Het Boek

Psalmen 106

1Halleluja! Prijs de Here.
Hij is een goede God,
want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Zou er iemand zijn
die alle goede daden van de Here
kan omschrijven?
Die Hem alle eer kan brengen
waarop Hij recht heeft?
Gelukkig zijn de mensen
die rechtvaardig leven,
die altijd eerlijk en oprecht optreden.
Denk toch aan mij, Here.
U houdt immers van uw volk?
Red mij!
Dan zal ik alle zegeningen
die U voor uw volk hebt weggelegd,
ook mogen zien.
Dan kan ik mij met uw volk verheugen
en dankbaar zijn met het land
dat U ons hebt gegeven.
Net als onze voorouders
hebben wij heel erg gezondigd.
Wij hebben niet geleefd en gehandeld
volgens uw wil.
Onze voorouders in Egypte
hechtten geen waarde aan uw wonderen.
Zij dachten niet
aan de zeer vele zegeningen
waarmee U hen overlaadde.
Integendeel,
zij kwamen tegen U in opstand bij de Rietzee.
God verloste hen echter toch,
ter wille van zijn eigen naam.
Zo werd zijn grote kracht zichtbaar.
Hij had de macht over die Rietzee
en maakte er een droge weg doorheen.
Zo liepen zij door die watermassa
alsof het een woestijn was.
10 God verloste zijn volk
uit de macht van hun achtervolgers,
11 die overspoeld werden door het water van de Rietzee:
niemand van hen bleef in leven.
12 Toen pas geloofden zij Hem op zijn woord,
zij zongen lofliederen voor Hem.
13 Maar al gauw vergaten zij weer
wat Hij allemaal had gedaan,
zij vroegen God niet om raad.
14 Zij wilden afgoden gaan vereren in de woestijn
en zo daagden zij God uit daar in die woestenij.
15 Zij kregen van Hem wat zij wilden,
maar een deel van het volk kwam om.
16 In het kamp werden zij jaloers op Mozes en Aäron,
die door de Here waren uitgekozen.
17 De aarde ging open en Datan werd verzwolgen,
en met hem ook Abiram
en degenen die met hem gezondigd hadden.
18 Het vuur verbrandde allen die God hadden uitgedaagd.
19 Toen maakten zij bij de berg Horeb een gouden kalf,
zij knielden ervoor neer alsof het een god was.
20 God, de Allerhoogste, ruilden zij in
voor een beeld van een grasetende koe!
21 Zij vergaten God,
die hen uit Egypte had bevrijd
en daarvoor grote wonderen had verricht,
22 al die prachtige wonderen in Egypte
en bij de Rietzee.
23 Op dat moment nam de Here Zich voor
hen te vernietigen.
Maar Mozes, zijn vriend,
kwam voor hen tussenbeide
en voorkwam het.
24 Het prachtige land waar zij naar toe gingen,
verwierpen zij
en ze geloofden niet wat God had gezegd.
25 Zij mopperden in hun tenten
en luisterden niet naar wat de Here zei.
26 Toen werd Hij werkelijk toornig
en zwoer een eed
dat Hij hen allemaal
in de woestijn zou laten sterven.
27 Ook hun nageslacht
zou Hij uiteindelijk
onder vreemde volken laten sterven,
hen wegvoeren naar vreemde landen.
28 Toen zij Baäl-Peor gingen aanbidden
en zelfs de offers van doden aten.
29 Toen zij Hem uitdaagden en kwetsten
door alles wat zij deden,
brak er een plaag uit.
30 Maar de priester Pinechas kwam naar voren,
vond de schuldigen en strafte hen.
Toen hield de plaag ook op.
31 Deze goede daad van hem is nooit vergeten,
altijd zal God Zich dit blijven herinneren.
32 Bij het water van Meriba maakten
de Israëlieten Hem opnieuw boos.
Door hun schuld ging Mozes ook zondigen.
33 Zij waren opstandig tegen de Geest van God
en zonder nadenken sprak hij toen.
34 Ook roeiden zij de volken
die in het land woonden niet allemaal uit,
hoewel de Here dat toch duidelijk had bevolen.
35 In plaats daarvan lieten zij zich in
met die heidense volken
en namen dingen van hen over.
36 Zij dienden hun afgoden
en dat werd uiteindelijk hun ondergang.
37 Hun zonen en dochters offerden zij
aan de boze geesten.
38 Zo vloeide het onschuldige bloed
van hun eigen kinderen.
Zij offerden hen aan de afgoden van het land Kanaän
en het land werd ontheiligd door deze bloedschuld.
39 Door alles wat zij deden,
verontreinigden zij zich voor God.
Door wat zij deden,
pleegden zij overspel:
zij verlieten God en volgden de afgoden.
40 Toen brandde de toorn van de Here tegen hen los.
Hij walgde van zijn volk en hun land.
41 Daarom gaf Hij hen over
in de macht van vreemde volken,
hun vijanden overheersten hen.
42 Zij zuchtten onder de verdrukking
en overmacht van hun tegenstanders.
43 Zo redde God hen vele keren,
maar zij bleven hun eigen weg gaan.
Uiteindelijk was er geen redden meer aan.
44 Telkens echter wanneer God hun onderdrukking zag
en hun kermen hoorde,
45 herinnerde Hij Zich zijn verbond met hen.
Dat was in hun voordeel.
Dan kreeg God,
in zijn grote goedheid en trouw,
medelijden met hen.
46 Steeds vonden zij Hem
en warmden zich aan zijn liefde en vergeving.
Hun ontvoerders stuurden hen zelfs
weer terug naar hun land.
47 Bevrijd ons, Here!
U bent onze God.
Breng ons weer bij elkaar uit alle landen
waarheen wij zijn weggevoerd.
Dan kunnen wij weer met elkaar
uw heilige naam prijzen
en U alle eer brengen.
48 De Here, de God van Israël,
komt alle eer toe!
Van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Laat het hele volk
dat bevestigen en ‘amen’ zeggen.
Prijs de Here!

