Het Boek

Psalmen 119:1-176

1Gelukkig zijn de mensen die een zuiver leven leiden

en zich houden aan de wet van de Here.

2Gelukkig zijn de mensen die Hem dienen

en zijn woord bewaren in hun hart.

3Gelukkig zijn de mensen die geen misdaden begaan,

maar leven zoals God wil.

4U hebt ons uw bevelen gegeven

met de bedoeling dat wij ons daaraan houden.

5Ik wilde wel dat ik zo standvastig was,

dat ik altijd uw regels zou naleven.

6Dan zou ik mij nooit hoeven schamen

als ik uw wet las.

7Met een eerlijk en oprecht hart zal ik U prijzen,

als ik anderen lesgeef over rechtvaardige wetten.

8Ik zal mij houden aan uw leefregels.

Laat mij niet in de steek.

9Hoe kan een jonge man zuiver leven?

Als hij zich laat leiden door uw woord.

10Met mijn hele hart wil ik U volgen.

Helpt U mij om niet van U af te dwalen.

11Ik vul mijn hart met uw woorden, dat is de enige manier

om niet te zondigen en U geen verdriet te doen.

12Here, U bent het zo waard te worden geprezen!

Leer mij alles over uw wet.

13Ik spreek over alle wetten

die U hebt gemaakt.

14Ik ben zo blij als ik veel over U mag spreken.

Dat geeft mij meer vreugde dan aardse rijkdom.

15Ik wil blijven nadenken over uw leefregels

en zal U trouw volgen.

16Uw gebod geeft mij de grootste vreugde.

Ik zal uw woord nooit vergeten.

17Ik ben uw dienaar, bewaart U mij,

dan kan ik mij mijn hele leven houden aan uw woord.

18Open mijn ogen,

zodat ik alle wonderen in uw wet kan ontdekken.

19Hier op aarde voel ik mij slechts een vreemdeling,

laat uw gebod niet voor mij zijn verborgen.

20Alles in mij verlangt

voortdurend naar uw voorschriften.

21Mensen die eigenzinnig van uw wet afdwalen,

worden door U bedreigd en zijn al vervloekt.

22Wilt U elke vorm van spot en schande bij mij weghouden,

want ik ben trouw aan alles wat U zegt.

23Zelfs al zouden koningen gezamenlijk een aanslag op mij beramen,

dan nog zou ik, uw dienaar, alleen maar uw wetten overdenken.

24Alles wat U hebt gezegd en wat in uw woord staat,

is voor mij een grote vreugde

en ik laat mij door uw woorden raad geven.

25Ik merk hoe mijn hart aan deze aarde hangt,

geef mij het leven door uw woord.

26Ik heb U alles verteld wat ik heb gedaan

en U hebt mij ook antwoord gegeven.

Leer mij nu hoe ik naar uw wil kan leven.

27Laat mij begrijpen wat U in uw wet bedoelt,

zodat ik kan nadenken over alle wonderen die U doet.

28Mijn hart huilt van verdriet en wanhoop,

helpt U mij overeind door uw woord.

29Wilt U mij op het rechte pad houden?

Geef mij in uw genade uw wetten.

30Ik kies ervoor de waarheid te volgen.

Daarom denk ik voortdurend aan uw leefregels.

31Ik houd mij vast aan alles wat U gezegd hebt, Here.

Stel mij niet teleur.

32Ik zal de weg van uw wet volgen,

omdat U mij alle levensruimte geeft.

33Leer mij, Here, hoe ik de weg van uw wet kan volgen.

Dan zal ik mij mijn leven lang daaraan houden.

34Maak mij verstandig,

want dan kan ik uw wet houden zoals U wilt.

Met mijn hele hart wil ik mij aan uw wet houden.

35Laat mij lopen op het pad van uw geboden,

dat maakt mij gelukkig.

36Ik wil zo graag dat mijn hart uitgaat

naar alles wat U gezegd hebt en niet naar geld verdienen.

37Help mij niet naar zinloze dingen te kijken.

Ik wil in dit leven gelukkig worden door U te volgen.

38Ik ben uw dienaar en heb diep ontzag voor U.

Wilt U laten blijken dat uw beloften waar zijn?

39Ik ben bang voor schande.

Neemt U die angst toch weg,

want uw geboden zijn zo goed.

40Heus, ik verlang naar uw bevelen.

Laat U mij toch zuiver leven door uw rechtvaardigheid.

41Ik bid dat U mij uw goedheid en liefde laat ervaren, Here.

En bevrijdt U mij zoals U hebt beloofd.

