Het Boek

Psalmen 119

1Gelukkig zijn de mensen die een zuiver leven leiden
en zich houden aan de wet van de Here.
Gelukkig zijn de mensen die Hem dienen
en zijn woord bewaren in hun hart.
Gelukkig zijn de mensen die geen misdaden begaan,
maar leven zoals God wil.
U hebt ons uw bevelen gegeven
met de bedoeling dat wij ons daaraan houden.
Ik wilde wel dat ik zo standvastig was,
dat ik altijd uw regels zou naleven.
Dan zou ik mij nooit hoeven te schamen
als ik uw wet las.
Met een eerlijk en oprecht hart zal ik U prijzen,
als ik anderen les geef over rechtvaardige wetten.
Ik zal mij houden aan uw leefregels.
Laat mij niet in de steek.
Hoe kan een jonge man zuiver leven?
Als hij zich laat leiden door uw woord.
10 Met mijn hele hart wil ik U volgen.
Helpt U mij om niet van U af te dwalen.
11 Ik vul mijn hart met uw woorden, dat is de enige manier
om niet te zondigen en U geen verdriet te doen.
12 Here, U bent het zo waard te worden geprezen!
Leer mij alles over uw wet.
13 Ik spreek over alle wetten
die U hebt gemaakt.
14 Ik ben zo blij als ik veel over U mag spreken.
Dat geeft mij meer vreugde dan aardse rijkdom.
15 Ik wil blijven nadenken over uw leefregels
en zal U trouw volgen.
16 Uw gebod geeft mij de grootste vreugde.
Ik zal uw woord nooit vergeten.
17 Ik ben uw dienaar, bewaart U mij,
dan kan ik mij mijn hele leven houden aan uw woord.
18 Open mijn ogen,
zodat ik alle wonderen in uw wet kan ontdekken.
19 Hier op aarde voel ik mij slechts een vreemdeling,
laat uw gebod niet voor mij zijn verborgen.
20 Alles in mij verlangt
voortdurend naar uw voorschriften.
21 Mensen die eigenzinnig van uw wet afdwalen,
worden door U bedreigd en zijn al vervloekt.
22 Wilt U elke vorm van spot en schande bij mij weghouden,
want ik ben trouw aan alles wat U zegt.
23 Zelfs al zouden koningen gezamenlijk een aanslag op mij beramen,
dan nog zou ik, uw dienaar, alleen maar uw wetten overdenken.
24 Alles wat U hebt gezegd en wat in uw woord staat,
is voor mij een grote vreugde
en ik laat mij door uw woorden raad geven.
25 Ik merk hoe mijn hart aan deze aarde hangt,
geef mij het leven door uw woord.
26 Ik heb U alles verteld wat ik heb gedaan
en U hebt mij ook antwoord gegeven.
Leer mij nu hoe ik naar uw wil kan leven.
27 Laat mij begrijpen wat U in uw wet bedoelt,
zodat ik kan nadenken over alle wonderen die U doet.
28 Mijn hart huilt van verdriet en wanhoop,
helpt U mij overeind door uw woord.
29 Wilt U mij op het rechte pad houden?
Geef mij in uw genade uw wetten.
30 Ik kies ervoor de waarheid te volgen.
Daarom denk ik voortdurend aan uw leefregels.
31 Ik houd mij vast aan alles wat U gezegd hebt, Here.
Stel mij niet teleur.
32 Ik zal de weg van uw wet volgen,
omdat U mij alle levensruimte geeft.
33 Leer mij, Here, hoe ik de weg van uw wet kan volgen.
Dan zal ik mij mijn leven lang daaraan houden.
34 Maak mij verstandig,
want dan kan ik uw wet houden zoals U wilt.
Met mijn hele hart wil ik mij aan uw wet houden.
35 Laat mij lopen op het pad van uw geboden,
dat maakt mij gelukkig.
36 Ik wil zo graag dat mijn hart uitgaat
naar alles wat U gezegd hebt en niet naar geld verdienen.
37 Help mij niet naar zinloze dingen te kijken.
