Het Boek

Psalmen 106

1Halleluja! Prijs de Here.
Hij is een goede God,
want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Zou er iemand zijn
die alle goede daden van de Here
kan omschrijven?
Die Hem alle eer kan brengen
waarop Hij recht heeft?
Gelukkig zijn de mensen
die rechtvaardig leven,
die altijd eerlijk en oprecht optreden.
Denk toch aan mij, Here.
U houdt immers van uw volk?
Red mij!
Dan zal ik alle zegeningen
die U voor uw volk hebt weggelegd,
ook mogen zien.
Dan kan ik mij met uw volk verheugen
en dankbaar zijn met het land
dat U ons hebt gegeven.
Net als onze voorouders
hebben wij heel erg gezondigd.
Wij hebben niet geleefd en gehandeld
volgens uw wil.
Onze voorouders in Egypte
hechtten geen waarde aan uw wonderen.
Zij dachten niet
aan de zeer vele zegeningen
waarmee U hen overlaadde.
Integendeel,
zij kwamen tegen U in opstand bij de Rietzee.
God verloste hen echter toch,
ter wille van zijn eigen naam.
Zo werd zijn grote kracht zichtbaar.
Hij had de macht over die Rietzee
en maakte er een droge weg doorheen.
Zo liepen zij door die watermassa
alsof het een woestijn was.
10 God verloste zijn volk
uit de macht van hun achtervolgers,
11 die overspoeld werden door het water van de Rietzee:
niemand van hen bleef in leven.
12 Toen pas geloofden zij Hem op zijn woord,
zij zongen lofliederen voor Hem.
13 Maar al gauw vergaten zij weer
wat Hij allemaal had gedaan,
zij vroegen God niet om raad.
14 Zij wilden afgoden gaan vereren in de woestijn
en zo daagden zij God uit daar in die woestenij.
15 Zij kregen van Hem wat zij wilden,
maar een deel van het volk kwam om.
16 In het kamp werden zij jaloers op Mozes en Aäron,
die door de Here waren uitgekozen.
17 De aarde ging open en Datan werd verzwolgen,
en met hem ook Abiram
en degenen die met hem gezondigd hadden.
18 Het vuur verbrandde allen die God hadden uitgedaagd.
19 Toen maakten zij bij de berg Horeb een gouden kalf,
zij knielden ervoor neer alsof het een god was.
20 God, de Allerhoogste, ruilden zij in
voor een beeld van een grasetende koe!
21 Zij vergaten God,
die hen uit Egypte had bevrijd
en daarvoor grote wonderen had verricht,
22 al die prachtige wonderen in Egypte
en bij de Rietzee.
23 Op dat moment nam de Here Zich voor
hen te vernietigen.
Maar Mozes, zijn vriend,
kwam voor hen tussenbeide
en voorkwam het.
24 Het prachtige land waar zij naar toe gingen,
verwierpen zij
en ze geloofden niet wat God had gezegd.
25 Zij mopperden in hun tenten
en luisterden niet naar wat de Here zei.
26 Toen werd Hij werkelijk toornig
en zwoer een eed
dat Hij hen allemaal
in de woestijn zou laten sterven.
27 Ook hun nageslacht
zou Hij uiteindelijk
onder vreemde volken laten sterven,
hen wegvoeren naar vreemde landen.
28 Toen zij Baäl-Peor gingen aanbidden
en zelfs de offers van doden aten.
29 Toen zij Hem uitdaagden en kwetsten
door alles wat zij deden,
brak er een plaag uit.
30 Maar de priester Pinechas kwam naar voren,
vond de schuldigen en strafte hen.
Toen hield de plaag ook op.
31 Deze goede daad van hem is nooit vergeten,
altijd zal God Zich dit blijven herinneren.
32 Bij het water van Meriba maakten
de Israëlieten Hem opnieuw boos.
Door hun schuld ging Mozes ook zondigen.
33 Zij waren opstandig tegen de Geest van God
en zonder nadenken sprak hij toen.
34 Ook roeiden zij de volken
die in het land woonden niet allemaal uit,
hoewel de Here dat toch duidelijk had bevolen.
35 In plaats daarvan lieten zij zich in
met die heidense volken
en namen dingen van hen over.
36 Zij dienden hun afgoden
en dat werd uiteindelijk hun ondergang.
37 Hun zonen en dochters offerden zij
aan de boze geesten.
38 Zo vloeide het onschuldige bloed
van hun eigen kinderen.
Zij offerden hen aan de afgoden van het land Kanaän
en het land werd ontheiligd door deze bloedschuld.
39 Door alles wat zij deden,
verontreinigden zij zich voor God.
Door wat zij deden,
pleegden zij overspel:
zij verlieten God en volgden de afgoden.
40 Toen brandde de toorn van de Here tegen hen los.
Hij walgde van zijn volk en hun land.
41 Daarom gaf Hij hen over
in de macht van vreemde volken,
hun vijanden overheersten hen.
42 Zij zuchtten onder de verdrukking
en overmacht van hun tegenstanders.
43 Zo redde God hen vele keren,
maar zij bleven hun eigen weg gaan.
Uiteindelijk was er geen redden meer aan.
44 Telkens echter wanneer God hun onderdrukking zag
en hun kermen hoorde,
45 herinnerde Hij Zich zijn verbond met hen.
Dat was in hun voordeel.
Dan kreeg God,
in zijn grote goedheid en trouw,
medelijden met hen.
46 Steeds vonden zij Hem
en warmden zich aan zijn liefde en vergeving.
Hun ontvoerders stuurden hen zelfs
weer terug naar hun land.
47 Bevrijd ons, Here!
U bent onze God.
Breng ons weer bij elkaar uit alle landen
waarheen wij zijn weggevoerd.
Dan kunnen wij weer met elkaar
uw heilige naam prijzen
en U alle eer brengen.
48 De Here, de God van Israël,
komt alle eer toe!
Van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Laat het hele volk
dat bevestigen en ‘amen’ zeggen.
Prijs de Here!

