Het Boek

Psalmen 103

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen
en zijn heilige naam loven.
Mijn ziel, prijs de Here
en vergeet vooral nooit
wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.
Hij vergeeft mij al mijn zonden
en geneest mij van elke ziekte.
Hij geeft mij het leven terug.
Hij schenkt mij zijn goedheid,
trouw en liefdevolle medelijden.
Hij overstelpt mij met zegeningen
en ik voel mij weer jong als vroeger.
De Here helpt allen die verdrukt worden,
Hij laat het recht voor hen zegevieren.
Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen
en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.
De Here is vol medelijden, vergeving en genade.
Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.
Hij blijft niet altijd boos op ons,
eens komt daar een einde aan.
10 Hij behandelt ons niet
naar wat wij door onze zonden verdienen.
Hij stelt het goede
tegenover onze tekortkomingen.
11 Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,
net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw
voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
12 Hij neemt onze zonden van ons af
en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.
Eigenlijk net zo ver
als het oosten van het westen verwijderd is.
13 Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,
zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.
14 Hij kent ons
en weet dat wij beperkt zijn.
15 Het leven van de mens is maar kort,
net als een bloem bloeit hij even,
16 maar als de wind erover blaast,
is er niets meer over.
17 Maar de goedheid en trouw van de Here
zijn eeuwig
en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.
18 Voor wie zijn wil doen
en met zorg hun levensweg met Hem gaan.
19 De troon van de Here staat in de hemel,
Hij is Koning over alles.
20 Laten alle engelen de Here loven en prijzen.
Zij zijn sterke helden
die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.
21 Laten alle hemelse legers de Here prijzen.
Zij zijn de dienaren
die zijn wil uitvoeren.
22 Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,
overal waar Hij heerst.
Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 103

Psalmul 103

Al lui David

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul,
    şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul
    şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
El îţi iartă toate nelegiuirile,
    îţi vindecă toate bolile,
îţi răscumpără viaţa din groapă,
    te învăluie cu îndurare şi milă,
îţi satură de bunătăţi dorinţele
    şi astfel te face să întinereşti ca vulturul.

Domnul le face dreptate
    şi judecată tuturor celor asupriţi.
El Şi-a descoperit căile Sale lui Moise
    şi lucrările Sale – fiilor lui Israel.
Domnul este îndurător şi milostiv,
    încet la mânie şi bogat în îndurare.
El nu se ceartă veşnic
    şi nu ţine mânie pe vecie.
10 El nu ne face după păcatele noastre
    şi nu ne răsplăteşte după nelegiuirile noastre,
11 ci cât de înalte sunt cerurile faţă de pământ,
    tot atât de mare este şi îndurarea Lui pentru cei ce se tem de El;
12 cât de departe este răsăritul de apus,
    tot atât de mult îndepărtează El fărădelegile noastre de la noi.
13 Cum se îndură un tată de copiii lui,
    aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de El,
14 căci El ştie din ce suntem făcuţi;
    Îşi aminteşte că suntem ţărână.
15 Cât despre om, zilele lui sunt ca iarba.
    Înfloreşte ca floarea de pe câmp,
16 iar când trece un vânt peste ea, nu mai este
    şi nu i se mai cunoaşte locul unde a fost.
17 Însă îndurarea Domnului este din veşnicie în veşnicie pentru cei ce se tem de El,
    iar dreptatea Lui, pentru copiii copiilor lor,
18 pentru cei ce păzesc legământul Lui
    şi pentru cei ce îşi amintesc poruncile Lui, ca să le împlinească.

19 Domnul Şi-a statornicit tronul în ceruri,
    iar domnia Lui îi cuprinde pe toţi.

20 Binecuvântaţi-L pe Domnul, îngeri ai Lui tari în putere,
    care-I împliniţi porunca,
        care ascultaţi glasul cuvântului Lui!
21 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate oştile Lui,
    slujitorii Lui, care-I împliniţi voia!
22 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate lucrările Lui,
    din toate locurile stăpânirii Lui!

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul!