Het Boek

Psalmen 119

1Gelukkig zijn de mensen die een zuiver leven leiden
en zich houden aan de wet van de Here.
Gelukkig zijn de mensen die Hem dienen
en zijn woord bewaren in hun hart.
Gelukkig zijn de mensen die geen misdaden begaan,
maar leven zoals God wil.
U hebt ons uw bevelen gegeven
met de bedoeling dat wij ons daaraan houden.
Ik wilde wel dat ik zo standvastig was,
dat ik altijd uw regels zou naleven.
Dan zou ik mij nooit hoeven te schamen
als ik uw wet las.
Met een eerlijk en oprecht hart zal ik U prijzen,
als ik anderen les geef over rechtvaardige wetten.
Ik zal mij houden aan uw leefregels.
Laat mij niet in de steek.
Hoe kan een jonge man zuiver leven?
Als hij zich laat leiden door uw woord.
10 Met mijn hele hart wil ik U volgen.
Helpt U mij om niet van U af te dwalen.
11 Ik vul mijn hart met uw woorden, dat is de enige manier
om niet te zondigen en U geen verdriet te doen.
12 Here, U bent het zo waard te worden geprezen!
Leer mij alles over uw wet.
13 Ik spreek over alle wetten
die U hebt gemaakt.
14 Ik ben zo blij als ik veel over U mag spreken.
Dat geeft mij meer vreugde dan aardse rijkdom.
15 Ik wil blijven nadenken over uw leefregels
en zal U trouw volgen.
16 Uw gebod geeft mij de grootste vreugde.
Ik zal uw woord nooit vergeten.
17 Ik ben uw dienaar, bewaart U mij,
dan kan ik mij mijn hele leven houden aan uw woord.
18 Open mijn ogen,
zodat ik alle wonderen in uw wet kan ontdekken.
19 Hier op aarde voel ik mij slechts een vreemdeling,
laat uw gebod niet voor mij zijn verborgen.
20 Alles in mij verlangt
voortdurend naar uw voorschriften.
21 Mensen die eigenzinnig van uw wet afdwalen,
worden door U bedreigd en zijn al vervloekt.
22 Wilt U elke vorm van spot en schande bij mij weghouden,
want ik ben trouw aan alles wat U zegt.
23 Zelfs al zouden koningen gezamenlijk een aanslag op mij beramen,
dan nog zou ik, uw dienaar, alleen maar uw wetten overdenken.
24 Alles wat U hebt gezegd en wat in uw woord staat,
is voor mij een grote vreugde
en ik laat mij door uw woorden raad geven.
25 Ik merk hoe mijn hart aan deze aarde hangt,
geef mij het leven door uw woord.
26 Ik heb U alles verteld wat ik heb gedaan
en U hebt mij ook antwoord gegeven.
Leer mij nu hoe ik naar uw wil kan leven.
27 Laat mij begrijpen wat U in uw wet bedoelt,
zodat ik kan nadenken over alle wonderen die U doet.
28 Mijn hart huilt van verdriet en wanhoop,
helpt U mij overeind door uw woord.
29 Wilt U mij op het rechte pad houden?
Geef mij in uw genade uw wetten.
30 Ik kies ervoor de waarheid te volgen.
Daarom denk ik voortdurend aan uw leefregels.
31 Ik houd mij vast aan alles wat U gezegd hebt, Here.
Stel mij niet teleur.
32 Ik zal de weg van uw wet volgen,
omdat U mij alle levensruimte geeft.
33 Leer mij, Here, hoe ik de weg van uw wet kan volgen.
Dan zal ik mij mijn leven lang daaraan houden.
34 Maak mij verstandig,
want dan kan ik uw wet houden zoals U wilt.
Met mijn hele hart wil ik mij aan uw wet houden.
35 Laat mij lopen op het pad van uw geboden,
dat maakt mij gelukkig.
36 Ik wil zo graag dat mijn hart uitgaat
naar alles wat U gezegd hebt en niet naar geld verdienen.
37 Help mij niet naar zinloze dingen te kijken.
Ik wil in dit leven gelukkig worden door U te volgen.
38 Ik ben uw dienaar en heb diep ontzag voor U.
Wilt U laten blijken dat uw beloften waar zijn?
39 Ik ben bang voor schande.
Neemt U die angst toch weg,
want uw geboden zijn zo goed.
40 Heus, ik verlang naar uw bevelen.
Laat U mij toch zuiver leven door uw rechtvaardigheid.
41 Ik bid dat U mij uw goedheid en liefde laat ervaren, Here.
En bevrijdt U mij zoals U hebt beloofd.
42 Dan weet ik iets terug te zeggen als men mij bespot,
want ik wil alleen zo spreken dat het overeenstemt met uw woord.
43 Laat mij uw woorden van waarheid spreken.
Ik heb vertrouwen in uw besluiten.
44 Ik wil mij onafgebroken houden aan uw wet,
mijn leven lang.
45 Dan ga ik mijn weg onbevangen en zonder belemmering,
omdat ik mij richt naar uw woord.
