Het Boek

Psalmen 119

1Gelukkig zijn de mensen die een zuiver leven leiden
en zich houden aan de wet van de Here.
Gelukkig zijn de mensen die Hem dienen
en zijn woord bewaren in hun hart.
Gelukkig zijn de mensen die geen misdaden begaan,
maar leven zoals God wil.
U hebt ons uw bevelen gegeven
met de bedoeling dat wij ons daaraan houden.
Ik wilde wel dat ik zo standvastig was,
dat ik altijd uw regels zou naleven.
Dan zou ik mij nooit hoeven te schamen
als ik uw wet las.
Met een eerlijk en oprecht hart zal ik U prijzen,
als ik anderen les geef over rechtvaardige wetten.
Ik zal mij houden aan uw leefregels.
Laat mij niet in de steek.
Hoe kan een jonge man zuiver leven?
Als hij zich laat leiden door uw woord.
10 Met mijn hele hart wil ik U volgen.
Helpt U mij om niet van U af te dwalen.
11 Ik vul mijn hart met uw woorden, dat is de enige manier
om niet te zondigen en U geen verdriet te doen.
12 Here, U bent het zo waard te worden geprezen!
Leer mij alles over uw wet.
13 Ik spreek over alle wetten
die U hebt gemaakt.
14 Ik ben zo blij als ik veel over U mag spreken.
Dat geeft mij meer vreugde dan aardse rijkdom.
15 Ik wil blijven nadenken over uw leefregels
en zal U trouw volgen.
16 Uw gebod geeft mij de grootste vreugde.
Ik zal uw woord nooit vergeten.
17 Ik ben uw dienaar, bewaart U mij,
dan kan ik mij mijn hele leven houden aan uw woord.
18 Open mijn ogen,
zodat ik alle wonderen in uw wet kan ontdekken.
19 Hier op aarde voel ik mij slechts een vreemdeling,
laat uw gebod niet voor mij zijn verborgen.
20 Alles in mij verlangt
voortdurend naar uw voorschriften.
21 Mensen die eigenzinnig van uw wet afdwalen,
worden door U bedreigd en zijn al vervloekt.
22 Wilt U elke vorm van spot en schande bij mij weghouden,
want ik ben trouw aan alles wat U zegt.
23 Zelfs al zouden koningen gezamenlijk een aanslag op mij beramen,
dan nog zou ik, uw dienaar, alleen maar uw wetten overdenken.
24 Alles wat U hebt gezegd en wat in uw woord staat,
is voor mij een grote vreugde
en ik laat mij door uw woorden raad geven.
25 Ik merk hoe mijn hart aan deze aarde hangt,
geef mij het leven door uw woord.
26 Ik heb U alles verteld wat ik heb gedaan
en U hebt mij ook antwoord gegeven.
Leer mij nu hoe ik naar uw wil kan leven.
27 Laat mij begrijpen wat U in uw wet bedoelt,
zodat ik kan nadenken over alle wonderen die U doet.
28 Mijn hart huilt van verdriet en wanhoop,
helpt U mij overeind door uw woord.
29 Wilt U mij op het rechte pad houden?
Geef mij in uw genade uw wetten.
30 Ik kies ervoor de waarheid te volgen.
Daarom denk ik voortdurend aan uw leefregels.
31 Ik houd mij vast aan alles wat U gezegd hebt, Here.
Stel mij niet teleur.
32 Ik zal de weg van uw wet volgen,
omdat U mij alle levensruimte geeft.
33 Leer mij, Here, hoe ik de weg van uw wet kan volgen.
Dan zal ik mij mijn leven lang daaraan houden.
34 Maak mij verstandig,
want dan kan ik uw wet houden zoals U wilt.
Met mijn hele hart wil ik mij aan uw wet houden.
35 Laat mij lopen op het pad van uw geboden,
dat maakt mij gelukkig.
36 Ik wil zo graag dat mijn hart uitgaat
naar alles wat U gezegd hebt en niet naar geld verdienen.
37 Help mij niet naar zinloze dingen te kijken.
Ik wil in dit leven gelukkig worden door U te volgen.
38 Ik ben uw dienaar en heb diep ontzag voor U.
Wilt U laten blijken dat uw beloften waar zijn?
39 Ik ben bang voor schande.
Neemt U die angst toch weg,
want uw geboden zijn zo goed.
40 Heus, ik verlang naar uw bevelen.
Laat U mij toch zuiver leven door uw rechtvaardigheid.
41 Ik bid dat U mij uw goedheid en liefde laat ervaren, Here.
En bevrijdt U mij zoals U hebt beloofd.
42 Dan weet ik iets terug te zeggen als men mij bespot,
want ik wil alleen zo spreken dat het overeenstemt met uw woord.
43 Laat mij uw woorden van waarheid spreken.
Ik heb vertrouwen in uw besluiten.
44 Ik wil mij onafgebroken houden aan uw wet,
mijn leven lang.
45 Dan ga ik mijn weg onbevangen en zonder belemmering,
omdat ik mij richt naar uw woord.
46 Zelfs voor koningen kan ik dan over uw wet spreken
