Here, U bent rechtvaardig

en uw leefregels zijn betrouwbaar.

138Toen U ons uw geboden gaf,

was dat in oprechtheid

en het getuigde van uw grote trouw.

139Ik word beheerst door het verlangen U te dienen,

temeer omdat mijn vijanden U in de steek laten.

140Uw woorden zijn volkomen zuiver.

Ik, uw dienaar, heb ze van harte lief.

141Ik ben maar gering en niemand acht mij hoog,

maar ik denk voortdurend aan uw geboden.

142Uw rechtvaardigheid is eeuwig

en alleen uw wet is de waarheid.

143Ook al overkomt mij allerlei ellende en achtervolging,

juist dan zijn uw geboden voor mij een vreugde.

144Alles wat U hebt gezegd, bevat rechtvaardigheid voor altijd.

Als U mij verstandig maakt, kan ik werkelijk leven.

145Here, ik roep met mijn hele hart naar U,

antwoord mij toch. Ik zal uw geboden naleven.

146Ik roep naar U, bevrijd mij!

Dan zal ik elk gebod van U in ere houden.

147Nog voor de zon opkomt, roep ik U te hulp.

Ik verwacht een woord van U.

148Nog voor de nachtwakers aan het werk gaan,

zie ik al weer uit naar uw belofte.

149Wilt U met uw liefde en goedheid naar mij luisteren?

Here, als uw recht mij leidt, kan ik leven.

150Om mij heen zijn mensen die in zonde leven,

van uw wet willen zij niets weten.

151U bent dicht bij mij, Here.

Ik weet dat al uw woorden waar zijn.

152Uit uw woorden weet ik dat U van het begin af

aan alles een vaste plaats hebt gegeven.

153Let toch op mijn moeilijkheden en bevrijd mij.

Ik zal uw wet echt niet vergeten.

154Wees rechter over mij en red mij.

U hebt beloofd mij nieuw leven te geven.

155De ongelovigen zullen niet worden gered,

want zij willen zich niet aan uw leefregels houden.

156Uw liefdevolle meeleven is zo groot, Here.

U hebt bevolen dat ik het leven weer zou krijgen.

157Het aantal vijanden dat mij achtervolgt, is groot,

toch zal ik niet van uw woorden afwijken.

158Ik voel weerzin als ik mensen zie die van U zijn afgeweken,

want zij houden zich niet aan wat U zegt.

159Ziet U wel hoeveel ik van uw wet houd?

Here, laten uw goedheid en liefde weer nieuw leven geven.

160Nergens in uw woord is iets onwaars, alles is de waarheid.

Al uw rechtvaardige geboden zijn eeuwig.

161Zonder aanleiding word ik achtervolgd door koningen,

maar uw woord is het enige dat ik vrees, daarvoor heb ik ontzag.

162Ik ben zo blij met uw woord,

alsof onverwachte rijkdom mij in de schoot valt.

163Ik heb een hartgrondige hekel aan leugens,

daarentegen houd ik heel veel van uw wet.

164Zeven keer per dag prijs ik U,

omdat U ons een rechtvaardige wet hebt gegeven.

165Mensen die van uw wet houden,

ervaren een diepe vrede in het hart.

Er staat hun niets in de weg.

166Here, ik verwacht alleen uitredding van U

en houd mij aan uw geboden.

167Ik houd mij met mijn hele wezen aan uw woorden,

ik heb ze oprecht lief.

168Ik blijf trouw aan uw wetten en regels,

want U weet wat goed voor mij is.

169Here, ik bid dat U mij zult horen.

Wees trouw aan wat U hebt gezegd en maakt U mij verstandig.

170Laat mijn aanhoudend bidden U bereiken.

Bevrijd mij zoals U hebt beloofd.

171Overal waar ik kom, zal ik U steeds prijzen,

want U leert mij alles wat U goedvindt.

