Het Boek

Psalmen 119:1-176

1Gelukkig zijn de mensen die een zuiver leven leiden

en zich houden aan de wet van de Here.

2Gelukkig zijn de mensen die Hem dienen

en zijn woord bewaren in hun hart.

3Gelukkig zijn de mensen die geen misdaden begaan,

maar leven zoals God wil.

4U hebt ons uw bevelen gegeven

met de bedoeling dat wij ons daaraan houden.

5Ik wilde wel dat ik zo standvastig was,

dat ik altijd uw regels zou naleven.

6Dan zou ik mij nooit hoeven schamen

als ik uw wet las.

7Met een eerlijk en oprecht hart zal ik U prijzen,

als ik anderen lesgeef over rechtvaardige wetten.

8Ik zal mij houden aan uw leefregels.

Laat mij niet in de steek.

9Hoe kan een jonge man zuiver leven?

Als hij zich laat leiden door uw woord.

10Met mijn hele hart wil ik U volgen.

Helpt U mij om niet van U af te dwalen.

11Ik vul mijn hart met uw woorden, dat is de enige manier

om niet te zondigen en U geen verdriet te doen.

12Here, U bent het zo waard te worden geprezen!

Leer mij alles over uw wet.

13Ik spreek over alle wetten

die U hebt gemaakt.

14Ik ben zo blij als ik veel over U mag spreken.

Dat geeft mij meer vreugde dan aardse rijkdom.

15Ik wil blijven nadenken over uw leefregels

en zal U trouw volgen.

16Uw gebod geeft mij de grootste vreugde.

Ik zal uw woord nooit vergeten.

17Ik ben uw dienaar, bewaart U mij,

dan kan ik mij mijn hele leven houden aan uw woord.

18Open mijn ogen,

zodat ik alle wonderen in uw wet kan ontdekken.

19Hier op aarde voel ik mij slechts een vreemdeling,

laat uw gebod niet voor mij zijn verborgen.

20Alles in mij verlangt

voortdurend naar uw voorschriften.

21Mensen die eigenzinnig van uw wet afdwalen,

worden door U bedreigd en zijn al vervloekt.

22Wilt U elke vorm van spot en schande bij mij weghouden,

want ik ben trouw aan alles wat U zegt.

23Zelfs al zouden koningen gezamenlijk een aanslag op mij beramen,

dan nog zou ik, uw dienaar, alleen maar uw wetten overdenken.

24Alles wat U hebt gezegd en wat in uw woord staat,

is voor mij een grote vreugde

en ik laat mij door uw woorden raad geven.

25Ik merk hoe mijn hart aan deze aarde hangt,

geef mij het leven door uw woord.

26Ik heb U alles verteld wat ik heb gedaan

en U hebt mij ook antwoord gegeven.

Leer mij nu hoe ik naar uw wil kan leven.

27Laat mij begrijpen wat U in uw wet bedoelt,

zodat ik kan nadenken over alle wonderen die U doet.

28Mijn hart huilt van verdriet en wanhoop,

helpt U mij overeind door uw woord.

29Wilt U mij op het rechte pad houden?

Geef mij in uw genade uw wetten.

30Ik kies ervoor de waarheid te volgen.

Daarom denk ik voortdurend aan uw leefregels.

31Ik houd mij vast aan alles wat U gezegd hebt, Here.

Stel mij niet teleur.

32Ik zal de weg van uw wet volgen,

omdat U mij alle levensruimte geeft.

33Leer mij, Here, hoe ik de weg van uw wet kan volgen.

Dan zal ik mij mijn leven lang daaraan houden.

34Maak mij verstandig,

want dan kan ik uw wet houden zoals U wilt.

Met mijn hele hart wil ik mij aan uw wet houden.

35Laat mij lopen op het pad van uw geboden,

dat maakt mij gelukkig.

36Ik wil zo graag dat mijn hart uitgaat

naar alles wat U gezegd hebt en niet naar geld verdienen.

37Help mij niet naar zinloze dingen te kijken.

