Het Boek

Psalmen 119:1-176

1Gelukkig zijn de mensen die een zuiver leven leiden

en zich houden aan de wet van de Here.

2Gelukkig zijn de mensen die Hem dienen

en zijn woord bewaren in hun hart.

3Gelukkig zijn de mensen die geen misdaden begaan,

maar leven zoals God wil.

4U hebt ons uw bevelen gegeven

met de bedoeling dat wij ons daaraan houden.

5Ik wilde wel dat ik zo standvastig was,

dat ik altijd uw regels zou naleven.

6Dan zou ik mij nooit hoeven schamen

als ik uw wet las.

7Met een eerlijk en oprecht hart zal ik U prijzen,

als ik anderen lesgeef over rechtvaardige wetten.

8Ik zal mij houden aan uw leefregels.

Laat mij niet in de steek.

9Hoe kan een jonge man zuiver leven?

Als hij zich laat leiden door uw woord.

10Met mijn hele hart wil ik U volgen.

Helpt U mij om niet van U af te dwalen.

11Ik vul mijn hart met uw woorden, dat is de enige manier

om niet te zondigen en U geen verdriet te doen.

12Here, U bent het zo waard te worden geprezen!

Leer mij alles over uw wet.

13Ik spreek over alle wetten

die U hebt gemaakt.

14Ik ben zo blij als ik veel over U mag spreken.

Dat geeft mij meer vreugde dan aardse rijkdom.

15Ik wil blijven nadenken over uw leefregels

en zal U trouw volgen.

16Uw gebod geeft mij de grootste vreugde.

Ik zal uw woord nooit vergeten.

17Ik ben uw dienaar, bewaart U mij,

dan kan ik mij mijn hele leven houden aan uw woord.

18Open mijn ogen,

zodat ik alle wonderen in uw wet kan ontdekken.

19Hier op aarde voel ik mij slechts een vreemdeling,

laat uw gebod niet voor mij zijn verborgen.

20Alles in mij verlangt

voortdurend naar uw voorschriften.

21Mensen die eigenzinnig van uw wet afdwalen,

worden door U bedreigd en zijn al vervloekt.

22Wilt U elke vorm van spot en schande bij mij weghouden,

want ik ben trouw aan alles wat U zegt.

23Zelfs al zouden koningen gezamenlijk een aanslag op mij beramen,

dan nog zou ik, uw dienaar, alleen maar uw wetten overdenken.

24Alles wat U hebt gezegd en wat in uw woord staat,

is voor mij een grote vreugde

en ik laat mij door uw woorden raad geven.

25Ik merk hoe mijn hart aan deze aarde hangt,

geef mij het leven door uw woord.

26Ik heb U alles verteld wat ik heb gedaan

en U hebt mij ook antwoord gegeven.

Leer mij nu hoe ik naar uw wil kan leven.

27Laat mij begrijpen wat U in uw wet bedoelt,

zodat ik kan nadenken over alle wonderen die U doet.

28Mijn hart huilt van verdriet en wanhoop,

helpt U mij overeind door uw woord.

29Wilt U mij op het rechte pad houden?

Geef mij in uw genade uw wetten.

30Ik kies ervoor de waarheid te volgen.

Daarom denk ik voortdurend aan uw leefregels.

31Ik houd mij vast aan alles wat U gezegd hebt, Here.

Stel mij niet teleur.

32Ik zal de weg van uw wet volgen,

omdat U mij alle levensruimte geeft.

33Leer mij, Here, hoe ik de weg van uw wet kan volgen.

Dan zal ik mij mijn leven lang daaraan houden.

34Maak mij verstandig,

want dan kan ik uw wet houden zoals U wilt.

Met mijn hele hart wil ik mij aan uw wet houden.

35Laat mij lopen op het pad van uw geboden,

dat maakt mij gelukkig.

36Ik wil zo graag dat mijn hart uitgaat

naar alles wat U gezegd hebt en niet naar geld verdienen.

37Help mij niet naar zinloze dingen te kijken.

Ik wil in dit leven gelukkig worden door U te volgen.

38Ik ben uw dienaar en heb diep ontzag voor U.

Wilt U laten blijken dat uw beloften waar zijn?

39Ik ben bang voor schande.

Neemt U die angst toch weg,

want uw geboden zijn zo goed.

40Heus, ik verlang naar uw bevelen.

Laat U mij toch zuiver leven door uw rechtvaardigheid.

41Ik bid dat U mij uw goedheid en liefde laat ervaren, Here.

En bevrijdt U mij zoals U hebt beloofd.

42Dan weet ik iets terug te zeggen als men mij bespot,

want ik wil alleen zo spreken dat het overeenstemt met uw woord.

43Laat mij uw woorden van waarheid spreken.

Ik heb vertrouwen in uw besluiten.

44Ik wil mij onafgebroken houden aan uw wet,

mijn leven lang.

45Dan ga ik mijn weg onbevangen en zonder belemmering,

omdat ik mij richt naar uw woord.

46Zelfs voor koningen kan ik dan over uw wet spreken

zonder mij te schamen.

47Ik geniet van uw wet en houd van haar.

48Daarom strek ik mijn handen uit naar uw geboden,

waarvan ik zoveel houd.

Dan denk ik rustig na over alles wat U hebt vastgelegd.

49Denk aan wat U tegen mij hebt gezegd,

ik ben immers uw dienaar en U hebt mij hoop gegeven.

50Dat troost mij in alle ellende die ik meemaak.

Uw beloften geven mij weer leven.

51Ongelovigen kunnen mij nog zo bespotten,

ik stap niet af van uw wet.

52Here, als ik denk aan alles

wat U sinds mensenheugenis hebt voorgeschreven,

voel ik mij getroost.

53De goddeloze mensen die uw wet links laten liggen,

brengen mij tot grote verontwaardiging.

54Uw leefregels zijn muziek voor mij,

zolang ik hier op aarde woon,

ik voel mij hier een vreemdeling.