Ik wil in dit leven gelukkig worden door U te volgen.
38 Ik ben uw dienaar en heb diep ontzag voor U.
Wilt U laten blijken dat uw beloften waar zijn?
39 Ik ben bang voor schande.
Neemt U die angst toch weg,
want uw geboden zijn zo goed.
40 Heus, ik verlang naar uw bevelen.
Laat U mij toch zuiver leven door uw rechtvaardigheid.
41 Ik bid dat U mij uw goedheid en liefde laat ervaren, Here.
En bevrijdt U mij zoals U hebt beloofd.
42 Dan weet ik iets terug te zeggen als men mij bespot,
want ik wil alleen zo spreken dat het overeenstemt met uw woord.
43 Laat mij uw woorden van waarheid spreken.
Ik heb vertrouwen in uw besluiten.
44 Ik wil mij onafgebroken houden aan uw wet,
mijn leven lang.
45 Dan ga ik mijn weg onbevangen en zonder belemmering,
omdat ik mij richt naar uw woord.
46 Zelfs voor koningen kan ik dan over uw wet spreken
zonder mij te schamen.
47 Ik geniet van uw wet en houd van haar.
48 Daarom strek ik mijn handen uit naar uw geboden,
waarvan ik zoveel houd.
Dan denk ik rustig na over alles wat U hebt vastgelegd.
49 Denk aan wat U tegen mij hebt gezegd,
ik ben immers uw dienaar en U hebt mij hoop gegeven.
50 Dat troost mij in alle ellende die ik meemaak.
Uw beloften geven mij weer leven.
51 Ongelovigen kunnen mij nog zo bespotten,
ik stap niet af van uw wet.
52 Here, als ik denk aan alles
wat U sinds mensenheugenis hebt voorgeschreven,
voel ik mij getroost.
53 De goddeloze mensen die uw wet links laten liggen,
brengen mij tot grote verontwaardiging.
54 Uw leefregels zijn muziek voor mij,
zolang ik hier op aarde woon,
ik voel mij hier een vreemdeling.
55 Als ik ʼs nachts wakker lig,
denk ik aan uw grote naam, Here,
en ook dan houd ik mij aan uw wetten.
56 Dat heb ik van U ontvangen,
omdat ik uw leefregels zorgvuldig bewaar.
57 De Here heeft Zichzelf aan mij gegeven,
ik heb ook beloofd mij altijd aan uw woord te houden.
58 Ik verlang er met mijn hele hart naar
dat U mij goed gezind bent,
geef mij uw genade zoals U hebt beloofd.
59 Ik denk na over mijn levensweg
en haast mij om uw woord te volgen.
60 Zonder aarzelen haast ik mij
te doen wat U voorschrijft.
61 Hoewel de ongelovigen om mij heen
mij voortdurend willen vangen,
vergeet ik niet wat U in uw wet zegt.
62 Rond middernacht sta ik op om U te prijzen
voor uw rechtvaardige wetten en geboden.
63 Ik ga mijn weg samen met alle mensen
die ook ontzag voor U hebben
en die leven volgens uw gebod.
64 De aarde is vol van uw goedheid en liefde, Here.
Leer mij alles over uw wetten.
65 U hebt mij, uw dienaar, het goede gegeven.
Precies, Here, zoals uw woord dat aangeeft.
66 Geef mij een goed onderscheidingsvermogen en verstand,
want ik stel mijn vertrouwen op uw wet.
67 Voordat ik in moeilijkheden kwam, dwaalde ik vaak van U af.
Maar nu houd ik mij alleen nog aan wat U zegt.
68 U bent een goede God en doet het goede voor de mensen.
Leer mij alles wat U van de mensen wilt.
69 Ongelovigen schuiven mij allerlei leugens in de schoenen,
maar ik houd mij met mijn hele hart vast aan uw wet.
70 Zij hebben harten van steen,
maar ik ervaar vreugde als ik aan uw wet denk.
71 Het is goed dat ik grote moeilijkheden heb doorgemaakt,
want daardoor heb ik U en uw wet beter leren kennen.