42Dan weet ik iets terug te zeggen als men mij bespot,

want ik wil alleen zo spreken dat het overeenstemt met uw woord.

43Laat mij uw woorden van waarheid spreken.

Ik heb vertrouwen in uw besluiten.

44Ik wil mij onafgebroken houden aan uw wet,

mijn leven lang.

45Dan ga ik mijn weg onbevangen en zonder belemmering,

omdat ik mij richt naar uw woord.

46Zelfs voor koningen kan ik dan over uw wet spreken

zonder mij te schamen.

47Ik geniet van uw wet en houd van haar.

48Daarom strek ik mijn handen uit naar uw geboden,

waarvan ik zoveel houd.

Dan denk ik rustig na over alles wat U hebt vastgelegd.

49Denk aan wat U tegen mij hebt gezegd,

ik ben immers uw dienaar en U hebt mij hoop gegeven.

50Dat troost mij in alle ellende die ik meemaak.

Uw beloften geven mij weer leven.

51Ongelovigen kunnen mij nog zo bespotten,

ik stap niet af van uw wet.

52Here, als ik denk aan alles

wat U sinds mensenheugenis hebt voorgeschreven,

voel ik mij getroost.

53De goddeloze mensen die uw wet links laten liggen,

brengen mij tot grote verontwaardiging.

54Uw leefregels zijn muziek voor mij,

zolang ik hier op aarde woon,

ik voel mij hier een vreemdeling.

55Als ik ʼs nachts wakker lig,

denk ik aan uw grote naam, Here,

en ook dan houd ik mij aan uw wetten.

56Dat heb ik van U ontvangen,

omdat ik uw leefregels zorgvuldig bewaar.

57De Here heeft Zichzelf aan mij gegeven,

ik heb ook beloofd mij altijd aan uw woord te houden.

58Ik verlang er met mijn hele hart naar

dat U mij goedgezind bent,

geef mij uw genade zoals U hebt beloofd.

59Ik denk na over mijn levensweg

en haast mij om uw woord te volgen.

60Zonder aarzelen haast ik mij

te doen wat U voorschrijft.

61Hoewel de ongelovigen om mij heen

mij voortdurend willen vangen,

vergeet ik niet wat U in uw wet zegt.

62Rond middernacht sta ik op om U te prijzen

voor uw rechtvaardige wetten en geboden.

63Ik ga mijn weg samen met alle mensen

die ook ontzag voor U hebben

en die leven volgens uw gebod.

64De aarde is vol van uw goedheid en liefde, Here.

Leer mij alles over uw wetten.

65U hebt mij, uw dienaar, het goede gegeven.

Precies, Here, zoals uw woord dat aangeeft.

66Geef mij een goed onderscheidingsvermogen en verstand,

want ik stel mijn vertrouwen op uw wet.

67Voordat ik in moeilijkheden kwam, dwaalde ik vaak van U af.

Maar nu houd ik mij alleen nog aan wat U zegt.

68U bent een goede God en doet het goede voor de mensen.

Leer mij alles wat U van de mensen wilt.

69Ongelovigen schuiven mij allerlei leugens in de schoenen,

maar ik houd mij met mijn hele hart vast aan uw wet.

70Zij hebben harten van steen,

maar ik ervaar vreugde als ik aan uw wet denk.

71Het is goed dat ik grote moeilijkheden heb doorgemaakt,

want daardoor heb ik U en uw wet beter leren kennen.

72Uw woorden gaan voor mij ver boven

grote rijkdommen aan goud en zilver.

73U hebt mij met uw eigen handen gemaakt.

Maak mij verstandig, zodat ik alles over uw wet kan leren.

74Andere mensen die ook diep ontzag voor U hebben,

zijn blij als zij mij zien en meemaken,

omdat ik op uw woord vertrouw.

75Here, ik weet dat uw oordeel een rechtvaardig oordeel is.

Dat U mij trouw bleef in al mijn ellende.

76Ik bid dat uw goedheid en liefde mij zullen troosten.

Dat hebt U mij, uw dienaar, immers beloofd?

77Laat uw liefdevolle meeleven mij bereiken,

zodat ik leven kan. Ik verheug mij in uw wetten.

78Laat de ongelovigen toch tot inzicht komen en zich schamen,

omdat zij mij onterecht kwaad deden.

Ik denk voortdurend aan wat U mij hebt opgedragen.

79Wilt U mensen die diep ontzag voor U koesteren

en uw wet kennen, naar mij toe sturen?

80Ik wil met volledige toewijding uw wet naleven,

zodat ik mij nooit hoef te schamen.

81Alles in mij verlangt naar uw bevrijding,

zoals U hebt beloofd.