zonder mij te schamen.
47 Ik geniet van uw wet en houd van haar.
48 Daarom strek ik mijn handen uit naar uw geboden,
waarvan ik zoveel houd.
Dan denk ik rustig na over alles wat U hebt vastgelegd.
49 Denk aan wat U tegen mij hebt gezegd,
ik ben immers uw dienaar en U hebt mij hoop gegeven.
50 Dat troost mij in alle ellende die ik meemaak.
Uw beloften geven mij weer leven.
51 Ongelovigen kunnen mij nog zo bespotten,
ik stap niet af van uw wet.
52 Here, als ik denk aan alles
wat U sinds mensenheugenis hebt voorgeschreven,
voel ik mij getroost.
53 De goddeloze mensen die uw wet links laten liggen,
brengen mij tot grote verontwaardiging.
54 Uw leefregels zijn muziek voor mij,
zolang ik hier op aarde woon,
ik voel mij hier een vreemdeling.
55 Als ik ʼs nachts wakker lig,
denk ik aan uw grote naam, Here,
en ook dan houd ik mij aan uw wetten.
56 Dat heb ik van U ontvangen,
omdat ik uw leefregels zorgvuldig bewaar.
57 De Here heeft Zichzelf aan mij gegeven,
ik heb ook beloofd mij altijd aan uw woord te houden.
58 Ik verlang er met mijn hele hart naar
dat U mij goed gezind bent,
geef mij uw genade zoals U hebt beloofd.
59 Ik denk na over mijn levensweg
en haast mij om uw woord te volgen.
60 Zonder aarzelen haast ik mij
te doen wat U voorschrijft.
61 Hoewel de ongelovigen om mij heen
mij voortdurend willen vangen,
vergeet ik niet wat U in uw wet zegt.
62 Rond middernacht sta ik op om U te prijzen
voor uw rechtvaardige wetten en geboden.
63 Ik ga mijn weg samen met alle mensen
die ook ontzag voor U hebben
en die leven volgens uw gebod.
64 De aarde is vol van uw goedheid en liefde, Here.
Leer mij alles over uw wetten.
65 U hebt mij, uw dienaar, het goede gegeven.
Precies, Here, zoals uw woord dat aangeeft.
66 Geef mij een goed onderscheidingsvermogen en verstand,
want ik stel mijn vertrouwen op uw wet.
67 Voordat ik in moeilijkheden kwam, dwaalde ik vaak van U af.
Maar nu houd ik mij alleen nog aan wat U zegt.
68 U bent een goede God en doet het goede voor de mensen.
Leer mij alles wat U van de mensen wilt.
69 Ongelovigen schuiven mij allerlei leugens in de schoenen,
maar ik houd mij met mijn hele hart vast aan uw wet.
70 Zij hebben harten van steen,
maar ik ervaar vreugde als ik aan uw wet denk.
71 Het is goed dat ik grote moeilijkheden heb doorgemaakt,
want daardoor heb ik U en uw wet beter leren kennen.
72 Uw woorden gaan voor mij ver boven
grote rijkdommen aan goud en zilver.
73 U hebt mij met uw eigen handen gemaakt.
Maak mij verstandig, zodat ik alles over uw wet kan leren.
74 Andere mensen die ook diep ontzag voor U hebben,
zijn blij als zij mij zien en meemaken,
omdat ik op uw woord vertrouw.
75 Here, ik weet dat uw oordeel een rechtvaardig oordeel is.
Dat U mij trouw bleef in al mijn ellende.
76 Ik bid dat uw goedheid en liefde mij zullen troosten.
Dat hebt U mij, uw dienaar, immers beloofd?
77 Laat uw liefdevolle meeleven mij bereiken,
zodat ik leven kan. Ik verheug mij in uw wetten.
78 Laat de ongelovigen toch tot inzicht komen en zich schamen,
omdat zij mij onterecht kwaad deden.
Ik denk voortdurend aan wat U mij hebt opgedragen.
79 Wilt U mensen die diep ontzag voor U koesteren
en uw wet kennen, naar mij toe sturen?
80 Ik wil met volledige toewijding uw wet naleven,
zodat ik mij nooit hoef te schamen.
81 Alles in mij verlangt naar uw bevrijding,
zoals U hebt beloofd.
82 Mijn ogen kijken verlangend uit naar
de vervulling van uw belofte,
wanneer komt U om mij te troosten?
83 Ik ben oud en onaantrekkelijk geworden,
maar toch heb ik uw wet niet vergeten.
84 Hoe lang laat U mij nog in leven?
Wanneer gaat U nu eens wraak nemen op mijn vijanden?
85 Ongelovigen, die zich niet interesseren voor uw wet,
hebben een kuil voor mij gegraven.
86 U bent toch trouw aan alles wat U hebt beloofd?
Help mij toch! Zij achtervolgen mij terwijl ik niets heb gedaan.
87 Het is hun bijna gelukt mij te doden,
maar ik heb mij vastgehouden aan uw bevelen.
88 Laat ik mogen leven
in overeenstemming met uw goedheid en liefde.