172Ik zal een lied zingen over wat U zegt,

omdat alles wat U gebiedt, rechtvaardig is.

173Laat uw hand mij te hulp komen,

want ik kies ervoor uw geboden na te volgen.

174Ik verlang naar uw bevrijding, Here.

Uw wet maakt mij gelukkig.

175Laat mij leven en U prijzen.

Laten uw leefregels mij tot steun zijn.

176Soms dwaal ik rond als een schaap

dat de herder niet meer kan vinden.

Zoekt U mij dan op,

ik zal uw geboden nooit vergeten.

Nova Versão Internacional

Salmos 119:1-176

Salmo 119119 O salmo 119 é um poema organizado em ordem alfabética, no hebraico.

Álef

1Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis,

que vivem conforme a lei do Senhor!

2Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos

e de todo o coração o buscam!

3Não praticam o mal

e andam nos caminhos do Senhor.

4Tu mesmo ordenaste os teus preceitos

para que sejam fielmente obedecidos.

5Quem dera fossem firmados os meus caminhos

na obediência aos teus decretos.

6Então não ficaria decepcionado

ao considerar todos os teus mandamentos.

7Eu te louvarei de coração sincero

quando aprender as tuas justas ordenanças.

8Obedecerei aos teus decretos;

nunca me abandones.

Bêt

9Como pode o jovem manter pura a sua conduta?

Vivendo de acordo com a tua palavra.

10Eu te busco de todo o coração;

não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos.

11Guardei no coração a tua palavra

para não pecar contra ti.

12Bendito sejas, Senhor!

Ensina-me os teus decretos.

13Com os lábios repito

todas as leis que promulgaste.

14Regozijo-me em seguir os teus testemunhos

como o que se regozija com grandes riquezas.

15Meditarei nos teus preceitos

e darei atenção às tuas veredas.

16Tenho prazer nos teus decretos;

não me esqueço da tua palavra.

Guímel

17Trata com bondade o teu servo

para que eu viva e obedeça à tua palavra.

18Abre os meus olhos

para que eu veja as maravilhas da tua lei.

19Sou peregrino na terra;

não escondas de mim os teus mandamentos.

20A minha alma consome-se

de perene desejo das tuas ordenanças.

21Tu repreendes os arrogantes;

malditos os que se desviam dos teus mandamentos!

22Tira de mim a afronta e o desprezo,

pois obedeço aos teus estatutos.

23Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim,

ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos.

24Sim, os teus testemunhos são o meu prazer;

eles são os meus conselheiros.

Dálet

25Agora estou prostrado no pó;

preserva a minha vida conforme a tua promessa.

26A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste;

ensina-me os teus decretos.

27Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos;

então meditarei nas tuas maravilhas.

28A minha alma se consome de tristeza;

fortalece-me conforme a tua promessa.

29Desvia-me dos caminhos enganosos;

por tua graça, ensina-me a tua lei.

30Escolhi o caminho da fidelidade;

decidi seguir as tuas ordenanças.

31Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor;

não permitas que eu fique decepcionado.

32Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam,

pois me deste maior entendimento.

He

33Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos,

e a eles obedecerei até o fim.

34Dá-me entendimento, para que eu guarde a tua lei

e a ela obedeça de todo o coração.

35Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos,

pois nele encontro satisfação.

36Inclina o meu coração para os teus estatutos,

e não para a ganância.

37Desvia os meus olhos das coisas inúteis;

faze-me viver nos caminhos que traçaste.119.37 Dois manuscritos do Texto Massorético e os manuscritos do mar Morto dizem preserva a minha vida pela tua palavra.

38Cumpre a tua promessa para com o teu servo,

para que sejas temido.

39Livra-me da afronta que me apavora,

pois as tuas ordenanças são boas.

40Como anseio pelos teus preceitos!

Preserva a minha vida por tua justiça!