Ik wil in dit leven gelukkig worden door U te volgen.

38Ik ben uw dienaar en heb diep ontzag voor U.

Wilt U laten blijken dat uw beloften waar zijn?

39Ik ben bang voor schande.

Neemt U die angst toch weg,

want uw geboden zijn zo goed.

40Heus, ik verlang naar uw bevelen.

Laat U mij toch zuiver leven door uw rechtvaardigheid.

41Ik bid dat U mij uw goedheid en liefde laat ervaren, Here.

En bevrijdt U mij zoals U hebt beloofd.

42Dan weet ik iets terug te zeggen als men mij bespot,

want ik wil alleen zo spreken dat het overeenstemt met uw woord.

43Laat mij uw woorden van waarheid spreken.

Ik heb vertrouwen in uw besluiten.

44Ik wil mij onafgebroken houden aan uw wet,

mijn leven lang.

45Dan ga ik mijn weg onbevangen en zonder belemmering,

omdat ik mij richt naar uw woord.

46Zelfs voor koningen kan ik dan over uw wet spreken

zonder mij te schamen.

47Ik geniet van uw wet en houd van haar.

48Daarom strek ik mijn handen uit naar uw geboden,

waarvan ik zoveel houd.

Dan denk ik rustig na over alles wat U hebt vastgelegd.

49Denk aan wat U tegen mij hebt gezegd,

ik ben immers uw dienaar en U hebt mij hoop gegeven.

50Dat troost mij in alle ellende die ik meemaak.

Uw beloften geven mij weer leven.

51Ongelovigen kunnen mij nog zo bespotten,

ik stap niet af van uw wet.

52Here, als ik denk aan alles

wat U sinds mensenheugenis hebt voorgeschreven,

voel ik mij getroost.

53De goddeloze mensen die uw wet links laten liggen,

brengen mij tot grote verontwaardiging.

54Uw leefregels zijn muziek voor mij,

zolang ik hier op aarde woon,

ik voel mij hier een vreemdeling.

55Als ik ʼs nachts wakker lig,

denk ik aan uw grote naam, Here,

en ook dan houd ik mij aan uw wetten.

56Dat heb ik van U ontvangen,

omdat ik uw leefregels zorgvuldig bewaar.

57De Here heeft Zichzelf aan mij gegeven,

ik heb ook beloofd mij altijd aan uw woord te houden.

58Ik verlang er met mijn hele hart naar

dat U mij goedgezind bent,

geef mij uw genade zoals U hebt beloofd.

59Ik denk na over mijn levensweg

en haast mij om uw woord te volgen.

60Zonder aarzelen haast ik mij

te doen wat U voorschrijft.

61Hoewel de ongelovigen om mij heen

mij voortdurend willen vangen,

vergeet ik niet wat U in uw wet zegt.

62Rond middernacht sta ik op om U te prijzen

voor uw rechtvaardige wetten en geboden.

63Ik ga mijn weg samen met alle mensen

die ook ontzag voor U hebben

en die leven volgens uw gebod.

64De aarde is vol van uw goedheid en liefde, Here.

Leer mij alles over uw wetten.

65U hebt mij, uw dienaar, het goede gegeven.

Precies, Here, zoals uw woord dat aangeeft.

66Geef mij een goed onderscheidingsvermogen en verstand,

want ik stel mijn vertrouwen op uw wet.

67Voordat ik in moeilijkheden kwam, dwaalde ik vaak van U af.

Maar nu houd ik mij alleen nog aan wat U zegt.

68U bent een goede God en doet het goede voor de mensen.

Leer mij alles wat U van de mensen wilt.

69Ongelovigen schuiven mij allerlei leugens in de schoenen,

maar ik houd mij met mijn hele hart vast aan uw wet.

70Zij hebben harten van steen,

maar ik ervaar vreugde als ik aan uw wet denk.

71Het is goed dat ik grote moeilijkheden heb doorgemaakt,

want daardoor heb ik U en uw wet beter leren kennen.

