Het Boek

Psalmen 119

1Gelukkig zijn de mensen die een zuiver leven leiden
en zich houden aan de wet van de Here.
Gelukkig zijn de mensen die Hem dienen
en zijn woord bewaren in hun hart.
Gelukkig zijn de mensen die geen misdaden begaan,
maar leven zoals God wil.
U hebt ons uw bevelen gegeven
met de bedoeling dat wij ons daaraan houden.
Ik wilde wel dat ik zo standvastig was,
dat ik altijd uw regels zou naleven.
Dan zou ik mij nooit hoeven te schamen
als ik uw wet las.
Met een eerlijk en oprecht hart zal ik U prijzen,
als ik anderen les geef over rechtvaardige wetten.
Ik zal mij houden aan uw leefregels.
Laat mij niet in de steek.
Hoe kan een jonge man zuiver leven?
Als hij zich laat leiden door uw woord.
10 Met mijn hele hart wil ik U volgen.
Helpt U mij om niet van U af te dwalen.
11 Ik vul mijn hart met uw woorden, dat is de enige manier
om niet te zondigen en U geen verdriet te doen.
12 Here, U bent het zo waard te worden geprezen!
Leer mij alles over uw wet.
13 Ik spreek over alle wetten
die U hebt gemaakt.
14 Ik ben zo blij als ik veel over U mag spreken.
Dat geeft mij meer vreugde dan aardse rijkdom.
15 Ik wil blijven nadenken over uw leefregels
en zal U trouw volgen.
16 Uw gebod geeft mij de grootste vreugde.
Ik zal uw woord nooit vergeten.
17 Ik ben uw dienaar, bewaart U mij,
dan kan ik mij mijn hele leven houden aan uw woord.
18 Open mijn ogen,
zodat ik alle wonderen in uw wet kan ontdekken.
19 Hier op aarde voel ik mij slechts een vreemdeling,
laat uw gebod niet voor mij zijn verborgen.
20 Alles in mij verlangt
voortdurend naar uw voorschriften.
21 Mensen die eigenzinnig van uw wet afdwalen,
worden door U bedreigd en zijn al vervloekt.
22 Wilt U elke vorm van spot en schande bij mij weghouden,
want ik ben trouw aan alles wat U zegt.
23 Zelfs al zouden koningen gezamenlijk een aanslag op mij beramen,
dan nog zou ik, uw dienaar, alleen maar uw wetten overdenken.
24 Alles wat U hebt gezegd en wat in uw woord staat,
is voor mij een grote vreugde
en ik laat mij door uw woorden raad geven.
25 Ik merk hoe mijn hart aan deze aarde hangt,
geef mij het leven door uw woord.
26 Ik heb U alles verteld wat ik heb gedaan
en U hebt mij ook antwoord gegeven.
Leer mij nu hoe ik naar uw wil kan leven.
27 Laat mij begrijpen wat U in uw wet bedoelt,
zodat ik kan nadenken over alle wonderen die U doet.
28 Mijn hart huilt van verdriet en wanhoop,
helpt U mij overeind door uw woord.
29 Wilt U mij op het rechte pad houden?
Geef mij in uw genade uw wetten.
30 Ik kies ervoor de waarheid te volgen.
Daarom denk ik voortdurend aan uw leefregels.
31 Ik houd mij vast aan alles wat U gezegd hebt, Here.
Stel mij niet teleur.
32 Ik zal de weg van uw wet volgen,
omdat U mij alle levensruimte geeft.
33 Leer mij, Here, hoe ik de weg van uw wet kan volgen.
Dan zal ik mij mijn leven lang daaraan houden.
34 Maak mij verstandig,
want dan kan ik uw wet houden zoals U wilt.
Met mijn hele hart wil ik mij aan uw wet houden.
35 Laat mij lopen op het pad van uw geboden,
dat maakt mij gelukkig.
36 Ik wil zo graag dat mijn hart uitgaat
naar alles wat U gezegd hebt en niet naar geld verdienen.
37 Help mij niet naar zinloze dingen te kijken.
Ik wil in dit leven gelukkig worden door U te volgen.
38 Ik ben uw dienaar en heb diep ontzag voor U.
Wilt U laten blijken dat uw beloften waar zijn?
39 Ik ben bang voor schande.
Neemt U die angst toch weg,
want uw geboden zijn zo goed.
40 Heus, ik verlang naar uw bevelen.
Laat U mij toch zuiver leven door uw rechtvaardigheid.
41 Ik bid dat U mij uw goedheid en liefde laat ervaren, Here.
En bevrijdt U mij zoals U hebt beloofd.
42 Dan weet ik iets terug te zeggen als men mij bespot,
want ik wil alleen zo spreken dat het overeenstemt met uw woord.
43 Laat mij uw woorden van waarheid spreken.
Ik heb vertrouwen in uw besluiten.
44 Ik wil mij onafgebroken houden aan uw wet,
mijn leven lang.
45 Dan ga ik mijn weg onbevangen en zonder belemmering,
omdat ik mij richt naar uw woord.
46 Zelfs voor koningen kan ik dan over uw wet spreken
zonder mij te schamen.
47 Ik geniet van uw wet en houd van haar.
48 Daarom strek ik mijn handen uit naar uw geboden,
waarvan ik zoveel houd.
Dan denk ik rustig na over alles wat U hebt vastgelegd.
49 Denk aan wat U tegen mij hebt gezegd,
ik ben immers uw dienaar en U hebt mij hoop gegeven.
50 Dat troost mij in alle ellende die ik meemaak.
Uw beloften geven mij weer leven.
51 Ongelovigen kunnen mij nog zo bespotten,
ik stap niet af van uw wet.
52 Here, als ik denk aan alles
wat U sinds mensenheugenis hebt voorgeschreven,
voel ik mij getroost.
53 De goddeloze mensen die uw wet links laten liggen,
brengen mij tot grote verontwaardiging.
54 Uw leefregels zijn muziek voor mij,
zolang ik hier op aarde woon,
ik voel mij hier een vreemdeling.
55 Als ik ʼs nachts wakker lig,
denk ik aan uw grote naam, Here,
en ook dan houd ik mij aan uw wetten.
56 Dat heb ik van U ontvangen,
omdat ik uw leefregels zorgvuldig bewaar.
57 De Here heeft Zichzelf aan mij gegeven,
ik heb ook beloofd mij altijd aan uw woord te houden.
58 Ik verlang er met mijn hele hart naar
dat U mij goed gezind bent,
geef mij uw genade zoals U hebt beloofd.
59 Ik denk na over mijn levensweg
en haast mij om uw woord te volgen.
60 Zonder aarzelen haast ik mij
te doen wat U voorschrijft.
61 Hoewel de ongelovigen om mij heen