46 Zelfs voor koningen kan ik dan over uw wet spreken
zonder mij te schamen.
47 Ik geniet van uw wet en houd van haar.
48 Daarom strek ik mijn handen uit naar uw geboden,
waarvan ik zoveel houd.
Dan denk ik rustig na over alles wat U hebt vastgelegd.
49 Denk aan wat U tegen mij hebt gezegd,
ik ben immers uw dienaar en U hebt mij hoop gegeven.
50 Dat troost mij in alle ellende die ik meemaak.
Uw beloften geven mij weer leven.
51 Ongelovigen kunnen mij nog zo bespotten,
ik stap niet af van uw wet.
52 Here, als ik denk aan alles
wat U sinds mensenheugenis hebt voorgeschreven,
voel ik mij getroost.
53 De goddeloze mensen die uw wet links laten liggen,
brengen mij tot grote verontwaardiging.
54 Uw leefregels zijn muziek voor mij,
zolang ik hier op aarde woon,
ik voel mij hier een vreemdeling.
55 Als ik ʼs nachts wakker lig,
denk ik aan uw grote naam, Here,
en ook dan houd ik mij aan uw wetten.
56 Dat heb ik van U ontvangen,
omdat ik uw leefregels zorgvuldig bewaar.
57 De Here heeft Zichzelf aan mij gegeven,
ik heb ook beloofd mij altijd aan uw woord te houden.
58 Ik verlang er met mijn hele hart naar
dat U mij goed gezind bent,
geef mij uw genade zoals U hebt beloofd.
59 Ik denk na over mijn levensweg
en haast mij om uw woord te volgen.
60 Zonder aarzelen haast ik mij
te doen wat U voorschrijft.
61 Hoewel de ongelovigen om mij heen
mij voortdurend willen vangen,
vergeet ik niet wat U in uw wet zegt.
62 Rond middernacht sta ik op om U te prijzen
voor uw rechtvaardige wetten en geboden.
63 Ik ga mijn weg samen met alle mensen
die ook ontzag voor U hebben
en die leven volgens uw gebod.
64 De aarde is vol van uw goedheid en liefde, Here.
Leer mij alles over uw wetten.
65 U hebt mij, uw dienaar, het goede gegeven.
Precies, Here, zoals uw woord dat aangeeft.
66 Geef mij een goed onderscheidingsvermogen en verstand,
want ik stel mijn vertrouwen op uw wet.
67 Voordat ik in moeilijkheden kwam, dwaalde ik vaak van U af.
Maar nu houd ik mij alleen nog aan wat U zegt.
68 U bent een goede God en doet het goede voor de mensen.
Leer mij alles wat U van de mensen wilt.
69 Ongelovigen schuiven mij allerlei leugens in de schoenen,
maar ik houd mij met mijn hele hart vast aan uw wet.
70 Zij hebben harten van steen,
maar ik ervaar vreugde als ik aan uw wet denk.
71 Het is goed dat ik grote moeilijkheden heb doorgemaakt,
want daardoor heb ik U en uw wet beter leren kennen.
72 Uw woorden gaan voor mij ver boven
grote rijkdommen aan goud en zilver.
73 U hebt mij met uw eigen handen gemaakt.
Maak mij verstandig, zodat ik alles over uw wet kan leren.
74 Andere mensen die ook diep ontzag voor U hebben,
zijn blij als zij mij zien en meemaken,
omdat ik op uw woord vertrouw.
75 Here, ik weet dat uw oordeel een rechtvaardig oordeel is.
Dat U mij trouw bleef in al mijn ellende.
76 Ik bid dat uw goedheid en liefde mij zullen troosten.
Dat hebt U mij, uw dienaar, immers beloofd?
77 Laat uw liefdevolle meeleven mij bereiken,
zodat ik leven kan. Ik verheug mij in uw wetten.
78 Laat de ongelovigen toch tot inzicht komen en zich schamen,
omdat zij mij onterecht kwaad deden.
Ik denk voortdurend aan wat U mij hebt opgedragen.
79 Wilt U mensen die diep ontzag voor U koesteren
en uw wet kennen, naar mij toe sturen?
80 Ik wil met volledige toewijding uw wet naleven,
zodat ik mij nooit hoef te schamen.
81 Alles in mij verlangt naar uw bevrijding,
zoals U hebt beloofd.
82 Mijn ogen kijken verlangend uit naar
de vervulling van uw belofte,
wanneer komt U om mij te troosten?
83 Ik ben oud en onaantrekkelijk geworden,
maar toch heb ik uw wet niet vergeten.
84 Hoe lang laat U mij nog in leven?
Wanneer gaat U nu eens wraak nemen op mijn vijanden?
85 Ongelovigen, die zich niet interesseren voor uw wet,
hebben een kuil voor mij gegraven.
86 U bent toch trouw aan alles wat U hebt beloofd?
Help mij toch! Zij achtervolgen mij terwijl ik niets heb gedaan.
87 Het is hun bijna gelukt mij te doden,
maar ik heb mij vastgehouden aan uw bevelen.
88 Laat ik mogen leven
