Het Boek

Psalmen 103:1-22

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen

en zijn heilige naam loven.

2Mijn ziel, prijs de Here

en vergeet vooral nooit

wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.

3Hij vergeeft mij al mijn zonden

en geneest mij van elke ziekte.

4Hij geeft mij het leven terug.

Hij schenkt mij zijn goedheid,

trouw en liefdevolle medelijden.

5Hij overstelpt mij met zegeningen

en ik voel mij weer jong als vroeger.

6De Here helpt allen die verdrukt worden,

Hij laat het recht voor hen zegevieren.

7Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen

en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.

8De Here is vol medelijden, vergeving en genade.

Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.

9Hij blijft niet altijd boos op ons,

eens komt daar een einde aan.

10Hij behandelt ons niet

naar wat wij door onze zonden verdienen.

Hij stelt het goede

tegenover onze tekortkomingen.

11Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,

net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw

voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

12Hij neemt onze zonden van ons af

en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.

Eigenlijk net zo ver

als het oosten van het westen verwijderd is.

13Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,

zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.

14Hij kent ons

en weet dat wij beperkt zijn.

15Het leven van de mens is maar kort,

net als een bloem bloeit hij even,

16maar als de wind erover blaast,

is er niets meer over.

17Maar de goedheid en trouw van de Here

zijn eeuwig

en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.

18Voor wie zijn wil doen

en met zorg hun levensweg met Hem gaan.

19De troon van de Here staat in de hemel,

Hij is Koning over alles.

20Laten alle engelen de Here loven en prijzen.

Zij zijn sterke helden

die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.

21Laten alle hemelse legers de Here prijzen.

Zij zijn de dienaren

die zijn wil uitvoeren.

22Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,

overal waar Hij heerst.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 103:1-22

Salimo 103

Salimo la Davide.

1Tamanda Yehova, iwe moyo wanga;

ndi zonse zamʼkati mwanga zitamande dzina lake loyera.

2Tamanda Yehova, iwe moyo wanga,

ndipo usayiwale zabwino zake zonse.

3Amene amakhululuka machimo ako onse

ndi kuchiritsa nthenda zako zonse,

4amene awombola moyo wako ku dzenje

ndi kukuveka chikondi ndi chifundo chake ngati chipewa chaufumu,

5amene akwaniritsa zokhumba zako ndi zinthu zabwino,

kotero kuti umakhala wamphamvu zatsopano ngati mphungu.

6Yehova amachita chilungamo

ndipo amaweruza molungama onse opsinjika.

7Iye anadziwitsa Mose njira zake,

ntchito zake kwa Aisraeli.

8Yehova ndi wachifundo ndi wokoma mtima,

wosakwiya msanga ndi wachikondi chochuluka.

9Iye sadzatsutsa nthawi zonse,

kapena kusunga mkwiyo wake kwamuyaya;

10satichitira molingana ndi machimo athu,

kapena kutibwezera molingana ndi mphulupulu zathu.

11Pakuti monga kumwamba kuli kutali ndi dziko lapansi,

koteronso chikondi chake nʼchachikulu kwa iwo amene amamuopa;

12monga kummawa kutalikirana ndi kumadzulo,

koteronso Iye watichotsera mphulupulu zathu kuti zikhale kutali nafe.

13Monga bambo amachitira chifundo ana ake,

choncho Yehova ali ndi chifundo ndi iwo amene amamuopa;

14pakuti Iye amadziwa momwe tinawumbidwira,

amakumbukira kuti ndife fumbi.

15Kunena za munthu, masiku ake ali ngati udzu,

amaphuka ngati duwa la mʼmunda;

16koma mphepo imawombapo ndipo silionekanso

ndipo malo ake sakumbukirikanso.

17Koma kuchokera muyaya mpaka muyaya

chikondi cha Yehova chili ndi iwo amene amamuopa,

ndi chilungamo chake chili ndi ana a ana awo;

18iwo amene amasunga pangano lake

ndi kukumbukira kumvera malangizo ake.

19Yehova wakhazikitsa mpando wake waufumu mmwamba

ndipo ufumu wake umalamulira onse.

20Tamandani Yehova, inu angelo ake,

amphamvu inu amene mumachita zimene amalamula,

amene mumamvera mawu ake.

21Tamandani Yehova, zolengedwa zonse zakumwamba,

inu atumiki ake amene mumachita chifuniro chake.

22Tamandani Yehova, ntchito yake yonse

kulikonse mu ulamuliro wake.

Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.