72 Uw woorden gaan voor mij ver boven
grote rijkdommen aan goud en zilver.
73 U hebt mij met uw eigen handen gemaakt.
Maak mij verstandig, zodat ik alles over uw wet kan leren.
74 Andere mensen die ook diep ontzag voor U hebben,
zijn blij als zij mij zien en meemaken,
omdat ik op uw woord vertrouw.
75 Here, ik weet dat uw oordeel een rechtvaardig oordeel is.
Dat U mij trouw bleef in al mijn ellende.
76 Ik bid dat uw goedheid en liefde mij zullen troosten.
Dat hebt U mij, uw dienaar, immers beloofd?
77 Laat uw liefdevolle meeleven mij bereiken,
zodat ik leven kan. Ik verheug mij in uw wetten.
78 Laat de ongelovigen toch tot inzicht komen en zich schamen,
omdat zij mij onterecht kwaad deden.
Ik denk voortdurend aan wat U mij hebt opgedragen.
79 Wilt U mensen die diep ontzag voor U koesteren
en uw wet kennen, naar mij toe sturen?
80 Ik wil met volledige toewijding uw wet naleven,
zodat ik mij nooit hoef te schamen.
81 Alles in mij verlangt naar uw bevrijding,
zoals U hebt beloofd.
82 Mijn ogen kijken verlangend uit naar
de vervulling van uw belofte,
wanneer komt U om mij te troosten?
83 Ik ben oud en onaantrekkelijk geworden,
maar toch heb ik uw wet niet vergeten.
84 Hoe lang laat U mij nog in leven?
Wanneer gaat U nu eens wraak nemen op mijn vijanden?
85 Ongelovigen, die zich niet interesseren voor uw wet,
hebben een kuil voor mij gegraven.
86 U bent toch trouw aan alles wat U hebt beloofd?
Help mij toch! Zij achtervolgen mij terwijl ik niets heb gedaan.
87 Het is hun bijna gelukt mij te doden,
maar ik heb mij vastgehouden aan uw bevelen.
88 Laat ik mogen leven
in overeenstemming met uw goedheid en liefde.
Dan zal ik blijven spreken over uw grote daden.
89 Here, uw woord blijft eeuwig bestaan
tot in de hemelen toe.
90 U bewijst uw trouw aan elke generatie.
U hebt ook de aarde gemaakt,
zodat die stevig gegrondvest is.
91 Vandaag de dag staat alles vast volgens uw voorschriften.
Alles is aan U onderworpen.
92 Als ik niet voortdurend de vreugde van uw wet had ervaren,
was ik in alle moeilijkheden ten onder gegaan.
93 Nooit zal ik uw wetten vergeten,
want juist door die wetten hebt U mij het leven weer gegeven.
94 Ik ben uw eigendom, bevrijd mij.
Ik verlang naar uw opdrachten.
95 Ongelovigen zijn er op uit mij te vernietigen,
maar ik let uitsluitend op uw woord.
96 Ik heb gezien hoe alles, hoe geweldig ook,
eens een einde heeft.
Maar ik weet dat uw geboden oneindig zijn.
97 Wat houd ik veel van uw wet!
Ik denk er de hele dag over na.
98 Uw geboden geven mij meer wijsheid
dan mijn vijanden hebben.
Want ik heb ze altijd bij me.
99 Ik heb meer verstand
dan de mensen die mij eens lesgaven,
omdat ik voortdurend uw woorden overdenk.
100 Ik heb meer inzicht
dan de oude mensen,
omdat ik uw bevelen zorgvuldig bewaar.
101 Ik zorg ervoor dat ik niet op het verkeerde pad kom,
zo kan ik mij houden aan uw woord.
102 Ik volg uw voorschriften nauwgezet op,
alles leer ik van U.
103 Alles wat U zegt, is heerlijk om naar te luisteren.
Het klinkt zoeter dan honing.
104 Door uw wet heb ik inzicht gekregen
en daarom haat ik de leugen.
105 Uw woord is een stralend licht,
dat mij de weg door het leven wijst.
106 Ik heb een eed afgelegd