55Als ik ʼs nachts wakker lig,

denk ik aan uw grote naam, Here,

en ook dan houd ik mij aan uw wetten.

56Dat heb ik van U ontvangen,

omdat ik uw leefregels zorgvuldig bewaar.

57De Here heeft Zichzelf aan mij gegeven,

ik heb ook beloofd mij altijd aan uw woord te houden.

58Ik verlang er met mijn hele hart naar

dat U mij goedgezind bent,

geef mij uw genade zoals U hebt beloofd.

59Ik denk na over mijn levensweg

en haast mij om uw woord te volgen.

60Zonder aarzelen haast ik mij

te doen wat U voorschrijft.

61Hoewel de ongelovigen om mij heen

mij voortdurend willen vangen,

vergeet ik niet wat U in uw wet zegt.

62Rond middernacht sta ik op om U te prijzen

voor uw rechtvaardige wetten en geboden.

63Ik ga mijn weg samen met alle mensen

die ook ontzag voor U hebben

en die leven volgens uw gebod.

64De aarde is vol van uw goedheid en liefde, Here.

Leer mij alles over uw wetten.

65U hebt mij, uw dienaar, het goede gegeven.

Precies, Here, zoals uw woord dat aangeeft.

66Geef mij een goed onderscheidingsvermogen en verstand,

want ik stel mijn vertrouwen op uw wet.

67Voordat ik in moeilijkheden kwam, dwaalde ik vaak van U af.

Maar nu houd ik mij alleen nog aan wat U zegt.

68U bent een goede God en doet het goede voor de mensen.

Leer mij alles wat U van de mensen wilt.

69Ongelovigen schuiven mij allerlei leugens in de schoenen,

maar ik houd mij met mijn hele hart vast aan uw wet.

70Zij hebben harten van steen,

maar ik ervaar vreugde als ik aan uw wet denk.

71Het is goed dat ik grote moeilijkheden heb doorgemaakt,

want daardoor heb ik U en uw wet beter leren kennen.

72Uw woorden gaan voor mij ver boven

grote rijkdommen aan goud en zilver.

73U hebt mij met uw eigen handen gemaakt.

Maak mij verstandig, zodat ik alles over uw wet kan leren.

74Andere mensen die ook diep ontzag voor U hebben,

zijn blij als zij mij zien en meemaken,

omdat ik op uw woord vertrouw.

75Here, ik weet dat uw oordeel een rechtvaardig oordeel is.

Dat U mij trouw bleef in al mijn ellende.

76Ik bid dat uw goedheid en liefde mij zullen troosten.

Dat hebt U mij, uw dienaar, immers beloofd?

77Laat uw liefdevolle meeleven mij bereiken,

zodat ik leven kan. Ik verheug mij in uw wetten.

78Laat de ongelovigen toch tot inzicht komen en zich schamen,

omdat zij mij onterecht kwaad deden.

Ik denk voortdurend aan wat U mij hebt opgedragen.

79Wilt U mensen die diep ontzag voor U koesteren

en uw wet kennen, naar mij toe sturen?

80Ik wil met volledige toewijding uw wet naleven,

zodat ik mij nooit hoef te schamen.

81Alles in mij verlangt naar uw bevrijding,

zoals U hebt beloofd.

82Mijn ogen kijken verlangend uit naar

de vervulling van uw belofte,

wanneer komt U om mij te troosten?

83Ik ben oud en onaantrekkelijk geworden,

maar toch heb ik uw wet niet vergeten.

84Hoelang laat U mij nog in leven?

Wanneer gaat U nu eens wraak nemen op mijn vijanden?

85Ongelovigen, die zich niet interesseren voor uw wet,

hebben een kuil voor mij gegraven.

86U bent toch trouw aan alles wat U hebt beloofd?

Help mij toch! Zij achtervolgen mij terwijl ik niets heb gedaan.

87Het is hun bijna gelukt mij te doden,

maar ik heb mij vastgehouden aan uw bevelen.

88Laat ik mogen leven

in overeenstemming met uw goedheid en liefde.

Dan zal ik blijven spreken over uw grote daden.

89Here, uw woord blijft eeuwig bestaan

tot in de hemelen toe.

90U bewijst uw trouw aan elke generatie.

U hebt ook de aarde gemaakt,

zodat die stevig gegrondvest is.

91Vandaag de dag staat alles vast volgens uw voorschriften.

Alles is aan U onderworpen.

92Als ik niet voortdurend de vreugde van uw wet had ervaren,

was ik in alle moeilijkheden ten onder gegaan.

93Nooit zal ik uw wetten vergeten,

want juist door die wetten hebt U mij het leven weer gegeven.

94Ik ben uw eigendom, bevrijd mij.

Ik verlang naar uw opdrachten.

95Ongelovigen zijn eropuit mij te vernietigen,

maar ik let uitsluitend op uw woord.

96Ik heb gezien hoe alles, hoe geweldig ook,

eens een einde heeft.

Maar ik weet dat uw geboden oneindig zijn.

97Wat houd ik veel van uw wet!

Ik denk er de hele dag over na.

98Uw geboden geven mij meer wijsheid

dan mijn vijanden hebben.

Want ik heb ze altijd bij me.

99Ik heb meer verstand

dan de mensen die mij eens lesgaven,

omdat ik voortdurend uw woorden overdenk.

100Ik heb meer inzicht

dan de oude mensen,

omdat ik uw bevelen zorgvuldig bewaar.

101Ik zorg ervoor dat ik niet op het verkeerde pad kom,

zo kan ik mij houden aan uw woord.

102Ik volg uw voorschriften nauwgezet op,

alles leer ik van U.

103Alles wat U zegt, is heerlijk om naar te luisteren.

Het klinkt zoeter dan honing.

104Door uw wet heb ik inzicht gekregen

en daarom haat ik de leugen.

105Uw woord is een stralend licht,

dat mij de weg door het leven wijst.