Vav

41Que o teu amor alcance-me, Senhor,

e a tua salvação, segundo a tua promessa;

42então responderei aos que me afrontam,

pois confio na tua palavra.

43Jamais tires da minha boca a palavra da verdade,

pois nas tuas ordenanças depositei a minha esperança.

44Obedecerei constantemente à tua lei,

para todo o sempre.

45Andarei em verdadeira liberdade,

pois tenho buscado os teus preceitos.

46Falarei dos teus testemunhos diante de reis,

sem ficar envergonhado.

47Tenho prazer nos teus mandamentos;

eu os amo.

48A ti119.48 Ou Aos teus mandamentos levanto minhas mãos

e medito nos teus decretos.

Zain

49Lembra-te da tua palavra ao teu servo,

pela qual me deste esperança.

50Este é o meu consolo no meu sofrimento:

A tua promessa dá-me vida.

51Os arrogantes zombam de mim o tempo todo,

mas eu não me desvio da tua lei.

52Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado

e nelas acho consolo.

53Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios

que rejeitaram a tua lei.

54Os teus decretos são o tema

da minha canção em minha peregrinação.

55De noite lembro-me do teu nome, Senhor!

Vou obedecer à tua lei.

56Esta tem sido a minha prática:

Obedecer aos teus preceitos.

Hêt

57Tu és a minha herança, Senhor;

prometi obedecer às tuas palavras.

58De todo o coração suplico a tua graça;

tem misericórdia de mim, conforme a tua promessa.

59Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos

para os teus testemunhos.

60Eu me apressarei e não hesitarei

em obedecer aos teus mandamentos.

61Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me,

eu não me esqueço da tua lei.

62À meia-noite me levanto para dar-te graças

pelas tuas justas ordenanças.

63Sou amigo de todos os que te temem

e obedecem aos teus preceitos.

64A terra está cheia do teu amor, Senhor;

ensina-me os teus decretos.

Tét

65Trata com bondade o teu servo, Senhor,

conforme a tua promessa.

66Ensina-me o bom senso e o conhecimento,

pois confio em teus mandamentos.

67Antes de ser castigado, eu andava desviado,

mas agora obedeço à tua palavra.

68Tu és bom, e o que fazes é bom;

ensina-me os teus decretos.

69Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras,

mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração.

70O coração deles é insensível;

eu, porém, tenho prazer na tua lei.

71Foi bom para mim ter sido castigado,

para que aprendesse os teus decretos.

72Para mim vale mais a lei que decretaste

do que milhares de peças de prata e ouro.

Iode

73As tuas mãos me fizeram e me formaram;

dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos.

74Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão,

pois na tua palavra depositei a minha esperança.

75Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas,

e que por tua fidelidade me castigaste.

76Seja o teu amor o meu consolo,

conforme a tua promessa ao teu servo.

77Alcance-me a tua misericórdia para que eu tenha vida,

porque a tua lei é o meu prazer.

78Sejam humilhados os arrogantes, pois me prejudicaram sem motivo;

mas eu meditarei nos teus preceitos.

79Venham apoiar-me aqueles que te temem,

aqueles que entendem os teus estatutos.

80Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos,

para que eu não seja humilhado.

Caf

81Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação,

mas na tua palavra depositei a minha esperança.

82Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa,

e pergunto: “Quando me consolarás?”

83Embora eu seja como uma vasilha inútil119.83 Hebraico: um odre na fumaça.,

não me esqueço dos teus decretos.

84Até quando o teu servo deverá esperar

para que castigues os meus perseguidores?

85Cavaram uma armadilha contra mim os arrogantes,

os que não seguem a tua lei.

86Todos os teus mandamentos merecem confiança;

ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras.

87Quase acabaram com a minha vida na terra,

mas não abandonei os teus preceitos.

88Preserva a minha vida pelo teu amor,

e obedecerei aos estatutos que decretaste.

Lâmed

89A tua palavra, Senhor,

para sempre está firmada nos céus.