mij voortdurend willen vangen,
vergeet ik niet wat U in uw wet zegt.
62 Rond middernacht sta ik op om U te prijzen
voor uw rechtvaardige wetten en geboden.
63 Ik ga mijn weg samen met alle mensen
die ook ontzag voor U hebben
en die leven volgens uw gebod.
64 De aarde is vol van uw goedheid en liefde, Here.
Leer mij alles over uw wetten.
65 U hebt mij, uw dienaar, het goede gegeven.
Precies, Here, zoals uw woord dat aangeeft.
66 Geef mij een goed onderscheidingsvermogen en verstand,
want ik stel mijn vertrouwen op uw wet.
67 Voordat ik in moeilijkheden kwam, dwaalde ik vaak van U af.
Maar nu houd ik mij alleen nog aan wat U zegt.
68 U bent een goede God en doet het goede voor de mensen.
Leer mij alles wat U van de mensen wilt.
69 Ongelovigen schuiven mij allerlei leugens in de schoenen,
maar ik houd mij met mijn hele hart vast aan uw wet.
70 Zij hebben harten van steen,
maar ik ervaar vreugde als ik aan uw wet denk.
71 Het is goed dat ik grote moeilijkheden heb doorgemaakt,
want daardoor heb ik U en uw wet beter leren kennen.
72 Uw woorden gaan voor mij ver boven
grote rijkdommen aan goud en zilver.
73 U hebt mij met uw eigen handen gemaakt.
Maak mij verstandig, zodat ik alles over uw wet kan leren.
74 Andere mensen die ook diep ontzag voor U hebben,
zijn blij als zij mij zien en meemaken,
omdat ik op uw woord vertrouw.
75 Here, ik weet dat uw oordeel een rechtvaardig oordeel is.
Dat U mij trouw bleef in al mijn ellende.
76 Ik bid dat uw goedheid en liefde mij zullen troosten.
Dat hebt U mij, uw dienaar, immers beloofd?
77 Laat uw liefdevolle meeleven mij bereiken,
zodat ik leven kan. Ik verheug mij in uw wetten.
78 Laat de ongelovigen toch tot inzicht komen en zich schamen,
omdat zij mij onterecht kwaad deden.
Ik denk voortdurend aan wat U mij hebt opgedragen.
79 Wilt U mensen die diep ontzag voor U koesteren
en uw wet kennen, naar mij toe sturen?
80 Ik wil met volledige toewijding uw wet naleven,
zodat ik mij nooit hoef te schamen.
81 Alles in mij verlangt naar uw bevrijding,
zoals U hebt beloofd.
82 Mijn ogen kijken verlangend uit naar
de vervulling van uw belofte,
wanneer komt U om mij te troosten?
83 Ik ben oud en onaantrekkelijk geworden,
maar toch heb ik uw wet niet vergeten.
84 Hoe lang laat U mij nog in leven?
Wanneer gaat U nu eens wraak nemen op mijn vijanden?
85 Ongelovigen, die zich niet interesseren voor uw wet,
hebben een kuil voor mij gegraven.
86 U bent toch trouw aan alles wat U hebt beloofd?
Help mij toch! Zij achtervolgen mij terwijl ik niets heb gedaan.
87 Het is hun bijna gelukt mij te doden,
maar ik heb mij vastgehouden aan uw bevelen.
88 Laat ik mogen leven
in overeenstemming met uw goedheid en liefde.
Dan zal ik blijven spreken over uw grote daden.
89 Here, uw woord blijft eeuwig bestaan
tot in de hemelen toe.
90 U bewijst uw trouw aan elke generatie.
U hebt ook de aarde gemaakt,
zodat die stevig gegrondvest is.
91 Vandaag de dag staat alles vast volgens uw voorschriften.
Alles is aan U onderworpen.
92 Als ik niet voortdurend de vreugde van uw wet had ervaren,
was ik in alle moeilijkheden ten onder gegaan.
93 Nooit zal ik uw wetten vergeten,
want juist door die wetten hebt U mij het leven weer gegeven.
94 Ik ben uw eigendom, bevrijd mij.
Ik verlang naar uw opdrachten.
95 Ongelovigen zijn er op uit mij te vernietigen,
maar ik let uitsluitend op uw woord.
96 Ik heb gezien hoe alles, hoe geweldig ook,
eens een einde heeft.
Maar ik weet dat uw geboden oneindig zijn.
97 Wat houd ik veel van uw wet!
Ik denk er de hele dag over na.
98 Uw geboden geven mij meer wijsheid
dan mijn vijanden hebben.
Want ik heb ze altijd bij me.
99 Ik heb meer verstand
dan de mensen die mij eens lesgaven,
omdat ik voortdurend uw woorden overdenk.
100 Ik heb meer inzicht
dan de oude mensen,
omdat ik uw bevelen zorgvuldig bewaar.
101 Ik zorg ervoor dat ik niet op het verkeerde pad kom,
zo kan ik mij houden aan uw woord.
102 Ik volg uw voorschriften nauwgezet op,
alles leer ik van U.
103 Alles wat U zegt, is heerlijk om naar te luisteren.
Het klinkt zoeter dan honing.
104 Door uw wet heb ik inzicht gekregen
en daarom haat ik de leugen.
105 Uw woord is een stralend licht,
dat mij de weg door het leven wijst.
106 Ik heb een eed afgelegd
en daar wil ik mij aan houden.
Ik heb daarbij toegezegd dat ik mij altijd
zal houden aan uw rechtvaardige wetten.
107 Ik heb zulke grote moeilijkheden. Here,
geef mij toch het leven weer door uw woord.
108 Ik spreek ongedwongen over U, Here,
en hoop dat U daar genoegen in hebt.
Leer mij alles over uw wetten.
109 Ik zal nooit uw wet vergeten,
ook al is mijn leven voortdurend in gevaar.
110 Ongelovigen proberen mij te vangen,
maar ik blijf bij wat U hebt gezegd.
111 Alles wat U hebt gezegd,
heb ik als een blijvend erfdeel gekregen.
Ik ben er heel erg blij mee.
112 Ik verlang ernaar altijd te doen
wat U hebt gezegd, mijn leven lang.
113 Ik heb een hekel aan aarzelende mensen,
maar houd zielsveel van uw wet.
114 Bij U kan ik schuilen en U beschermt mij.
Ik verwacht het van uw beloften.
115 Kom mij niet te na, misdadigers,
want ik wil mij houden aan het gebod van mijn God.
116 U hebt beloofd mij te zullen ondersteunen.
Doet U dat nu ook, zodat ik blijf leven. Stel mij niet teleur.
117 Geef mij uw kracht en bevrijd mij.
Dan zal ik mij blijven verheugen in uw geboden.