en daar wil ik mij aan houden.
Ik heb daarbij toegezegd dat ik mij altijd
zal houden aan uw rechtvaardige wetten.
107 Ik heb zulke grote moeilijkheden. Here,
geef mij toch het leven weer door uw woord.
108 Ik spreek ongedwongen over U, Here,
en hoop dat U daar genoegen in hebt.
Leer mij alles over uw wetten.
109 Ik zal nooit uw wet vergeten,
ook al is mijn leven voortdurend in gevaar.
110 Ongelovigen proberen mij te vangen,
maar ik blijf bij wat U hebt gezegd.
111 Alles wat U hebt gezegd,
heb ik als een blijvend erfdeel gekregen.
Ik ben er heel erg blij mee.
112 Ik verlang ernaar altijd te doen
wat U hebt gezegd, mijn leven lang.
113 Ik heb een hekel aan aarzelende mensen,
maar houd zielsveel van uw wet.
114 Bij U kan ik schuilen en U beschermt mij.
Ik verwacht het van uw beloften.
115 Kom mij niet te na, misdadigers,
want ik wil mij houden aan het gebod van mijn God.
116 U hebt beloofd mij te zullen ondersteunen.
Doet U dat nu ook, zodat ik blijf leven. Stel mij niet teleur.
117 Geef mij uw kracht en bevrijd mij.
Dan zal ik mij blijven verheugen in uw geboden.
118 Ieder die zich niet aan uw wet houdt,
doet U ver van U weg.
Wat zij zeggen en doen is zinloos.
119 Alle goddelozen op aarde
worden eens door U weggevaagd.
Ook dat is voor mij een reden uw wet lief te hebben.
120 Ik ben bang voor uw oordeel,
mijn hele lichaam trilt van angst.
121 Ik heb altijd eerlijk en oprecht geleefd,
laten mijn vijanden mij niet in hun macht krijgen.
122 Stelt U Zich garant voor mij en zorg ervoor
dat ongelovigen mij niet achtervolgen.
123 Ik verlang ernaar U te zien
en uw rechtvaardig woord te horen.
124 Wilt U met uw goedheid en liefde met mij omgaan
en mij alles leren over uw wetten.
125 Ik ben uw dienaar, maak mij verstandig,
zodat ik uw wetten kan begrijpen.
126 Here, voor U is de tijd aangebroken om op te treden,
want men heeft uw wetten overtreden.
127 Ik houd van uw geboden,
meer dan van het mooiste goud.
128 Daarom geloof ik ook
dat al uw bevelen rechtvaardig zijn,
ik haat de leugen.
129 Alles wat U hebt gezegd, is geweldig en heerlijk.
Daarom onthoud ik alles wat ik van U hoor.
130 Door te luisteren naar uw woord,
komt er licht en duidelijkheid in mijn leven.
Zelfs onverstandige mensen ontwikkelen inzicht.
131 Ik smacht van verlangen
naar alles wat U gebiedt.
132 Kom bij mij en geef mij uw genade.
Mensen die van U houden, mogen zich immers daarop beroepen?
133 Doet U mij wandelen op mijn levenspad, zoals U hebt beloofd.
Houd het onrecht ver van mij.
134 Bevrijd mij uit de onderdrukking van mijn vijanden,
dan zal ik voortaan alles doen wat U hebt bevolen.
135 Ik ben uw dienaar, laat uw licht over mij schijnen
en leer mij alles wat ik van U moet weten.
136 Mijn tranen vloeien als rivieren en mijn verdriet is groot,
omdat mijn volk niet leeft volgens uw wet.
137 Here, U bent rechtvaardig
en uw leefregels zijn betrouwbaar.
138 Toen U ons uw geboden gaf,
was dat in oprechtheid
en het getuigde van uw grote trouw.
139 Ik word beheerst door het verlangen U te dienen,
temeer omdat mijn vijanden U in de steek laten.
140 Uw woorden zijn volkomen zuiver.
Ik, uw dienaar, heb ze van harte lief.
141 Ik ben maar gering en niemand acht mij hoog,