82Mijn ogen kijken verlangend uit naar

de vervulling van uw belofte,

wanneer komt U om mij te troosten?

83Ik ben oud en onaantrekkelijk geworden,

maar toch heb ik uw wet niet vergeten.

84Hoelang laat U mij nog in leven?

Wanneer gaat U nu eens wraak nemen op mijn vijanden?

85Ongelovigen, die zich niet interesseren voor uw wet,

hebben een kuil voor mij gegraven.

86U bent toch trouw aan alles wat U hebt beloofd?

Help mij toch! Zij achtervolgen mij terwijl ik niets heb gedaan.

87Het is hun bijna gelukt mij te doden,

maar ik heb mij vastgehouden aan uw bevelen.

88Laat ik mogen leven

in overeenstemming met uw goedheid en liefde.

Dan zal ik blijven spreken over uw grote daden.

89Here, uw woord blijft eeuwig bestaan

tot in de hemelen toe.

90U bewijst uw trouw aan elke generatie.

U hebt ook de aarde gemaakt,

zodat die stevig gegrondvest is.

91Vandaag de dag staat alles vast volgens uw voorschriften.

Alles is aan U onderworpen.

92Als ik niet voortdurend de vreugde van uw wet had ervaren,

was ik in alle moeilijkheden ten onder gegaan.

93Nooit zal ik uw wetten vergeten,

want juist door die wetten hebt U mij het leven weer gegeven.

94Ik ben uw eigendom, bevrijd mij.

Ik verlang naar uw opdrachten.

95Ongelovigen zijn eropuit mij te vernietigen,

maar ik let uitsluitend op uw woord.

96Ik heb gezien hoe alles, hoe geweldig ook,

eens een einde heeft.

Maar ik weet dat uw geboden oneindig zijn.

97Wat houd ik veel van uw wet!

Ik denk er de hele dag over na.

98Uw geboden geven mij meer wijsheid

dan mijn vijanden hebben.

Want ik heb ze altijd bij me.

99Ik heb meer verstand

dan de mensen die mij eens lesgaven,

omdat ik voortdurend uw woorden overdenk.

100Ik heb meer inzicht

dan de oude mensen,

omdat ik uw bevelen zorgvuldig bewaar.

101Ik zorg ervoor dat ik niet op het verkeerde pad kom,

zo kan ik mij houden aan uw woord.

102Ik volg uw voorschriften nauwgezet op,

alles leer ik van U.

103Alles wat U zegt, is heerlijk om naar te luisteren.

Het klinkt zoeter dan honing.

104Door uw wet heb ik inzicht gekregen

en daarom haat ik de leugen.

105Uw woord is een stralend licht,

dat mij de weg door het leven wijst.

106Ik heb een eed afgelegd

en daar wil ik mij aan houden.

Ik heb daarbij toegezegd dat ik mij altijd

zal houden aan uw rechtvaardige wetten.

107Ik heb zulke grote moeilijkheden. Here,

geef mij toch het leven weer door uw woord.

108Ik spreek ongedwongen over U, Here,

en hoop dat U daar genoegen in hebt.

Leer mij alles over uw wetten.

109Ik zal nooit uw wet vergeten,

ook al is mijn leven voortdurend in gevaar.

110Ongelovigen proberen mij te vangen,

maar ik blijf bij wat U hebt gezegd.

111Alles wat U hebt gezegd,

heb ik als een blijvend erfdeel gekregen.

Ik ben er heel erg blij mee.

112Ik verlang ernaar altijd te doen

wat U hebt gezegd, mijn leven lang.

113Ik heb een hekel aan aarzelende mensen,

maar houd zielsveel van uw wet.

114Bij U kan ik schuilen en U beschermt mij.

Ik verwacht het van uw beloften.

115Kom mij niet te na, misdadigers,

want ik wil mij houden aan het gebod van mijn God.

116U hebt beloofd mij te zullen ondersteunen.

Doet U dat nu ook, zodat ik blijf leven. Stel mij niet teleur.

117Geef mij uw kracht en bevrijd mij.

Dan zal ik mij blijven verheugen in uw geboden.

118Ieder die zich niet aan uw wet houdt,

doet U ver van U weg.

Wat zij zeggen en doen is zinloos.

119Alle goddelozen op aarde

worden eens door U weggevaagd.

Ook dat is voor mij een reden uw wet lief te hebben.

120Ik ben bang voor uw oordeel,

mijn hele lichaam trilt van angst.

121Ik heb altijd eerlijk en oprecht geleefd,

laten mijn vijanden mij niet in hun macht krijgen.

