Het Boek

Openbaring 14:1-20

Het Lam op de berg Sion

1Ik zag het Lam op de berg Sion staan. Er waren honderdvierenveertigduizend mensen bij Hem. Zij hadden zijn naam en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd. 2En ik hoorde een geluid uit de hemel als van een enorme waterval of van zware donderslagen. Het leek ook wel op harpmuziek. 3Het waren de honderdvierenveertigduizend die een nieuw lied zongen voor de troon van God, voor de vier levende wezens en voor de ouderlingen. Zij waren de enigen die dat lied kenden. Niemand anders dan de honderdvierenveertigduizend vrijgekochten van de aarde kon het leren. 4Zij hebben met niemand gemeenschap gehad, maar zijn zuiver gebleven. Zij volgen het Lam waar Hij ook heengaat. Zij zijn vrijgekocht uit de mensen, de eerste oogst voor God en het Lam. 5Zij hebben geen leugen over hun lippen laten komen en er valt niets op hen aan te merken.

6Opnieuw zag ik een engel, die hoog in de hemel vloog. Hij had een eeuwig evangelie bij zich, dat hij aan iedereen op aarde bekend moest maken: aan alle volken, stammen en taalgroepen. 7Hij riep: ‘Heb ontzag voor God, eer Hem, want de tijd is gekomen dat Hij recht zal spreken. Aanbid Hem die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.’ 8Er kwam een tweede engel, die zei: ‘Gevallen! Gevallen is het grote Babylon, dat alle volken dronken heeft gevoerd met haar razende ontucht.’

9Een derde engel volgde hen en riep luid: ‘Wie het beest en zijn beeld aanbidt en het teken op zijn voorhoofd of hand laat zetten, 10zal de wijn van Gods woede drinken die onvermengd in de beker van zijn toorn is gegoten. Die zal door vuur en zwavel gepijnigd worden, voor de ogen van de heilige engelen en het Lam. 11De rook van dit folterende vuur stijgt voor altijd en eeuwig op. De mensen die het beest en zijn beeld aanbidden en die het getal van zijn naam dragen, zullen geen moment rust meer hebben. 12Daarom moeten zij die God toebehoren standvastig zijn geboden blijven gehoorzamen en in Jezus blijven geloven.’

13Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn zij die van nu af aan in het vertrouwen op de Here sterven.’ ‘Inderdaad,’ zei de Geest, ‘zij zullen van hun zwoegen uitrusten en het loon krijgen dat hun toekomt voor al het werk dat zij hebben gedaan.’

14Toen zag ik een witte wolk en op die wolk zat iemand die eruitzag als een mensenzoon. Hij had een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 15Er kwam nog een engel uit de tempel en hij riep naar Hem die op de wolk zat: ‘Breng uw sikkel om de oogst binnen te halen! Het is tijd om te oogsten! De oogst van de aarde is rijp!’ 16En Hij die op de wolk zat, zwaaide met zijn sikkel over de aarde en de oogst van de aarde werd binnengebracht.

17Ik zag nog een engel uit de tempel in de hemel komen en hij had ook een scherpe sikkel. 18Weer een andere engel kwam uit het altaar en hij had macht over het vuur. Hij riep naar de engel die de scherpe sikkel had: ‘Breng uw sikkel om de wijnoogst van de aarde binnen te halen, want de druiven zijn rijp!’ 19En de engel zwaaide met zijn sikkel over de aarde en haalde de wijnoogst binnen. Hij gooide alle druiven in de grote wijnpers van Gods toorn die buiten de stad stond. 20Toen ze uitgeperst werden, kwam er een enorme stroom bloed uit, bijna driehonderd kilometer lang en zo hoog als tot aan het hoofd van een paard.