106Ik heb een eed afgelegd

en daar wil ik mij aan houden.

Ik heb daarbij toegezegd dat ik mij altijd

zal houden aan uw rechtvaardige wetten.

107Ik heb zulke grote moeilijkheden. Here,

geef mij toch het leven weer door uw woord.

108Ik spreek ongedwongen over U, Here,

en hoop dat U daar genoegen in hebt.

Leer mij alles over uw wetten.

109Ik zal nooit uw wet vergeten,

ook al is mijn leven voortdurend in gevaar.

110Ongelovigen proberen mij te vangen,

maar ik blijf bij wat U hebt gezegd.

111Alles wat U hebt gezegd,

heb ik als een blijvend erfdeel gekregen.

Ik ben er heel erg blij mee.

112Ik verlang ernaar altijd te doen

wat U hebt gezegd, mijn leven lang.

113Ik heb een hekel aan aarzelende mensen,

maar houd zielsveel van uw wet.

114Bij U kan ik schuilen en U beschermt mij.

Ik verwacht het van uw beloften.

115Kom mij niet te na, misdadigers,

want ik wil mij houden aan het gebod van mijn God.

116U hebt beloofd mij te zullen ondersteunen.

Doet U dat nu ook, zodat ik blijf leven. Stel mij niet teleur.

117Geef mij uw kracht en bevrijd mij.

Dan zal ik mij blijven verheugen in uw geboden.

118Ieder die zich niet aan uw wet houdt,

doet U ver van U weg.

Wat zij zeggen en doen is zinloos.

119Alle goddelozen op aarde

worden eens door U weggevaagd.

Ook dat is voor mij een reden uw wet lief te hebben.

120Ik ben bang voor uw oordeel,

mijn hele lichaam trilt van angst.

121Ik heb altijd eerlijk en oprecht geleefd,

laten mijn vijanden mij niet in hun macht krijgen.

122Stelt U Zich garant voor mij en zorg ervoor

dat ongelovigen mij niet achtervolgen.

123Ik verlang ernaar U te zien

en uw rechtvaardig woord te horen.

124Wilt U met uw goedheid en liefde met mij omgaan

en mij alles leren over uw wetten.

125Ik ben uw dienaar, maak mij verstandig,

zodat ik uw wetten kan begrijpen.

126Here, voor U is de tijd aangebroken om op te treden,

want men heeft uw wetten overtreden.

127Ik houd van uw geboden,

meer dan van het mooiste goud.

128Daarom geloof ik ook

dat al uw bevelen rechtvaardig zijn,

ik haat de leugen.

129Alles wat U hebt gezegd, is geweldig en heerlijk.

Daarom onthoud ik alles wat ik van U hoor.

130Door te luisteren naar uw woord,

komt er licht en duidelijkheid in mijn leven.

Zelfs onverstandige mensen ontwikkelen inzicht.

131Ik smacht van verlangen

naar alles wat U gebiedt.

132Kom bij mij en geef mij uw genade.

Mensen die van U houden, mogen zich immers daarop beroepen?

133Doet U mij wandelen op mijn levenspad, zoals U hebt beloofd.

Houd het onrecht ver van mij.

134Bevrijd mij uit de onderdrukking van mijn vijanden,

dan zal ik voortaan alles doen wat U hebt bevolen.

135Ik ben uw dienaar, laat uw licht over mij schijnen

en leer mij alles wat ik van U moet weten.

136Mijn tranen vloeien als rivieren en mijn verdriet is groot,

omdat mijn volk niet leeft volgens uw wet.

137Here, U bent rechtvaardig

en uw leefregels zijn betrouwbaar.

138Toen U ons uw geboden gaf,

was dat in oprechtheid

en het getuigde van uw grote trouw.

139Ik word beheerst door het verlangen U te dienen,

temeer omdat mijn vijanden U in de steek laten.

140Uw woorden zijn volkomen zuiver.

Ik, uw dienaar, heb ze van harte lief.

141Ik ben maar gering en niemand acht mij hoog,

maar ik denk voortdurend aan uw geboden.

142Uw rechtvaardigheid is eeuwig

en alleen uw wet is de waarheid.

143Ook al overkomt mij allerlei ellende en achtervolging,

juist dan zijn uw geboden voor mij een vreugde.

144Alles wat U hebt gezegd, bevat rechtvaardigheid voor altijd.

Als U mij verstandig maakt, kan ik werkelijk leven.

145Here, ik roep met mijn hele hart naar U,

antwoord mij toch. Ik zal uw geboden naleven.

146Ik roep naar U, bevrijd mij!

Dan zal ik elk gebod van U in ere houden.

147Nog voor de zon opkomt, roep ik U te hulp.

Ik verwacht een woord van U.

148Nog voor de nachtwakers aan het werk gaan,

zie ik al weer uit naar uw belofte.

149Wilt U met uw liefde en goedheid naar mij luisteren?

Here, als uw recht mij leidt, kan ik leven.

150Om mij heen zijn mensen die in zonde leven,

van uw wet willen zij niets weten.

151U bent dicht bij mij, Here.

Ik weet dat al uw woorden waar zijn.

152Uit uw woorden weet ik dat U van het begin af

aan alles een vaste plaats hebt gegeven.

153Let toch op mijn moeilijkheden en bevrijd mij.

Ik zal uw wet echt niet vergeten.

154Wees rechter over mij en red mij.

U hebt beloofd mij nieuw leven te geven.

155De ongelovigen zullen niet worden gered,

want zij willen zich niet aan uw leefregels houden.

156Uw liefdevolle meeleven is zo groot, Here.

U hebt bevolen dat ik het leven weer zou krijgen.

157Het aantal vijanden dat mij achtervolgt, is groot,

toch zal ik niet van uw woorden afwijken.

158Ik voel weerzin als ik mensen zie die van U zijn afgeweken,

want zij houden zich niet aan wat U zegt.