Dan zal ik blijven spreken over uw grote daden.
89 Here, uw woord blijft eeuwig bestaan
tot in de hemelen toe.
90 U bewijst uw trouw aan elke generatie.
U hebt ook de aarde gemaakt,
zodat die stevig gegrondvest is.
91 Vandaag de dag staat alles vast volgens uw voorschriften.
Alles is aan U onderworpen.
92 Als ik niet voortdurend de vreugde van uw wet had ervaren,
was ik in alle moeilijkheden ten onder gegaan.
93 Nooit zal ik uw wetten vergeten,
want juist door die wetten hebt U mij het leven weer gegeven.
94 Ik ben uw eigendom, bevrijd mij.
Ik verlang naar uw opdrachten.
95 Ongelovigen zijn er op uit mij te vernietigen,
maar ik let uitsluitend op uw woord.
96 Ik heb gezien hoe alles, hoe geweldig ook,
eens een einde heeft.
Maar ik weet dat uw geboden oneindig zijn.
97 Wat houd ik veel van uw wet!
Ik denk er de hele dag over na.
98 Uw geboden geven mij meer wijsheid
dan mijn vijanden hebben.
Want ik heb ze altijd bij me.
99 Ik heb meer verstand
dan de mensen die mij eens lesgaven,
omdat ik voortdurend uw woorden overdenk.
100 Ik heb meer inzicht
dan de oude mensen,
omdat ik uw bevelen zorgvuldig bewaar.
101 Ik zorg ervoor dat ik niet op het verkeerde pad kom,
zo kan ik mij houden aan uw woord.
102 Ik volg uw voorschriften nauwgezet op,
alles leer ik van U.
103 Alles wat U zegt, is heerlijk om naar te luisteren.
Het klinkt zoeter dan honing.
104 Door uw wet heb ik inzicht gekregen
en daarom haat ik de leugen.
105 Uw woord is een stralend licht,
dat mij de weg door het leven wijst.
106 Ik heb een eed afgelegd
en daar wil ik mij aan houden.
Ik heb daarbij toegezegd dat ik mij altijd
zal houden aan uw rechtvaardige wetten.
107 Ik heb zulke grote moeilijkheden. Here,
geef mij toch het leven weer door uw woord.
108 Ik spreek ongedwongen over U, Here,
en hoop dat U daar genoegen in hebt.
Leer mij alles over uw wetten.
109 Ik zal nooit uw wet vergeten,
ook al is mijn leven voortdurend in gevaar.
110 Ongelovigen proberen mij te vangen,
maar ik blijf bij wat U hebt gezegd.
111 Alles wat U hebt gezegd,
heb ik als een blijvend erfdeel gekregen.
Ik ben er heel erg blij mee.
112 Ik verlang ernaar altijd te doen
wat U hebt gezegd, mijn leven lang.
113 Ik heb een hekel aan aarzelende mensen,
maar houd zielsveel van uw wet.
114 Bij U kan ik schuilen en U beschermt mij.
Ik verwacht het van uw beloften.
115 Kom mij niet te na, misdadigers,
want ik wil mij houden aan het gebod van mijn God.
116 U hebt beloofd mij te zullen ondersteunen.
Doet U dat nu ook, zodat ik blijf leven. Stel mij niet teleur.
117 Geef mij uw kracht en bevrijd mij.
Dan zal ik mij blijven verheugen in uw geboden.
118 Ieder die zich niet aan uw wet houdt,
doet U ver van U weg.
Wat zij zeggen en doen is zinloos.
119 Alle goddelozen op aarde
worden eens door U weggevaagd.
Ook dat is voor mij een reden uw wet lief te hebben.
120 Ik ben bang voor uw oordeel,
mijn hele lichaam trilt van angst.
121 Ik heb altijd eerlijk en oprecht geleefd,
laten mijn vijanden mij niet in hun macht krijgen.
122 Stelt U Zich garant voor mij en zorg ervoor
dat ongelovigen mij niet achtervolgen.
123 Ik verlang ernaar U te zien
en uw rechtvaardig woord te horen.
124 Wilt U met uw goedheid en liefde met mij omgaan
en mij alles leren over uw wetten.
125 Ik ben uw dienaar, maak mij verstandig,
zodat ik uw wetten kan begrijpen.
126 Here, voor U is de tijd aangebroken om op te treden,
want men heeft uw wetten overtreden.
127 Ik houd van uw geboden,
meer dan van het mooiste goud.
128 Daarom geloof ik ook
dat al uw bevelen rechtvaardig zijn,
ik haat de leugen.
129 Alles wat U hebt gezegd, is geweldig en heerlijk.
Daarom onthoud ik alles wat ik van U hoor.
130 Door te luisteren naar uw woord,
komt er licht en duidelijkheid in mijn leven.
Zelfs onverstandige mensen ontwikkelen inzicht.
131 Ik smacht van verlangen
naar alles wat U gebiedt.
132 Kom bij mij en geef mij uw genade.
Mensen die van U houden, mogen zich immers daarop beroepen?
133 Doet U mij wandelen op mijn levenspad, zoals U hebt beloofd.