90A tua fidelidade é constante por todas as gerações;

estabeleceste a terra, que firme subsiste.

91Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje119.91 Ou as tuas leis permanecem até hoje,

pois tudo está a teu serviço.

92Se a tua lei não fosse o meu prazer,

o sofrimento já me teria destruído.

93Jamais me esquecerei dos teus preceitos,

pois é por meio deles que preservas a minha vida.

94Salva-me, pois a ti pertenço

e busco os teus preceitos!

95Os ímpios estão à espera para destruir-me,

mas eu considero os teus testemunhos.

96Tenho constatado que toda perfeição tem limite;

mas não há limite para o teu mandamento.

Mem

97Como eu amo a tua lei!

Medito nela o dia inteiro.

98Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos,

porquanto estão sempre comigo.

99Tenho mais discernimento que todos os meus mestres,

pois medito nos teus testemunhos.

100Tenho mais entendimento que os anciãos,

pois obedeço aos teus preceitos.

101Afasto os pés de todo caminho mau

para obedecer à tua palavra.

102Não me afasto das tuas ordenanças,

pois tu mesmo me ensinas.

103Como são doces para o meu paladar as tuas palavras!

Mais que o mel para a minha boca!

104Ganho entendimento por meio dos teus preceitos;

por isso odeio todo caminho de falsidade.

Nun

105A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos

e luz que clareia o meu caminho.

106Prometi sob juramento e o cumprirei:

vou obedecer às tuas justas ordenanças.

107Passei por muito sofrimento;

preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa.

108Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios,

e ensina-me as tuas ordenanças.

109A minha vida está sempre em perigo119.109 Hebraico: em minhas mãos.,

mas não me esqueço da tua lei.

110Os ímpios prepararam uma armadilha contra mim,

mas não me desviei dos teus preceitos.

111Os teus testemunhos são a minha herança permanente;

são a alegria do meu coração.

112Dispus o meu coração para cumprir

os teus decretos até o fim.

Sâmeq

113Odeio os que são inconstantes,

mas amo a tua lei.

114Tu és o meu abrigo e o meu escudo;

e na tua palavra depositei a minha esperança.

115Afastem-se de mim os que praticam o mal!

Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus!

116Sustenta-me, segundo a tua promessa, e eu viverei;

não permitas que se frustrem as minhas esperanças.

117Ampara-me, e estarei seguro;

sempre estarei atento aos teus decretos.

118Tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos,

pois os seus planos enganosos são inúteis.

119Tu destróis119.119 Alguns manuscritos do Texto Massorético, a Septuaginta e outras versões gregas dizem consideras. como refugo todos os ímpios da terra;

por isso amo os teus testemunhos.

120O meu corpo estremece diante de ti;

as tuas ordenanças enchem-me de temor.

Áin

121Tenho vivido com justiça e retidão;

não me abandones nas mãos dos meus opressores.

122Garante o bem-estar do teu servo;

não permitas que os arrogantes me oprimam.

123Os meus olhos fraquejam, aguardando a tua salvação

e o cumprimento da tua justiça.

124Trata o teu servo conforme o teu amor leal

e ensina-me os teus decretos.

125Sou teu servo; dá-me discernimento

para compreender os teus testemunhos.

126Já é tempo de agires, Senhor,

pois a tua lei está sendo desrespeitada.

127Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro,

mais do que o ouro puro.

128Por isso considero justos os teus preceitos

e odeio todo caminho de falsidade.

129Os teus testemunhos são maravilhosos;

por isso lhes obedeço.

130A explicação das tuas palavras ilumina

e dá discernimento aos inexperientes.

131Abro a boca e suspiro,

ansiando por teus mandamentos.

132Volta-te para mim e tem misericórdia de mim,

como sempre fazes aos que amam o teu nome.

133Dirige os meus passos, conforme a tua palavra;

não permitas que nenhum pecado me domine.