in overeenstemming met uw goedheid en liefde.
Dan zal ik blijven spreken over uw grote daden.
89 Here, uw woord blijft eeuwig bestaan
tot in de hemelen toe.
90 U bewijst uw trouw aan elke generatie.
U hebt ook de aarde gemaakt,
zodat die stevig gegrondvest is.
91 Vandaag de dag staat alles vast volgens uw voorschriften.
Alles is aan U onderworpen.
92 Als ik niet voortdurend de vreugde van uw wet had ervaren,
was ik in alle moeilijkheden ten onder gegaan.
93 Nooit zal ik uw wetten vergeten,
want juist door die wetten hebt U mij het leven weer gegeven.
94 Ik ben uw eigendom, bevrijd mij.
Ik verlang naar uw opdrachten.
95 Ongelovigen zijn er op uit mij te vernietigen,
maar ik let uitsluitend op uw woord.
96 Ik heb gezien hoe alles, hoe geweldig ook,
eens een einde heeft.
Maar ik weet dat uw geboden oneindig zijn.
97 Wat houd ik veel van uw wet!
Ik denk er de hele dag over na.
98 Uw geboden geven mij meer wijsheid
dan mijn vijanden hebben.
Want ik heb ze altijd bij me.
99 Ik heb meer verstand
dan de mensen die mij eens lesgaven,
omdat ik voortdurend uw woorden overdenk.
100 Ik heb meer inzicht
dan de oude mensen,
omdat ik uw bevelen zorgvuldig bewaar.
101 Ik zorg ervoor dat ik niet op het verkeerde pad kom,
zo kan ik mij houden aan uw woord.
102 Ik volg uw voorschriften nauwgezet op,
alles leer ik van U.
103 Alles wat U zegt, is heerlijk om naar te luisteren.
Het klinkt zoeter dan honing.
104 Door uw wet heb ik inzicht gekregen
en daarom haat ik de leugen.
105 Uw woord is een stralend licht,
dat mij de weg door het leven wijst.
106 Ik heb een eed afgelegd
en daar wil ik mij aan houden.
Ik heb daarbij toegezegd dat ik mij altijd
zal houden aan uw rechtvaardige wetten.
107 Ik heb zulke grote moeilijkheden. Here,
geef mij toch het leven weer door uw woord.
108 Ik spreek ongedwongen over U, Here,
en hoop dat U daar genoegen in hebt.
Leer mij alles over uw wetten.
109 Ik zal nooit uw wet vergeten,
ook al is mijn leven voortdurend in gevaar.
110 Ongelovigen proberen mij te vangen,
maar ik blijf bij wat U hebt gezegd.
111 Alles wat U hebt gezegd,
heb ik als een blijvend erfdeel gekregen.
Ik ben er heel erg blij mee.
112 Ik verlang ernaar altijd te doen
wat U hebt gezegd, mijn leven lang.
113 Ik heb een hekel aan aarzelende mensen,
maar houd zielsveel van uw wet.
114 Bij U kan ik schuilen en U beschermt mij.
Ik verwacht het van uw beloften.
115 Kom mij niet te na, misdadigers,
want ik wil mij houden aan het gebod van mijn God.
116 U hebt beloofd mij te zullen ondersteunen.
Doet U dat nu ook, zodat ik blijf leven. Stel mij niet teleur.
117 Geef mij uw kracht en bevrijd mij.
Dan zal ik mij blijven verheugen in uw geboden.
118 Ieder die zich niet aan uw wet houdt,
doet U ver van U weg.
Wat zij zeggen en doen is zinloos.
119 Alle goddelozen op aarde
worden eens door U weggevaagd.
Ook dat is voor mij een reden uw wet lief te hebben.
120 Ik ben bang voor uw oordeel,
mijn hele lichaam trilt van angst.
121 Ik heb altijd eerlijk en oprecht geleefd,
laten mijn vijanden mij niet in hun macht krijgen.
122 Stelt U Zich garant voor mij en zorg ervoor
dat ongelovigen mij niet achtervolgen.
123 Ik verlang ernaar U te zien
en uw rechtvaardig woord te horen.
124 Wilt U met uw goedheid en liefde met mij omgaan
en mij alles leren over uw wetten.
125 Ik ben uw dienaar, maak mij verstandig,
zodat ik uw wetten kan begrijpen.
126 Here, voor U is de tijd aangebroken om op te treden,
want men heeft uw wetten overtreden.
127 Ik houd van uw geboden,
meer dan van het mooiste goud.
128 Daarom geloof ik ook
dat al uw bevelen rechtvaardig zijn,
ik haat de leugen.
129 Alles wat U hebt gezegd, is geweldig en heerlijk.
Daarom onthoud ik alles wat ik van U hoor.
130 Door te luisteren naar uw woord,
komt er licht en duidelijkheid in mijn leven.
Zelfs onverstandige mensen ontwikkelen inzicht.
131 Ik smacht van verlangen
naar alles wat U gebiedt.
132 Kom bij mij en geef mij uw genade.
Mensen die van U houden, mogen zich immers daarop beroepen?