Houd het onrecht ver van mij.
134 Bevrijd mij uit de onderdrukking van mijn vijanden,
dan zal ik voortaan alles doen wat U hebt bevolen.
135 Ik ben uw dienaar, laat uw licht over mij schijnen
en leer mij alles wat ik van U moet weten.
136 Mijn tranen vloeien als rivieren en mijn verdriet is groot,
omdat mijn volk niet leeft volgens uw wet.
137 Here, U bent rechtvaardig
en uw leefregels zijn betrouwbaar.
138 Toen U ons uw geboden gaf,
was dat in oprechtheid
en het getuigde van uw grote trouw.
139 Ik word beheerst door het verlangen U te dienen,
temeer omdat mijn vijanden U in de steek laten.
140 Uw woorden zijn volkomen zuiver.
Ik, uw dienaar, heb ze van harte lief.
141 Ik ben maar gering en niemand acht mij hoog,
maar ik denk voortdurend aan uw geboden.
142 Uw rechtvaardigheid is eeuwig
en alleen uw wet is de waarheid.
143 Ook al overkomt mij allerlei ellende en achtervolging,
juist dan zijn uw geboden voor mij een vreugde.
144 Alles wat U hebt gezegd, bevat rechtvaardigheid voor altijd.
Als U mij verstandig maakt, kan ik werkelijk leven.
145 Here, ik roep met mijn hele hart naar U,
antwoord mij toch. Ik zal uw geboden naleven.
146 Ik roep naar U, bevrijd mij!
Dan zal ik elk gebod van U in ere houden.
147 Nog voor de zon opkomt, roep ik U te hulp.
Ik verwacht een woord van U.
148 Nog voor de nachtwakers aan het werk gaan,
zie ik al weer uit naar uw belofte.
149 Wilt U met uw liefde en goedheid naar mij luisteren?
Here, als uw recht mij leidt, kan ik leven.
150 Om mij heen zijn mensen die in zonde leven,
van uw wet willen zij niets weten.
151 U bent dichtbij mij, Here.
Ik weet dat al uw woorden waar zijn.
152 Uit uw woorden weet ik dat U van het begin af
aan alles een vaste plaats hebt gegeven.
153 Let toch op mijn moeilijkheden en bevrijd mij.
Ik zal uw wet echt niet vergeten.
154 Wees rechter over mij en red mij.
U hebt beloofd mij nieuw leven te geven.
155 De ongelovigen zullen niet worden gered,
want zij willen zich niet aan uw leefregels houden.
156 Uw liefdevolle meeleven is zo groot, Here.
U hebt bevolen dat ik het leven weer zou krijgen.
157 Het aantal vijanden dat mij achtervolgt, is groot,
toch zal ik niet van uw woorden afwijken.
158 Ik voel weerzin als ik mensen zie die van U zijn afgeweken,
want zij houden zich niet aan wat U zegt.
159 Ziet U wel hoeveel ik van uw wet houd?
Here, laten uw goedheid en liefde weer nieuw leven geven.
160 Nergens in uw woord is iets onwaars, alles is de waarheid.
Al uw rechtvaardige geboden zijn eeuwig.
161 Zonder aanleiding word ik achtervolgd door koningen,
maar uw woord is het enige dat ik vrees, daarvoor heb ik ontzag.
162 Ik ben zo blij met uw woord,
alsof onverwachte rijkdom mij in de schoot valt.
163 Ik heb een hartgrondige hekel aan leugens,
daarentegen houd ik heel veel van uw wet.
164 Zeven keer per dag prijs ik U,
omdat U ons een rechtvaardige wet hebt gegeven.
165 Mensen die van uw wet houden,
ervaren een diepe vrede in het hart.
Er staat hun niets in de weg.
166 Here, ik verwacht alleen uitredding van U
en houd mij aan uw geboden.
167 Ik houd mij met mijn hele wezen aan uw woorden,
ik heb ze oprecht lief.
168 Ik blijf trouw aan uw wetten en regels,
want U weet wat goed voor mij is.
169 Here, ik bid dat U mij zult horen.
Wees trouw aan wat U hebt gezegd en maakt U mij verstandig.
170 Laat mijn aanhoudend bidden U bereiken.
Bevrijd mij zoals U hebt beloofd.
171 Overal waar ik kom, zal ik U steeds prijzen,
want U leert mij alles wat U goed vindt.
172 Ik zal een lied zingen over wat U zegt,
omdat alles wat U gebiedt, rechtvaardig is.
173 Laat uw hand mij te hulp komen,
want ik kies ervoor uw geboden na te volgen.
174 Ik verlang naar uw bevrijding, Here.
Uw wet maakt mij gelukkig.
175 Laat mij leven en U prijzen.
Laten uw leefregels mij tot steun zijn.
176 Soms dwaal ik rond als een schaap
dat de herder niet meer kan vinden.
Zoekt U mij dan op,
ik zal uw geboden nooit vergeten.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 119