118 Ieder die zich niet aan uw wet houdt,
doet U ver van U weg.
Wat zij zeggen en doen is zinloos.
119 Alle goddelozen op aarde
worden eens door U weggevaagd.
Ook dat is voor mij een reden uw wet lief te hebben.
120 Ik ben bang voor uw oordeel,
mijn hele lichaam trilt van angst.
121 Ik heb altijd eerlijk en oprecht geleefd,
laten mijn vijanden mij niet in hun macht krijgen.
122 Stelt U Zich garant voor mij en zorg ervoor
dat ongelovigen mij niet achtervolgen.
123 Ik verlang ernaar U te zien
en uw rechtvaardig woord te horen.
124 Wilt U met uw goedheid en liefde met mij omgaan
en mij alles leren over uw wetten.
125 Ik ben uw dienaar, maak mij verstandig,
zodat ik uw wetten kan begrijpen.
126 Here, voor U is de tijd aangebroken om op te treden,
want men heeft uw wetten overtreden.
127 Ik houd van uw geboden,
meer dan van het mooiste goud.
128 Daarom geloof ik ook
dat al uw bevelen rechtvaardig zijn,
ik haat de leugen.
129 Alles wat U hebt gezegd, is geweldig en heerlijk.
Daarom onthoud ik alles wat ik van U hoor.
130 Door te luisteren naar uw woord,
komt er licht en duidelijkheid in mijn leven.
Zelfs onverstandige mensen ontwikkelen inzicht.
131 Ik smacht van verlangen
naar alles wat U gebiedt.
132 Kom bij mij en geef mij uw genade.
Mensen die van U houden, mogen zich immers daarop beroepen?
133 Doet U mij wandelen op mijn levenspad, zoals U hebt beloofd.
Houd het onrecht ver van mij.
134 Bevrijd mij uit de onderdrukking van mijn vijanden,
dan zal ik voortaan alles doen wat U hebt bevolen.
135 Ik ben uw dienaar, laat uw licht over mij schijnen
en leer mij alles wat ik van U moet weten.
136 Mijn tranen vloeien als rivieren en mijn verdriet is groot,
omdat mijn volk niet leeft volgens uw wet.
137 Here, U bent rechtvaardig
en uw leefregels zijn betrouwbaar.
138 Toen U ons uw geboden gaf,
was dat in oprechtheid
en het getuigde van uw grote trouw.
139 Ik word beheerst door het verlangen U te dienen,
temeer omdat mijn vijanden U in de steek laten.
140 Uw woorden zijn volkomen zuiver.
Ik, uw dienaar, heb ze van harte lief.
141 Ik ben maar gering en niemand acht mij hoog,
maar ik denk voortdurend aan uw geboden.
142 Uw rechtvaardigheid is eeuwig
en alleen uw wet is de waarheid.
143 Ook al overkomt mij allerlei ellende en achtervolging,
juist dan zijn uw geboden voor mij een vreugde.
144 Alles wat U hebt gezegd, bevat rechtvaardigheid voor altijd.
Als U mij verstandig maakt, kan ik werkelijk leven.
145 Here, ik roep met mijn hele hart naar U,
antwoord mij toch. Ik zal uw geboden naleven.
146 Ik roep naar U, bevrijd mij!
Dan zal ik elk gebod van U in ere houden.
147 Nog voor de zon opkomt, roep ik U te hulp.
Ik verwacht een woord van U.
148 Nog voor de nachtwakers aan het werk gaan,
zie ik al weer uit naar uw belofte.
149 Wilt U met uw liefde en goedheid naar mij luisteren?
Here, als uw recht mij leidt, kan ik leven.
150 Om mij heen zijn mensen die in zonde leven,
van uw wet willen zij niets weten.
151 U bent dichtbij mij, Here.
Ik weet dat al uw woorden waar zijn.
152 Uit uw woorden weet ik dat U van het begin af
aan alles een vaste plaats hebt gegeven.
153 Let toch op mijn moeilijkheden en bevrijd mij.
Ik zal uw wet echt niet vergeten.
154 Wees rechter over mij en red mij.
U hebt beloofd mij nieuw leven te geven.
155 De ongelovigen zullen niet worden gered,
want zij willen zich niet aan uw leefregels houden.
156 Uw liefdevolle meeleven is zo groot, Here.
U hebt bevolen dat ik het leven weer zou krijgen.
157 Het aantal vijanden dat mij achtervolgt, is groot,
toch zal ik niet van uw woorden afwijken.
158 Ik voel weerzin als ik mensen zie die van U zijn afgeweken,
want zij houden zich niet aan wat U zegt.
159 Ziet U wel hoeveel ik van uw wet houd?
Here, laten uw goedheid en liefde weer nieuw leven geven.
160 Nergens in uw woord is iets onwaars, alles is de waarheid.
Al uw rechtvaardige geboden zijn eeuwig.
161 Zonder aanleiding word ik achtervolgd door koningen,
maar uw woord is het enige dat ik vrees, daarvoor heb ik ontzag.
162 Ik ben zo blij met uw woord,
alsof onverwachte rijkdom mij in de schoot valt.
163 Ik heb een hartgrondige hekel aan leugens,
daarentegen houd ik heel veel van uw wet.
164 Zeven keer per dag prijs ik U,
omdat U ons een rechtvaardige wet hebt gegeven.
165 Mensen die van uw wet houden,
ervaren een diepe vrede in het hart.
Er staat hun niets in de weg.
166 Here, ik verwacht alleen uitredding van U
en houd mij aan uw geboden.
167 Ik houd mij met mijn hele wezen aan uw woorden,
ik heb ze oprecht lief.
168 Ik blijf trouw aan uw wetten en regels,
want U weet wat goed voor mij is.
169 Here, ik bid dat U mij zult horen.
Wees trouw aan wat U hebt gezegd en maakt U mij verstandig.
170 Laat mijn aanhoudend bidden U bereiken.
Bevrijd mij zoals U hebt beloofd.
171 Overal waar ik kom, zal ik U steeds prijzen,
want U leert mij alles wat U goed vindt.
172 Ik zal een lied zingen over wat U zegt,
omdat alles wat U gebiedt, rechtvaardig is.
173 Laat uw hand mij te hulp komen,
want ik kies ervoor uw geboden na te volgen.
174 Ik verlang naar uw bevrijding, Here.
Uw wet maakt mij gelukkig.
175 Laat mij leven en U prijzen.
Laten uw leefregels mij tot steun zijn.
176 Soms dwaal ik rond als een schaap
dat de herder niet meer kan vinden.
Zoekt U mij dan op,
ik zal uw geboden nooit vergeten.

