Het Boek

Psalmen 106:1-48

1Halleluja! Prijs de Here.

Hij is een goede God,

want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

2Zou er iemand zijn

die alle goede daden van de Here

kan omschrijven?

Die Hem alle eer kan brengen

waarop Hij recht heeft?

3Gelukkig zijn de mensen

die rechtvaardig leven,

die altijd eerlijk en oprecht optreden.

4Denk toch aan mij, Here.

U houdt immers van uw volk?

Red mij!

5Dan zal ik alle zegeningen

die U voor uw volk hebt weggelegd,

ook mogen zien.

Dan kan ik mij met uw volk verheugen

en dankbaar zijn met het land

dat U ons hebt gegeven.

6Net als onze voorouders

hebben wij heel erg gezondigd.

Wij hebben niet geleefd en gehandeld

volgens uw wil.

7Onze voorouders in Egypte

hechtten geen waarde aan uw wonderen.

Zij dachten niet

aan de zeer vele zegeningen

waarmee U hen overlaadde.

Integendeel,

zij kwamen tegen U in opstand bij de Rietzee.

8God verloste hen echter toch,

ter wille van zijn eigen naam.

Zo werd zijn grote kracht zichtbaar.

9Hij had de macht over die Rietzee

en maakte er een droge weg doorheen.

Zo liepen zij door die watermassa

alsof het een woestijn was.

10God verloste zijn volk

uit de macht van hun achtervolgers,

11die overspoeld werden door het water van de Rietzee:

niemand van hen bleef in leven.

12Toen pas geloofden zij Hem op zijn woord,

zij zongen lofliederen voor Hem.

13Maar algauw vergaten zij weer

wat Hij allemaal had gedaan,

zij vroegen God niet om raad.

14Zij wilden afgoden gaan vereren in de woestijn

en zo daagden zij God uit daar in die woestenij.

15Zij kregen van Hem wat zij wilden,

maar een deel van het volk kwam om.

16In het kamp werden zij jaloers op Mozes en Aäron,

die door de Here waren uitgekozen.

17De aarde ging open en Datan werd verzwolgen,

en met hem ook Abiram

en degenen die met hem gezondigd hadden.

18Het vuur verbrandde allen die God hadden uitgedaagd.

19Toen maakten zij bij de berg Horeb een gouden kalf,

zij knielden ervoor neer alsof het een god was.

20God, de Allerhoogste, ruilden zij in

voor een beeld van een grasetende koe!

21Zij vergaten God,

die hen uit Egypte had bevrijd

en daarvoor grote wonderen had verricht,

22al die prachtige wonderen in Egypte

en bij de Rietzee.

23Op dat moment nam de Here Zich voor

hen te vernietigen.

Maar Mozes, zijn vriend,

kwam voor hen tussenbeide

en voorkwam het.

24Het prachtige land waar zij naartoe gingen,

verwierpen zij

en ze geloofden niet wat God had gezegd.

25Zij mopperden in hun tenten

en luisterden niet naar wat de Here zei.

26Toen werd Hij werkelijk toornig

en zwoer een eed

dat Hij hen allemaal

in de woestijn zou laten sterven.

27Ook hun nageslacht

zou Hij uiteindelijk

onder vreemde volken laten sterven,

hen wegvoeren naar vreemde landen.

28Toen zij Baäl-Peor gingen aanbidden

en zelfs de offers van doden aten.

29Toen zij Hem uitdaagden en kwetsten

door alles wat zij deden,

brak er een plaag uit.

30Maar de priester Pinechas kwam naar voren,

vond de schuldigen en strafte hen.

Toen hield de plaag ook op.

31Deze goede daad van hem is nooit vergeten,

altijd zal God Zich dit blijven herinneren.

32Bij het water van Meriba maakten

de Israëlieten Hem opnieuw boos.

Door hun schuld ging Mozes ook zondigen.

33Zij waren opstandig tegen de Geest van God

en zonder nadenken sprak hij toen.

34Ook roeiden zij de volken

die in het land woonden niet allemaal uit,

hoewel de Here dat toch duidelijk had bevolen.

35In plaats daarvan lieten zij zich in

met die heidense volken

en namen dingen van hen over.

36Zij dienden hun afgoden

en dat werd uiteindelijk hun ondergang.