Guds bud

1Velsignede er de, som gør Guds vilje,[a]
    alle de, som adlyder Herrens love.
Velsignede er de, som holder fast ved hans bud,
    og søger ham af hele deres hjerte.
Vi ved, at han ønsker, vi skal følge hans vej,
    derfor vælger vi at gøre hans vilje.
Vi kender dine befalinger, Herre,
    som du forventer, vi følger til punkt og prikke.
Hvor ville jeg dog inderligt ønske,
    at jeg kunne følge dine bud uden at vakle.
Ved at fokusere på alle dine befalinger
    undgår jeg at blive gjort til skamme.
Vore hjerter bryder ud i tak,
    når vi forstår dine retfærdige love.
Vær tålmodig med mig,
    for jeg ønsker at adlyde dine bud.

Lydighed

Jeg opfordrer de unge til at følge dit ord,
    for det hjælper dem til at blive på din vej.
10 Jeg søger dig af hele mit hjerte,
    lad mig ikke fare vild fra dine bud.
11 Jeg gemmer dit ord i mit hjerte
    for ikke at synde imod dig.
12 Jeg lover og priser dig, Herre,
    lær mig alle dine lovbud.
13 Jeg gentager igen og igen
    alle de bud, du har givet mig.
14 Jeg glæder mig over dine befalinger,
    som var de alverdens rigdomme.
15 Jeg grunder over dine formaninger
    og holder fast ved dine forskrifter.
16 Jeg glæder mig over din vejledning
    og vil aldrig glemme dit ord.

At følge Guds lov giver glæde og styrke

17 Lad mig få øjnene op for din godhed,
    så jeg kan tjene dig hele mit liv.
18 Luk mine øjne op, så jeg kan se
    de vidunderlige ting i din lov.
19 Livet her på jorden er kort,
    og jeg har brug for dine love til at lede mig.
20 Længslen efter at kende dig ligger i mit hjerte,
    mind mig om dine love hver eneste dag.
21 Lovløse mennesker, der gør oprør mod dig,
    vil blive dømt for deres egenrådige stolthed.
22 Lad dem ikke hovere over mig,
    fordi jeg adlyder dine bud.
23 Lederne i samfundet bagtaler mig,
    men jeg vil tjene dig og handle på dit ord.
24 Lovene, du har givet mig, gør mig glad,
    og jeg ønsker at følge din vejledning.

Guds lov giver styrke i modgang

25 Jeg er nedslået og fortvivlet.
    Giv mig nyt mod ved dit ord.
26 Jeg fortalte dig det hele, og du hjalp mig.
    Lær du mig nu dine principper.
27 Jeg vil gerne forstå hensigten med dine bud,
    og jeg beundrer dine gode love.
28 Jeg føler mig så udkørt og trist.
    Styrk mig ved dit ord.
29 Jeg vil altid være ærlig over for dig,
    lad din lov forvandle min karakter.
30 Jeg har valgt at være trofast,
    sat mig for at følge dine lovbud.
31 Jeg klynger mig til dit ord,
    for jeg ved, du ikke skuffer mig, Herre.
32 Jeg vil ivrigt adlyde alle dine bud,
    for du har givet mig viljen til at gøre det.

Længslen efter at leve i lydighed mod Guds lov

33 Lær mig at følge dine love, Herre,
    så jeg altid er lydig imod dem.
34 Lad mig vokse i forståelsen af din lov,
    så jeg kan holde den af hele mit hjerte.
35 Led mig fremad på lydighedens vej,
    for at følge dine bud er min lyst.
36 Lad mit hjertes ønske være at følge dit ord
    i stedet for at stræbe efter penge og profit.
37 Livet uden dig er ikke andet end tomhed,
    men at følge dit ord giver mig indhold i livet.
38 Lad mig hvile i troen på dine løfter,
    som gælder alle, der adlyder dig.
39 Lad dem, der håner mig, blive til skamme,
    for jeg ved, at dine bud er gode.
40 Længslen efter dine love ligger i mit hjerte,
    hjælp mig til altid at efterleve dem.