Kurdi Sorani Standard

زەبوورەکان 119

א (ئەلف)[a]

1خۆزگە بەوانە دەخوازرێ کە ڕێگایان تەواوە،
    ئەوانەی بەپێی فێرکردنی یەزدان دەڕۆن.
خۆزگە بەوانە دەخوازرێ کە یاساکەی پەیڕەو دەکەن،
    بە هەموو دڵەوە بەدوایدا دەگەڕێن.
هەروەها خراپە ناکەن و
    بە ڕێگای ئەودا دەڕۆن.
تۆ ڕێنماییەکانت داوە،
    بۆ ئەوەی خەڵک بە تەواوی گوێڕایەڵی بن.
خۆزگە ڕێگاکانم بچەسپابوونایە
    لە بەجێگەیاندنی فەرزەکانت!
ئەو کاتە شەرمەزار نەدەبووم،
    کە دەمڕوانییە هەموو ڕاسپاردەکانت.
بە دڵی پاکەوە ستایشت دەکەم،
    کاتێک فێری حوکمە ڕاستودروستەکانت دەبم.
فەرزەکانت بەجێدەهێنم،
    بە تەواوی وازم لێ مەهێنە.

ב (بێت)

گەنج بە چی هەڵسوکەوتی خۆی بێگەرد دەکات؟
    بە پاراستنی وشەکانت.
10 بە هەموو دڵەوە بەدوای تۆدا دەگەڕێم،
    مەهێڵە لە ڕاسپاردەکانت گومڕابم.
11 وشەکانی تۆم لەناو دڵم شاردووەتەوە،
    تاکو لە دژی تۆ گوناه نەکەم.
12 ئەی یەزدان، ستایش بۆ تۆ!
    فێری فەرزەکانی خۆتم بکە.
13 بە لێوەکانی خۆم،
    باسی هەموو حوکمەکانی دەمی تۆ دەکەم.
14 بە پەیڕەوکردنی یاساکانت شاد دەبم،
    وەک کەسێک سامانێکی زۆر دەبینێتەوە.
15 لە ڕێنماییەکانت ورد دەبمەوە،
    چاو دەبڕمە ڕێگاکانت.
16 بە فەرزەکانت دڵخۆش دەبم،
    وشەکانی تۆم لە یاد ناچێت.

ג (گیمێل)

17 چاکە لەگەڵ خزمەتکاری خۆت بکە،
    تاکو بژیم و گوێڕایەڵی فەرمانەکەت بم.
18 چاوم بکەرەوە تاکو ئەوانە ببینم،
    کردەوە سەرسوڕهێنەرەکان لە فێرکردنت.
19 من نامۆم لە زەوی،
    ڕاسپاردەکانی خۆتم لێ مەشارەوە.
20 گیانم توایەوە لە تامەزرۆیی
    بۆ حوکمەکانت لە هەموو کاتێک.
21 سەرزەنشتی لووت بەرزە نەفرەت لێکراوەکانت کرد،
    کە لە ڕاسپاردەکانی تۆ گومڕا بوون.
22 ڕیسوایی و سووکایەتیم لەسەر لابە،
    چونکە یاسای تۆم پەیڕەو کردووە.
23 هەرچەندە میرەکان دادەنیشن و لە دژم پیلان دەگێڕن،
    بەڵام خزمەتکارەکەت لە فەرزەکانت ورد دەبێتەوە.
24 یاساکانت شادمانی منن،
    ئەوانە ڕاوێژکارەکانی منن.