159Ziet U wel hoeveel ik van uw wet houd?

Here, laten uw goedheid en liefde weer nieuw leven geven.

160Nergens in uw woord is iets onwaars, alles is de waarheid.

Al uw rechtvaardige geboden zijn eeuwig.

161Zonder aanleiding word ik achtervolgd door koningen,

maar uw woord is het enige dat ik vrees, daarvoor heb ik ontzag.

162Ik ben zo blij met uw woord,

alsof onverwachte rijkdom mij in de schoot valt.

163Ik heb een hartgrondige hekel aan leugens,

daarentegen houd ik heel veel van uw wet.

164Zeven keer per dag prijs ik U,

omdat U ons een rechtvaardige wet hebt gegeven.

165Mensen die van uw wet houden,

ervaren een diepe vrede in het hart.

Er staat hun niets in de weg.

166Here, ik verwacht alleen uitredding van U

en houd mij aan uw geboden.

167Ik houd mij met mijn hele wezen aan uw woorden,

ik heb ze oprecht lief.

168Ik blijf trouw aan uw wetten en regels,

want U weet wat goed voor mij is.

169Here, ik bid dat U mij zult horen.

Wees trouw aan wat U hebt gezegd en maakt U mij verstandig.

170Laat mijn aanhoudend bidden U bereiken.

Bevrijd mij zoals U hebt beloofd.

171Overal waar ik kom, zal ik U steeds prijzen,

want U leert mij alles wat U goedvindt.

172Ik zal een lied zingen over wat U zegt,

omdat alles wat U gebiedt, rechtvaardig is.

173Laat uw hand mij te hulp komen,

want ik kies ervoor uw geboden na te volgen.

174Ik verlang naar uw bevrijding, Here.

Uw wet maakt mij gelukkig.

175Laat mij leven en U prijzen.

Laten uw leefregels mij tot steun zijn.

176Soms dwaal ik rond als een schaap

dat de herder niet meer kan vinden.

Zoekt U mij dan op,

ik zal uw geboden nooit vergeten.

Hindi Contemporary Version

स्तोत्र 119:1-176

स्तोत्र 119119:0 यह एक अक्षरबद्ध कविता है जिसकी पंक्तियां हिब्री वर्णमाला के क्रमिक अक्षरों से आरंभ होती हैं

א आलेफ़

1कैसे धन्य हैं वे, जिनका आचार-व्यवहार निर्दोष है,

जिनका आचरण याहवेह के शिक्षाओं के अनुरूप है.

2कैसे धन्य हैं वे, जो उनके अधिनियमों का पालन करते हैं

तथा जो पूर्ण मन से उनके खोजी हैं.

3वे याहवेह की सम्विधियों का पालन करते हैं,

तब उनसे कोई विसंगति नहीं होती.

4आपने ये आदेश इसलिये दिए हैं,

कि हम इनका पूरी तरह पालन करें.

5मेरी कामना है कि आपके आदेशों का पालन करने में

मेरा आचरण दृढ़ रहे!

6मैं आपके आदेशों पर विचार करता रहूंगा,

तब मुझे कभी लज्जित होना न पड़ेगा.

7जब मैं आपके धर्ममय व्यवस्था का मनन करूंगा,

तब मैं निष्कपट हृदय से आपका स्तवन करूंगा.

8मैं आपकी विधियों का पालन करूंगा;

आप मेरा परित्याग कभी न कीजिए.

ב बैथ

9युवा अपना आचरण कैसे स्वच्छ रखे?

आपके वचन पालन के द्वारा.

10याहवेह, मैं आपको संपूर्ण हृदय से खोजता हूं;

आप मुझे अपने आदेशों से भटकने न दीजिए.

11आपके वचन को मैंने अपने हृदय में इसलिये रख छोड़ा है,

कि मैं आपके विरुद्ध पाप न कर बैठूं.

12याहवेह, आपका स्तवन हो;

मुझे अपने विधियों की शिक्षा दीजिए.

13जो व्यवस्था आपके मुख द्वारा निकली हैं,

मैं उन्हें अपने मुख से दोहराता रहता हूं.

14आपके अधिनियमों का पालन करना मेरा आनंद है,

ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई विशाल धनराशि पर आनंदित होता है.

15आपके नीति-सिद्धांत मेरे चिंतन का विषय हैं,

मैं आपकी सम्विधियों की विवेचना करता रहता हूं.

16आपकी विधियां मुझे मगन कर देती हैं,

आपके वचनों को मैं कभी न भूलूंगा.

ג गिमेल

17अपने सेवक पर उपकार कीजिए कि मैं जीवित रह सकूं,

मैं आपके वचन का पालन करूंगा.

18मुझे आपके व्यवस्था की गहन और अद्भुत बातों को

ग्रहण करने की दृष्टि प्रदान कीजिए.

19पृथ्वी पर मैं प्रवासी मात्र हूं;

मुझसे अपने निर्देश न छिपाइए.

20सारा समय आपके व्यवस्था की

अभिलाषा करते-करते मेरे प्राण डूब चले हैं.

21आपकी प्रताड़ना उन पर पड़ती है, जो अभिमानी हैं, शापित हैं,

और जो आपके आदेशों का परित्याग कर भटकते रहते हैं.

22मुझ पर लगे घृणा और तिरस्कार के कलंक को मिटा दीजिए,

क्योंकि मैं आपके अधिनियमों का पालन करता हूं.

23यद्यपि प्रशासक साथ बैठकर मेरी निंदा करते हैं,

आपका यह सेवक आपके विधियों पर मनन करेगा.

24आपके अधिनियमों में मगन है मेरा आनंद;

वे ही मेरे सलाहकार हैं.

ד दालेथ

25मेरा प्राण नीचे धूलि में जा पड़ा है;

अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप मुझमें नवजीवन का संचार कीजिए.

26जब मैंने आपके सामने अपने आचरण का वर्णन किया, आपने मुझे उत्तर दिया;

याहवेह, अब मुझे अपने विधियां सिखा दीजिए.

