Het Boek

Psalmen 103:1-22

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen

en zijn heilige naam loven.

2Mijn ziel, prijs de Here

en vergeet vooral nooit

wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.

3Hij vergeeft mij al mijn zonden

en geneest mij van elke ziekte.

4Hij geeft mij het leven terug.

Hij schenkt mij zijn goedheid,

trouw en liefdevolle medelijden.

5Hij overstelpt mij met zegeningen

en ik voel mij weer jong als vroeger.

6De Here helpt allen die verdrukt worden,

Hij laat het recht voor hen zegevieren.

7Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen

en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.

8De Here is vol medelijden, vergeving en genade.

Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.

9Hij blijft niet altijd boos op ons,

eens komt daar een einde aan.

10Hij behandelt ons niet

naar wat wij door onze zonden verdienen.

Hij stelt het goede

tegenover onze tekortkomingen.

11Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,

net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw

voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

12Hij neemt onze zonden van ons af

en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.

Eigenlijk net zo ver

als het oosten van het westen verwijderd is.

13Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,

zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.

14Hij kent ons

en weet dat wij beperkt zijn.

15Het leven van de mens is maar kort,

net als een bloem bloeit hij even,

16maar als de wind erover blaast,

is er niets meer over.

17Maar de goedheid en trouw van de Here

zijn eeuwig

en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.

18Voor wie zijn wil doen

en met zorg hun levensweg met Hem gaan.

19De troon van de Here staat in de hemel,

Hij is Koning over alles.

20Laten alle engelen de Here loven en prijzen.

Zij zijn sterke helden

die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.

21Laten alle hemelse legers de Here prijzen.

Zij zijn de dienaren

die zijn wil uitvoeren.

22Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,

overal waar Hij heerst.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zaburi 103:1-22

Zaburi 103

Upendo Wa Mungu

Zaburi ya Daudi.

1103:1 Za 28:6; 104:1; 30:4Ee nafsi yangu, umhimidi Bwana.

Vyote vilivyomo ndani yangu

vilihimidi jina lake takatifu.

2103:2 Za 106:1; 117:1; Kum 6:12; Za 77:11Ee nafsi yangu, umhimidi Bwana,

wala usisahau wema wake wote,

3103:3 Kut 34:7; 15:26; Kol 3:13; 1Pet 2:24; 1Yn 1:9akusamehe dhambi zako zote,

akuponya magonjwa yako yote,

4103:4 Za 34:22; 56:13; 8:5; 23:6; Isa 43:1aukomboa uhai wako na kaburi,

akuvika taji ya upendo na huruma,

5103:5 Ay 33:25; Za 90:14; 104:28; 119:25, 93; 2Kor 4:16; Kut 19:4atosheleza mahitaji yako kwa vitu vyema,

ili ujana wako uhuishwe kama wa tai.

6103:6 Za 9:8; 74:21; 65:5; Isa 9:7; Lk 4:10Bwana hutenda haki,

naye huwapa hukumu ya haki wote wanaoonewa.

7103:7 Za 99:7; 147:19; 106:22; Kut 33:13Alijulisha Mose njia zake,

na wana wa Israeli matendo yake.

8103:8 Kut 22:27; 34:6; Za 86:15; Mik 7:18-19; Yak 5:11; Kum 5:10; Hes 14:18Bwana ni mwingi wa huruma na mwenye neema;

si mwepesi wa hasira, bali amejaa upendo.

9103:9 Yer 3:5, 12; Mik 7:18; Isa 57:16; Za 30:5; 79:5Yeye hatalaumu siku zote,

wala haweki hasira yake milele,

10103:10 Ezr 9:13; Rum 6:23yeye hatutendei kulingana na dhambi zetu

wala hatupatilizi kwa kadiri ya maovu yetu.

11103:11 Efe 3:18; Za 13:5; 57:10; 100:5; 106:45; 117:2; Mao 3:22; 2Nya 6:31Kama vile mbingu zilivyo juu ya dunia sana,

ndivyo wema wake ulivyo mwingi kwa wanaomcha;

12103:12 2Sam 12:13; Rum 4:7; Efe 1:7; 2:5; Isa 43:25kama mashariki ilivyo mbali na magharibi,

ndivyo Mungu alivyoziweka dhambi zetu mbali nasi.

13103:13 Mal 3:17; Kum 8:5; 1Yn 3:1; Isa 63:15, 16Kama baba alivyo na huruma kwa watoto wake,

ndivyo Bwana anavyowahurumia wale wanaomcha;

14103:14 Za 119:73; 139:13-15; 146:4; Isa 29:16; Mwa 2:7kwa kuwa anajua tulivyoumbwa,

anakumbuka kwamba sisi tu mavumbi.

15103:15 Za 37:2; 90:5; 102:11; Yak 1:10; Isa 40:6; Ay 14:2Kuhusu mwanadamu, siku zake ni kama majani,

anachanua kama ua la shambani;

16103:16 Isa 40:7; Hag 1:9; Ay 7:8upepo huvuma juu yake nalo hutoweka,

mahali pake hapalikumbuki tena.

17103:17 Mwa 48:11; Ezr 9:12; Kut 20:6Lakini kutoka milele hata milele

upendo wa Bwana uko kwa wale wamchao,

nayo haki yake kwa watoto wa watoto wao:

18103:18 Yn 14:15; Kum 7:9; 28:9; Za 119:52; Hes 15:40; Za 47:8; 80:1; 113:5; 22:28; 66:7; Dan 4:17kwa wale walishikao agano lake

na kukumbuka kuyatii mausia yake.

19Bwana ameweka imara kiti chake cha enzi mbinguni,

ufalme wake unatawala juu ya vyote.

20103:20 Neh 9:6; Lk 2:13; Ebr 1:14; Za 29:1; 28:6; 107:25; 135:7; 148:8; Mt 6:10Mhimidini Bwana, enyi malaika zake,

ninyi mlio mashujaa mnaozitii amri zake,

ninyi mnaotii neno lake.

21103:21 1Fal 22:19; Neh 7:73; Dan 7:9; Mwa 32:2Mhimidini Bwana, ninyi jeshi lake lote la mbinguni,

ninyi watumishi wake mnaofanya mapenzi yake.

22103:22 Za 104:1; 67:3; 19:1; 145:10; 150:1, 6Mhimidini Bwana, kazi zake zote

kila mahali katika milki yake.

Ee nafsi yangu, umhimidi Bwana.