72Uw woorden gaan voor mij ver boven

grote rijkdommen aan goud en zilver.

73U hebt mij met uw eigen handen gemaakt.

Maak mij verstandig, zodat ik alles over uw wet kan leren.

74Andere mensen die ook diep ontzag voor U hebben,

zijn blij als zij mij zien en meemaken,

omdat ik op uw woord vertrouw.

75Here, ik weet dat uw oordeel een rechtvaardig oordeel is.

Dat U mij trouw bleef in al mijn ellende.

76Ik bid dat uw goedheid en liefde mij zullen troosten.

Dat hebt U mij, uw dienaar, immers beloofd?

77Laat uw liefdevolle meeleven mij bereiken,

zodat ik leven kan. Ik verheug mij in uw wetten.

78Laat de ongelovigen toch tot inzicht komen en zich schamen,

omdat zij mij onterecht kwaad deden.

Ik denk voortdurend aan wat U mij hebt opgedragen.

79Wilt U mensen die diep ontzag voor U koesteren

en uw wet kennen, naar mij toe sturen?

80Ik wil met volledige toewijding uw wet naleven,

zodat ik mij nooit hoef te schamen.

81Alles in mij verlangt naar uw bevrijding,

zoals U hebt beloofd.

82Mijn ogen kijken verlangend uit naar

de vervulling van uw belofte,

wanneer komt U om mij te troosten?

83Ik ben oud en onaantrekkelijk geworden,

maar toch heb ik uw wet niet vergeten.

84Hoelang laat U mij nog in leven?

Wanneer gaat U nu eens wraak nemen op mijn vijanden?

85Ongelovigen, die zich niet interesseren voor uw wet,

hebben een kuil voor mij gegraven.

86U bent toch trouw aan alles wat U hebt beloofd?

Help mij toch! Zij achtervolgen mij terwijl ik niets heb gedaan.

87Het is hun bijna gelukt mij te doden,

maar ik heb mij vastgehouden aan uw bevelen.

88Laat ik mogen leven

in overeenstemming met uw goedheid en liefde.

Dan zal ik blijven spreken over uw grote daden.

89Here, uw woord blijft eeuwig bestaan

tot in de hemelen toe.

90U bewijst uw trouw aan elke generatie.

U hebt ook de aarde gemaakt,

zodat die stevig gegrondvest is.

91Vandaag de dag staat alles vast volgens uw voorschriften.

Alles is aan U onderworpen.

92Als ik niet voortdurend de vreugde van uw wet had ervaren,

was ik in alle moeilijkheden ten onder gegaan.

93Nooit zal ik uw wetten vergeten,

want juist door die wetten hebt U mij het leven weer gegeven.

94Ik ben uw eigendom, bevrijd mij.

Ik verlang naar uw opdrachten.

95Ongelovigen zijn eropuit mij te vernietigen,

maar ik let uitsluitend op uw woord.

96Ik heb gezien hoe alles, hoe geweldig ook,

eens een einde heeft.

Maar ik weet dat uw geboden oneindig zijn.

97Wat houd ik veel van uw wet!

Ik denk er de hele dag over na.

98Uw geboden geven mij meer wijsheid

dan mijn vijanden hebben.

Want ik heb ze altijd bij me.

99Ik heb meer verstand

dan de mensen die mij eens lesgaven,

omdat ik voortdurend uw woorden overdenk.

100Ik heb meer inzicht

dan de oude mensen,

omdat ik uw bevelen zorgvuldig bewaar.

101Ik zorg ervoor dat ik niet op het verkeerde pad kom,

zo kan ik mij houden aan uw woord.

102Ik volg uw voorschriften nauwgezet op,

alles leer ik van U.

103Alles wat U zegt, is heerlijk om naar te luisteren.

Het klinkt zoeter dan honing.

104Door uw wet heb ik inzicht gekregen

en daarom haat ik de leugen.

105Uw woord is een stralend licht,

dat mij de weg door het leven wijst.

106Ik heb een eed afgelegd

en daar wil ik mij aan houden.