27मुझे अपने उपदेशों के प्रणाली की समझ प्रदान कीजिए,

कि मैं आपके अद्भुत कार्यों पर मनन कर सकूं.

28शोक अतिरेक में मेरा प्राण डूबा जा रहा है;

अपने वचन से मुझमें बल दीजिए.

29झूठे मार्ग से मुझे दूर रखिए;

और अपनी कृपा में मुझे अपने व्यवस्था की शिक्षा दीजिए.

30मैंने सच्चाई के मार्ग को अपनाया है;

मैंने आपके नियमों को अपना आदर्श बनाया है.

31याहवेह, मैंने आपके नियमों को दृढ़तापूर्वक थाम रखा है;

मुझे लज्जित न होने दीजिए.

32आपने मेरे हृदय में साहस का संचार किया है,

तब मैं अब आपके आदेशों के पथ पर दौड़ रहा हूं.

ה हे

33याहवेह, मुझे आपके विधियों का आचरण करने की शिक्षा दीजिए,

कि मैं आजीवन उनका पालन करता रहूं.

34मुझे वह समझ प्रदान कीजिए, कि मैं आपके व्यवस्था का पालन कर सकूं

और संपूर्ण हृदय से इसमें मगन आज्ञाओं का पालन कर सकूं.

35अपने आदेशों के मार्ग में मेरा संचालन कीजिए,

क्योंकि इन्हीं में मेरा आनन्दमग्न है.

36मेरे हृदय को स्वार्थी लाभ की

ओर नहीं परंतु अपने नियमों की ओर फेर दीजिए.

37अपने वचन के द्वारा मुझमें नवजीवन का संचार कीजिए;

मेरी रुचि निरर्थक वस्तुओं से हटा दीजिए.

38अपने सेवक से की गई प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए,

कि आपके प्रति श्रद्धा-भय-भाव स्थायी रहे.

39उस लज्जा को मुझसे दूर रखिए, जिसकी मुझे आशंका है,

क्योंकि आपके नियम उत्तम हैं.

40कैसे तीव्र है आपके उपदेशों के प्रति मेरी अभिलाषा!

अपने धार्मिकता के द्वारा मुझमें नवजीवन का संचार कीजिए.

ו वाव

41याहवेह, आपकी करुणा-प्रेम मुझ पर प्रगट हो जाए,

और आपकी प्रतिज्ञा के अनुरूप मुझे आपका उद्धार प्राप्त हो;

42कि मैं उसे उत्तर दे सकूं, जो मेरा अपमान करता है,

आपके वचन पर मेरा भरोसा है.

43सत्य के वचन मेरे मुख से न छीनिए,

मैं आपके व्यवस्था पर आशा रखता हूं.

44मैं सदा-सर्वदा निरंतर,

आपके व्यवस्था का पालन करता रहूंगा.

45मेरा जीवन स्वतंत्र हो जाएगा,

क्योंकि मैं आपके उपदेशों का खोजी हूं.

46राजाओं के सामने मैं आपके अधिनियमों पर व्याख्यान दूंगा

और मुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा.

47क्योंकि मेरे आनंद का उगम हैं

आपके आदेश और वे मुझे प्रिय हैं.

48मैं आपके आदेशों की ओर हाथ बढ़ाऊंगा, जो मुझे प्रिय हैं,

और आपके विधियां मेरे मनन का विषय हैं.

ז ज़ईन

49याहवेह, अपने सेवक से की गई प्रतिज्ञा को स्मरण कीजिए,

क्योंकि आपने मुझमें आशा का संचार किया है.

50मेरी पीड़ा में मुझे इस बातें से सांत्वना प्राप्त होती है:

आपकी प्रतिज्ञाएं मेरे नवजीवन का स्रोत हैं.

51अहंकारी बेधड़क मेरा उपहास करते हैं,

किंतु मैं आपके व्यवस्था से दूर नहीं होता.

52याहवेह, जब प्राचीन काल से प्रगट आपके व्यवस्था पर मैं विचार करता हूं,

तब मुझे उनमें सांत्वना प्राप्त होती है.

53दुष्ट मुझमें कोप उकसाते हैं, ये वही हैं,

जिन्होंने आपकी व्यवस्था त्याग दी है.

54आपके विधियां मेरे गीत की विषय वस्तु हैं

चाहे मैं किसी भी स्थिति में रहूं.

55याहवेह, मैं आपके व्यवस्था का पालन करता हूं,

रात्रि में मैं आपका स्मरण करता हूं.

56आपके उपदेशों का पालन करते:

जाना ही मेरी चर्या है.

ח ख़ेथ

57याहवेह, आप मेरे जीवन का अंश बन गए हैं;

आपके आदेशों के पालन के लिए मैंने प्रतिज्ञा की है.

58सारे मन से मैंने आप से आग्रह किया है;

अपनी ही प्रतिज्ञा के अनुरूप मुझ पर कृपा कीजिए.

59मैंने अपनी जीवनशैली का विचार किया है

और मैंने आपके अधिनियमों के पालन की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं.

60अब मैं विलंब न करूंगा

और शीघ्रता से आपके आदेशों को मानने का प्रारंभ कर दूंगा.

61मैं आपके व्यवस्था से दूर न होऊंगा,

यद्यपि दुर्जनों ने मुझे रस्सियों से बांध भी रखा हो.

62आपके युक्ति संगत व्यवस्था के प्रति आभार अभिव्यक्त करने के लिए,

मैं मध्य रात्रि को ही जाग जाता हूं.

63मेरी मैत्री उन सभी से है, जिनमें आपके प्रति श्रद्धा-भय-भाव है,

उन सभी से, जो आपके उपदेशों पर चलते हैं.

64याहवेह, पृथ्वी आपके करुणा-प्रेम से तृप्त है;

मुझे अपने विधियों की शिक्षा दीजिए.