maar ik denk voortdurend aan uw geboden.
142 Uw rechtvaardigheid is eeuwig
en alleen uw wet is de waarheid.
143 Ook al overkomt mij allerlei ellende en achtervolging,
juist dan zijn uw geboden voor mij een vreugde.
144 Alles wat U hebt gezegd, bevat rechtvaardigheid voor altijd.
Als U mij verstandig maakt, kan ik werkelijk leven.
145 Here, ik roep met mijn hele hart naar U,
antwoord mij toch. Ik zal uw geboden naleven.
146 Ik roep naar U, bevrijd mij!
Dan zal ik elk gebod van U in ere houden.
147 Nog voor de zon opkomt, roep ik U te hulp.
Ik verwacht een woord van U.
148 Nog voor de nachtwakers aan het werk gaan,
zie ik al weer uit naar uw belofte.
149 Wilt U met uw liefde en goedheid naar mij luisteren?
Here, als uw recht mij leidt, kan ik leven.
150 Om mij heen zijn mensen die in zonde leven,
van uw wet willen zij niets weten.
151 U bent dichtbij mij, Here.
Ik weet dat al uw woorden waar zijn.
152 Uit uw woorden weet ik dat U van het begin af
aan alles een vaste plaats hebt gegeven.
153 Let toch op mijn moeilijkheden en bevrijd mij.
Ik zal uw wet echt niet vergeten.
154 Wees rechter over mij en red mij.
U hebt beloofd mij nieuw leven te geven.
155 De ongelovigen zullen niet worden gered,
want zij willen zich niet aan uw leefregels houden.
156 Uw liefdevolle meeleven is zo groot, Here.
U hebt bevolen dat ik het leven weer zou krijgen.
157 Het aantal vijanden dat mij achtervolgt, is groot,
toch zal ik niet van uw woorden afwijken.
158 Ik voel weerzin als ik mensen zie die van U zijn afgeweken,
want zij houden zich niet aan wat U zegt.
159 Ziet U wel hoeveel ik van uw wet houd?
Here, laten uw goedheid en liefde weer nieuw leven geven.
160 Nergens in uw woord is iets onwaars, alles is de waarheid.
Al uw rechtvaardige geboden zijn eeuwig.
161 Zonder aanleiding word ik achtervolgd door koningen,
maar uw woord is het enige dat ik vrees, daarvoor heb ik ontzag.
162 Ik ben zo blij met uw woord,
alsof onverwachte rijkdom mij in de schoot valt.
163 Ik heb een hartgrondige hekel aan leugens,
daarentegen houd ik heel veel van uw wet.
164 Zeven keer per dag prijs ik U,
omdat U ons een rechtvaardige wet hebt gegeven.
165 Mensen die van uw wet houden,
ervaren een diepe vrede in het hart.
Er staat hun niets in de weg.
166 Here, ik verwacht alleen uitredding van U
en houd mij aan uw geboden.
167 Ik houd mij met mijn hele wezen aan uw woorden,
ik heb ze oprecht lief.
168 Ik blijf trouw aan uw wetten en regels,
want U weet wat goed voor mij is.
169 Here, ik bid dat U mij zult horen.
Wees trouw aan wat U hebt gezegd en maakt U mij verstandig.
170 Laat mijn aanhoudend bidden U bereiken.
Bevrijd mij zoals U hebt beloofd.
171 Overal waar ik kom, zal ik U steeds prijzen,
want U leert mij alles wat U goed vindt.
172 Ik zal een lied zingen over wat U zegt,
omdat alles wat U gebiedt, rechtvaardig is.
173 Laat uw hand mij te hulp komen,
want ik kies ervoor uw geboden na te volgen.
174 Ik verlang naar uw bevrijding, Here.
Uw wet maakt mij gelukkig.
175 Laat mij leven en U prijzen.
Laten uw leefregels mij tot steun zijn.
176 Soms dwaal ik rond als een schaap
dat de herder niet meer kan vinden.
Zoekt U mij dan op,
ik zal uw geboden nooit vergeten.