Tillid til Guds hjælp og indgriben

41 Du har lovet at redde mig, Herre.
    Vis mig nu din trofasthed og grib ind.
42 Det er dit ord, jeg har sat min lid til.
    Giv mig et svar til dem, der håner mig.
43 Det, at du redder mig og griber ind,
    vil bevise, at det, jeg har sagt om dig, er sandt.
44 Da vil jeg altid holde din lov,
    både nu og til evig tid.
45 Det giver mig en vældig frimodighed,
    at jeg bygger mit liv på dine love.
46 Derfor skammer jeg mig ikke over dit ord,
    men forkynder det frimodigt selv for konger.
47 Det er en stor glæde at kende dine bud.
    Åh, hvor jeg elsker dem.
48 Dagligt rækker jeg hænderne ud efter dem.
    Det fryder mig at kunne meditere over dem.

Guds trøst under vanskelige forhold

49 Herre, jeg tjener dig i tillid til dine løfter,
    for det er dem, der giver mig håb.
50 Hver gang jeg kommer ud for modstand,
    giver dit ord mig nyt mod på livet.
51 Hån og spot hagler ned over mig,
    men jeg holder fast ved dit ord.
52 Herre, jeg holder mig dine bud for øje,
    de har stået deres prøve, og de giver mig trøst.
53 Harmen vælder op i mig,
    når de gudløse gør nar af dine bud.
54 Hvor jeg end opholder mig,
    hylder jeg dine befalinger med glæde.
55 Herre, selv om natten tænker jeg på dig,
    også da vil jeg adlyde dine bud.
56 Hver dag vil jeg følge dine bud,
    for det giver mig glæde i livet.

At handle på Guds bud

57 Jeg bygger mit liv på dig, Herre,
    og jeg har besluttet at følge dine bud.
58 Jeg beder dig af hele mit hjerte:
    vær nådig imod mig, som du har lovet.
59 Jeg har gjort status over mit liv
    og har valgt at rette mig efter dit ord.
60 Jeg vil ikke vente eller tøve,
    men straks gøre det, du siger, jeg skal.
61 Jeg vil aldrig glemme din lov,
    selv om de gudløse prøver at få mig i fælden.
62 Jeg kan stå op midt om natten
    for at takke dig for dine gode love.
63 Jeg er ven med alle, der tjener dig
    og overholder dine forordninger.
64 Jorden er fuld af din trofasthed, Herre,
    lær mig at forstå dine bud til bunds.

Guds bud og samvittigheden

65 Du har holdt dit løfte, Herre.
    Du har velsignet mig som din tjener.
66 Dine befalinger og bud er gode,
    lær mig at forstå dem og bruge dem ret.
67 Der var engang, hvor jeg gik mine egne veje,
    men du ydmygede mig, og nu følger jeg dit ord.
68 Du er god og gør altid det gode.
    Hjælp mig at adlyde dine befalinger.
69 Det kan godt være, de gudløse bagtaler mig,
    men jeg vil helhjertet holde din lov.
70 De er både tykhovedede og stivnakkede,
    men at adlyde dit ord giver mig glæde.
71 Det var godt, at du ydmygede mig,
    så jeg kunne lære at overholde dine bud.
72 Dit ord er mere værd for mig
    end guld og sølv i dynger.

En ren samvittighed

73 Dine hænder formede min krop.
    Giv mig nu forstand til at fatte dine bud.
74 De gudfrygtige hilser mig med glæde,
    for jeg har sat min lid til dit ord.
75 Dine domme er retfærdige, det ved jeg,
    du ydmygede mig for mit eget bedste.
76 Din nåde og barmhjertighed rejste mig op igen,
    akkurat som du havde lovet din tjener.
77 Din nåde gav mig nyt livsmod,
    for jeg elsker trods alt dine bud.
78 De hovmodige spottere bliver gjort til skamme,
    for de bagtaler mig uden grund.
        Men jeg vil grunde over dine befalinger.
79 De der kender dine bud og adlyder dig,
    dem vil jeg gerne have fællesskab med.
80 Din lov vil jeg følge af hele mit hjerte,
    så behøver jeg aldrig at skamme mig.

Bøn om hjælp og genoprettelse

81 Herre, jeg længes efter, at du redder mig.
    Jeg har sat min lid til dine løfter.
82 Hvornår griber du ind og hjælper mig?
    Jeg er snart træt af at vente.
83 Herre, jeg er som en indtørret, tilrøget lædersæk,
    men dine bud glemmer jeg aldrig.
84 Hvor mange dage skal der gå?
    Hvornår vil du straffe mine forfølgere?
85 Hovmodige mennesker, som hader din lov,
    har gravet en faldgrube for mig.
86 Hele din lov er troværdig og pålidelig,
    åh, hjælp mig mod de gudløses angreb.
87 Herre, de har næsten gjort det af med mig,
    men jeg vil ikke svigte dine bud.
88 Hold mig i live på grund af din trofasthed,
    så jeg kan adlyde de befalinger, du har givet mig.

