Het Boek

Openbaring 7:1-17

De 144.000 voor Gods troon

1Daarna zag ik vier engelen op de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden vast, zodat er nergens een zuchtje wind was. De zee was zo glad als een spiegel en er ritselde geen blad aan de bomen. 2Uit het oosten zag ik een andere engel opkomen, die het zegel van de levende God bij zich had. Hij riep naar de vier engelen die van God macht hadden gekregen om de aarde en de zee schade toe te brengen: 3‘Wacht! Breng nog geen schade toe aan de aarde, de zee en de bomen, want wij moeten eerst het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren drukken.’ 4En ik hoorde hoeveel mensen het zegel kregen: honderdvierenveertigduizend uit het volk van Israël: 5twaalfduizend uit elk van de twaalf stammen, dus uit Juda, Ruben en Gad, 6uit Aser, Naftali en Manasse, 7uit Simeon, Levi en Issaschar, 8uit Zebulon, Jozef en Benjamin.

9Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Zij kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam, met witte kleren aan en palmtakken in de hand. 10Zij riepen luid: ‘Onze redding komt van onze God, die op de troon zit en van het Lam!’ 11Alle engelen stonden om de troon, de ouderlingen en de vier levende wezens. Zij lieten zich voor de troon op de knieën vallen, met hun hoofd voorover en aanbaden God. 12‘Amen,’ zeiden zij. ‘Alle lof, heerlijkheid, wijsheid en dank, alle eer, macht en kracht is voor onze God, voor altijd en eeuwig. Amen.’

13Een van de ouderlingen vroeg mij: ‘Wie zijn die mensen in witte kleren? En waar komen zij vandaan?’ 14Ik antwoordde: ‘Ik weet het niet, maar ú wel. Wilt u het mij zeggen?’ En hij zei tegen mij: ‘Dat zijn de mensen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Zij hebben hun kleren witgewassen in het bloed van het Lam. 15Daarom staan zij voor de troon van God en dienen zij Hem dag en nacht in zijn tempel. Hij die op de troon zit, zal bij hen wonen. 16Zij zullen geen honger of dorst meer hebben en ook niet meer door de brandende zon en de verzengende hitte gehinderd worden, 17want het Lam, dat voor de troon staat, zal hun herder zijn en hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.’

Священное Писание

Откровение 7:1-17

Сто сорок четыре тысячи человек, отмеченных печатью Всевышнего

1Потом я увидел четырёх ангелов: они стояли на четырёх углах земли и удерживали четыре ветра земли, чтобы те не дули ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. 2Я увидел ещё одного ангела: он поднимался с востока и держал печать живого Бога. Он громко крикнул четырём ангелам, которым было дано право причинять вред земле и морю:

3– Не причиняйте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, пока мы не отметим рабов нашего Бога, поставив печать им на лоб7:3 Ср. Езек. 9:1-6..

4Я услышал число отмеченных печатью. Было отмечено 144 000 человек, и это были люди из всех родов Исраила:

5из рода Иуды были отмечены печатью 12 000,

из рода Рувима – 12 000,

из рода Гада – 12 000,

6из рода Ашира – 12 000,

из рода Неффалима – 12 000,

из рода Манассы – 12 000,

7из рода Шимона – 12 000,

из рода Леви – 12 000,

из рода Иссахара – 12 000,

8из рода Завулона – 12 000,

из рода Юсуфа – 12 000,

и из рода Вениамина – 12 000 отмеченных печатью.

Множество народа в белых одеждах

9Потом я увидел огромное, неисчислимое множество народа. Там были люди из каждого рода, каждого племени, каждого народа и каждого языка. Они стояли перед троном и перед Ягнёнком. На них были белые одежды, и в руках они держали пальмовые ветви7:9 Пальмовые ветви символизируют радость победы.. 10Они громко восклицали:

– Спасение дают нам наш Бог,

сидящий на троне,

и Ягнёнок!

11Все ангелы стояли вокруг трона, старцев и четырёх живых существ. Они пали перед троном на свои лица и поклонились Всевышнему. 12Они говорили:

– Аминь!

Хвала и слава,

мудрость и благодарность,

честь, власть и сила

принадлежат нашему Богу вовеки!

Аминь.

13Затем один из старцев спросил меня:

– Знаешь ли ты, кто эти люди, одетые в белые одежды? Откуда они пришли?

14Я ответил:

– Нет, господин мой, но ты это знаешь.

Он тогда сказал:

– Это те, кто пришёл от великой скорби. Они омыли свою одежду и отбелили её в крови Ягнёнка.

15Поэтому они стоят перед троном Всевышнего

и служат день и ночь в Его храме,

и Сидящий на троне будет жить среди них

и раскинет над ними Свой шатёр.

16Они больше не будут голодать

и томиться от жажды,

их больше не будет палить солнце

и никакая жара.

17Ягнёнок, находящийся возле трона, будет пасти их

и поведёт их к источникам живой воды,

и Сам Всевышний сотрёт всякую слезу с их глаз7:16-17 См. Заб. 22:1-2; Ис. 25:8; 49:10; Иер. 2:13; Езек. 34:23..