Het Boek

Openbaring 1:1-20

De geheimen van God onthuld aan Johannes

1In dit boek onthult Jezus Christus de geheimen die God Hem heeft bekendgemaakt. Hij laat zijn dienaren zien wat er binnenkort moet gebeuren. Daarom heeft Hij zijn engel naar zijn dienaar Johannes gestuurd om het hem allemaal te vertellen. 2Johannes heeft opgeschreven wat hij van God gehoord en gezien heeft en wat Jezus Christus hem heeft bekendgemaakt. 3Gelukkig is hij die deze profetie van de Here voorleest en gelukkig zijn zij die ernaar luisteren en zich eraan houden. Want de tijd dat deze dingen werkelijkheid worden, komt steeds dichterbij.

4Dit schrijft Johannes aan de zeven christengemeenten in Asia:

Ik wens u de genade en vrede toe van God, die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon staan 5en van Jezus Christus, die ons trouw de hele waarheid bekendmaakt. Hij is de eerste die uit de dood terugkwam en leeft. Hij is de heerser over alle koningen van de wereld. Alle lof en eer is voor Hem, die ons liefheeft en die onze zonden heeft afgewassen door zijn bloed voor ons te geven. 6Hij heeft ons bijeengebracht in zijn Koninkrijk en ons tot priesters van zijn God en Vader gemaakt. Hem komt alle eer en macht toe! Hij regeert voor altijd en eeuwig! Amen.

7Hij komt te midden van de wolken en iedereen zal Hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle volken van de wereld zullen om Hem treuren en jammeren. Ja, amen.

8‘Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde van alles,’ zegt de Here, de Almachtige God, die is, die was en die komt.

9Ik, Johannes, ben uw broeder en deel in uw lijden omwille van het Koninkrijk van Jezus. Net als u blijf ik Hem trouw, dwars door alles heen. Ik was naar het eiland Patmos verbannen omdat ik de mensen over God en Jezus Christus had verteld. 10Op de dag van de Here kwam de Geest over mij. Ik hoorde een luide stem die klonk als een bazuin, achter mij zeggen: 11‘Schrijf alles wat u ziet in een boek en stuur dat naar de zeven christengemeenten: Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea!’

12Ik keerde mij om, want ik wilde zien wie dat zei en ik zag zeven gouden kandelaars, 13en daartussen stond iemand die er uitzag als een mensenzoon. Hij droeg een lang kleed, dat tot op zijn voeten hing en had een gouden band om zijn borst. 14Zijn haar was zo wit als wol, zelfs zo wit als sneeuw en zijn ogen schitterden als vuur. 15Zijn voeten glansden als brons in een oven en Hij had een stem als een donderende waterval. 16In zijn rechterhand hield Hij zeven sterren, uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard en zijn gezicht straalde en schitterde als de felle zon.

17Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor Hem neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 18Ik ben de Levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef Ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen.

19Schrijf op wat u gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 20Dit is de betekenis van de zeven sterren in mijn rechterhand en van de zeven kandelaars: de zeven sterren zijn de boodschappers van de zeven gemeenten en de zeven kandelaars zijn die gemeenten zelf.’

New Russian Translation

Откровение 1:1-20

Приветствие семи церквам

1Откровение Иисуса Христа, данное Ему Богом для того, чтобы показать Своим слугам, что должно вскоре произойти. Он сообщил это откровение через Своего ангела Своему слуге Иоанну, 2и сейчас Иоанн как свидетель рассказывает обо всем, что он видел, – это слово Божье и свидетельство Иисуса Христа1:2 Это выражение включает в себя два понятия: это свидетельство от Иисуса, и свидетельство о Нем..

3Блажен тот, кто читает, и те, кто слушает эти пророческие слова и исполняет их, потому что время уже близко.

4От Иоанна.

Семи церквам в провинции Азия1:4 Азия – здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции)..

Благодать и мир вам от Того, Кто есть, Кто был и Кто придет, и от семи духов, находящихся у Его трона, 5и от Иисуса Христа, истинного свидетеля, первенствующего1:5 Слово, использованное в тексте оригинала, включает в себя много значений. Оно говорит о том, что Иисус был первым среди воскресших, указывает на Его главенствующее положение среди них, а также говорит о том, что Он и является источником воскресения. среди воскресших из мертвых, и властелина царей земли.

Он любит нас и Своей кровью освободил нас от наших грехов. 6Он сделал нас царством и священниками Своего Бога и Отца. Ему да будет слава и власть вовеки! Аминь.

7И вот, Он придет с облаками1:7 См. Дан. 7:13.,

и увидит Его всякое око,

включая и тех, которые Его пронзили,

и все народы земли будут рыдать перед Ним1:7 См. Зах. 12:10, 12-14; Ин. 19:34..

Да, аминь!

8Я – Альфа и Омега1:8 Альфа и Омега – это первая и последняя буквы греческого алфавита (ср. Ис. 44:6; 48:12)., – говорит Господь Бог, – Тот, Кто есть, Кто был и Кто придет, Вседержитель!

Видение Иоанна на острове Патмос

9Я, Иоанн, – ваш брат и соучастник в страдании, в царстве и терпении в Иисусе.

Находясь в заключении на острове, называемом Патмос1:9 Патмос – остров, находящийся недалеко от западного побережья современной Турции., за слово Божье и за свидетельство об Иисусе, 10я был в духе в день Господень и в этом состоянии услышал позади себя громкий, как труба, голос. 11Голос сказал мне:

– Запиши в свиток все, что ты видишь, и пошли это семи церквам: в Эфес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сарды, в Филадельфию и в Лаодикию.

12Я обернулся на голос, который говорил со мной, и увидел семь золотых светильников. 13Среди светильников стоял Некто, «как бы Сын Человеческий»1:13 Здесь говорится об Иисусе; выражение «как бы Сын Человеческий» перекликается с видением пророка Даниила, который увидел превознесенного Царя, Чье Царство вечно (см. Дан. 7:13). Когда Иисус называл Себя Сыном Человеческим, см., напр., Мат. 8:20, Он недвусмысленно давал понять, что Он и есть Тот Самый Царь из видения пророка Даниила, т. е. Мессия.. Он был одет в длинное одеяние, а грудь Его была опоясана золотым поясом. 14Волосы Его головы были белы, как отбеленная шерсть или как снег, а глаза были как пылающий огонь1:14 См. Дан. 7:9.; 15ноги Его – как отполированная бронза1:15 См. Дан. 10:6; Иез. 1:7., раскаленная в печи, и голос Его напоминал шум могучих вод1:15 См. Иез. 43:2.. 16Он держал в правой руке семь звезд, из Его рта выходил обоюдоострый меч, а лицо Его было подобно ярко сияющему солнцу1:16 См. Ис. 49:2; Мат. 17:2; Евр. 4:12..

17Когда я увидел Его, то пал к Его ногам как мертвый. Он положил на меня Свою правую руку и сказал:

– Не бойся, Я – Первый и Последний1:17 Здесь мы видим, что Иисус говорит о Себе так, как говорил о Себе Сам Бог (см. Ис. 44:6; 48:12). То же в ст. 2:8., 18Я жив! Я был мертв, но вот, Я навеки жив! У Меня ключи от смерти и ада!

19– Напиши обо всем, что ты видел, что происходит сейчас и что произойдет потом. 20Тайна семи звезд, которые ты видел в Моей правой руке, и семи золотых светильников такова: семь звезд – это ангелы1:20 Так как с языка оригинала это слово можно перевести и как «ангелы», и как «вестники», то существует несколько толкований: 1) вестниками здесь названы руководители церквей; 2) представители церквей, которые повезли послания Иисуса, записанные Иоанном, в свои церкви; 3) это настоящие ангелы-хранители, которые наблюдают за народом Бога и отдельными церквами; и др. семи церквей, а семь светильников – это сами семь церквей.