Het Boek

Psalmen 103:1-22

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen

en zijn heilige naam loven.

2Mijn ziel, prijs de Here

en vergeet vooral nooit

wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.

3Hij vergeeft mij al mijn zonden

en geneest mij van elke ziekte.

4Hij geeft mij het leven terug.

Hij schenkt mij zijn goedheid,

trouw en liefdevolle medelijden.

5Hij overstelpt mij met zegeningen

en ik voel mij weer jong als vroeger.

6De Here helpt allen die verdrukt worden,

Hij laat het recht voor hen zegevieren.

7Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen

en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.

8De Here is vol medelijden, vergeving en genade.

Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.

9Hij blijft niet altijd boos op ons,

eens komt daar een einde aan.

10Hij behandelt ons niet

naar wat wij door onze zonden verdienen.

Hij stelt het goede

tegenover onze tekortkomingen.

11Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,

net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw

voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

12Hij neemt onze zonden van ons af

en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.

Eigenlijk net zo ver

als het oosten van het westen verwijderd is.

13Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,

zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.

14Hij kent ons

en weet dat wij beperkt zijn.

15Het leven van de mens is maar kort,

net als een bloem bloeit hij even,

16maar als de wind erover blaast,

is er niets meer over.

17Maar de goedheid en trouw van de Here

zijn eeuwig

en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.

18Voor wie zijn wil doen

en met zorg hun levensweg met Hem gaan.

19De troon van de Here staat in de hemel,

Hij is Koning over alles.

20Laten alle engelen de Here loven en prijzen.

Zij zijn sterke helden

die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.

21Laten alle hemelse legers de Here prijzen.

Zij zijn de dienaren

die zijn wil uitvoeren.

22Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,

overal waar Hij heerst.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 103:1-22

Psalm 103

Lovprisning för Herrens godhet

1Av David.

Lova103:1,2,20-22 Mer ordagrant: välsigna. Herren, min själ!

Hela mitt innersta ska prisa hans heliga namn.

2Lova Herren, min själ,

och glöm inte allt det goda han har gjort.

3Han förlåter mig alla mina synder.

Han helar mig från alla sjukdomar.

4Han räddar mig från graven.

Han kröner mig med nåd och barmhärtighet.

5Han fyller mitt liv med allt som är gott,

och jag blir ung igen som en örn.

6Herren handlar rättfärdigt

och skaffar de förtryckta rättvisa.

7Han lät Mose få veta hans förehavanden,

och Israels folk hans gärningar.

8Herren är barmhärtig och nådig,

sen till vrede och rik på nåd.

9Han går inte ständigt till rätta,

hans vrede varar inte för evigt.

10Han handlar inte med oss som våra synder förtjänar,

han lönar oss inte efter våra missgärningar.

11Så hög som himlen är över jorden

så stor är hans nåd mot dem som fruktar honom.

12Så långt bort som öster är från väster

kastar han våra överträdelser från oss.

13Som en far förbarmar sig över barnen

så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.

14För han vet hur vi är skapade,

han minns att vi bara är stoft.

15Människans dagar är som gräset,

hon blomstrar som en blomma på ängen;

16när vinden drar fram över den är den borta,

och dess plats kommer inte ihåg den mer.

17Men Herrens nåd varar från evighet till evighet

mot dem som fruktar honom,

och hans rättfärdighet till kommande generationer,

18till dem som håller hans förbund

och tänker på hans befallningar och följer dem.

19Herren har rest sin tron i himlen,

och han regerar över allt.

20Lova Herren, ni hans änglar, ni mäktiga,

som lyder och utför hans befallningar.

21Lova Herren, alla hans härskaror

som tjänar honom och gör hans vilja.

22Lova Herren, alla hans verk,

överallt där han härskar.

Lova Herren, min själ!