Священное Писание

Откровение 14:1-20

Новая песнь на горе Сион

1Я посмотрел и увидел Ягнёнка. Он стоял на горе Сион, и с Ним было сто сорок четыре тысячи человек, у которых на лбу было написано имя Ягнёнка и имя Его Отца. 2Я слышал шум с небес, он напоминал одновременно шум могучих вод, раскаты сильного грома и звук, который производят арфисты, играющие на своих арфах. 3Они поют новую песнь перед троном, перед четырьмя живыми существами и перед старцами. Эту песнь не мог никто выучить, кроме ста сорока четырёх тысяч искупленных с земли. 4Это были те, кто не осквернил себя с женщинами, оставшись девственниками14:4 Вероятно, это символическое описание духовной чистоты этих людей – они не осквернились развратной жизнью и поклонением зверю.. Они всюду шли за Ягнёнком, куда бы Он ни шёл. Они были искуплены из всего человечества и освящены как первые плоды14:4 Первые плоды – Всевышний через пророка Мусу повелел исраильтянам приносить Ему в жертву первые снопы (см. Лев. 23:9-14) и лепёшку, испечённую из муки от первого урожая (см. Чис. 15:17-21). Всё первое было своего рода залогом последующего, и поэтому жертва от первого урожая освящала всё остальное. Подобным образом и сто сорок четыре тысячи: 1) отделены от всего остального мира и полностью посвящены Всевышнему (см. 1 Пет. 1:15-16; 2:9); 2) будучи новым творением (см. 2 Кор. 5:17), являются залогом предстоящего обновления всего мира (ср. Рим. 8:19-21). для Всевышнего и Ягнёнка. 5В их словах не нашлось никакой лжи, они непорочны14:5 См. Соф. 3:13..

Три ангела

6Потом я увидел ещё одного ангела, летящего посреди неба. У него была Радостная Весть, которая вечна, чтобы провозгласить её живущим на земле – всем племенам, родам, языкам и народам.

7– Бойтесь Всевышнего, – громко говорил ангел, – и воздайте Ему славу, потому что наступил час суда Его. Поклонитесь Создавшему небо и землю, море и источники вод14:7 См. Исх. 20:11; Заб. 145:6..

8За ним следовал второй ангел. Он говорил:

– Пал, пал великий Вавилон!14:8 См. Ис. 21:9. Он напоил все народы доводящим до безумия вином своего разврата14:8 См. Ис. 13:19-22; Иер. 50:39; 51:6-8..

9Вслед за ними последовал третий ангел. Он громко говорил:

– Кто поклоняется зверю и его изображению и кто принимает клеймо на свой лоб или на руку, 10тот будет пить вино ярости Всевышнего, вино неразбавленное, приготовленное в чаше Его гнева, и будет мучиться в горящей сере на глазах у святых ангелов и Ягнёнка. 11Для поклоняющихся зверю и его изображению и для принявших клеймо с его именем не будет покоя ни днём ни ночью, и дым их мучений будет подниматься вечно14:11 См. Ис. 34:10.. 12Это призыв к святому народу Всевышнего, тем, кто соблюдает повеления Всевышнего и верен Исе, проявлять терпение.

13И я услышал с небес голос:

– Запиши: отныне благословенны те, кто умирает с верой в Повелителя.

– Да, – говорит Дух, – теперь они отдохнут от своих трудов, и их дела будут вознаграждены.

Жатва на земле

14Я посмотрел и увидел белое облако. На облаке сидел Некто, похожий на человека14:14 Некто, похожий на человека – букв.: «похожий на сына человека». См. сноску на 1:13.. На Его голове был золотой венец, и в руке Он держал острый серп. 15Затем из храма вышел ещё один ангел и громко сказал Сидящему на облаке:

– Пошли Свой серп и пожни, потому что время жатвы уже настало, и урожай на земле уже созрел.

16Тогда Сидящий на облаке взмахнул Своим серпом над землёй, и на земле был собран урожай.

17Потом из небесного храма вышел ещё один ангел, у него тоже в руке был острый серп. 18И ещё один ангел вышел от жертвенника, где он заведовал огнём. Он громко крикнул ангелу, у которого был острый серп:

– Пошли твой острый серп и собери грозди винограда с виноградника земли, потому что ягоды его уже созрели.

19Ангел взмахнул своим серпом над землёй, собрал виноград и кинул его в великую давильню14:19 Давильня – в те времена виноград давили в особых углублениях, высеченных в скале, откуда сок вытекал через специальное отверстие. ярости Всевышнего. 20Виноград был потоптан в давильне, которая за городом, и из неё рекой потекла кровь. Эта река крови была длиной в триста километров14:20 Букв.: «тысячу шестьсот стадий». и по глубине достигала коням до уздечек14:17-20 См. Ис. 63:1-6; Иоиль 3:13..