122Stelt U Zich garant voor mij en zorg ervoor

dat ongelovigen mij niet achtervolgen.

123Ik verlang ernaar U te zien

en uw rechtvaardig woord te horen.

124Wilt U met uw goedheid en liefde met mij omgaan

en mij alles leren over uw wetten.

125Ik ben uw dienaar, maak mij verstandig,

zodat ik uw wetten kan begrijpen.

126Here, voor U is de tijd aangebroken om op te treden,

want men heeft uw wetten overtreden.

127Ik houd van uw geboden,

meer dan van het mooiste goud.

128Daarom geloof ik ook

dat al uw bevelen rechtvaardig zijn,

ik haat de leugen.

129Alles wat U hebt gezegd, is geweldig en heerlijk.

Daarom onthoud ik alles wat ik van U hoor.

130Door te luisteren naar uw woord,

komt er licht en duidelijkheid in mijn leven.

Zelfs onverstandige mensen ontwikkelen inzicht.

131Ik smacht van verlangen

naar alles wat U gebiedt.

132Kom bij mij en geef mij uw genade.

Mensen die van U houden, mogen zich immers daarop beroepen?

133Doet U mij wandelen op mijn levenspad, zoals U hebt beloofd.

Houd het onrecht ver van mij.

134Bevrijd mij uit de onderdrukking van mijn vijanden,

dan zal ik voortaan alles doen wat U hebt bevolen.

135Ik ben uw dienaar, laat uw licht over mij schijnen

en leer mij alles wat ik van U moet weten.

136Mijn tranen vloeien als rivieren en mijn verdriet is groot,

omdat mijn volk niet leeft volgens uw wet.

137Here, U bent rechtvaardig

en uw leefregels zijn betrouwbaar.

138Toen U ons uw geboden gaf,

was dat in oprechtheid

en het getuigde van uw grote trouw.

139Ik word beheerst door het verlangen U te dienen,

temeer omdat mijn vijanden U in de steek laten.

140Uw woorden zijn volkomen zuiver.

Ik, uw dienaar, heb ze van harte lief.

141Ik ben maar gering en niemand acht mij hoog,

maar ik denk voortdurend aan uw geboden.

142Uw rechtvaardigheid is eeuwig

en alleen uw wet is de waarheid.

143Ook al overkomt mij allerlei ellende en achtervolging,

juist dan zijn uw geboden voor mij een vreugde.

144Alles wat U hebt gezegd, bevat rechtvaardigheid voor altijd.

Als U mij verstandig maakt, kan ik werkelijk leven.

145Here, ik roep met mijn hele hart naar U,

antwoord mij toch. Ik zal uw geboden naleven.

146Ik roep naar U, bevrijd mij!

Dan zal ik elk gebod van U in ere houden.

147Nog voor de zon opkomt, roep ik U te hulp.

Ik verwacht een woord van U.

148Nog voor de nachtwakers aan het werk gaan,

zie ik al weer uit naar uw belofte.

149Wilt U met uw liefde en goedheid naar mij luisteren?

Here, als uw recht mij leidt, kan ik leven.

150Om mij heen zijn mensen die in zonde leven,

van uw wet willen zij niets weten.

151U bent dicht bij mij, Here.

Ik weet dat al uw woorden waar zijn.

152Uit uw woorden weet ik dat U van het begin af

aan alles een vaste plaats hebt gegeven.

153Let toch op mijn moeilijkheden en bevrijd mij.

Ik zal uw wet echt niet vergeten.

154Wees rechter over mij en red mij.

U hebt beloofd mij nieuw leven te geven.

155De ongelovigen zullen niet worden gered,

want zij willen zich niet aan uw leefregels houden.

156Uw liefdevolle meeleven is zo groot, Here.

U hebt bevolen dat ik het leven weer zou krijgen.

157Het aantal vijanden dat mij achtervolgt, is groot,

toch zal ik niet van uw woorden afwijken.

158Ik voel weerzin als ik mensen zie die van U zijn afgeweken,

want zij houden zich niet aan wat U zegt.

159Ziet U wel hoeveel ik van uw wet houd?

Here, laten uw goedheid en liefde weer nieuw leven geven.

160Nergens in uw woord is iets onwaars, alles is de waarheid.

Al uw rechtvaardige geboden zijn eeuwig.

161Zonder aanleiding word ik achtervolgd door koningen,

maar uw woord is het enige dat ik vrees, daarvoor heb ik ontzag.

162Ik ben zo blij met uw woord,

alsof onverwachte rijkdom mij in de schoot valt.

163Ik heb een hartgrondige hekel aan leugens,

daarentegen houd ik heel veel van uw wet.