New International Reader's Version

Psalm 119

Psalm 119

א Aleph

Blessed are those who live without blame.
    They live in keeping with the law of the Lord.
Blessed are those who obey his covenant laws.
    They trust in him with all their hearts.
They don’t do anything wrong.
    They live as he wants them to live.
You have given me rules
    that I must obey completely.
I hope I will always stand firm
    in following your orders.
Then I won’t be put to shame
    when I think about all your commands.
I will praise you with an honest heart
    as I learn about how fair your decisions are.
I will obey your orders.
    Please don’t leave me all alone.

ב Beth

How can a young person keep their life pure?
    By living according to your word.
10 I trust in you with all my heart.
    Don’t let me wander away from your commands.
11 I have hidden your word in my heart
    so that I won’t sin against you.
12 Lord, I give praise to you.
    Teach me your orders.
13 With my lips I talk about
    all the decisions you have made.
14 Following your covenant laws gives me joy
    just as great riches give joy to others.
15 I spend time thinking about your rules.
    I consider how you want me to live.
16 I take delight in your orders.
    I won’t fail to obey your word.

ג Gimel

17 Be good to me while I am alive.
    Do this so that I may obey your word.
18 Open my eyes so that I can see
    the wonderful truths in your law.
19 I’m a stranger on earth.
    Don’t hide your commands from me.
20 My heart is filled with longing
    for your laws at all times.
21 You correct proud people. They are under your curse.
    They wander away from your commands.
22 I obey your covenant laws.
    So don’t let evil people laugh at me or hate me.
23 Even if rulers sit together and tell lies about me,
    I will spend time thinking about your orders.
24 Your covenant laws are my delight.
    They give me wise advice.

ד Daleth

25 I lie in the dust. I’m about to die.
    Keep me alive as you have promised.
26 I told you how I’ve lived, and you gave me your answer.
    Teach me your orders.
27 Help me understand how your rules direct me to live.
    Then I may think deeply about the wonderful things you have done.
28 My sadness has worn me out.
    Give me strength as you have promised.
29 Keep me from cheating and telling lies.
    Be kind to me and teach me your law.
30 I have chosen to be faithful to you.
    I put my trust in your laws.
31 Lord, I’m careful to obey your covenant laws.
    Don’t let me be put to shame.
32 I am quick to follow your commands,
    because you have added to my understanding.

ה He

33 Lord, teach me how your orders direct me to live.
    Then I will live that way to the very end.
34 Help me understand your law so that I may follow it.
    I will obey it with all my heart.
35 Teach me to live as you command,
    because that makes me very happy.
36 Make me want to follow your covenant laws
    instead of wanting to gain things only for myself.
37 Turn my eyes away from things that are worthless.
    Keep me alive as you have promised.
38 Keep your promise to me.
    Then other people will have respect for you.
39 Please don’t let me be put to shame.
    Your laws are good.
40 I really want to follow your rules.
    Keep me alive, because you do what is right.

ו Waw

41 Lord, show me your faithful love.
    Save me as you have promised.
42 Then I can answer anyone who makes fun of me,
    because I trust in your word.
43 Help me always to tell the truth about how faithful you are.
    I have put my hope in your laws.
44 I will always obey your law,
    for ever and ever.
45 I will lead a full and happy life,
    because I’ve tried to obey your rules.
46 I will talk about your covenant laws to kings.
    I will not be put to shame.
47 I take delight in obeying your commands
    because I love them.
48 I reach out for your commands that I love.
    I do this so that I may think deeply about your orders.

ז Zayin

49 Remember what you have said to me.
    You have given me hope.
50 Even when I suffer, I am comforted
    because you promised to keep me alive.
51 Proud people make fun of me without mercy.
    But I don’t turn away from your law.
52 Lord, I remember the laws you gave long ago.
    I find comfort in them.
53 I am very angry
    because evil people have turned away from your law.
54 No matter where I live,
    I sing about your orders.
55 Lord, during the night I remember who you are.
    That’s why I keep your law.
56 I have really done my best
    to obey your rules.

ח Heth

57 Lord, you are everything I need.
    I have promised to obey your words.
58 I have looked to you with all my heart.
    Be kind to me as you have promised.
59 I have thought about the way I live.
    And I have decided to follow your covenant laws.
60 I won’t waste any time.
    I will be quick to obey your commands.
61 Evil people may tie me up with ropes.
    But I won’t forget to obey your law.
62 At midnight I get up to give you thanks
    because your decisions are very fair.
63 I’m a friend to everyone who has respect for you.
    I’m a friend to everyone who follows your rules.
64 Lord, the earth is filled with your love.
    Teach me your orders.