ד (دالێت)

25 گیانم بە خۆڵەوە نووساوە،
    بەگوێرەی بەڵێنی خۆت بمژیێنەوە.
26 باسی ڕێگاکانی خۆمم کرد، تۆ بەدەنگمەوە هاتیت،
    فەرزەکانی خۆتم فێر بکە.
27 ڕێگای ڕێنماییەکانی خۆتم تێبگەیەنە،
    لە کارە سەرسوڕهێنەرەکانت ورد دەبمەوە.
28 گیانم لە خەفەتان توایەوە،
    بەگوێرەی بەڵێنی خۆت بەهێزم بکە.
29 ڕێگای درۆم لێ دووربخەوە،
    لەگەڵم میهرەبان بە و فێری تەوراتی خۆتم بکە.
30 ڕێگای ڕاستیم هەڵبژاردووە،
    حوکمەکانی تۆم خستووەتە بەرچاوم.
31 دەست بە یاساکانی تۆوە دەگرم،
    ئەی یەزدان، ڕێ مەدە شەرمەزار بم!
32 بە ڕاکردن لەسەر ڕێگای ڕاسپاردەکانت دەڕۆم،
    چونکە دڵی منت ئازاد کرد.

ה (هێی)

33 ئەی یەزدان، فێری ڕێگای فەرزەکانی خۆتم بکە،
    هەتا کۆتایی بەجێیان دەهێنم.
34 تێمبگەیەنە و فێرکردنت پەیڕەو دەکەم،
    بە هەموو دڵەوە گوێڕایەڵی دەبم.
35 بمخە سەر ڕێگای ڕاسپاردەکانت،
    چونکە دڵخۆشم دەکەن.
36 دڵم بخەرە سەر یاساکانت،
    نەک سەر قازانج.
37 چاوم وەرگێڕە لە تەماشاکردنی شتی پووچ،
    لە ڕێگای خۆتدا بمبوژێنەوە.
38 بەڵێنی خۆت بۆ خزتمەتکارەکەت بهێنە دی،
    ئەوەی بەوانەت داوە کە لێت دەترسن.
39 ئەو سووکایەتییەم لەسەر لابە کە لێی دەترسم،
    چونکە حوکمەکانت چاکن.
40 ئەوەتا پەرۆشی ڕێنماییەکانی تۆم،
    بە ڕاستودروستی خۆت بمژیێنەوە.

ו (ڤاڤ)

41 ئەی یەزدان، با خۆشەویستییە نەگۆڕەکەتم بۆ بێت،
    ڕزگارییەکەت بەگوێرەی بەڵێنی خۆت،
42 جا وەڵامی ئەوە دەدەمەوە کە گاڵتەم پێ دەکات،
    چونکە پشتم بە بەڵێنی تۆ بەستووە.
43 وشەی ڕاست هەرگیز لە دەمم دوور مەخەوە،
    چونکە ئومێدم بە حوکمەکانی تۆ هەیە.
44 بە بەردەوامی گوێڕایەڵی فێرکردنی تۆ دەبم،
    هەتاهەتایە و هەتاسەر.
45 بە ئازادی دەڕۆم،
    چونکە داواکاری ڕێنماییەکانی تۆم.
46 لەبەردەم پاشاکانیش باسی یاساکانی تۆ دەکەم،
    شەرمەزاریش نابم.
47 خۆشی لە ڕاسپاردەکانت دەبینم،
    چونکە حەزم لێیانە.
48 دەست بۆ ڕاسپاردەکانت بەرز دەکەمەوە، ئەوەی خۆشم دەوێت،
    سەرنج دەدەمە فەرزەکانت.

ז (زاین)

49 پەیمانی خۆت لەبیر بێت بۆ خزمەتکارەکەت،
    چونکە هیوات پێم داوە.
50 لە کاتی تەنگانەمدا دڵنەوایی من ئەمەیە:
    بەڵێنەکەت منی ژیاندەوە.
51 لووتبەرزەکان زۆر گاڵتەم پێ دەکەن،
    بەڵام من لە فێرکردنی تۆ لام نەداوە.
52 ئەی یەزدان، حوکمە لەمێژینەکانی تۆم هاتەوە یاد،
    دڵنەواییم هاتەوە.
53 لەبەر بەدکاران تووڕەییم جۆشا،
    ئەوانەی وازیان لە فێرکردنی تۆ هێناوە.
54 فەرزەکانت بوونە بابەت گۆرانییەکانم،
    لە ماڵی ئاوارەییم.
55 ئەی یەزدان، بە شەو یادی ناوی تۆ دەکەمەوە و
    گوێڕایەڵی فێرکردنت دەبم.
56 ئەم نەریتە بۆ من بوو:
    ڕێنماییەکانی تۆم پەیڕەو کرد.

ח (حێیت)

57 ئەی یەزدان، تۆ بەشی منی،
    بەڵێنم داوە گوێڕایەڵی فەرمانەکانت بم.
58 بە هەموو دڵەوە داوای ڕەزامەندی تۆ دەکەم،
    بەپێی بەڵێنی خۆت لەگەڵم میهرەبان بە.
59 لە ڕێگای خۆم ڕامام،
    پێم بەرەو یاساکانت وەرگێڕایەوە.
60 خێرا بووم و دوا نەکەوتم
    لە بەجێگەیاندنی ڕاسپاردەکانت.
61 گوریسی بەدکارەکان منیان بەستاوەتەوە،
    بەڵام فێرکردنی تۆ لەبیر ناکەم.
62 لە نیوەشەودا هەڵدەستم بۆ ئەوەی ستایشت بکەم
    لەسەر حوکمە ڕاستودروستەکانت.
63 من هاوڕێی هەموو ئەوانەم لە تۆ دەترسن،
    لەوانەی ڕێنماییەکانت پەیڕەو دەکەن.
64 ئەی یەزدان، خۆشەویستییە نەگۆڕەکەت زەوی پڕکردووە،
    فەرزەکانی خۆتم فێر بکە.