134Resgata-me da opressão dos homens,

para que eu obedeça aos teus preceitos.

135Faze o teu rosto resplandecer sobre119.135 Isto é, mostra a tua bondade para com. o teu servo

e ensina-me os teus decretos.

136Rios de lágrimas correm dos meus olhos,

porque a tua lei não é obedecida.

Tsade

137Justo és, Senhor,

e retas são as tuas ordenanças.

138Ordenaste os teus testemunhos com justiça;

dignos são de inteira confiança!

139O meu zelo me consome,

pois os meus adversários se esquecem das tuas palavras.

140A tua promessa119.140 Ou palavra foi plenamente comprovada,

e, por isso, o teu servo a ama.

141Sou pequeno e desprezado,

mas não esqueço os teus preceitos.

142A tua justiça é eterna,

e a tua lei é a verdade.

143Tribulação e angústia me atingiram,

mas os teus mandamentos são o meu prazer.

144Os teus testemunhos são eternamente justos,

dá-me discernimento para que eu tenha vida.

Cof

145Eu clamo de todo o coração;

responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus testemunhos!

146Clamo a ti; salva-me,

e obedecerei aos teus estatutos!

147Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro;

na tua palavra depositei a minha esperança.

148Fico acordado nas vigílias da noite,

para meditar nas tuas promessas.

149Ouve a minha voz pelo teu amor leal;

faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças.

150Os meus perseguidores aproximam-se com más intenções,119.150 Conforme alguns manuscritos do Texto Massorético, a Septuaginta e algumas versões gregas. O Texto Massorético diz Os que tramam o mal estão por perto.

mas estão distantes da tua lei.

151Tu, porém, Senhor, estás perto,

e todos os teus mandamentos são verdadeiros.

152Há muito aprendi dos teus testemunhos

que tu os estabeleceste para sempre.

Rêsh

153Olha para o meu sofrimento e livra-me,

pois não me esqueço da tua lei.

154Defende a minha causa e resgata-me;

preserva a minha vida conforme a tua promessa.

155A salvação está longe dos ímpios,

pois eles não buscam os teus decretos.

156Grande é a tua compaixão, Senhor;

preserva a minha vida conforme as tuas leis.

157Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores,

mas eu não me desvio dos teus estatutos.

158Com grande desgosto vejo os infiéis,

que não obedecem à tua palavra.

159Vê como amo os teus preceitos!

Dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal.

160A verdade é a essência da tua palavra,

e todas as tuas justas ordenanças são eternas.

Shin e Sin

161Os poderosos perseguem-me sem motivo,

mas é diante da tua palavra que o meu coração treme.

162Eu me regozijo na tua promessa como alguém

que encontra grandes despojos.

163Odeio e detesto a falsidade,

mas amo a tua lei.

164Sete vezes por dia eu te louvo

por causa das tuas justas ordenanças.

165Os que amam a tua lei desfrutam paz,

e nada há que os faça tropeçar.

166Aguardo a tua salvação, Senhor,

e pratico os teus mandamentos.

167Obedeço aos teus testemunhos;

amo-os infinitamente!

168Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos,

pois conheces todos os meus caminhos.

Tau

169Chegue à tua presença o meu clamor, Senhor!

Dá-me entendimento conforme a tua palavra.

170Chegue a ti a minha súplica.

Livra-me, conforme a tua promessa.

171Meus lábios transbordarão de louvor,

pois me ensinas os teus decretos.

172A minha língua cantará a tua palavra,

pois todos os teus mandamentos são justos.

173Com tua mão vem ajudar-me,

pois escolhi os teus preceitos.

174Anseio pela tua salvação, Senhor,

e a tua lei é o meu prazer.

175Permite-me viver para que eu te louve;

e que as tuas ordenanças me sustentem.

176Andei vagando como ovelha perdida;

vem em busca do teu servo,

pois não me esqueci dos teus mandamentos.