133 Doet U mij wandelen op mijn levenspad, zoals U hebt beloofd.
Houd het onrecht ver van mij.
134 Bevrijd mij uit de onderdrukking van mijn vijanden,
dan zal ik voortaan alles doen wat U hebt bevolen.
135 Ik ben uw dienaar, laat uw licht over mij schijnen
en leer mij alles wat ik van U moet weten.
136 Mijn tranen vloeien als rivieren en mijn verdriet is groot,
omdat mijn volk niet leeft volgens uw wet.
137 Here, U bent rechtvaardig
en uw leefregels zijn betrouwbaar.
138 Toen U ons uw geboden gaf,
was dat in oprechtheid
en het getuigde van uw grote trouw.
139 Ik word beheerst door het verlangen U te dienen,
temeer omdat mijn vijanden U in de steek laten.
140 Uw woorden zijn volkomen zuiver.
Ik, uw dienaar, heb ze van harte lief.
141 Ik ben maar gering en niemand acht mij hoog,
maar ik denk voortdurend aan uw geboden.
142 Uw rechtvaardigheid is eeuwig
en alleen uw wet is de waarheid.
143 Ook al overkomt mij allerlei ellende en achtervolging,
juist dan zijn uw geboden voor mij een vreugde.
144 Alles wat U hebt gezegd, bevat rechtvaardigheid voor altijd.
Als U mij verstandig maakt, kan ik werkelijk leven.
145 Here, ik roep met mijn hele hart naar U,
antwoord mij toch. Ik zal uw geboden naleven.
146 Ik roep naar U, bevrijd mij!
Dan zal ik elk gebod van U in ere houden.
147 Nog voor de zon opkomt, roep ik U te hulp.
Ik verwacht een woord van U.
148 Nog voor de nachtwakers aan het werk gaan,
zie ik al weer uit naar uw belofte.
149 Wilt U met uw liefde en goedheid naar mij luisteren?
Here, als uw recht mij leidt, kan ik leven.
150 Om mij heen zijn mensen die in zonde leven,
van uw wet willen zij niets weten.
151 U bent dichtbij mij, Here.
Ik weet dat al uw woorden waar zijn.
152 Uit uw woorden weet ik dat U van het begin af
aan alles een vaste plaats hebt gegeven.
153 Let toch op mijn moeilijkheden en bevrijd mij.
Ik zal uw wet echt niet vergeten.
154 Wees rechter over mij en red mij.
U hebt beloofd mij nieuw leven te geven.
155 De ongelovigen zullen niet worden gered,
want zij willen zich niet aan uw leefregels houden.
156 Uw liefdevolle meeleven is zo groot, Here.
U hebt bevolen dat ik het leven weer zou krijgen.
157 Het aantal vijanden dat mij achtervolgt, is groot,
toch zal ik niet van uw woorden afwijken.
158 Ik voel weerzin als ik mensen zie die van U zijn afgeweken,
want zij houden zich niet aan wat U zegt.
159 Ziet U wel hoeveel ik van uw wet houd?
Here, laten uw goedheid en liefde weer nieuw leven geven.
160 Nergens in uw woord is iets onwaars, alles is de waarheid.
Al uw rechtvaardige geboden zijn eeuwig.
161 Zonder aanleiding word ik achtervolgd door koningen,
maar uw woord is het enige dat ik vrees, daarvoor heb ik ontzag.
162 Ik ben zo blij met uw woord,
alsof onverwachte rijkdom mij in de schoot valt.
163 Ik heb een hartgrondige hekel aan leugens,
daarentegen houd ik heel veel van uw wet.
164 Zeven keer per dag prijs ik U,
omdat U ons een rechtvaardige wet hebt gegeven.
165 Mensen die van uw wet houden,
ervaren een diepe vrede in het hart.
Er staat hun niets in de weg.
166 Here, ik verwacht alleen uitredding van U
en houd mij aan uw geboden.
167 Ik houd mij met mijn hele wezen aan uw woorden,
ik heb ze oprecht lief.
168 Ik blijf trouw aan uw wetten en regels,
want U weet wat goed voor mij is.
169 Here, ik bid dat U mij zult horen.
Wees trouw aan wat U hebt gezegd en maakt U mij verstandig.
170 Laat mijn aanhoudend bidden U bereiken.
Bevrijd mij zoals U hebt beloofd.
171 Overal waar ik kom, zal ik U steeds prijzen,
want U leert mij alles wat U goed vindt.
172 Ik zal een lied zingen over wat U zegt,
omdat alles wat U gebiedt, rechtvaardig is.
173 Laat uw hand mij te hulp komen,
want ik kies ervoor uw geboden na te volgen.
174 Ik verlang naar uw bevrijding, Here.
Uw wet maakt mij gelukkig.
175 Laat mij leven en U prijzen.
Laten uw leefregels mij tot steun zijn.
176 Soms dwaal ik rond als een schaap
dat de herder niet meer kan vinden.
Zoekt U mij dan op,
ik zal uw geboden nooit vergeten.