Herrens evige ord

89 Dit ord, Herre, står ved magt til evig tid,
    det er fast forankret i Himlen.
90 Din trofasthed rækker fra slægt til slægt,
    du har grundfæstet jorden, så den ikke kan rokkes.
91 Dine love står fast til denne dag,
    for du er universets Herre.
92 Dit ord gav mig den trøst, jeg havde brug for,
    ellers var jeg for længst gået til grunde.
93 Dine love vil jeg aldrig glemme,
    for det er dem, der holder mig i live.
94 Dig tilhører jeg, for du er min Gud.
    Hjælp mig, for jeg ønsker at følge dine bud.
95 De gudløse lurer på at slå mig ihjel,
    men jeg har altid dine love i tanke.
96 De fleste ting har deres begrænsning,
    men dine befalinger har uanede dybder.

Kærlighed til Guds ord

97 Jeg elsker dine bud, Herre.
    Dagen igennem er de i mine tanker.
98 Jeg mediterer over dit ord hver dag,
    det giver mig et fortrin frem for mine fjender.
99 Jeg har altid dine bud i mine tanker,
    de gør mig visere end mine vejledere.
100 Ja, jeg er klogere end de gamle og erfarne,
    for jeg adlyder dine befalinger.
101 Jeg holder mig væk fra enhver form for ondskab,
    for jeg ønsker at adlyde dit ord.
102 Jeg går ikke vild, men følger dine bud,
    for du er den, der underviser mig.
103 Jeg elsker at smage på dit ord,
    det er sødere på tungen end honning.
104 Jo mere indsigt jeg får i dine bud,
    des mere hader jeg løgnens vej.

Guds ords lys

105 Dit ord er en lygte for min fod,
    et lys på vejen foran mig.
106 Dine love er gode og retfærdige,
    jeg har lovet mig selv altid at overholde dem.
107 Der er mange, som er imod mig, Herre,
    men du giver mig nyt mod, som du har lovet.
108 Du fortjener min lovsang og tak, Herre,
    fortsæt med at lære mig din vilje.
109 Dine bud vil jeg aldrig glemme,
    også selv om det bringer mig i livsfare.
110 De gudløse sætter fælder for mig,
    men jeg viger ikke en tomme fra dit ord.
111 Dine love er mit evige eje,
    de fylder mit hjerte med glæde.
112 Det er min faste beslutning at adlyde dit ord,
    indtil jeg drager mit sidste suk.

Helhjertet lydighed

113 Dem, der følger dig halvhjertet, hader jeg,
    men jeg elsker din lov af hele mit hjerte.
114 Du er min tilflugt og mit skjold,
    dit ord er det, der giver mig håb.
115 Der er ingen, der kan hindre mig i at adlyde Gud,
    de, der vil prøve, tager jeg afstand fra.
116 Du har lovet at give mig styrke til at leve efter dit ord.
    Jeg er overbevist om, at du ikke skuffer mig.
117 Den hjælp og støtte, jeg får fra dig,
    betyder, at jeg fortsat kan adlyde dine bud.
118 Du forkaster dem, der foragter dit ord,
    de er falske og fulde af løgn.
119 Du lader alle de gudløse ende som aske.
    Er det da mærkeligt, at jeg elsker dit ord?
120 Dine domme er retfærdige og kan ikke appelleres,
    derfor bæver jeg for dig i ærefrygt.

Om at følge Guds bud under modstand

121 Jeg forsøger altid at gøre det rigtige.
    Lad ikke mine fjender få bugt med mig.
122 Jag de stolte og overmodige mennesker væk,
    så de ikke har mulighed for at skade mig.
123 Jeg er træt af at vente på, at du redder mig,
    selv om jeg ved, at du altid holder dine løfter.
124 Jeg ved, at din kærlighed omslutter mig,
    lær mig at kende din vilje.
125 Jeg er din tjener, giv mig forstand
    til at fatte dine formaninger.
126 Jeg græmmes, når de gudløse overtræder dine bud.
    Herre, hvornår griber du ind?
127 Jeg foretrækker din lov
    frem for guld og grønne skove.
128 Jeg hader løgn og bedrag,
    men elsker at adlyde dine bud.