164Zeven keer per dag prijs ik U,

omdat U ons een rechtvaardige wet hebt gegeven.

165Mensen die van uw wet houden,

ervaren een diepe vrede in het hart.

Er staat hun niets in de weg.

166Here, ik verwacht alleen uitredding van U

en houd mij aan uw geboden.

167Ik houd mij met mijn hele wezen aan uw woorden,

ik heb ze oprecht lief.

168Ik blijf trouw aan uw wetten en regels,

want U weet wat goed voor mij is.

169Here, ik bid dat U mij zult horen.

Wees trouw aan wat U hebt gezegd en maakt U mij verstandig.

170Laat mijn aanhoudend bidden U bereiken.

Bevrijd mij zoals U hebt beloofd.

171Overal waar ik kom, zal ik U steeds prijzen,

want U leert mij alles wat U goedvindt.

172Ik zal een lied zingen over wat U zegt,

omdat alles wat U gebiedt, rechtvaardig is.

173Laat uw hand mij te hulp komen,

want ik kies ervoor uw geboden na te volgen.

174Ik verlang naar uw bevrijding, Here.

Uw wet maakt mij gelukkig.

175Laat mij leven en U prijzen.

Laten uw leefregels mij tot steun zijn.

176Soms dwaal ik rond als een schaap

dat de herder niet meer kan vinden.

Zoekt U mij dan op,

ik zal uw geboden nooit vergeten.