New American Standard Bible

Psalm 119

Meditations and Prayers Relating to the Law of God.

Aleph.

1How blessed are those whose way is [a]blameless,
Who walk in the law of the Lord.
How blessed are those who observe His testimonies,
Who seek Him with all their heart.
They also do no unrighteousness;
They walk in His ways.
You have [b]ordained Your precepts,
[c]That we should keep them diligently.
Oh that my ways may be established
To keep Your statutes!
Then I shall not be ashamed
When I look [d]upon all Your commandments.
I shall give thanks to You with uprightness of heart,
When I learn Your righteous judgments.
I shall keep Your statutes;
Do not forsake me utterly!

Beth.

How can a young man keep his way pure?
By keeping it according to Your word.
10 With all my heart I have sought You;
Do not let me wander from Your commandments.
11 Your word I have treasured in my heart,
That I may not sin against You.
12 Blessed are You, O Lord;
Teach me Your statutes.
13 With my lips I have told of
All the ordinances of Your mouth.
14 I have rejoiced in the way of Your testimonies,
[e]As much as in all riches.
15 I will meditate on Your precepts
And [f]regard Your ways.
16 I shall [g]delight in Your statutes;
I shall not forget Your word.

Gimel.

17 Deal bountifully with Your servant,
That I may live and keep Your word.
18 Open my eyes, that I may behold
Wonderful things from Your law.
19 I am a stranger in the earth;
Do not hide Your commandments from me.
20 My soul is crushed [h]with longing
After Your ordinances at all times.
21 You rebuke the arrogant, [i]the cursed,
Who wander from Your commandments.
22 Take away reproach and contempt from me,
For I observe Your testimonies.
23 Even though princes sit and talk against me,
Your servant meditates on Your statutes.
24 Your testimonies also are my delight;
They are [j]my counselors.

Daleth.

25 My soul cleaves to the dust;
Revive me according to Your word.
26 I have told of my ways, and You have answered me;
Teach me Your statutes.
27 Make me understand the way of Your precepts,
So I will meditate on Your wonders.
28 My soul [k]weeps because of grief;
Strengthen me according to Your word.
29 Remove the false way from me,
And graciously grant me Your law.
30 I have chosen the faithful way;
I have [l]placed Your ordinances before me.
31 I cling to Your testimonies;
O Lord, do not put me to shame!
32 I shall run the way of Your commandments,
For You will enlarge my heart.

He.

33 Teach me, O Lord, the way of Your statutes,
And I shall observe it to the end.
34 Give me understanding, that I may observe Your law
And keep it with all my heart.
35 Make me walk in the path of Your commandments,
For I delight in it.
36 Incline my heart to Your testimonies
And not to dishonest gain.
37 Turn away my eyes from looking at vanity,
And revive me in Your ways.
38 Establish Your [m]word to Your servant,
[n]As that which produces reverence for You.
39 Turn away my reproach which I dread,
For Your ordinances are good.
40 Behold, I long for Your precepts;
Revive me through Your righteousness.

Vav.

