Het Boek

Psalmen 104:1-35

1Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

Here, mijn God, wat bent U groot!

U bent omringd door pracht en majesteit.

2God kleedt Zich in het licht alsof het een mantel is.

De hemel wordt door Hem als een tent opgezet.

3In de wateren maakt Hij zijn zalen.

De wolken zijn de wagen waarop Hij rijdt

en Hij wandelt op de vleugels van de wind.

4De windrichtingen zijn zijn boodschappers

en het vlammende vuur dient Hem.

5De aarde werd door Hem vast neergezet,

zij zal niet omvallen.

6U hebt de diepten van het water bedekt als met een kleed.

Het water reikte zelfs tot boven de bergen.

7Het stroomde weg op uw gezag.

Voor uw stem, die klonk als de dreiging van de donder,

vloeide het snel weg.

8De hoge bergen en de diepe dalen

ontstonden precies waar U ze hebben wilde.

9U hebt aan het water grenzen gesteld

die niet worden overschreden.

De aarde heeft niets meer te vrezen.

10God laat de bronnen ontspringen

en het water als kleine beekjes

langs de berghellingen naar beneden stromen.

11Alle dieren lessen hun dorst daaraan,

ook de wilde ezels.

12De vogels nestelen in de bomen langs de oevers

en zingen het hoogste lied.

13God voorziet de bergen van water.

De aarde kan alleen maar vrucht dragen dankzij U.

14God laat het gras groeien als voedsel voor het vee.

Ook andere gewassen voor de mensen,

zodat zij brood kunnen eten.

15Ook de wijn komt zo uit de aarde voort,

die doet de mensen goed.

Ja, door brood en wijn worden de mensen gezond en sterk.

16De ceders in de Libanon zijn van de Here.

Ook zij ontvangen ruim voldoende water.

17De vogels nestelen erin.

De ooievaars hebben hun nesten in de cipressen.

18Hoog in de bergen leven de steenbokken

en de klipdassen kunnen veilig wonen op de rotsen.

19God laat de maan en de zon op hun vaste tijden

opgaan en ondergaan.

20Wanneer U de duisternis laat invallen,

begint de nacht en alle dieren laten van zich horen.

21Jonge leeuwen willen op jacht naar voedsel,

zij vragen God hun eten te geven.

22Wanneer het ʼs morgens licht wordt,

gaan zij slapen in hun hol.

23Dan beginnen de mensen te leven

en te werken tot de avond valt.

24U hebt zo geweldig veel gemaakt, Here.

U hebt alles met wijsheid gemaakt.

De hele aarde is vol van uw schepping.

25De zee bijvoorbeeld,

groot en uitgestrekt ligt zij daar

vol kleine en grote dieren,

ontelbaar zijn ze.

26Er varen schepen op.

Het grote zeemonster Leviatan

leeft in de zee,

hij is als speelgoed voor U.

27Alles wacht op U.

U geeft elk dier op zijn tijd te eten.

28Als U hun dat geeft,

bewaren zij het.

Als U eten geeft,

zullen zij allemaal genoeg hebben.

29Maar als U niet verschijnt,

worden zij vernietigd.

Als zij geen adem meer krijgen,

sterven zij.

Dan worden zij weer stof.

30Maar als U uw Geest stuurt,

worden zij gemaakt

en alles op aarde lijkt nieuw te worden.

31De macht en majesteit van de Here

blijven tot in eeuwigheid.

De Here is blij met alles

wat Hij heeft gemaakt.

32Als Hij naar de aarde kijkt,

begint die te trillen.

Als Hij de bergen aanraakt,

roken de vulkanen.

33Mijn leven lang zal ik zingen voor de Here.

Zolang ik adem heb,

zal ik lofliederen zingen voor mijn God.

34Ik bid dat Hij Zich verheugt over mijn gedachten.

Ik zal altijd met vreugde aan de Here denken.

35Eens zullen alle zondaars en ongelovigen

niet meer bestaan op deze aarde.

Met hart en ziel prijs ik de Here.

Halleluja!

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 104:1-35

Dwom 104

1Ao me ɔkra, kamfo Awurade!

Ao Awurade me Onyankopɔn, woyɛ ɔkɛseɛ!

Wɔafira tumi ne animuonyam.

2Ɔde hann akata ne ho sɛ atadeɛ;

ɔtrɛ ɔsoro mu te sɛ ntomadan,

3na ɔde ne mpia mpunan sisi nsuo so.

Ɔde omununkum yɛ ne teaseɛnam

na ɔde nante mframa ntaban so.