Ik heb daarbij toegezegd dat ik mij altijd

zal houden aan uw rechtvaardige wetten.

107Ik heb zulke grote moeilijkheden. Here,

geef mij toch het leven weer door uw woord.

108Ik spreek ongedwongen over U, Here,

en hoop dat U daar genoegen in hebt.

Leer mij alles over uw wetten.

109Ik zal nooit uw wet vergeten,

ook al is mijn leven voortdurend in gevaar.

110Ongelovigen proberen mij te vangen,

maar ik blijf bij wat U hebt gezegd.

111Alles wat U hebt gezegd,

heb ik als een blijvend erfdeel gekregen.

Ik ben er heel erg blij mee.

112Ik verlang ernaar altijd te doen

wat U hebt gezegd, mijn leven lang.

113Ik heb een hekel aan aarzelende mensen,

maar houd zielsveel van uw wet.

114Bij U kan ik schuilen en U beschermt mij.

Ik verwacht het van uw beloften.

115Kom mij niet te na, misdadigers,

want ik wil mij houden aan het gebod van mijn God.

116U hebt beloofd mij te zullen ondersteunen.

Doet U dat nu ook, zodat ik blijf leven. Stel mij niet teleur.

117Geef mij uw kracht en bevrijd mij.

Dan zal ik mij blijven verheugen in uw geboden.

118Ieder die zich niet aan uw wet houdt,

doet U ver van U weg.

Wat zij zeggen en doen is zinloos.

119Alle goddelozen op aarde

worden eens door U weggevaagd.

Ook dat is voor mij een reden uw wet lief te hebben.

120Ik ben bang voor uw oordeel,

mijn hele lichaam trilt van angst.

121Ik heb altijd eerlijk en oprecht geleefd,

laten mijn vijanden mij niet in hun macht krijgen.

122Stelt U Zich garant voor mij en zorg ervoor

dat ongelovigen mij niet achtervolgen.

123Ik verlang ernaar U te zien

en uw rechtvaardig woord te horen.

124Wilt U met uw goedheid en liefde met mij omgaan

en mij alles leren over uw wetten.

125Ik ben uw dienaar, maak mij verstandig,

zodat ik uw wetten kan begrijpen.

126Here, voor U is de tijd aangebroken om op te treden,

want men heeft uw wetten overtreden.

127Ik houd van uw geboden,

meer dan van het mooiste goud.

128Daarom geloof ik ook

dat al uw bevelen rechtvaardig zijn,

ik haat de leugen.

129Alles wat U hebt gezegd, is geweldig en heerlijk.

Daarom onthoud ik alles wat ik van U hoor.

130Door te luisteren naar uw woord,

komt er licht en duidelijkheid in mijn leven.

Zelfs onverstandige mensen ontwikkelen inzicht.

131Ik smacht van verlangen

naar alles wat U gebiedt.

132Kom bij mij en geef mij uw genade.

Mensen die van U houden, mogen zich immers daarop beroepen?

133Doet U mij wandelen op mijn levenspad, zoals U hebt beloofd.

Houd het onrecht ver van mij.

134Bevrijd mij uit de onderdrukking van mijn vijanden,

dan zal ik voortaan alles doen wat U hebt bevolen.

135Ik ben uw dienaar, laat uw licht over mij schijnen

en leer mij alles wat ik van U moet weten.

136Mijn tranen vloeien als rivieren en mijn verdriet is groot,

omdat mijn volk niet leeft volgens uw wet.

137Here, U bent rechtvaardig

en uw leefregels zijn betrouwbaar.

138Toen U ons uw geboden gaf,

was dat in oprechtheid

en het getuigde van uw grote trouw.

139Ik word beheerst door het verlangen U te dienen,

temeer omdat mijn vijanden U in de steek laten.

140Uw woorden zijn volkomen zuiver.

Ik, uw dienaar, heb ze van harte lief.

141Ik ben maar gering en niemand acht mij hoog,

maar ik denk voortdurend aan uw geboden.

142Uw rechtvaardigheid is eeuwig

en alleen uw wet is de waarheid.