Japanese Contemporary Bible

詩篇 119:1-176

119

1主のおきてを完全に守る人は幸いです。

2主を探し求め、常にそのご意志に従う人は幸いです。

3そのような人は、悪と妥協することなく、

主の道をひたすら歩みます。

4あなたは、守るべき戒めを与えてくださいました。

5私はそのおきてから少しでもそれないでいたいと、

心から願っています。

6それができれば、いつも良心はすみきって、

恥じることもないでしょう。

7あなたに懲らしめられたら、

私はあなたに喜ばれる生活をして、

感謝の気持ちを表します。

8私はあなたに従います。

どうか私を見捨てず、

私が二度と罪の中に落ち込まないように

導いてください。

9どうすれば、若い人は身も心も

きよく保つことができるのでしょうか。

あなたのおことばを読み、その規範に従うことです。

10私は、あなたを見いだそうと、

あらゆる努力をしてきました。

どうか、御教えからはみ出さないよう守ってください。

11私はおことばを深く味わい、心にたくわえました。

それによって罪から遠ざかるためです。

12主よ、あなたの規範をお教えください。

13私はあなたのおことばを暗唱し、

14宝よりも大切にしました。

15あなたの戒めをかみしめて味わい、

心からの敬意をはらいます。

16あなたのおきては私の喜びであり、

常に忘れることがありません。

17私を長く生かして、

いつまでもお従いできるようにしてください。

18私の目を開いて、おことばの中に隠されている、

すばらしい祝福を見させてください。

19私はこの地上では旅人です。

あなたの命令が私の地図であり、道案内なのです。

20私はあなたの教えを、

どれほど切望していることでしょう。

21あなたは、言いつけを守らず、

思い上がった者たちをおしかりになります。

22彼らが、あなたにお従いする私を

さげすんだりしませんように。

23たとえ、町の名士らがそろって非難してきても、

私は、あなたのお定めになった道から

一歩もそれません。

24あなたのおきては私の光であり、相談相手です。

25私は失望のあまり、ちりの中にはいつくばっています。

おことばによって、生き返らせてください。

26私の考えを申し上げると、

あなたは答えてくださいました。

どうか、指示をお与えください。

27何をお望みなのか、私に教えてください。

そうすれば、私はあなたの奇跡を見ることができます。

28私は悲しみのあまり涙を流し、

すっかり滅入ってしまいました。

どうか、あなたのおことばによって

私を勇気づけ、奮い立たせてください。

29-30どうか、いっさいの過ちから守り、

そのような資格もない者ですが、

私があなたのおきてを守れるよう助けてください。

私はすでに、正しい道を歩もうと決心したからです。

31私はあなたの戒めを堅く守り、

力を尽くして忠実に従います。

主よ、どうか、さまざまな失敗からお守りください。

32あなたのお心に従いたいと思うように助けてください。

そうすれば私は、あなたのおきてに

さらに情熱を傾けることができるでしょう。

33-34主よ、どのように歩めばいいか教えてください。

あなたの教えのとおりにします。

いのちある限り、心を尽くしてお従いします。

35私に正しい道を歩ませてください。

私は、それがどれほど喜ばしいことか、

よく知っているのです。

36不正な利益を求めることなく、

従順の道を選び取らせてください。

37あなたのご計画以外のものに

目を奪われることがないようにしてください。

私の心を奮い立たせ、

ひたすらあなたを慕わせてください。

38お約束をもう一度保証してください。

私はあなたを信頼し、あがめていますから。

39なぜ私は、あなたに従うゆえのあざけりを

恐れるのでしょう。

あなたのおきてはみな正しく、良いものばかりです。

40私はあなたのおきてを守りたいと、

ひたすら願っています。

どうぞ私を生かしてください。

41-42救いの手を差し伸べてくださることが、

あなたからの約束でした。

どうか私を、あなたの恵みと愛でお救いください。

そうすれば、私をさげすむ者たちに

言い返すことばを持つことができます。

私はあなたの約束を信じているからです。

43どんなことがあっても、

あなたのおことばを忘れさせないでください。

それこそ、ただ一つの望みなのです。

44-46私はいつまでも、心から神にお従いします。

あなたのおきての中でこそ、

ほんとうの自由があるからです。

神のおきてを国王に告げれば、

彼らは関心と敬意を持って聞き入るでしょう。

47私はどれほどあなたのおきてを愛し、

ご命令に従うを喜んでいるでしょう。

48「さあ、早く来てください」と、

私はおきてを手招きします。

それを愛し、身も心もささげたいと

願っているからです。

49-50神に仕えている私への約束を、

お忘れにならないでください。

それこそ頼みの綱なのですから。

困難なとき、どれほど力づけられたかしれません。

全く息を吹き返す思いでした。

51おごり高ぶる者どもは、神に従う私をさげすみますが、

私は動揺しません。

52幼いころからずっと、

私はあなたに従おうと心がけてきました。

あなたのおことばによって、いつも慰められてきました。

53あなたの命令を無視する者たちに、

私は怒りを覚えます。

54あなたのおきては、

地上の人生の旅路にある私にとって、

喜びと歌の原動力なのですから。

55ああ主よ。

私は夜でもおきてを守り、あなたに思いをはせます。

56常にあなたに従うことが、

どれほど祝福であったことでしょう。

57主は私の大切なお方ですから、喜んでお従いします。

58私はひたすら祝福を求めています。

どうか、お約束どおり、私をあわれんでください。

59-60私は、知らないうちに誤った方向に

進んでいる自分に気づき、

あわてて引き返し、神のもとに駆け戻りました。

61悪者どもは、私の首に綱を巻き、

罪に引きずり込もうとしました。