Nkwa Asem

Nnwom 106

Awurade adɔe

1Kamfo Awurade! Monna Awurade ase efisɛ oye; ne dɔ wɔ hɔ daa. Hena na obetumi aka nneɛma akɛse a wayɛ? Hena na obetumi akamfo no?

Nhyira nka wɔn a wodi ne mmara so, na daa wɔyɛ ade trenee.

Awurade, sɛ woboa wo nkurɔfo a, kae me; sɛ wogye wɔn nkwa a, fa me ka wɔn ho. Ma minhu wo nkurɔfo nkɔso, na me ne wo man ntena ahotɔ mu wɔ anigye mu ahosɛpɛw a wɔn a wɔyɛ wo de no nya no.

Yɛayɛ bɔne sɛnea yɛn nenanom yɛe no; yɛayɛ amumɔyɛ ne bɔne bebree. Yɛn nenanom a na wɔwɔ Misraim no ante Onyankopɔn anwonwade no ase; wɔn werɛ fii ne dɔ a ɔdaa no adi kyerɛɛ wɔn mpɛn pii no, na wɔsɔre tiaa Otumfoɔ no wɔ Po Kɔkɔɔ no so. Nanso ogyee wɔn nkwa sɛnea ɔhyɛɛ wɔn bɔ sɛnea ɔbɛda ne tumi adi no. Ɔkasa kyerɛɛ Po Kɔkɔɔ no ma ɛyowoe. Na odii ne nkurɔfo anim ma wɔfaa asase kesee so. 10 Ogyee wɔn fii wɔn a na wɔtan wɔn no nsam; ogyee wɔn fii wɔn atamfo nsam. 11 Nanso nsu no faa wɔn atamfo no a, wɔn mu baako koraa anka.