ט टेथ

65याहवेह, अपनी ही प्रतिज्ञा के अनुरूप

अपने सेवक का कल्याण कीजिए.

66मुझे ज्ञान और धर्ममय परख सीखाइए,

क्योंकि मैं आपके आज्ञाओं पर भरोसा करता हूं.

67अपनी पीड़ाओं में रहने के पूर्व मैं भटक गया था,

किंतु अब मैं आपके वचन के प्रति आज्ञाकारी हूं.

68आप धन्य हैं, और जो कुछ आप करते हैं भला ही होता है;

मुझे अपने विधियों की शिक्षा दीजिए.

69यद्यपि अहंकारियों ने मुझे झूठी बातों से कलंकित कर दिया है,

मैं पूर्ण सच्चाई में आपके आदेशों को थामे हुए हूं.

70उनके हृदय कठोर तथा संवेदनहीन हो चुके हैं,

किंतु आपकी व्यवस्था ही मेरा आनंद है.

71यह मेरे लिए भला ही रहा कि मैं ताड़ना किया गया

कि इससे मैं आपकी विधियों से सीख सकूं.

72मेरे लिए स्वर्ण और चांदी की हजारों मुद्राओं से कहीं अधिक मूल्यवान हैं,

आपके मुख से निकली व्यवस्था.

י योध

73आपके हाथों ने मेरा निर्माण किया और आकार दिया;

मुझे अपने आदेशों को समझने की सदबुद्धि प्रदान कीजिए.

74मुझे देख आपके भक्त उल्‍लासित हो सकें,

क्योंकि आपका वचन ही मेरी आशा है.

75याहवेह, यह मैं जानता हूं कि आपकी व्यवस्था धर्ममय हैं,

और आपके द्वारा मेरा क्लेश न्याय संगत था.

76अब अपने सेवक से की गई प्रतिज्ञा के अनुरूप,

आपका करुणा-प्रेम ही मेरी शांति है

77आपकी व्यवस्था में मेरा आनन्दमग्न है,

तब मुझे आपकी मनोहरता में जीवन प्राप्त हो.

78अहंकारियों को लज्जित होना पड़े क्योंकि उन्होंने अकारण ही मेरा छल किया है;

किंतु मैं आपके उपदेशों पर मनन करता रहूंगा.

79आपके श्रद्धालु, जिन्होंने आपके अधिनियमों को समझ लिया है,

पुन: मेरे पक्ष में हो जाएं,

80मेरा हृदय पूर्ण सिद्धता में आपकी विधियों का पालन करता रहे,

कि मुझे लज्जित न होना पड़े.

כ काफ़

81आपके उद्धार की तीव्र अभिलाषा करते हुए मेरा प्राण बेचैन हुआ जा रहा है,

अब आपका वचन ही मेरी आशा का आधार है.

82आपके द्वारा की गई प्रतिज्ञा की पूर्ति की प्रतीक्षा में मेरे आंखें थक चुकी हैं;

मैं विचार करता रहता हूं, “कब मुझे आपकी ओर से सांत्वना प्राप्त होगी?”

83यद्यपि मैं धुएं में संकुचित द्राक्षारस की कुप्पी के समान हो गया हूं,

फिर भी आपकी विधियां मेरे मन से लुप्त नहीं हुई हैं.

84और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी आपके सेवक को?

आप कब मेरे सतानेवालों को दंड देंगे?

85अहंकारियों ने मेरे लिए गड्ढे खोद रखे हैं,

उनका आचरण आपके व्यवस्था के विपरीत है.

86विश्वासयोग्य हैं आपके आदेश;

मेरी सहायता कीजिए, झूठ बोलनेवाले मुझे दुःखित कर रहे हैं.

87उन्होंने मुझे धरती पर से लगभग मिटा ही डाला था,

फिर भी मैं आपके नीति सूत्रों से दूर न हुआ.

88मैं आपके मुख से बोले हुए नियमों का पालन करता रहूंगा,

अपने करुणा-प्रेम के अनुरूप मेरे जीवन की रक्षा कीजिए.

ל लामेध

89याहवेह, सर्वदा है आपका वचन;

यह स्वर्ग में दृढ़तापूर्वक बसा है.

90पीढ़ी से पीढ़ी आपकी सच्चाई बनी रहती है;

आपके द्वारा ही पृथ्वी की स्थापना की गई और यह स्थायी बनी हुई है.

91आप ही के नियम-निर्धारण के परिणामस्वरूप ये सभी आज तक अस्तित्व में हैं,

ये सभी आपके उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं.

92यदि आपकी व्यवस्था में मैं उल्लास मगन न होता,

इन पीड़ाओं को सहते सहते मेरी मृत्यु हो जाती.

93आपके उपदेश मेरे मन से कभी नष्ट न होंगे,

क्योंकि इन्हीं के द्वारा आपने मुझे जीवन प्रदान किया है,

94तब मुझ पर आपका ही स्वामित्व है, मेरी रक्षा कीजिए;

मैं आपके ही उपदेशों का खोजी हूं.

95दुष्ट मुझे नष्ट करने के उद्देश्य से घात लगाए बैठे हैं,

किंतु आपकी चेतावनियों पर मैं विचार करता रहूंगा.

96हर एक सिद्धता में मैंने कोई न कोई सीमा ही पाई है,

किंतु आपके आदेश असीमित हैं.

מ मेम

97आह, कितनी अधिक प्रिय है मुझे आपकी व्यवस्था!

इतना, कि मैं दिन भर इसी पर विचार करता रहता हूं.

98आपके आदेशों ने तो मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बना दिया है

क्योंकि ये कभी मुझसे दूर नहीं होते.

99मुझमें तो अपने सभी शिक्षकों से अधिक समझ है,

क्योंकि आपके उपदेश मेरे चिंतन का विषय हैं.

100आपके उपदेशों का पालन करने का ही परिणाम यह है,

कि मुझमें बुजुर्गो से अधिक समझ है.