ט (تێیت)

65 ئەی یەزدان، چاکەت لەگەڵ خزمەتکارەکەت کرد،
    بەگوێرەی بەڵێنی خۆت.
66 هەستی باش و زانینم فێر بکە،
    چونکە باوەڕم بە ڕاسپاردەکانت هەیە.
67 بەر لەوەی زەلیل بم گومڕا بووم،
    بەڵام ئێستا گوێڕایەڵی فەرمایشتەکەت دەبم.
68 تۆ چاکیت و چاکەکاری،
    فەرزەکانی خۆتم فێر بکە.
69 لووتبەرزان درۆم بۆ هەڵدەبەستن،
    بەڵام من بە هەموو دڵەوە ڕێنماییەکانت پەیڕەو دەکەم.
70 دڵیان وەک پیو بێ هەستە،
    بەڵام فێرکردنت شادییە بۆ من.
71 چاک بوو بۆ من کە زەلیل بم،
    بۆ ئەوەی فێری فەرزەکانت بم.
72 فێرکردنی دەمی تۆ،
    لە هەزار زێڕ و زیو باشترە بۆ من.

י (یۆد)

73 دەستی تۆ دروستی کردم و دایڕشتم،
    تێمبگەیەنە هەتا فێری ڕاسپاردەکانت بم.
74 ئەوانەی لێت دەترسن شادمان دەبن کاتێک دەمبینن،
    چونکە من هیوام بە بەڵێنی تۆ هەیە.
75 ئەی یەزدان، زانیم کە حوکمەکانت ڕاستودروستە،
    بە دڵسۆزی زەلیلیت کردم.
76 با خۆشەویستییە نەگۆڕەکەت بۆ دڵنەواییم بێت،
    بەپێی بەڵێنەکەت بۆ خزمەتکارەکەت.
77 با بەزەییت بێتە لام بۆ ئەوەی بژیم،
    چونکە فێرکردنی تۆ شادمانییە بۆ من.
78 با لووتبەرزان شەرمەزار بن، چونکە بوختانیان بۆ هەڵبەستم،
    بەڵام من سەرنج دەدەمە ڕێنماییەکانت.
79 با ئەوانەی لێت دەترسن بگەڕێنەوە لای من،
    ئەوانەی لە یاساکانی تۆ تێدەگەن.
80 با دڵم تەواو بێت لە فەرزەکانت،
    بۆ ئەوەی شەرمەزار نەبم.

כ (کاف)

81 گیانم پەرۆشی ڕزگاریی تۆیە،
    ئومێدم بە بەڵێنی تۆیە.
82 چاوم کز بوو لە چاوەڕوانی بەڵێنەکەت،
    دەپرسم: «کەی دڵنەواییم دەکەیت؟»
83 هەرچەندە وەک مەشکەیەکی پڕ دووکەڵم[b] لێهاتووە،
    فەرزەکانی تۆم لەیاد نەکردووە.
84 خزمەتکارەکەت دەبێ چەند ڕۆژ چاوەڕێ بکات؟
    کەی حوکم دەدەیت بەسەر ئەوانەی من دەچەوسێننەوە؟
85 لووتبەرزان چاڵیان بۆم هەڵکەندووە،
    ئەمەش بەگوێرەی فێرکردنی تۆ نییە!
86 هەموو ڕاسپاردەکانت جێی متمانەن،
    فریام بکەوە، چونکە بە فێڵ دەمچەوسێننەوە!
87 وەختە لەسەر زەوی کۆتاییم پێ بهێنن،
    بەڵام من دەستبەرداری ڕێنماییەکانی تۆ نەبووم.
88 بەپێی خۆشەویستییە نەگۆڕەکەت بمژیێنەوە،
    یاساکانی دەمی تۆ پەیڕەو دەکەم.

ל (لامد)

89 ئەی یەزدان، فەرمایشتی تۆ هەتاهەتاییە،
    لە ئاسمان چەسپاوە.
90 دڵسۆزیت نەوە دوای نەوەیە،
    زەویت دامەزراند و دەمێنێت.
91 ئەوان بە حوکمەکانی تۆ هەتا ئەمڕۆ ماون،
    چونکە هەمووان خزمەتکاری تۆن.
92 ئەگەر فێرکردنی تۆ سەرچاوەی شادیم نەدەبوو،
    بە زەلیلی خۆم لەناودەچووم.
93 هەرگیز ڕێنماییەکانت لەبیرناکەم،
    چونکە بەوان منت ژیاندەوە.
94 من هی تۆم، ڕزگارم بکە،
    چونکە بەدوای ڕێنماییەکانی تۆدا گەڕاوم.
95 بەدکارەکان خۆیان بۆم ماتداوە هەتا بمفەوتێنن،
    بەڵام من لە یاساکانی تۆ ڕادەمێنم.
96 بۆ هەموو تەواوییەک سنوورم بینی،
    بەڵام ڕاسپاردەی تۆ زۆر فراوانە.

מ (میم)

97 چەند حەزم لە فێرکردنی تۆیە!
    بە درێژایی ڕۆژ لێی ورد دەبمەوە.
98 بەهۆی ڕاسپاردەکانت لە دوژمنەکانم داناتر بووم،
    چونکە هەتاهەتایە بۆ منە.
99 لە هەموو مامۆستاکانم هۆشمەندتر بووم،
    چونکە لە یاساکانت ورد دەبمەوە.
100 لە پیرەکان زیاتر تێدەگەم،
    چونکە ڕێنماییەکانت پەیڕەو دەکەم.
101 پێی خۆمم قەدەغە کردووە لە هەموو ڕێگایەکی خراپ،
    بۆ ئەوەی گوێڕایەڵی فەرمانی تۆ بم.
102 لە حوکمەکانی تۆ لام نەداوە،
    چونکە تۆ خۆت فێرت کردووم.
103 بەڵێنەکانت چەند شیرینن بۆ زمانم،
    لە هەنگوین شیرینترن بۆ دەمم.
104 لە ڕێنماییەکانی تۆ تێگەیشتنم بەدەستهێنا،
    بۆیە ڕقم لە هەموو ڕێگایەکی خوارە.