4Ɔsoma nʼabɔfoɔ sɛ mframa,

na ɔsoma nʼasomfoɔ sɛ ogyadɛreɛ.

5Ɔde asase asi ne fapem so

na ɛrenhinhim da.

6Wode ebunu kataa so sɛ atadeɛ

na nsuo gyinaa mmepɔ no so.

7Nanso wʼanimka maa nsuo no dwaneeɛ,

wʼaprannaa nnyegyeeɛ ma wɔdwaneeɛ;

8Wɔtenetenee faa mmepɔ so,

kɔɔ mmɔnhwa mu tɔnn,

kɔguu baabi a wode ama wɔn no.

9Wotoo ɔhyeɛ a wɔrentumi ntra;

na wɔammɛkata asase so bio.

10Ɔma nsuwa tene fa abɔn mu;

ɛtene fa mmepɔ ntam.

11Ɔma wiram mmoa nyinaa nsuo nom;

ɔma afunumu nsuo de kum wɔn sukɔm.

12Ewiem nnomaa nwene wɔn pirebuo wɔ nsuo no ho;

na wɔto nnwom wɔ nnua no mman so.

13Ɔfiri ne soro mpia mu tɔ nsuo gugu mmepɔ so;

Awurade nnwuma so aba mee asase.

14Ɔma ɛserɛ fifiri ma anantwie,

na ɔbɔɔ nnua maa onipa sɛ ɔnnua

na ɛmma aduane mfiri asase mu:

15na onipa anya nsã ama nʼakoma atɔ ne yam,

na onipa anya ngo ama nʼanim atɔ so,

na aduane nso akura onipa akoma.

16Wɔgugu Awurade nnua no so yie,

Lebanon ntweneduro a ɔduaeɛ no.

17Ɛso na nnomaa yɛ wɔn mpirebuo

na asukɔnkɔn nso yɛ nʼatenaeɛ wɔ pepeaa nnua no mu.

18Mmepɔ atentene no yɛ wiram mpɔnkye dea;

na abotan yɛ dwanekɔbea ma amoakua.

19Ɔsrane kyerɛ ɛberɛ nkyekyɛmu,

na owia nim ɛberɛ a ɔkɔtɔ.

20Wode esum ba ma ɛyɛ adesaeɛ

na kwaeɛ mu mmoa nyinaa kɔ ahayɔ.

21Gyata bobom pɛ wɔn ahaboa

wɔhwehwɛ wɔn aduane firi Onyankopɔn hɔ.

22Owia pue ma wɔsane wɔn akyi;

wɔsane kɔdeda wɔn atuo mu.

23Afei, onipa kɔ nʼadwuma so

kɔyɛ adwuma ara kɔsi anwummerɛ.

24Ao Awurade, wo nnwuma dɔɔso!

Nyansa mu na woyɛɛ ne nyinaa;

wʼabɔdeɛ ahyɛ asase so ma.

25Ɛpo na ɛda hɔ tɛtrɛɛ hahanaa yi,

a abɔdeɛ bebree a ɛnni ano,

akɛseɛ ne nketewa ahyɛ no ma.

26Ɛso na ahyɛn di akɔneaba,

na dɛnkyɛmmirampɔn a woyɛɛ no di agorɔ.

27Wɔn nyinaa hwɛ wo kwan

sɛ wobɛma wɔn wɔn aduane wɔ ɛberɛ a ɛsɛ mu.

28Wodema wɔn a, wɔtase;

wobue wo nsam a, nnepa mee wɔn.

29Wode wʼanim hinta wɔn a,

wɔbɔ hu;

sɛ wogye wɔn ahomeɛ a,

wɔwuwu na wɔsane kɔ mfuturo mu.

30Sɛ wode wo Honhom no ma wɔn a

na wɔabɔ wɔn,

na woyɛ asase ani foforɔ.

31Ma Awurade animuonyam ntena hɔ daa;

ma Awurade ani nnye ne nnwuma ho,

32deɛ ɔhwɛ asase na ɛwosoɔ,

na ɔde ne nsa ka mmepɔ a wisie firi mu ba.

33Mɛto dwom ama Awurade me nkwa nna nyinaa;

sɛ mete ase yi, mɛto ayɛyie dwom ama me Onyankopɔn.

34Ɔmma mʼakoma mu mpaeɛbɔ nsɔ nʼani

ɛberɛ a meregye mʼani wɔ Awurade mu yi.

35Ma nnebɔneyɛfoɔ nyera wɔ asase so;

na amumuyɛfoɔ ase nhye.

Ao me ɔkra, kamfo Awurade.

Kamfo Awurade.