37Hun zonen en dochters offerden zij

aan de boze geesten.

38Zo vloeide het onschuldige bloed

van hun eigen kinderen.

Zij offerden hen aan de afgoden van het land Kanaän

en het land werd ontheiligd door deze bloedschuld.

39Door alles wat zij deden,

verontreinigden zij zich voor God.

Door wat zij deden,

pleegden zij overspel:

zij verlieten God en volgden de afgoden.

40Toen brandde de toorn van de Here tegen hen los.

Hij walgde van zijn volk en hun land.

41Daarom gaf Hij hen over

in de macht van vreemde volken,

hun vijanden overheersten hen.

42Zij zuchtten onder de verdrukking

en overmacht van hun tegenstanders.

43Zo redde God hen vele keren,

maar zij bleven hun eigen weg gaan.

Uiteindelijk was er geen redden meer aan.

44Telkens echter wanneer God hun onderdrukking zag

en hun kermen hoorde,

45herinnerde Hij Zich zijn verbond met hen.

Dat was in hun voordeel.

Dan kreeg God,

in zijn grote goedheid en trouw,

medelijden met hen.

46Steeds vonden zij Hem

en warmden zich aan zijn liefde en vergeving.

Hun ontvoerders stuurden hen zelfs

weer terug naar hun land.

47Bevrijd ons, Here!

U bent onze God.

Breng ons weer bij elkaar uit alle landen

waarheen wij zijn weggevoerd.

Dan kunnen wij weer met elkaar

uw heilige naam prijzen

en U alle eer brengen.

48De Here, de God van Israël,

komt alle eer toe!

Van eeuwigheid tot eeuwigheid!

Laat het hele volk

dat bevestigen en ‘amen’ zeggen.

Prijs de Here!

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 106:1-48

Salmo 106

Ang Kaayo sang Dios sa Iya Katawhan

1Dayawa ang Ginoo!

Pasalamati siya kay maayo siya;

ang iya gugma wala sing katapusan.

2Wala sing may makasugid ukon makadayaw sing bug-os sang gamhanan nga mga binuhatan sang Ginoo.

3Bulahan ang tawo nga nagahimo sing husto kag matarong sa tanan nga tion.

4Ginoo, dumduma ako kon magbulig ka sa imo katawhan;

luwasa man ako kon magluwas ka sa ila,

5agod maagom ko man ang kauswagan sang imo pinili nga nasyon

kag agod makaambit man ako sang ila kalipay

kag makaupod ako sa ila pagdayaw sa imo.

6Nakasala kami pareho sang amon mga katigulangan;

malain gid ang amon ginhimo.

7Sang didto sa Egipto ang amon mga katigulangan, wala nila ginsapak ang imo makatilingala nga mga binuhatan.

Wala nila pagdumduma ang imo gugma nga ginpakita sa ila sing makapila ka beses,

kag nagrebelde sila sa imo sa Mapula nga Dagat.

8Pero ginluwas mo sila agod mapadunggan ka kag makita nila ang imo gahom.

9Ginmanduan sang Ginoo ang Mapula nga Dagat nga magmala, kag nagmala ini;

kag gintuytuyan niya ang iya katawhan sa pagtabok sa dagat nga daw sa nagalakat lang sila sa desierto.

10Ginluwas niya sila sa kamot sang mga kaaway.

11Gintabunan sang tubig ang ila mga kaaway

kag wala gid sing may nakaluwas sa ila.

12Gani nagtuo sila sa iya mga promisa

kag nagkanta sila sang pagdayaw sa iya.

13Pero nalimtan dayon nila ang iya ginhimo

kag wala sila maghulat sang iya laygay.

14Didto sa kamingawan, gintilawan nila ang Dios tungod sang ila sobra nga handom sa pagkaon.

15Gani ginhatag niya sa ila ang ila ginpangayo,

pero ginpadal-an man niya sila sang balatian nga nagpaluya sa ila.

16Didto sa ila nga kampo sa kamingawan, nahisa sila kay Moises kag kay Aaron. Si Aaron gindedikar nga mag-alagad sa Ginoo.

17Gani nagbuka ang duta kag nahulog si Datan kag si Abiram kag ang ila mga pamilya.

18Kag may kalayo pa gid nga nagsunog sa ila malaot nga mga sumulunod.