しかし、私はあなたのおきてに守られています。

62真夜中に私は起きて、

こんなにすばらしいおきてを

授けてくださったお方に感謝します。

63主を信じて従う人は、だれでも私の兄弟です。

64ああ主よ。大地は恵みであふれています。

正しい道をお教えください。

65主よ。お約束のとおり、

私は十分に祝福を頂いています。

66どうか、知識だけでなく、

正しい判断力をも与えてください。

あなたの戒めは、案内の杖です。

67あなたに懲らしめられる前には、

私はよく迷い出ました。

これからは、おことばにはすべて従います。

68あなたは情け深く、いつも恵みを注いでくださいます。

どうか、従順にならせてください。

69思い上がった者どもは、

私について根も葉もないことを言いふらします。

しかし、私はただひたすら、神のおきてを守ります。

70彼らの良心は麻痺しています。

私は冷静に、あなたにお従いしています。

71-72あなたから懲らしめを受けたことは、

この上ない幸いでした。

私はそのおかげで、

おきてに目を向けることを学びました。

このおきてこそ、金や銀より価値あるものです。

73主よ。あなたは私をお造りになった方です。

ですから、おきてを第一にして歩むための

知恵をお授けください。

74あなたを信じて従っている人々は、

私を心から迎え入れてくれるでしょう。

私があなたのおことばを信頼しているからです。

75-77ああ主よ。私はあなたが正しい決定と罰を

下すお方であることを知っています。

どうか、お約束のとおり、優しく慰めてください。

あなたのあわれみで包んで、生かしてください。

あなたの教えこそ、私の喜びなのですから。

78思い上がっている者たちの高慢さを、

打ち砕いてください。

彼らは全くの偽りを並べ立てて

人を傷つける者たちです。

しかし私の関心は、あなたの戒めにあります。

79あなたに信頼し、従っている人々を、

もっと仲間に加えてください。

みなであなたの教えについて語り明かします。

80あなたの御心に添いたいと、

熱心に思わせてください。

そうすれば、わが身を恥じることもなくなりましょう。

81私はあなたの救いを待ち続けて、疲れてしまいました。

それでもなお、助けてくださるという

お約束に期待しています。

82約束どおりになる瞬間を見のがすまいと、

私の目は緊張し続けています。

いったいいつ、私を助け、慰めてくださるのですか。

83私は疲れ果て、

煙の中の革袋のようにしぼんでしまいました。

しかしなお、あなたのおきてを慕い求めます。

84いつになれば、

迫害してくる者どもに報復してくださるのですか。

85-86あなたの真実とおきてを目の敵にする、

この思い上がった連中は、

私を蹴落とそうと深い穴を掘ったのです。

彼らの偽りのおかげで、ひどい目に会わされました。

あなたは真実を愛されるお方なのですから、

どうか助けの手を伸べてください。

87私は、彼らに殺されそうになりました。

しかし、私は降伏せず、

あなたの教えを捨てたりもしませんでした。

88お願いですから、このいのちをお救いください。

そうすれば、こののちずっと、

あなたにお従いできるのです。

89ああ主よ。あなたのおことばは、

天にある、びくともしない岩のようです。

90-91あなたの真実は、

あなたの手でできた大地のように、

いつまでも存続します。

万物はご計画の完成を目ざして、

ご命令どおりに動くのです。

92あなたのおきてが、

心の底からわき上がる喜びになっていなかったら、

私は失望の果てに滅んでいたことでしょう。

93どんなことがあろうと、戒めだけは手放しません。

その教えによって、

喜びと健康を回復していただいたからです。

94あなたのものとなった私を、どうか救ってください。

私は、あなたのお望みにかなう生活をしようと

心がけてまいりました。

95悪者どもはいのちをねらって待ち伏せしますが、

私は静かに、あなたのお約束を思い巡らします。

96あなたのおことば以外に、完全なものはありません。

97どれほど私が、そのおことばを愛していることか。

一日中、そのことばかり思い巡らしているのです。

98それは、かた時も離れず道案内を務めてくれ、

敵にまさる知恵を授けてくれます。

99それどころか、

私は、教師と呼ばれる人たちよりも賢くなります。

それは私が一日中、

あなたのおことばを思って

暮らしているからです。

100さらにまた、私は、長年の経験を積んだ人々より

賢い知恵を頂くのです。

101私はあなたのおことばに従順でありたいと思い、

決して悪の道に足を踏み入れませんでした。

102-103あなたのおことばはみつより甘いので、

私はその教えから離れませんでした。

104あなたの戒めから受ける

真の知恵と理解力のおかげで、

私はまちがったすべての教えを

退けることができました。

105あなたのおことばは、

つまずかないように道を照らしてくれる明かりです。

106私はあなたのすばらしい教えに従います。

何度でもそう宣言します。

107私は敵の手に落ちて、

死と背中合わせになっています。

どうか、お約束どおり私を生かしてください。

108この、心からの感謝を受け入れ、

あなたの望みを私に悟らせてください。

109私は危うい状況で生きていますが、

あなたのおきてを手放したりはしません。

110悪者どもは、あなたに従う道に罠をしかけましたが、

私は、その道からそれようとは思いません。

111あなたのおきては、いつまでも私の宝です。

112死ぬまであなたに従うと、堅く決心しています。

113神に従おうかどうしようかと迷う

優柔不断な人々を、私は軽蔑します。

私は、あなたの教えを愛する心を貫きます。

114あなたは私の隠れ家、また盾です。

あなたのお約束だけが、私の望みです。

115悪事を企む者よ、私の前から消え去れ。

私が神の命令を守ることを妨げてはならない。

116神よ。

私を生かすと言われたお約束が果たされなかったなどと