101आपके आज्ञा का पालन करने के लक्ष्य से,

मैंने अपने कदम हर एक अधर्म के पथ पर चलने से बचा रखे हैं.

102आप ही के द्वारा दी गई शिक्षा के कारण,

मैं आपके नियम तोड़ने से बच सका हूं.

103कैसा मधुर है आपकी प्रतिज्ञाओं का आस्वादन करना,

आपकी प्रतिज्ञाएं मेरे मुख में मधु से भी अधिक मीठी हैं!

104हर एक झूठे मार्ग मेरी दृष्टि में घृणास्पद है;

क्योंकि आपके उपदेशों से मुझे समझदारी प्राप्त होती है.

נ नून

105आपका वचन मेरे पांवों के लिए दीपक,

और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है.

106मैंने यह शपथ ली है और यह सुनिश्चित किया है,

कि मैं आपके धर्ममय नियमों का ही पालन करता जाऊंगा.

107याहवेह, मेरी पीड़ा असह्य है;

अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप मुझमें नवजीवन का संचार कीजिए.

108याहवेह, मेरे मुख से निकले स्वैच्छिक स्तवन वचनों का स्वीकार कीजिए,

और मुझे अपने नियमों की शिक्षा दीजिए.

109आपके व्यवस्था से मैं कभी दूर न होऊंगा,

यद्यपि मैं लगातार अपने जीवन को हथेली पर लिए फिरता हूं.

110दुष्टों ने मेरे लिए जाल बिछाया हुआ है,

किंतु मैं आपके उपदेशों से नहीं भटका.

111आपके नियमों को मैंने सदा-सर्वदा के लिए निज भाग में प्राप्त कर लिया है;

वे ही मेरे हृदय का आनंद हैं.

112आपके विधियों का अंत तक

पालन करने के लिए मेरा हृदय तैयार है.

ס सामेख

113दुविधा से ग्रस्त मन का पुरुष मेरे लिए घृणास्पद हैं,

मुझे प्रिय है आपकी व्यवस्था.

114आप मेरे आश्रय हैं, मेरी ढाल हैं;

मेरी आशा का आधार है आपका वचन.

115अधर्मियों, दूर रहो मुझसे,

कि मैं परमेश्वर के आदेशों का पालन कर सकूं!

116याहवेह, अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप मुझे सम्भालिए, कि मैं जीवित रहूं;

मेरी आशा भंग न होने पाए.

117मुझे थाम लीजिए कि मैं सुरक्षित रहूं;

मैं सदैव आपके विधियों पर भरोसा करता रहूंगा.

118वे सभी, जो आपके नियमों से भटक जाते हैं, आपकी उपेक्षा के पात्र हो जाते हैं,

क्योंकि निरर्थक होती है उनकी चालाकी.

119संसार के सभी दुष्टों को आप मैल के समान फेंक देते हैं;

यही कारण है कि मुझे आपकी चेतावनियां प्रिय हैं.

120आपके भय से मेरी देह कांप जाती है;

आपके निर्णयों का विचार मुझमें भय का संचार कर देता है.

ע अयिन

121मैंने वही किया है, जो न्याय संगत तथा धर्ममय है;

मुझे सतानेवालों के सामने न छोड़ दीजिएगा.

122अपने सेवक का हित निश्चित कर दीजिए;

अहंकारियों को मुझ पर अत्याचार न करने दीजिए.

123आपके उद्धार की प्रतीक्षा में,

आपकी निष्ठ प्रतिज्ञाओं की प्रतीक्षा में मेरी आंखें थक चुकी हैं.

124अपने करुणा-प्रेम के अनुरूप अपने सेवक से व्यवहार कीजिए

और मुझे अपने अधिनियमों की शिक्षा दीजिए.

125मैं आपका सेवक हूं, मुझे समझ प्रदान कीजिए,

कि मैं आपके विधियों को समझ सकूं.

126याहवेह, आपके नियम तोड़े जा रहे हैं;

समय आ गया है कि आप अपना कार्य करे.

127इसलिये कि मुझे आपके आदेश स्वर्ण से अधिक प्रिय हैं,

शुद्ध कुन्दन से अधिक,

128मैं आपके उपदेशों को धर्ममय मानता हूं,

तब मुझे हर एक गलत मार्ग से घृणा है.

פ पे

129अद्भुत हैं आपके अधिनियम;

इसलिये मैं उनका पालन करता हूं.

130आपके वचन के खुलने से ज्योति उत्पन्न होती है;

परिणामस्वरूप भोले पुरुषों को सदबुद्धि प्राप्त होती है.

131मेरा मुख खुला है और मैं हांफ रहा हूं,

क्योंकि मुझे प्यास है आपके आदेशों की.

132मेरी ओर ध्यान दीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए,

जैसी आपकी नीति उनके प्रति है, जिन्हें आप से प्रेम है.

133अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप मेरे पांव को स्थिर कर दीजिए;

कोई भी दुष्टता मुझ पर प्रभुता न करने पाए.

134मुझे मनुष्यों के अत्याचार से छुड़ा लीजिए,

कि मैं आपके उपदेशों का पालन कर सकूं.

135अपने सेवक पर अपना मुख प्रकाशित कीजिए

और मुझे अपने नियमों की शिक्षा दीजिए.

136मेरे आंखों से अश्रु-प्रवाह हो रहा है,

क्योंकि लोग आपके व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे.

צ त्सादे

137याहवेह, आप धर्मी हैं,

सच्चे हैं आपके नियम.

138जो अधिनियम आपने प्रगट किए हैं, वे धर्ममय हैं;

वे हर एक दृष्टिकोण से विश्वासयोग्य हैं.

139मैं भस्म हो रहा हूं,

क्योंकि मेरे शत्रु आपके वचनों को भूल गए हैं.

140आपकी प्रतिज्ञाओं का उचित परीक्षण किया जा चुका है,

वे आपके सेवक को अत्यंत प्रिय हैं.