ט Teth

65 Lord, be good to me
    as you have promised.
66 Increase my knowledge and give me good sense,
    because I trust your commands.
67 Before I went through suffering, I went down the wrong path.
    But now I obey your word.
68 You are good, and what you do is good.
    Teach me your orders.
69 The lies of proud people have taken away my good name.
    But I follow your rules with all my heart.
70 Their unfeeling hearts are hard and stubborn.
    But I take delight in your law.
71 It was good for me to suffer.
    That’s what helped me to understand your orders.
72 The law you gave is worth more to me
    than thousands of pieces of silver and gold.

י Yodh

73 You made me and formed me with your own hands.
    Give me understanding so that I can learn your commands.
74 May those who have respect for you be filled with joy when they see me.
    I have put my hope in your word.
75 Lord, I know that your laws are right.
    You were faithful to your promise when you made me suffer.
76 May your faithful love comfort me
    as you have promised me.
77 Show me your tender love so that I can live.
    I take delight in your law.
78 May proud people be put to shame for treating me badly for no reason.
    I will think deeply about your rules.
79 May those who have respect for you come to me.
    Then I can teach them your covenant laws.
80 May I follow your orders with all my heart.
    Then I won’t be put to shame.

כ Kaph

81 I deeply long for you to save me.
    I have put my hope in your word.
82 My eyes grow tired looking for what you have promised.
    I say, “When will you comfort me?”
83 I’m as useless as a wineskin that smoke has dried up.
    But I don’t forget to follow your orders.
84 How long do I have to wait?
    When will you punish those who attack me?
85 Proud people do what is against your law.
    They dig pits for me to fall into.
86 All your commands can be trusted.
    Help me, because people attack me without any reason.
87 They almost wiped me off the face of the earth.
    But I have not turned away from your rules.
88 Keep me alive, because of your faithful love.
    Do this so that I may obey the covenant laws you have given.

ל Lamedh

89 Lord, your word lasts forever.
    It stands firm in the heavens.
90 You will be faithful for all time to come.
    You made the earth, and it continues to exist.
91 Your laws continue to this very day,
    because all things serve you.
92 If I had not taken delight in your law,
    I would have died because of my suffering.
93 I will never forget your rules.
    You have kept me alive, because I obey them.
94 Save me, because I belong to you.
    I’ve tried to obey your rules.
95 Sinful people are waiting to destroy me.
    But I will spend time thinking about your covenant laws.
96 I’ve learned that everything has its limits.
    But your commands are perfect. They are always there when I need them.

מ Mem

97 Lord, I really love your law!
    All day long I spend time thinking about it.
98 Your commands make me wiser than my enemies,
    because your commands are always in my heart.
99 I know more than all my teachers do,
    because I spend time thinking about your covenant laws.
100 I understand more than the elders do,
    because I obey your rules.
101 I’ve kept my feet from every path that sinners take
    so that I might obey your word.
102 I haven’t turned away from your laws,
    because you yourself have taught me.
103 Your words are very sweet to my taste!
    They are sweeter than honey to me.
104 I gain understanding from your rules.
    So I hate every path that sinners take.

נ Nun

105 Your word is like a lamp that shows me the way.
    It is like a light that guides me.
106 I have made a promise
    to follow your laws, because they are right.
107 I have suffered very much.
    Lord, keep me alive as you have promised.
108 Lord, accept the praise I freely give you.
    Teach me your laws.
109 I keep putting my life in danger.
    But I won’t forget to obey your law.
110 Evil people have set a trap for me.
    But I haven’t wandered away from your rules.
111 Your covenant laws are your gift to me forever.
    They fill my heart with joy.
112 I have decided to obey your orders
    to the very end.

ס Samekh

113 I hate people who can’t make up their minds.
    But I love your law.
114 You are my place of safety.
    You are like a shield that keeps me safe.
    I have put my hope in your word.
115 Get away from me, you who do evil!
    Then I can do what my God commands me to do.
116 My God, keep me going as you have promised. Then I will live.
    Don’t let me lose all hope.
117 Take good care of me, and I will be saved.
    I will always honor your orders.
118 You turn your back on all those who wander away from your orders.
    Their wrong thoughts will be proved to be wrong.
119 You throw away all the sinners on earth as if they were trash.
    So I love your covenant laws.
120 My body trembles because I have respect for you.
    I have great respect for your laws.