נ (نون)

105 وشەکانی تۆ چران بۆ پێیەکانم،
    ڕووناکییە بۆ ڕێگام.
106 سوێندم خواردووە و بەجێی دەهێنم،
    کە ملکەچی حوکمە ڕاستودروستەکانت دەبم.
107 ئەی یەزدان، زۆر ئازارم چێژتووە،
    جا بەپێی بەڵێنی خۆت بمژیێنەوە.
108 ئەی یەزدان، بە ستایشە خۆویستەکانی دەمم ڕازی بە،
    حوکمەکانی خۆتم فێر بکە.
109 هەمیشە گیانم لەناو دەستمدایە،
    بەڵام فێرکردنی تۆ لەبیرناکەم.
110 بەدکاران تەڵەیان بۆم ناوەتەوە،
    بەڵام من لە ڕێنماییەکانی تۆ گومڕا نابم.
111 یاساکانت هەتاهەتایە گەنجینەن بۆ من،
    چونکە ئەوان شادی دڵمن.
112 دڵم بۆ بەجێهێنانی فەرزەکانت تەرخان دەکەم،
    هەتاهەتایە و هەتا کۆتایی.

ס (سامخ)

113 ڕقم لە کەسانی دوودڵە،
    حەزم لە فێرکردنی تۆیە.
114 تۆ پەناگا و قەڵغانی منیت،
    هیوام بە بەڵێنی تۆیە.
115 ئەی بەدکارەکان، لێم دوور بکەونەوە،
    تاکو ڕاسپاردەکانی خودای خۆم پەیڕەو بکەم.
116 بەپێی بەڵێنەکەی خۆت پشتم بگرە هەتا بژیم،
    لە ئومێدی خۆم شەرمەزارم مەکە.
117 پشتم بگرە و ڕزگاردەبم،
    هەمیشە چاوم لە فەرزەکانت دەبێت.
118 هەموو ئەوانەی لە فەرزەکانی تۆ گومڕا بوون ڕەتیان دەکەیتەوە،
    چونکە فێڵەکەیان پووچە.
119 هەموو بەدکارانی زەوی وەک خڵت جیا دەکەیتەوە،
    بۆیە حەزم لە یاساکانتە.
120 لەشم لە تۆقینی تۆ دەلەرزێت و
    لە حوکمەکانت دەترسم.

ע (عەین)

121 دادپەروەری و ڕاستودروستیم بەجێهێناوە،
    ڕادەستی زۆردارم مەکە.
122 بەڵێن بدە چاکە لەگەڵ خزمەتکاری خۆت بکەیت،
    با لووتبەرزەکان ستەمم لێ نەکەن.
123 چاوم شل بوو لە پەرۆشیم بۆ ڕزگارییەکەت،
    بۆ بەڵێنی ڕاستودروستیت[c].
124 بەپێی خۆشەویستییە نەگۆڕەکەت لەگەڵ خزمەتکارەکەت ڕەفتار بکە،
    فێری فەرزەکانی خۆتم بکە.
125 من خزمەتکاری تۆم، تێمبگەیەنە،
    بۆ ئەوەی لە یاساکانت تێبگەم.
126 کاتی کارکردنە بۆ یەزدان،
    چونکە فێرکردنی تۆ شکێنراوە.
127 لەبەر ئەوەی حەز لە ڕاسپاردەکانت دەکەم
    زیاتر لە زێڕ، لە زێڕی پوختەکراو،
128 هەروەها لەبەر ئەوەی هەموو ڕێنماییەکانت بە ڕاست دەزانم،
    ڕقم لە هەموو ڕێگایەکی خوارە.

פ (پێ)

129 یاساکانت سەرسوڕهێنەرە،
    بۆیە گیانم پەیڕەویان دەکات.
130 ڕوونکردنەوەی فەرمایشتەکانت ڕووناکی دەبەخشێت،
    تێگەیشتنیش بە نەزانەکان.
131 دەمم کردەوە و هەناسەبڕکێمە،
    چونکە پەرۆشی ڕاسپاردەکانی تۆم.
132 ئاوڕم لێ بدەوە و لەگەڵم میهرەبان بە،
    وەک حوکمت بۆ ئەوانەی ناوی تۆیان خۆشدەوێت.
133 هەنگاوەکانم لەسەر وتەکەت بچەسپێنە،
    مەهێڵە هیچ گوناهێک بەسەرمدا زاڵ بێت.
134 لە زۆرداری مرۆڤ بمکڕەوە،
    بۆ ئەوەی ڕێنماییەکانی تۆ پەیڕەو بکەم.
135 ڕووت بەسەر خزمەتکاری خۆتدا بدرەوشێنەوە،
    فێری فەرزەکانی خۆتم بکە.
136 جۆگەی ئاو لە چاوەکانم دادەڕژێت،
    چونکە فێرکردنت پەیڕەو ناکرێت.

צ (تسادێ)

137 ئەی یەزدان، تۆ ڕاستودروستیت،
    حوکمەکانت ڕاستن.
138 ئەو یاسایانەی دەرتکردووە ڕاستودروستن و
    بە تەواوی جێی متمانەن.
139 دڵگەرمیم سووتاندمی،
    چونکە دوژمنانم فەرمانەکانی تۆیان لەبیر کردووە.
140 بەڵێنی تۆ زۆر تاقیکراوەتەوە،
    خزمەتکارەکەت حەزی لێیەتی.
141 من بچووک و ڕیسوام،
    بەڵام ڕێنماییەکانت لە یاد ناکەم.
142 ڕاستودروستیت هەتاهەتایی تەواوە و
    فێرکردنت ڕاستە.
143 تەنگانە و ناخۆشیم تووشبووە،
    بەڵام ڕاسپاردەکانت شادی منن.
144 یاساکانت هەتاهەتایە ڕاستودروستن،
    تێمبگەیەنە بۆ ئەوەی بژیم.