41 May Your lovingkindnesses also come to me, O Lord,
Your salvation according to Your [o]word;
42 So I will have an answer for him who reproaches me,
For I trust in Your word.
43 And do not take the word of truth utterly out of my mouth,
For I [p]wait for Your ordinances.
44 So I will keep Your law continually,
Forever and ever.
45 And I will walk [q]at liberty,
For I seek Your precepts.
46 I will also speak of Your testimonies before kings
And shall not be ashamed.
47 I shall [r]delight in Your commandments,
Which I love.
48 And I shall lift up my hands to Your commandments,
Which I love;
And I will meditate on Your statutes.

Zayin.

49 Remember the word to Your servant,
[s]In which You have made me hope.
50 This is my comfort in my affliction,
That Your word has [t]revived me.
51 The arrogant utterly deride me,
Yet I do not turn aside from Your law.
52 I have remembered Your ordinances from [u]of old, O Lord,
And comfort myself.
53 Burning indignation has seized me because of the wicked,
Who forsake Your law.
54 Your statutes are my songs
In the house of my pilgrimage.
55 O Lord, I remember Your name in the night,
And keep Your law.
56 This has become mine,
[v]That I observe Your precepts.

Heth.

57 The Lord is my portion;
I have [w]promised to keep Your words.
58 I sought Your favor with all my heart;
Be gracious to me according to Your [x]word.
59 I considered my ways
And turned my feet to Your testimonies.
60 I hastened and did not delay
To keep Your commandments.
61 The cords of the wicked have encircled me,
But I have not forgotten Your law.
62 At midnight I shall rise to give thanks to You
Because of Your righteous ordinances.
63 I am a companion of all those who [y]fear You,
And of those who keep Your precepts.
64 The earth is full of Your lovingkindness, O Lord;
Teach me Your statutes.

Teth.

65 You have dealt well with Your servant,
O Lord, according to Your word.
66 Teach me good [z]discernment and knowledge,
For I believe in Your commandments.
67 Before I was afflicted I went astray,
But now I keep Your word.
68 You are good and do good;
Teach me Your statutes.
69 The arrogant [aa]have forged a lie against me;
With all my heart I will observe Your precepts.
70 Their heart is [ab]covered with fat,
But I delight in Your law.
71 It is good for me that I was afflicted,
That I may learn Your statutes.
72 The law of Your mouth is better to me
Than thousands of gold and silver pieces.

Yodh.

73 Your hands made me and [ac]fashioned me;
Give me understanding, that I may learn Your commandments.
74 May those who [ad]fear You see me and be glad,
Because I [ae]wait for Your word.
75 I know, O Lord, that Your judgments are righteous,
And that in faithfulness You have afflicted me.
76 O may Your lovingkindness [af]comfort me,
According to Your [ag]word to Your servant.
77 May Your compassion come to me that I may live,
For Your law is my delight.
78 May the arrogant be ashamed, for they subvert me with a lie;
But I shall meditate on Your precepts.
79 May those who [ah]fear You turn to me,
Even those who know Your testimonies.
80 May my heart be [ai]blameless in Your statutes,
So that I will not be ashamed.

Kaph.

81 My soul languishes for Your salvation;
I [aj]wait for Your word.
82 My eyes fail with longing for Your [ak]word,
[al]While I say, “When will You comfort me?”
83 Though I have become like a wineskin in the smoke,
I do not forget Your statutes.
84 How many are the days of Your servant?
When will You execute judgment on those who persecute me?
85 The arrogant have dug pits for me,
Men who are not [am]in accord with Your law.
86 All Your commandments are faithful;
They have persecuted me with a lie; help me!
87 They almost destroyed me [an]on earth,
But as for me, I did not forsake Your precepts.
88 Revive me according to Your lovingkindness,
So that I may keep the testimony of Your mouth.

Lamedh.

89 Forever, O Lord,
Your word [ao]is settled in heaven.
90 Your faithfulness continues [ap]throughout all generations;
You established the earth, and it stands.
91 They stand this day according to Your ordinances,
For all things are Your servants.
92 If Your law had not been my delight,
Then I would have perished in my affliction.
93 I will never forget Your precepts,
For by them You have [aq]revived me.
94 I am Yours, save me;
For I have sought Your precepts.
95 The wicked wait for me to destroy me;
I shall diligently consider Your testimonies.
96 I have seen [ar]a limit to all perfection;
Your commandment is exceedingly broad.

Mem.

97 O how I love Your law!
It is my meditation all the day.
98 Your commandments make me wiser than my enemies,
For they are ever [as]mine.
99 I have more insight than all my teachers,
For Your testimonies are my meditation.
100 I understand more than the aged,
Because I have observed Your precepts.
101 I have restrained my feet from every evil way,
That I may keep Your word.
102 I have not turned aside from Your ordinances,
For You Yourself have taught me.
103 How sweet are Your [at]words to my [au]taste!
Yes, sweeter than honey to my mouth!
104 From Your precepts I get understanding;
Therefore I hate every false way.