143Ook al overkomt mij allerlei ellende en achtervolging,

juist dan zijn uw geboden voor mij een vreugde.

144Alles wat U hebt gezegd, bevat rechtvaardigheid voor altijd.

Als U mij verstandig maakt, kan ik werkelijk leven.

145Here, ik roep met mijn hele hart naar U,

antwoord mij toch. Ik zal uw geboden naleven.

146Ik roep naar U, bevrijd mij!

Dan zal ik elk gebod van U in ere houden.

147Nog voor de zon opkomt, roep ik U te hulp.

Ik verwacht een woord van U.

148Nog voor de nachtwakers aan het werk gaan,

zie ik al weer uit naar uw belofte.

149Wilt U met uw liefde en goedheid naar mij luisteren?

Here, als uw recht mij leidt, kan ik leven.

150Om mij heen zijn mensen die in zonde leven,

van uw wet willen zij niets weten.

151U bent dicht bij mij, Here.

Ik weet dat al uw woorden waar zijn.

152Uit uw woorden weet ik dat U van het begin af

aan alles een vaste plaats hebt gegeven.

153Let toch op mijn moeilijkheden en bevrijd mij.

Ik zal uw wet echt niet vergeten.

154Wees rechter over mij en red mij.

U hebt beloofd mij nieuw leven te geven.

155De ongelovigen zullen niet worden gered,

want zij willen zich niet aan uw leefregels houden.

156Uw liefdevolle meeleven is zo groot, Here.

U hebt bevolen dat ik het leven weer zou krijgen.

157Het aantal vijanden dat mij achtervolgt, is groot,

toch zal ik niet van uw woorden afwijken.

158Ik voel weerzin als ik mensen zie die van U zijn afgeweken,

want zij houden zich niet aan wat U zegt.

159Ziet U wel hoeveel ik van uw wet houd?

Here, laten uw goedheid en liefde weer nieuw leven geven.

160Nergens in uw woord is iets onwaars, alles is de waarheid.

Al uw rechtvaardige geboden zijn eeuwig.

161Zonder aanleiding word ik achtervolgd door koningen,

maar uw woord is het enige dat ik vrees, daarvoor heb ik ontzag.

162Ik ben zo blij met uw woord,

alsof onverwachte rijkdom mij in de schoot valt.

163Ik heb een hartgrondige hekel aan leugens,

daarentegen houd ik heel veel van uw wet.

164Zeven keer per dag prijs ik U,

omdat U ons een rechtvaardige wet hebt gegeven.

165Mensen die van uw wet houden,

ervaren een diepe vrede in het hart.

Er staat hun niets in de weg.

166Here, ik verwacht alleen uitredding van U

en houd mij aan uw geboden.

167Ik houd mij met mijn hele wezen aan uw woorden,

ik heb ze oprecht lief.

168Ik blijf trouw aan uw wetten en regels,

want U weet wat goed voor mij is.

169Here, ik bid dat U mij zult horen.

Wees trouw aan wat U hebt gezegd en maakt U mij verstandig.

170Laat mijn aanhoudend bidden U bereiken.

Bevrijd mij zoals U hebt beloofd.

171Overal waar ik kom, zal ik U steeds prijzen,

want U leert mij alles wat U goedvindt.

172Ik zal een lied zingen over wat U zegt,

omdat alles wat U gebiedt, rechtvaardig is.

173Laat uw hand mij te hulp komen,

want ik kies ervoor uw geboden na te volgen.

174Ik verlang naar uw bevrijding, Here.

Uw wet maakt mij gelukkig.

175Laat mij leven en U prijzen.

Laten uw leefregels mij tot steun zijn.

176Soms dwaal ik rond als een schaap

dat de herder niet meer kan vinden.

Zoekt U mij dan op,

ik zal uw geboden nooit vergeten.

New International Reader's Version

Psalm 119:1-176

Psalm 119

Aleph

1Blessed are those who live without blame.

They live in keeping with the law of the Lord.