141यद्यपि मैं छोटा, यहां तक कि लोगों की दृष्टि में घृणास्पद हूं,

फिर भी मैं आपके अधिनियमों को नहीं भूलता.

142अनंत है आपकी धार्मिकता, परमेश्वर

तथा यथार्थ है आपकी व्यवस्था.

143क्लेश और संकट मुझ पर टूट पड़े हैं,

किंतु आपके आदेश मुझे मगन रखे हुए हैं.

144आपके अधिनियम सदा-सर्वदा धर्ममय ही प्रमाणित हुए हैं;

मुझे इनके विषय में ऐसी समझ प्रदान कीजिए कि मैं जीवित रह सकूं.

ק क़ौफ़

145याहवेह, मैं संपूर्ण हृदय से आपको पुकार रहा हूं,

मुझे उत्तर दीजिए, कि मैं आपके विधियों का पालन कर सकूं.

146मैं आपको पुकार रहा हूं; मेरी रक्षा कीजिए,

कि मैं आपके अधिनियमों का पालन कर सकूं.

147मैं सूर्योदय से पूर्व ही जाग कर सहायता के लिये पुकारता हूं;

मेरी आशा आपके वचन पर आधारित है.

148रात्रि के समस्त प्रहरों में मेरे आंखें खुले रहते हैं,

कि मैं आपकी प्रतिज्ञाओं पर मनन कर सकूं.

149अपने करुणा-प्रेम के कारण मेरी पुकार सुनिए;

याहवेह, अपने ही नियमों के अनुरूप मुझमें नवजीवन का संचार कीजिए.

150जो मेरे विरुद्ध बुराई की युक्ति रच रहे हैं, मेरे निकट आ गए हैं,

किंतु वे आपके व्यवस्था से दूर हैं.

151फिर भी, याहवेह, आप मेरे निकट हैं,

और आपके सभी आदेश प्रामाणिक हैं.

152अनेक-अनेक वर्ष पूर्व मैंने आपके अधिनियमों से यह अनुभव कर लिया था

कि आपने इनकी स्थापना ही इसलिये की है कि ये सदा-सर्वदा स्थायी बने रहें.

ר रेश

153मेरे दुःख पर ध्यान दीजिए और मुझे इससे बचा लीजिए,

क्योंकि आपकी व्यवस्था को मैं भुला नहीं.

154मेरे पक्ष का समर्थन करके मेरा उद्धार कीजिए;

अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप मुझमें नवजीवन का संचार कीजिए.

155कठिन है दुष्टों का उद्धार होना,

क्योंकि उन्हें आपके विधियों की महानता ही ज्ञात नहीं.

156याहवेह, अनुपम है आपकी मनोहरता;

अपने ही नियमों के अनुरूप मुझमें नवजीवन का संचार कीजिए.

157मेरे सतानेवाले तथा शत्रु अनेक हैं,

किंतु मैं आपके अधिनियमों से दूर नहीं हुआ हूं.

158विश्‍वासघातियों आपके आदेशों का पालन नहीं करते,

तब मेरी दृष्टि में वे घृणास्पद हैं.

159आप ही देख लीजिए: कितने प्रिय हैं मुझे आपके नीति-सिद्धांत;

याहवेह, अपने करुणा-प्रेम के अनुरूप मुझमें नवजीवन का संचार कीजिए.

160वस्तुतः सत्य आपके वचन का सार है;

तथा आपके धर्ममय नियम सदा-सर्वदा स्थायी रहते हैं.

ש शीन

161प्रधान मुझे बिना किसी कारण के दुःखित कर रहे हैं,

किंतु आपके वचन का ध्यान कर मेरा हृदय कांप उठता है.

162आपकी प्रतिज्ञाओं से मुझे वही उल्लास प्राप्त होता है

जैसा उल्लास किसी को लूट की सामग्री प्राप्त करने पर होता है.

163झूठ से मुझे घृणा है, बैर है

किंतु मुझे प्रेम है आपके व्यवस्था से.

164आपके धर्ममय व्यवस्था का

ध्यान कर मैं दिन में सात-सात बार आपका स्तवन करता हूं.

165जिन्हें आपके व्यवस्था से प्रेम है, उनको बड़ी शांति मिलती रहती है,

वे किसी रीति से विचलित नहीं हो सकते.

166याहवेह, मैं आपकी उद्धार का प्रत्याशी हूं,

मैं आपके आदेशों का पालन करता हूं.

167मैं आपके अधिनियमों का पालन करता हूं,

क्योंकि वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं.

168मैं आपके उपदेशों तथा नियमों का पालन करता हूं,

आपके सामने मेरा संपूर्ण आचरण प्रगट है.

ת ताव

169याहवेह, मेरी पुकार आप तक पहुंचे;

मुझे अपने वचन को समझने की क्षमता प्रदान कीजिए.

170मेरा गिड़गिड़ाना आप तक पहुंचे;

अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए मुझे छुड़ा लीजिए.

171मेरे ओंठों से आपका स्तवन छलक उठे,

क्योंकि आपने मुझे अपने विधियों की शिक्षा दी है.

172मेरी जीभ आपके वचन प्रगट का गान करेगी,

क्योंकि आपके सभी आदेश आदर्श हैं.

173आपकी भुजा मेरी सहायता के लिए तत्पर रहे,

मैंने आपके उपदेशों को अपनाया है.

174आप से उद्धार की प्राप्ति की मुझे उत्कण्ठा है,

याहवेह, आपके व्यवस्था में मेरा आनन्दमग्न है.

175मुझे आयुष्मान कीजिए कि मैं आपका स्तवन करता रहूं,

और आपकी व्यवस्था मुझे संभाले रहे.

176मैं खोई हुई भेड़ के समान हो गया था.

आप ही अपने सेवक को खोज लीजिए,

क्योंकि मैं आपके आदेशों को भूला नहीं.