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 106

Пятая книга

Песнь 106

Славьте Вечного, потому что Он благ
    и милость Его – навеки!
Пусть скажут так избавленные Им,
    те, кого Он избавил от руки врага
и собрал из разных земель –
    с востока, с запада, с севера и с юга[a].

Одни из них блуждали в пустыне по безлюдным дорогам
    и не нашли города, в котором могли бы поселиться.
Они голодали и жаждали,
    и томилась их душа.
Но воззвали они к Вечному в своём несчастье,
    и Он освободил их от бедствий.
Повёл их прямым путём в город,
    где они могли поселиться.
Да славят Вечного за Его милость
    и за Его чудеса, сотворённые для людей,
ведь Он утолил душу жаждущую
    и душу голодную насытил благами.

10 Другие сидели в кромешной тьме,
    несчастные узники в железных оковах,
11 потому что восстали против слов Всевышнего
    и пренебрегли советом Высочайшего.
12 Поэтому Он смирил их сердце тяжёлым трудом;
    они падали, и некому было помочь.
13 Тогда воззвали они к Вечному в своём несчастье,
    и Он спас их от бедствий.
14 Вывел их из кромешной тьмы,
    сломав их оковы.
15 Да славят Вечного за Его милость
    и за Его чудеса, сотворённые для людей,
16 ведь Он сокрушил бронзовые ворота
    и сломал железные засовы.

17 А безрассудные страдали за свои грехи
    и за своё беззаконие.
18 От всякой пищи отвращалась душа их,
    и они приближались к воротам смерти.
19 Тогда воззвали они к Вечному в своём несчастье,
    и Он спас их от бедствий.
20 Послал Своё слово и излечил их,
    избавил их от гибели.
21 Да славят Вечного за Его милость
    и за Его чудеса, сотворённые для людей;
22 да приносят Ему жертвы благодарения
    и говорят о делах Его с радостью.

23 Некоторые ходили на судах в море,
    трудились в больших водах.
24 Видели и они дела Вечного,
    Его чудеса в пучине.
25 Он говорил, и восстал штормовой ветер,
    поднимая высокие волны.
26 Корабли восходили до небес и низвергались в бездну;
    душа моряков таяла в бедствии.
27 Они кружились и шатались, как пьяные,
    и вся мудрость их исчезла.
28 Но воззвали они к Вечному в своём несчастье,
    и Он вывел их из бедствий.
29 Он превратил бурю в штиль,
    и умолкали морские волны.
30 Обрадовались люди, что волны утихли,
    и привёл Он их к желаемой гавани.
31 Да славят Вечного за Его милость
    и за Его чудеса, сотворённые для людей;
32 да превозносят Его в народном собрании
    и хвалят Его в кругу старейшин.

33 Он превращает реки в пустыню,
    источники вод – в сушу,
34 а плодородную землю – в солончак
    за нечестие живущих на ней.
35 Он превращает пустыню в озеро
    и иссохшую землю – в источники вод.
36 Он поселяет в ней голодных,
    и они строят там город,
    в котором могут поселиться;
37 засевают поля и насаждают виноградники,
    которые приносят обильные плоды.
38 Он благословляет их, и они весьма размножаются;
    не позволяет Он их стадам уменьшаться.

39 Но когда народ убывает,
    когда он унижен из-за угнетения, бедствия и скорби,
40 тогда Всевышний изливает презрение на вождей
    и заставляет их блуждать в пустыне, где нет путей.
41 Бедного же Он возвышает из нищеты
    и умножает его род, как стадо овец.
42 Праведники видят это и радуются,
    а нечестивые закрывают свои уста.

43 Кто мудр – да уразумеет всё это
    и поймёт милость Вечного.

Notas al pie

  1. Заб 106:3 Букв.: «с моря».