言われることがないようにしてください。

117私を敵の手の届かない高い所で、

しっかり支えてください。

そうすれば、こののち、おきてを守ることができます。

118あなたのおきてを捨てる人はみな、

あなたに捨てられました。

彼らは結局、自分をあざむいただけでした。

119悪者どもは、神に捨てられる金かすにすぎません。

だからこそ、私は喜んであなたのおきてに従います。

120私はあなたの罰を恐れるあまり、震えています。

121どうか、私を敵のなぶりものにしないでください。

私は正しいことを行い、

いつも公平であったからです。

122私を豊かに祝福してください。

思い上がった者どもの攻撃から、

この身を守ってください。

123いつあなたがお約束を果たして、

救い出してくださるのかと、

一心に見つめてきた私の目は、

すっかりかすんでしまいました。

124主よ、優しく私を取り扱い、

このしもべに従順を学ばせてください。

125どうか、あなたにお仕えする身である私に、

すべての点であなたの規範に照らして考える知恵を、

お授けください。

126主よ、どうか今、行動を起こしてください。

悪者どもが、あなたのおきてを破りましたから。

127一方、私は、あなたの戒めを純金より慕っています。

128あなたのおきては、どれを取っても正しいのです。

この道以外に慕うべき道はありません。

129あなたのおきてはすばらしく、

私は何のためらいもなくそれを守ります。

130あなたのご計画が明らかにされると、

それは心の鈍い者にさえ理解できるのです。

131私は、あなたがどんな戒めを下さるか、

とても期待して待っています。

132あなたを愛する者にいつもかけてくださるあわれみを、

そばに来て、私にもかけてください。

133悪に打ち負かされることのないように、

どうか、そのおことばで導いてください。

134悪者どもの虐待から、救い出してください。

そうすれば、私はあなたにお従いすることができます。

135愛情のこもったまなざしを注ぎ、

すべてのおきてを教えてください。

136あなたのおきてが平気で破られる現状に、

私は涙をこぼしています。

137ああ主よ。あなたは公明正大で、

人を正しくさばいて罰を下されます。

138あなたの要求はみな正しく、

理にかなっているのです。

139私は、敵があなたのおきてを軽んじていることに

耐えられません。

140私はあなたのおことばを

くまなく調べ、吟味しました。

そのうえで、私はそれを愛しているのです。

141私は取るに足りない存在で、

人からさげすまれていますが、

戒めだけは大事に守っています。

142あなたの教えは完全なので、

あなたの正義は永遠に朽ちません。

143あなたの戒めは、

苦しみ悩んでいる私を慰めてくれます。

144公平そのもののおきてを、真に理解させてください。

そうすれば、私は生きることができます。

145ああ主よ、ひたすら祈り続ける私にお答えください。

私はあなたのおきてに従います。

146「どうか、お救いください。

あなたにお従いしていますから」と、私は叫びます。

147朝早く、日がのぼる前に私は祈り、

どんなにあなたを信頼しているかを示してきました。

148私は夜通し起きていて、お約束をかみしめます。

149愛と思いやりに満ちた主よ、私の声を聞き、

以前のように生かしてください。

150攻撃をしかける無法者が迫って来ました。

151しかし、主がそばにいてくださいます。

主の戒めはみな、真理なのです。

152あなたは決して変わることのないお方だと、

私は小さいころから知っています。

153悲しみの涙にくれる私を救い出してください。

私は、あなたの命令を忠実に守っているからです。

154私を救い出して、かねてからのお約束どおり、

再び胸を張って歩けるようにしてください。

155あなたのおきてを気にも留めない悪者どもは、

救いから遠ざかります。

156主よ、限りないあわれみを注いで、

どうか、再び私を生かしてください。

157おびただしい数の敵が、

何とかして私をあなたに背かせようとしています。

しかし、私はあなたの御心から、

一歩たりとも迷い出たりしませんでした。

158あなたのおことばに見向きもしない、

こんな裏切り者どもを、私は憎んでいます。

159主よ、私があなたの戒めをどんなに愛しているか、

わかってください。

どうか、あふれる恵みで、

私を生かしてください。

160あなたのおことばは真理そのものであり、

永遠にすたれません。

161この世の権力者は、いわれもない迫害を加えますが、

私の恐れるものはただ一つ、あなたのおことばだけです。

162私は、金鉱を見つけた人のように、

あなたのおことばを喜んでいます。

163私はどんなうそでも徹底して憎み、

あなたのおきてを心から愛します。

164このすばらしい教えを思い巡らし、

一日に七回、あなたをたたえます。

165この教えを愛する人は、平安な心を与えられ、

過ちを犯すこともありません。

166主よ。私は救いを待ち望み、

あなたの命令を守ってきました。

167あなたの戒めを何よりも愛し、慕い求めてきました。

168私がそれを追い求めたことを、あなたはご存じです。

私のすることはみな、知っていらっしゃるからです。

169ああ主よ、この祈りを聞き届け、

お約束の知恵をお授けください。

170どうか、お約束のとおり、救い出してください。

171おきてを学ばせてくださるあなたを、ほめたたえます。

172あなたの口から出る完全なことばを、

ほめ歌わずにはいられません。

173あなたの御心に従う道を選び取った私に、

いつでも助けの手を差し伸べてください。

174ああ主よ。私はあなたの救いを慕い求めてきたのです。

あなたの教えはこの上ない喜びです。

175生かし続けていただける限り、

私はあなたをほめたたえましょう。

どうか、おきてによって支えてください。

176羊のようにあてどもなくさまよう私を

捜し出してください。

私は、ご命令に背いたりしませんでしたから。