Nun.

105 Your word is a lamp to my feet
And a light to my path.
106 I have sworn and I will confirm it,
That I will keep Your righteous ordinances.
107 I am exceedingly afflicted;
[av]Revive me, O Lord, according to Your word.
108 O accept the freewill offerings of my mouth, O Lord,
And teach me Your ordinances.
109 My [aw]life is continually [ax]in my hand,
Yet I do not forget Your law.
110 The wicked have laid a snare for me,
Yet I have not gone astray from Your precepts.
111 I have inherited Your testimonies forever,
For they are the joy of my heart.
112 I have inclined my heart to perform Your statutes
Forever, even to the end.

Samekh.

113 I hate those who are double-minded,
But I love Your law.
114 You are my hiding place and my shield;
I [ay]wait for Your word.
115 Depart from me, evildoers,
That I may observe the commandments of my God.
116 Sustain me according to Your [az]word, that I may live;
And do not let me be [ba]ashamed of my hope.
117 Uphold me that I may be safe,
That I may have regard for Your statutes continually.
118 You have [bb]rejected all those who wander from Your statutes,
For their deceitfulness is [bc]useless.
119 You have [bd]removed all the wicked of the earth like dross;
Therefore I love Your testimonies.
120 My flesh [be]trembles for fear of You,
And I am afraid of Your judgments.

Ayin.

121 I have done justice and righteousness;
Do not leave me to my oppressors.
122 Be surety for Your servant for good;
Do not let the arrogant oppress me.
123 My eyes fail with longing for Your salvation
And for Your righteous [bf]word.
124 Deal with Your servant according to Your lovingkindness
And teach me Your statutes.
125 I am Your servant; give me understanding,
That I may know Your testimonies.
126 It is time for the Lord to act,
For they have broken Your law.
127 Therefore I love Your commandments
Above gold, yes, above fine gold.
128 Therefore I esteem right all Your precepts concerning everything,
I hate every false way.

Pe.

129 Your testimonies are wonderful;
Therefore my soul observes them.
130 The unfolding of Your words gives light;
It gives understanding to the simple.
131 I opened my mouth wide and panted,
For I longed for Your commandments.
132 Turn to me and be gracious to me,
After Your manner [bg]with those who love Your name.
133 Establish my footsteps in Your [bh]word,
And do not let any iniquity have dominion over me.
134 Redeem me from the oppression of man,
That I may keep Your precepts.
135 Make Your face shine upon Your servant,
And teach me Your statutes.
136 My eyes [bi]shed streams of water,
Because they do not keep Your law.

Tsadhe.

137 Righteous are You, O Lord,
And upright are Your judgments.
138 You have commanded Your testimonies in righteousness
And exceeding faithfulness.
139 My zeal has [bj]consumed me,
Because my adversaries have forgotten Your words.
140 Your [bk]word is very [bl]pure,
Therefore Your servant loves it.
141 I am small and despised,
Yet I do not forget Your precepts.
142 Your righteousness is an everlasting righteousness,
And Your law is truth.
143 Trouble and anguish have [bm]come upon me,
Yet Your commandments are my delight.
144 Your testimonies are righteous forever;
Give me understanding that I may live.

Qoph.

145 I cried with all my heart; answer me, O Lord!
I will observe Your statutes.
146 I cried to You; save me
And I shall keep Your testimonies.
147 I [bn]rise before dawn and cry for help;
I [bo]wait for Your words.
148 My eyes anticipate the night watches,
That I may meditate on Your [bp]word.
149 Hear my voice according to Your lovingkindness;
Revive me, O Lord, according to Your ordinances.
150 Those who follow after wickedness draw near;
They are far from Your law.
151 You are near, O Lord,
And all Your commandments are truth.
152 Of old I have known from Your testimonies
That You have founded them forever.

Resh.

153 Look upon my affliction and rescue me,
For I do not forget Your law.
154 Plead my cause and redeem me;
Revive me according to Your [bq]word.
155 Salvation is far from the wicked,
For they do not seek Your statutes.
156 [br]Great are Your mercies, O Lord;
Revive me according to Your ordinances.
157 Many are my persecutors and my adversaries,
Yet I do not turn aside from Your testimonies.
158 I behold the treacherous and loathe them,
Because they do not keep Your [bs]word.
159 Consider how I love Your precepts;
Revive me, O Lord, according to Your lovingkindness.
160 The sum of Your word is truth,
And every one of Your righteous ordinances is everlasting.

Shin.