19Didto sa Horeb, naghimo ang mga Israelinhon sang bulawan nga torite nga baka

kag ginsimba nila ini nga dios-dios.

20Ginbayluhan nila ang ila dungganon nga Dios sang imahen sang isa ka turo nga baka nga nagahalab sang hilamon.

21-22Ginkalimtan nila ang Dios nga nagluwas sa ila kag naghimo sang gamhanan kag makatilingala nga mga binuhatan didto sa Egipto, ang duta sang mga kaliwat ni Ham, kag didto sa Mapula nga Dagat.

23Ginlaglag na kuntani sang Dios ang iya katawhan kon wala magpatunga si Moises nga iya alagad, sa pagkombinsi sa iya nga punggan niya ang iya kaakig agod indi niya sila malaglag.

24Ginbaliwala pa gid nila ang maayo nga duta kay wala sila magtuo sa promisa sang Dios.

25Nagkinumod sila sa ila mga tolda kag wala sila magtuman sa Ginoo.

26Gani nagpanumpa ang Ginoo nga pamatyon niya sila sa kamingawan,

27kag laptahon niya ang ila mga kaliwat sa iban nga mga nasyon nga sa diin magakalamatay sila.

28Gintugyan nila ang ila kaugalingon sa dios-dios nga si Baal nga didto sa Bukid sang Peor

kag nagkaon sila sang mga halad nga ginhalad sa mga patay.106:28 mga patay: ukon, patay nga mga dios-dios.

29Ginpaakig nila ang Ginoo tungod sang ila malaot nga mga binuhatan,

gani nag-abot sa ila ang kalalat-an.

30Pero nagpatunga si Finehas,

gani nag-untat ang kalalat-an.

31Ang ginhimo ni Finehas ginakabig nga matarong,

kag dumdumon ini sang mga tawo hasta san-o.

32Didto sa tuburan sang Meriba, ginpaakig sang mga Israelinhon ang Ginoo,

kag naglain gid ang buot ni Moises sa ila mga ginhimo.

33Tungod nga ginpalain nila ang buot ni Moises, nakahambal siya sang mga pulong nga wala niya paghunahunaa sing maayo.

34Wala ginpamatay sang mga Israelinhon ang mga katawhan sa Canaan suno sa ginsiling sa ila sang Ginoo.

35Sa baylo, nagpakig-isa sila sa sini nga mga katawhan kag ginsunod nila ang ila pagginawi.

36Ginsimba nila ang ila mga dios-dios kag nagdala ini sang kalaglagan sa ila.

37Ginhalad nila ang ila mga kabataan sa mga demonyo

38nga mga dios-dios sang Canaan.

Tungod sang ila pagpamatay sang ila inosente nga mga kabataan, ginhigkuan nila ang duta sang Canaan

39pati ang ila kaugalingon.

Tungod sang ila ginhimo, nagluib sila sa Dios pareho sa isa ka babayi nga nagpanginlalaki.

40Gani naakig ang Ginoo sa katawhan nga iya ginapanag-iyahan,

kag ginkangil-aran niya sila.

41Gintugyan niya sila sa mga nasyon nga ila mga kaaway,

kag gin-gamhan sila sang sini nga mga nasyon.

42Ginpigos sila sang ila mga kaaway kag gin-ulipon.

43Madamo nga beses nga ginluwas sila sang Dios,

pero ginahungod pa gid nila nga magrebelde sa iya,

gani nalaglag sila tungod sang ila sala.

44Pero kon magpanawag gani sila sa Dios, ginabuligan niya gihapon sila sa ila mga kalisod.

45Gindumdom sang Dios ang iya kasugtanan sa ila,

kag tungod sa iya dako nga gugma sa ila nagbaylo ang iya hunahuna nga indi na niya sila pagsilutan.

46Ginbuot niya nga kaluoyan sila sang mga nagbihag sa ila.

47Luwasa kami, Ginoo nga amon Dios,

kag tipuna kami liwat sa amon duta halin sa mga nasyon,

agod makapasalamat kami kag makadayaw sa imo pagkabalaan.106:47 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.

48Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel, sa wala sing katapusan.

Ang tanan nga katawhan magsabat sang, “Amen!”

Dayawa ang Ginoo!