2Blessed are those who obey his covenant laws.

They trust in him with all their hearts.

3They don’t do anything wrong.

They live as he wants them to live.

4You have given me rules

that I must obey completely.

5I hope I will always stand firm

in following your orders.

6Then I won’t be put to shame

when I think about all your commands.

7I will praise you with an honest heart

as I learn about how fair your decisions are.

8I will obey your orders.

Please don’t leave me all alone.

Beth

9How can a young person keep their life pure?

By living according to your word.

10I trust in you with all my heart.

Don’t let me wander away from your commands.

11I have hidden your word in my heart

so that I won’t sin against you.

12Lord, I give praise to you.

Teach me your orders.

13With my lips I talk about

all the decisions you have made.

14Following your covenant laws gives me joy

just as great riches give joy to others.

15I spend time thinking about your rules.

I consider how you want me to live.

16I take delight in your orders.

I won’t fail to obey your word.

Gimel

17Be good to me while I am alive.

Do this so that I may obey your word.

18Open my eyes so that I can see

the wonderful truths in your law.

19I’m a stranger on earth.

Don’t hide your commands from me.

20My heart is filled with longing

for your laws at all times.

21You correct proud people. They are under your curse.

They wander away from your commands.

22I obey your covenant laws.

So don’t let evil people laugh at me or hate me.

23Even if rulers sit together and tell lies about me,

I will spend time thinking about your orders.

24Your covenant laws are my delight.

They give me wise advice.

Daleth

25I lie in the dust. I’m about to die.

Keep me alive as you have promised.

26I told you how I’ve lived, and you gave me your answer.

Teach me your orders.

27Help me understand how your rules direct me to live.

Then I may think deeply about the wonderful things you have done.

28My sadness has worn me out.

Give me strength as you have promised.

29Keep me from cheating and telling lies.

Be kind to me and teach me your law.

30I have chosen to be faithful to you.

I put my trust in your laws.

31Lord, I’m careful to obey your covenant laws.

Don’t let me be put to shame.

32I am quick to follow your commands,

because you have added to my understanding.

He

33Lord, teach me how your orders direct me to live.

Then I will live that way to the very end.

34Help me understand your law so that I may follow it.

I will obey it with all my heart.

35Teach me to live as you command,

because that makes me very happy.

36Make me want to follow your covenant laws

instead of wanting to gain things only for myself.

37Turn my eyes away from things that are worthless.

Keep me alive as you have promised.

38Keep your promise to me.

Then other people will have respect for you.

39Please don’t let me be put to shame.

Your laws are good.

40I really want to follow your rules.

Keep me alive, because you do what is right.

Waw

41Lord, show me your faithful love.

Save me as you have promised.

42Then I can answer anyone who makes fun of me,

because I trust in your word.

43Help me always to tell the truth about how faithful you are.

I have put my hope in your laws.

44I will always obey your law,

for ever and ever.

45I will lead a full and happy life,

because I’ve tried to obey your rules.

46I will talk about your covenant laws to kings.

I will not be put to shame.

47I take delight in obeying your commands

because I love them.

48I reach out for your commands that I love.

I do this so that I may think deeply about your orders.

Zayin

49Remember what you have said to me.

You have given me hope.

50Even when I suffer, I am comforted

because you promised to keep me alive.

51Proud people make fun of me without mercy.

But I don’t turn away from your law.

52Lord, I remember the laws you gave long ago.

I find comfort in them.

53I am very angry

because evil people have turned away from your law.

54No matter where I live,

I sing about your orders.

55Lord, during the night I remember who you are.

That’s why I keep your law.

56I have really done my best

to obey your rules.

Heth

57Lord, you are everything I need.

I have promised to obey your words.

58I have looked to you with all my heart.

Be kind to me as you have promised.

59I have thought about the way I live.

And I have decided to follow your covenant laws.

60I won’t waste any time.

I will be quick to obey your commands.

61Evil people may tie me up with ropes.

But I won’t forget to obey your law.

62At midnight I get up to give you thanks

because your decisions are very fair.