161 Princes persecute me without cause,
But my heart stands in awe of Your words.
162 I rejoice at Your [bt]word,
As one who finds great spoil.
163 I hate and despise falsehood,
But I love Your law.
164 Seven times a day I praise You,
Because of Your righteous ordinances.
165 Those who love Your law have great peace,
And [bu]nothing causes them to stumble.
166 I hope for Your salvation, O Lord,
And do Your commandments.
167 My soul keeps Your testimonies,
And I love them exceedingly.
168 I keep Your precepts and Your testimonies,
For all my ways are before You.

Tav.

169 Let my cry [bv]come before You, O Lord;
Give me understanding according to Your word.
170 Let my supplication come before You;
Deliver me according to Your [bw]word.
171 Let my lips utter praise,
For You teach me Your statutes.
172 Let my tongue sing of Your [bx]word,
For all Your commandments are righteousness.
173 Let Your hand be [by]ready to help me,
For I have chosen Your precepts.
174 I long for Your salvation, O Lord,
And Your law is my delight.
175 Let my soul live that it may praise You,
And let Your ordinances help me.
176 I have gone astray like a lost sheep; seek Your servant,
For I do not forget Your commandments.

Notas al pie

 1. Psalm 119:1 Lit complete; or having integrity
 2. Psalm 119:4 Lit commanded
 3. Psalm 119:4 Lit To keep
 4. Psalm 119:6 Lit to
 5. Psalm 119:14 Lit As over all
 6. Psalm 119:15 Or look upon
 7. Psalm 119:16 Lit delight myself
 8. Psalm 119:20 Lit for
 9. Psalm 119:21 Or Cursed are those who wander...
 10. Psalm 119:24 Lit the men of my counsel
 11. Psalm 119:28 Lit drops
 12. Psalm 119:30 Or accounted Your ordinances worthy
 13. Psalm 119:38 Or promise
 14. Psalm 119:38 Lit Which is for the fear of You
 15. Psalm 119:41 Or promise
 16. Psalm 119:43 Or hope in
 17. Psalm 119:45 Lit in a wide place
 18. Psalm 119:47 Lit delight myself
 19. Psalm 119:49 Lit On
 20. Psalm 119:50 Or preserved me alive
 21. Psalm 119:52 Or everlasting
 22. Psalm 119:56 Or Because
 23. Psalm 119:57 Lit said that I would keep
 24. Psalm 119:58 Or promise
 25. Psalm 119:63 Or revere
 26. Psalm 119:66 Or judgment
 27. Psalm 119:69 Lit besmear me with lies
 28. Psalm 119:70 Lit gross like fat
 29. Psalm 119:73 Lit established
 30. Psalm 119:74 Or revere
 31. Psalm 119:74 Or hope in
 32. Psalm 119:76 Lit be for my comfort
 33. Psalm 119:76 Or promise
 34. Psalm 119:79 Or revere
 35. Psalm 119:80 Lit complete; or having integrity
 36. Psalm 119:81 Or hope in
 37. Psalm 119:82 Or promise
 38. Psalm 119:82 Lit Saying
 39. Psalm 119:85 Lit according to Your law
 40. Psalm 119:87 Lit in the earth
 41. Psalm 119:89 Lit stands firm
 42. Psalm 119:90 Lit to
 43. Psalm 119:93 Or kept me alive
 44. Psalm 119:96 Lit an end of
 45. Psalm 119:98 Or with me
 46. Psalm 119:103 Or promises
 47. Psalm 119:103 Lit palate
 48. Psalm 119:107 Or Keep me alive
 49. Psalm 119:109 Lit soul
 50. Psalm 119:109 I.e. in danger
 51. Psalm 119:114 Or hope in
 52. Psalm 119:116 Or promise
 53. Psalm 119:116 Lit put to shame because of
 54. Psalm 119:118 Lit made light of
 55. Psalm 119:118 Lit falsehood
 56. Psalm 119:119 Lit caused to cease
 57. Psalm 119:120 Lit bristles up from
 58. Psalm 119:123 Or promise
 59. Psalm 119:132 Lit to
 60. Psalm 119:133 Or promise
 61. Psalm 119:136 Lit run down
 62. Psalm 119:139 Lit put an end to
 63. Psalm 119:140 Or promise
 64. Psalm 119:140 Lit refined
 65. Psalm 119:143 Lit found me
 66. Psalm 119:147 Lit anticipate the dawn
 67. Psalm 119:147 Or hope in
 68. Psalm 119:148 Or promise
 69. Psalm 119:154 Or promise
 70. Psalm 119:156 Or Many
 71. Psalm 119:158 Or promise
 72. Psalm 119:162 Or promise
 73. Psalm 119:165 Lit they have no stumbling block
 74. Psalm 119:169 Lit come near before
 75. Psalm 119:170 Or promise
 76. Psalm 119:172 Or promise
 77. Psalm 119:173 Lit to help me