ק (قۆف)

145 پڕ بە دڵ هاوار دەکەم، ئەی یەزدان، وەڵامم بدەوە،
    فەرزەکانت بەجێدەهێنم.
146 هاوار بۆ تۆ دەکەم، ڕزگارم بکە!
    یاساکانت پەیڕەو دەکەم.
147 پێش بەرەبەیان هەڵدەستم و هاوارت بۆ دەهێنم،
    ئومێدم بە بەڵێنی تۆ هەیە.
148 بە درێژایی شەو بەئاگام،
    بۆ ئەوەی لە بەڵێنەکانت وردببمەوە.
149 بەگوێرەی خۆشەویستییە نەگۆڕەکەت گوێ لە دەنگم بگرە،
    ئەی یەزدان، بەگوێرەی حوکمەکانت[d] بمژیێنەوە.
150 پیلانگێڕان نزیک بوونەوە،
    لە فێرکردنی تۆ دوورکەوتوونەتەوە.
151 بەڵام ئەی یەزدان، تۆ زۆر نزیکیت،
    هەموو ڕاسپاردەکانت ڕاستن.
152 لەمێژە لە یاساکانت دەزانم،
    کە بۆ هەتاهەتایە داتناوە.

ר (ڕێیش)

153 سەیری ئازارم بکە و دەربازم بکە،
    چونکە فێرکردنی تۆ لەبیر ناکەم.
154 پارێزەری لە گرفتەکەم بکە و بمکڕەوە،
    بەگوێرەی بەڵێنەکەت بمژیێنەوە.
155 ڕزگاری لە بەدکاران دوورە،
    چونکە بەدوای فەرزەکانتدا ناگەڕێن.
156 ئەی یەزدان، بەزەییت زۆرە،
    بەگوێرەی حوکمەکانت بمژیێنەوە.
157 دوژمنانم و ئەوانەی دەمچەوسێننەوە زۆرن،
    بەڵام لە یاساکانی تۆ لام نەداوە.
158 خیانەتکارانم بینی بێزم هاتەوە،
    چونکە گوێڕایەڵی فەرمانەکانت نەبوون.
159 ببینە چەندە حەزم لە ڕێنماییەکانتە،
    ئەی یەزدان، بەگوێرەی خۆشەویستییە نەگۆڕەکەت بمژیێنەوە.
160 هەموو وشەکانی تۆ ڕاستییە،
    هەموو حوکمە ڕاستودروستەکانی هەتاهەتایین.

ש (شین)

161 میرەکان بەبێ هۆ دەمچەوسێننەوە،
    بەڵام دڵم لە فەرمایشتی تۆ دەتۆقێت.
162 بە بەڵێنەکانت دڵشاد دەبم،
    وەک یەکێک دەستکەوتێکی زۆری چنگکەوتبێت.
163 ڕقم لە درۆیە و قێزم لێی دەبێتەوە،
    بەڵام حەزم لە فێرکردنی تۆیە.
164 ڕۆژانە حەوت جار ستایشت دەکەم،
    بۆ حوکمە ڕاستودروستەکانت.
165 ئاشتیێکی گەورە بۆ ئەوانەی حەز لە فێرکردنت دەکەن،
    هیچ شتێک بۆیان نابێتە کۆسپ.
166 ئەی یەزدان، هیوام بە ڕزگاریی تۆیە،
    ڕاسپاردەکانی تۆم پەیڕەو کرد.
167 گیانم یاساکانت پەیڕەو دەکات،
    چونکە زۆر حەزم لێیەتی.
168 ڕێنمایی و یاساکانی تۆ پەیڕەو دەکەم،
    چونکە هەموو ڕێگاکانم لەبەردەمتن.

ת (تاو)

169 ئەی یەزدان، با هاوارم بگاتە بەردەمت،
    بەگوێرەی پەیمانی خۆت تێمبگەیەنە.
170 با پاڕانەوەم بێتە بەردەمت،
    بەگوێرەی بەڵێنەکەت دەربازم بکە.
171 با لێوم ستایشی لێ بڕژێت،
    چونکە فێری فەرزەکانی خۆتم دەکەیت.
172 با زمانم گۆرانی بەسەر وتەکەتدا بڵێ،
    چونکە هەموو ڕاسپاردەکانت ڕاستودروستن.
173 با دەستت ئامادەبێت بۆ یارمەتیم،
    چونکە ڕێنماییەکانی تۆم هەڵبژاردووە.
174 ئەی یەزدان، من بە پەرۆشم بۆ ڕزگاریی تۆ،
    فێرکردنت شادی منە.
175 با گیانم بژیێتەوە بۆ ئەوەی ستایشت بکەم،
    حوکمەکانت یارمەتیم بدات.
176 وەک بەرخی وێڵ گومڕا بووم،
    بەدوای خزمەتکارەکەتدا بگەڕێ،
    چونکە ڕاسپاردەکانی تۆم لەبیر نەکردووە.

Notas al pie

  1. 119‏:1 ڕێکخستنی پیتەکان بەپێی ڕێکخستنی عیبرییە ئەلف، بێت، گیمێل‏… هتد، لە دەقە عیبرییەکە سەری دێڕەکان بەو پیتە دەستپێدەکەن کە لەژێر بەشی ئەو پیتەن.‏
  2. 119‏:83 بە مەبەست وشک و بێ سوودە.‏
  3. 119‏:123 مەبەستی لە بەجێهێنانی بەڵێنی ڕاستودروستە.‏
  4. 119‏:149 مەبەست لە بڕیاری خودایە بەگوێرەی پەیمانی خۆی بۆ بەخشینی ژیانی هەتاهەتایی بۆ بێتاوانکراوان.‏