12 Afei ne nkurɔfo no gyee ne bɔhyɛ no dii, na wɔtoo ayeyi dwom maa no.

13 Nanso ntɛm so, wɔn werɛ fii nea wayɛ, na wɔyɛɛ nea wɔn ara wɔpɛ a wɔammisa no. 14 Akɔnnɔ bɛhyɛɛ wɔn mu wɔ sare so hɔ, na wɔsɔɔ Awurade hwɛe, 15 enti ɔmaa wɔn nea wobisaa no, nanso ɔde ɔyare bɔne bi brɛɛ wɔn. 16 Na sare so hɔ, wɔn ani beree Mose ne Aaron a ɔyɛ Awurade somfo kronkron no so. 17 Na asase mu buei na ɛmenee Datan na esiee Abiram ne n’abusuafo; 18 ogya sian baa wɔn akyidifo so bɛhyew saa amumɔyɛfo no. 19 Wɔyɛɛ sikakɔkɔɔ nantwinini ohoni wɔ Sinai na wɔsom no; 20 wɔde Onyankopɔn anuonyam sesaa aboa a ɔwe sare ohoni. 21 Wɔn werɛ fii Onyankopɔn a ɔnam ne tumideyɛ so gyee wɔn Misraim no. 22 Anwonwade a ɔyɛe wɔ hɔ no so. Anwonwade a ɔyɛe wɔ Po Kɔkɔɔ no so no so. 23 Bere a Onyankopɔn kae se ɔbɛsɛe ne nkurɔfo no, n’akoa Mose sɔre srɛɛ Onyankopɔn dwudwoo n’abufuw ano sɛnea ɔrensɛe wɔn.

24 Enti wɔpoo asase fɛfɛ no efisɛ, na wonnye Onyankopɔn bɔhyɛ nni. 25 Wɔtenaa wɔn ntamadan mu nwiinwii a na wontie Awurade. 26 Enti ɔbɔɔ wɔn kɔkɔ sɛ ɔbɛma wɔawuwu wɔ sare so hɔ, 27 na wabɔ wɔn asefo apete wɔ sare so hɔ afra abosonsomfo mu, na wama wɔawuwu amanɔnne. 28 Na Poer hɔ, wɔde wɔn ho bɔɔ Baal, som no na wodii afɔre a wɔde bɔɔ anyame a nkwa nni wɔn mu no bi. 29 Wɔn nneyɛe no huruu Onyankopɔn bo, na ɔyare a ɛyɛ hu besii wɔn mu. 30 Na Pinahas sɔre gyinae twee wɔn a wodi fɔ no aso maa ɔyaredɔm no gyaee. 31 Wɔde saa asɛm yi kae no daa, na wɔbɛkae daa daa.

32 Meriba asu ho nso, nnipa no hyɛɛ Onyankopɔn abufuw ma, esiane wɔn nti, Mose kɔɔ ɔhaw mu. 33 Wɔmaa n’ani beree sɛ ɔkasa a onnyina nnwen ho. 34 Wɔankum abosonsomfo no sɛnea Awurade hyɛe sɛ wɔnyɛ no, 35 na wodii wɔn ho aware sɛnea abosonsomfo no yɛ no. 36 Onyankopɔn nkurɔfo som ahoni, na eyi ma wɔsɛee wɔn. 37 Wɔde wɔn ara wɔn mmabarima ne wɔn mmabea bɔɔ Kanaan ahoni afɔre. 38 Wokunkum mmotafowa a wonnim hwee maa asase no ho guu fi, esiane saa awudi no nti. 39 Saa ade a wɔyɛe no guu wɔn ho fi enti ɛma wodii atoro kyerɛɛ Onyankopɔn. 40 Enti Awurade bo fuw ne nkurɔfo; n’ani beree wɔn so. 41 Ɔpoo wɔn maa abosonsom tumi maa wɔn atamfo dii wɔn so. 42 Wɔn atamfo no hyɛɛ wɔn so a wɔyɛ hwee a ɛnyɛ ye.

43 Mpɛn pii, Awurade gye ne nkurɔfo, nanso wɔpɛ sɛ wɔsɔre tia no na wɔkɔ bɔne mu ara. 44 Nanso Awurade tiee wɔn bere a wosu frɛɛ no no na ohuu ɔhaw a wɔwɔ mu no. 45 Wɔn nti, ɔkaee n’apam no na esiane ne dɔ kɛse no nti, ogow ne ho mu. 46 Ɔmaa wɔn sodifo nyinaa nuu wɔn ho.

47 Gye yɛn, O Awurade yɛn Nyankopɔn, na san fa yɛn fi aman so bra, sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛda wo ase na yɛakamfo wo din kronkron no.

48 Kamfo Awurade, Israel Nyankopɔn; kamfo no nnɛ ne daa nyinaa! Momma obiara nka se, “Amen!”

Kamfo Awurade!