63I’m a friend to everyone who has respect for you.

I’m a friend to everyone who follows your rules.

64Lord, the earth is filled with your love.

Teach me your orders.

Teth

65Lord, be good to me

as you have promised.

66Increase my knowledge and give me good sense,

because I trust your commands.

67Before I went through suffering, I went down the wrong path.

But now I obey your word.

68You are good, and what you do is good.

Teach me your orders.

69The lies of proud people have taken away my good name.

But I follow your rules with all my heart.

70Their unfeeling hearts are hard and stubborn.

But I take delight in your law.

71It was good for me to suffer.

That’s what helped me to understand your orders.

72The law you gave is worth more to me

than thousands of pieces of silver and gold.

Yodh

73You made me and formed me with your own hands.

Give me understanding so that I can learn your commands.

74May those who have respect for you be filled with joy when they see me.

I have put my hope in your word.

75Lord, I know that your laws are right.

You were faithful to your promise when you made me suffer.

76May your faithful love comfort me

as you have promised me.

77Show me your tender love so that I can live.

I take delight in your law.

78May proud people be put to shame for treating me badly for no reason.

I will think deeply about your rules.

79May those who have respect for you come to me.

Then I can teach them your covenant laws.

80May I follow your orders with all my heart.

Then I won’t be put to shame.

Kaph

81I deeply long for you to save me.

I have put my hope in your word.

82My eyes grow tired looking for what you have promised.

I say, “When will you comfort me?”

83I’m as useless as a wineskin that smoke has dried up.

But I don’t forget to follow your orders.

84How long do I have to wait?

When will you punish those who attack me?

85Proud people do what is against your law.

They dig pits for me to fall into.

86All your commands can be trusted.

Help me, because people attack me without any reason.

87They almost wiped me off the face of the earth.

But I have not turned away from your rules.

88Keep me alive, because of your faithful love.

Do this so that I may obey the covenant laws you have given.

Lamedh

89Lord, your word lasts forever.

It stands firm in the heavens.

90You will be faithful for all time to come.

You made the earth, and it continues to exist.

91Your laws continue to this very day,

because all things serve you.

92If I had not taken delight in your law,

I would have died because of my suffering.

93I will never forget your rules.

You have kept me alive, because I obey them.

94Save me, because I belong to you.

I’ve tried to obey your rules.

95Sinful people are waiting to destroy me.

But I will spend time thinking about your covenant laws.

96I’ve learned that everything has its limits.

But your commands are perfect. They are always there when I need them.

Mem

97Lord, I really love your law!

All day long I spend time thinking about it.

98Your commands make me wiser than my enemies,

because your commands are always in my heart.

99I know more than all my teachers do,

because I spend time thinking about your covenant laws.

100I understand more than the elders do,

because I obey your rules.

101I’ve kept my feet from every path that sinners take

so that I might obey your word.

102I haven’t turned away from your laws,

because you yourself have taught me.

103Your words are very sweet to my taste!

They are sweeter than honey to me.

104I gain understanding from your rules.

So I hate every path that sinners take.

Nun

105Your word is like a lamp that shows me the way.

It is like a light that guides me.

106I have made a promise

to follow your laws, because they are right.

107I have suffered very much.

Lord, keep me alive as you have promised.

108Lord, accept the praise I freely give you.

Teach me your laws.

109I keep putting my life in danger.

But I won’t forget to obey your law.

110Evil people have set a trap for me.

But I haven’t wandered away from your rules.

111Your covenant laws are your gift to me forever.

They fill my heart with joy.

112I have decided to obey your orders

to the very end.

Samekh

113I hate people who can’t make up their minds.

But I love your law.

114You are my place of safety.

You are like a shield that keeps me safe.

I have put my hope in your word.

115Get away from me, you who do evil!

Then I can do what my God commands me to do.

116My God, keep me going as you have promised. Then I will live.

Don’t let me lose all hope.

117Take good care of me, and I will be saved.

I will always honor your orders.

118You turn your back on all those who wander away from your orders.