ע Ayin

121 I have done what is right and fair.
    So don’t leave me to those who treat me badly.
122 Make sure that everything goes well with me.
    Don’t let proud people treat me badly.
123 My eyes grow tired as I look to you to save me.
    Please save me as you have promised.
124 Be good to me, because you love me.
    Teach me your orders.
125 I serve you, so help me to understand what is right.
    Then I will understand your covenant laws.
126 Lord, it’s time for you to act.
    People are breaking your law.
127 I love your commands more than gold.
    I love them more than pure gold.
128 I consider all your rules to be right.
    So I hate every path that sinners take.

פ Pe

129 Your covenant laws are wonderful.
    So I obey them.
130 When your words are made clear, they bring light.
    They bring understanding to childish people.
131 I open my mouth and pant like a dog,
    because I long to know your commands.
132 Turn to me and have mercy on me.
    That’s what you’ve always done for those who love you.
133 Teach me how to live as you have promised.
    Don’t let any sin be my master.
134 Set me free from people who treat me badly.
    Then I will obey your rules.
135 Have mercy on me.
    Teach me your orders.
136 Streams of tears flow from my eyes,
    because people don’t obey your law.

צ Tsadhe

137 Lord, you do what is fair.
    And your laws are right.
138 The laws you have made are fair.
    They can be completely trusted.
139 My anger is wearing me out,
    because my enemies don’t pay any attention to your words.
140 Your promises have proved to be true.
    I love them.
141 I’m not important. People look down on me.
    But I don’t forget to obey your rules.
142 You always do what is right.
    And your law is true.
143 I’ve had my share of trouble and suffering.
    But your commands give me delight.
144 Your covenant laws are always right.
    Help me to understand them. Then I will live.

ק Qoph

145 Lord, I call out to you with all my heart.
    Answer me, and I will obey your orders.
146 I call out to you.
    Save me, and I will keep your covenant laws.
147 I get up before the sun rises. I cry out for help.
    I’ve put my hope in your word.
148 My eyes stay open all night long.
    I spend my time thinking about your promises.
149 Listen to me, because you love me.
    Lord, keep me alive as you have promised.
150 Those who think up evil plans are near.
    They have wandered far away from your law.
151 But Lord, you are near.
    All your commands are true.
152 Long ago I learned from your covenant laws
    that you made them to last forever.

ר Resh

153 Look at how I’m suffering!
    Save me, because I haven’t forgotten to obey your law.
154 Stand up for me and set me free.
    Keep me alive as you have promised.
155 Those who are evil are far from being saved.
    They don’t want to obey your orders.
156 Lord, you have deep concern for me.
    Keep me alive as you have promised.
157 Many enemies attack me.
    But I haven’t turned away from your covenant laws.
158 I get very angry when I see people who aren’t faithful to you.
    They don’t obey your word.
159 See how I love your rules!
    Lord, keep me alive, because you love me.
160 All your words are true.
    All your laws are right. They last forever.

ש Sin and Shin

161 Rulers attack me for no reason.
    But I tremble because of your word.
162 I’m filled with joy because of your promise.
    It’s like finding a great fortune.
163 I hate lies with a deep hatred.
    But I love your law.
164 Seven times a day I praise you
    for your laws, because they are right.
165 Those who love your law enjoy great peace.
    Nothing can make them trip and fall.
166 Lord, I wait for you to save me.
    I follow your commands.
167 I obey your covenant laws,
    because I love them greatly.
168 I obey your rules and your covenant laws,
    because you know all about how I live.

ת Taw

169 Lord, may you hear my cry.
    Give me understanding, just as you said you would.
170 May you hear my prayer.
    Save me, just as you promised.
171 May my lips pour out praise to you,
    because you teach me your orders.
172 May my tongue sing about your word,
    because all your commands are right.
173 May your hand be ready to help me,
    because I have chosen to obey your rules.
174 Lord, I long for you to save me.
    Your law gives me delight.
175 Let me live so that I can praise you.
    May your laws keep me going.
176 Like a lost sheep, I’ve gone down the wrong path.
    Come and look for me,
    because I haven’t forgotten to obey your commands.