Velsignelsen ved at adlyde Guds vilje

129 Din vejledning er vidunderlig,
    jeg ønsker at rette mig efter den.
130 Dit ord bringer lys, når det bliver forstået,
    selv begyndere kan fatte det.
131 Dit ord skaber en længsel i mig,
    jeg kan aldrig få nok af det.
132 Din nåde og barmhjertighed gør mig godt,
    du er god mod alle, som elsker dig.
133 Dit ord viser mig den vej, jeg skal gå,
    så jeg ikke bliver overrumplet af det onde.
134 Der er mennesker, som vil føre mig på vildspor.
    Hjælp mig til at holde fast ved dine bud.
135 Du velsigner mig med dit nærvær.
    Hjælp mig at tjene dig bedre.
136 Der er mange, der ikke holder dine bud,
    derfor strømmer tårerne ned over mine kinder.

Ordet står fast for evigt

137 Du er en god Gud, Herre,
    alle dine love er retfærdige.
138 Dine principper er fuldkomne,
    og din trofasthed er stor.
139 Der er mange, som ignorerer din vejledning,
    og det skærer mig i hjertet at se det.
140 Dit ord er ædelt som renset sølv,
    derfor elsker jeg det så højt.
141 Der er ikke noget særligt ved mig,
    men jeg forsømmer ikke at adlyde dine bud.
142 Din retfærdighed varer evigt,
    din lov vil altid være sand.
143 Det sker, at jeg tynges af bekymring og uro,
    men dine bud gør mig glad igen.
144 Din lov står altid ved magt,
    lad mig forstå den bedre dag for dag.

En bøn om redning fra fjenderne

145 Jeg beder dig inderligt om hjælp, Herre.
    Svar mig, og jeg vil adlyde dine bud.
146 Jeg råber til dig: „Red mig,
    så jeg kan adlyde dine bud.”
147 Jeg er oppe før daggry for at råbe om hjælp,
    for jeg sætter min lid til løfterne i dit ord.
148 Jeg ligger vågen om natten
    og mediterer over dit ord.
149 Jeg beder dig, Herre, hør min bøn,
    vær mig nådig og red mit liv.
150 Jeg gruer for, hvad mine fjender vil gøre,
    for de er ligeglade med din lov.
151 Jeg ved dog, at du er mig nær, Herre,
    alle dine bud er grundet på sandheden.
152 Jeg har for længe siden lært,
    at dit ord står urokkeligt fast.

Guds løfter giver nyt mod

153 Vær nådig og fri mig fra mine lidelser,
    for jeg har ikke taget let på din lov.
154 Ved at høre dine løfter får jeg nyt mod.
    Kæmp på min side og red mig.
155 Ved at gøre oprør mod dig og dine bud,
    har de gudløse mistet håbet om frelse.
156 Hvor er din nåde dog stor, Herre,
    du har magt til at redde mit liv.
157 Vel er mine fjender og modstandere mange,
    men jeg holder fast ved dine lovbud.
158 Ved synet af de gudløse bliver jeg fyldt med foragt,
    for de gør oprør mod dine bud og befalinger.
159 Vis mig din kærlighed og red mit liv,
    Tænk dog på, hvor højt jeg elsker dine love.
        Giv mig liv, for du elsker mig med trofast kærlighed!
160 Værdien af dit ord er ubeskrivelig,
    det er troværdigt og står fast for evigt.

Lydighed og tryghed

161 Der er magtfulde mænd, som angriber mig uden grund,
    men jeg vil holde fast ved dit ord i mit hjerte.
162 Din vejledning fylder mig med glæde,
    som en, der har vundet en stor gevinst.
163 Det er løgn og bedrag, jeg hader,
    men jeg elsker dit ord.
164 Dag efter dag vil jeg takke dig
    for dine retfærdige lovbud.
165 De, der elsker din lov, lever trygt,
    intet kan rokke dem.
166 Der er en forvisning i mit hjerte om, at du vil redde mig,
    og jeg vil blive ved med at adlyde dine bud.
167 Dine befalinger har jeg altid for øje,
    jeg elsker dem af hele mit hjerte.
168 Du ved, at jeg har adlydt dine bud,
    for mit liv ligger udbredt for dig.

Råb om frelse

169 Jeg beder om hjælp, Herre, lyt til mit råb.
    Lad dit ord give mig råd og vejledning.
170 Ja, jeg beder så inderligt om nåde,
    grib ind og red mig, som du har lovet.
171 Jeg vil lovprise dig, Herre,
    for du har lært mig at forstå dine bud.
172 Jeg vil synge en sang om dit ord,
    for alle dine love er gode og retfærdige.
173 Jeg venter på, at du griber ind,
    for jeg har valgt at gøre din vilje.
174 Jeg længes efter, at du redder mig, Herre,
    og jeg glæder mig over dine lovbud.
175 Jeg ønsker at leve i lovprisning til dig.
    Lad dit ord være min støtte på livsvejen.
176 Jeg er som et får, der er faret vild.
    Kom og red mig, for jeg har holdt fast ved dine bud.

Notas al pie

  1. 119,1 Denne salme er akrostisk ved, at hvert vers inden for hvert af de 22 afsnit begynder med samme bogstav i alfabetet.