Their wrong thoughts will be proved to be wrong.

119You throw away all the sinners on earth as if they were trash.

So I love your covenant laws.

120My body trembles because I have respect for you.

I have great respect for your laws.

Ayin

121I have done what is right and fair.

So don’t leave me to those who treat me badly.

122Make sure that everything goes well with me.

Don’t let proud people treat me badly.

123My eyes grow tired as I look to you to save me.

Please save me as you have promised.

124Be good to me, because you love me.

Teach me your orders.

125I serve you, so help me to understand what is right.

Then I will understand your covenant laws.

126Lord, it’s time for you to act.

People are breaking your law.

127I love your commands more than gold.

I love them more than pure gold.

128I consider all your rules to be right.

So I hate every path that sinners take.

Pe

129Your covenant laws are wonderful.

So I obey them.

130When your words are made clear, they bring light.

They bring understanding to childish people.

131I open my mouth and pant like a dog,

because I long to know your commands.

132Turn to me and have mercy on me.

That’s what you’ve always done for those who love you.

133Teach me how to live as you have promised.

Don’t let any sin be my master.

134Set me free from people who treat me badly.

Then I will obey your rules.

135Have mercy on me.

Teach me your orders.

136Streams of tears flow from my eyes,

because people don’t obey your law.

Tsadhe

137Lord, you do what is fair.

And your laws are right.

138The laws you have made are fair.

They can be completely trusted.

139My anger is wearing me out,

because my enemies don’t pay any attention to your words.

140Your promises have proved to be true.

I love them.

141I’m not important. People look down on me.

But I don’t forget to obey your rules.

142You always do what is right.

And your law is true.

143I’ve had my share of trouble and suffering.

But your commands give me delight.

144Your covenant laws are always right.

Help me to understand them. Then I will live.

Qoph

145Lord, I call out to you with all my heart.

Answer me, and I will obey your orders.

146I call out to you.

Save me, and I will keep your covenant laws.

147I get up before the sun rises. I cry out for help.

I’ve put my hope in your word.

148My eyes stay open all night long.

I spend my time thinking about your promises.

149Listen to me, because you love me.

Lord, keep me alive as you have promised.

150Those who think up evil plans are near.

They have wandered far away from your law.

151But Lord, you are near.

All your commands are true.

152Long ago I learned from your covenant laws

that you made them to last forever.

Resh

153Look at how I’m suffering!

Save me, because I haven’t forgotten to obey your law.

154Stand up for me and set me free.

Keep me alive as you have promised.

155Those who are evil are far from being saved.

They don’t want to obey your orders.

156Lord, you have deep concern for me.

Keep me alive as you have promised.

157Many enemies attack me.

But I haven’t turned away from your covenant laws.

158I get very angry when I see people who aren’t faithful to you.

They don’t obey your word.

159See how I love your rules!

Lord, keep me alive, because you love me.

160All your words are true.

All your laws are right. They last forever.

Sin and Shin

161Rulers attack me for no reason.

But I tremble because of your word.

162I’m filled with joy because of your promise.

It’s like finding a great fortune.

163I hate lies with a deep hatred.

But I love your law.

164Seven times a day I praise you

for your laws, because they are right.

165Those who love your law enjoy great peace.

Nothing can make them trip and fall.

166Lord, I wait for you to save me.

I follow your commands.

167I obey your covenant laws,

because I love them greatly.

168I obey your rules and your covenant laws,

because you know all about how I live.

Taw

169Lord, may you hear my cry.

Give me understanding, just as you said you would.

170May you hear my prayer.

Save me, just as you promised.

171May my lips pour out praise to you,

because you teach me your orders.

172May my tongue sing about your word,

because all your commands are right.

173May your hand be ready to help me,

because I have chosen to obey your rules.

174Lord, I long for you to save me.

Your law gives me delight.

175Let me live so that I can praise you.

May your laws keep me going.

176Like a lost sheep, I’ve gone down the wrong path.

Come and look for me,

because I haven’t forgotten to obey your commands.