Het Boek

Openbaring 1:1-20

De geheimen van God onthuld aan Johannes

1In dit boek onthult Jezus Christus de geheimen die God Hem heeft bekendgemaakt. Hij laat zijn dienaren zien wat er binnenkort moet gebeuren. Daarom heeft Hij zijn engel naar zijn dienaar Johannes gestuurd om het hem allemaal te vertellen. 2Johannes heeft opgeschreven wat hij van God gehoord en gezien heeft en wat Jezus Christus hem heeft bekendgemaakt. 3Gelukkig is hij die deze profetie van de Here voorleest en gelukkig zijn zij die ernaar luisteren en zich eraan houden. Want de tijd dat deze dingen werkelijkheid worden, komt steeds dichterbij.

4Dit schrijft Johannes aan de zeven christengemeenten in Asia:

Ik wens u de genade en vrede toe van God, die is en die was en die komt, van de zeven Geesten die voor zijn troon staan 5en van Jezus Christus, die ons trouw de hele waarheid bekendmaakt. Hij is de eerste die uit de dood terugkwam en leeft. Hij is de heerser over alle koningen van de wereld. Alle lof en eer is voor Hem, die ons liefheeft en die onze zonden heeft afgewassen door zijn bloed voor ons te geven. 6Hij heeft ons bijeengebracht in zijn Koninkrijk en ons tot priesters van zijn God en Vader gemaakt. Hem komt alle eer en macht toe! Hij regeert voor altijd en eeuwig! Amen.

7Hij komt te midden van de wolken en iedereen zal Hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle volken van de wereld zullen om Hem treuren en jammeren. Ja, amen.

8‘Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde van alles,’ zegt de Here, de Almachtige God, die is, die was en die komt.

9Ik, Johannes, ben uw broeder en deel in uw lijden omwille van het Koninkrijk van Jezus. Net als u blijf ik Hem trouw, dwars door alles heen. Ik was naar het eiland Patmos verbannen omdat ik de mensen over God en Jezus Christus had verteld. 10Op de dag van de Here kwam de Geest over mij. Ik hoorde een luide stem die klonk als een bazuin, achter mij zeggen: 11‘Schrijf alles wat u ziet in een boek en stuur dat naar de zeven christengemeenten: Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea!’

12Ik keerde mij om, want ik wilde zien wie dat zei en ik zag zeven gouden kandelaars, 13en daartussen stond iemand die eruitzag als een mensenzoon. Hij droeg een lang kleed, dat tot op zijn voeten hing en had een gouden band om zijn borst. 14Zijn haar was zo wit als wol, zelfs zo wit als sneeuw en zijn ogen schitterden als vuur. 15Zijn voeten glansden als brons in een oven en Hij had een stem als een donderende waterval. 16In zijn rechterhand hield Hij zeven sterren, uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard en zijn gezicht straalde en schitterde als de felle zon.

17Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor Hem neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 18Ik ben de Levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef Ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen.

19Schrijf op wat u gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 20Dit is de betekenis van de zeven sterren in mijn rechterhand en van de zeven kandelaars: de zeven sterren zijn de boodschappers van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaars zijn die gemeenten zelf.’

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 1:1-20

Callari shimicunami

1Taita Diosmi cai ricuchinataca, Jesucristoman curca. Chaicunata ñalla rurana cashpami, Jesucristoca Paita servij Juanman huillachun, Paipaj angelta cacharca. Juanmi chaitaca, Diosta servijcunaman huillarca. 2Paimi Diospaj Shimitapish, Jesucristo huillashcatapish, tucui imallata ricushcatapish alli huillan.

3Cai huillashca pajtana punllacunaca, ñamari chayamucun. Chaimanta cai quillcata reźajpish, imalla tucunata huillashcata uyajcunapish, caipi imalla quillcashcata caźujcunapish cushicuichij.

Canchis pueblopi tandanacushca crijcunamanmi quillcashca

4Juanmi, Asia llajtapi canchis pueblopi crij tandanacushcacunaman quillcani. Cancunamanca cunanpish, ñaupapish tiyaj, shamunapish tiyacuj Diospish, Pai Diospaj jatun tiyarina ñaupajpi caj canchis Espiritucunapish jatun cʼuyaita, sumaj causaita cushca cachun. 5Shinallataj huillana cashcata alli pajtachij Jesucristopish chaitaca cuchun. Paica, huañushcacunapaj chaupimanta punta causarijmi. Cai pachapi jatun mandajcunatapish Jatun Mandajmi.

Paica, ñucanchijta cʼuyashpami,

ñucanchij juchacunatapish

Paipaj yahuarhuan maillarca.

6Chashnami ñucanchijtaca, Paipaj Yaya Diospajta rurachun jatun mandajcunatapish, curacunatapish rurarca.

Jesucristoca, huiñai huiñaita ‘Sumajmari cangui,

tucuita rurai tucujmari cangui’ nishca cachun. Chashna cachun.

7¡Uyaichij, Cristoca pʼuyupimi shamucun! Paitaca tucuicunami ricunga.

Paita chacatashpa huañuchijcunapish ricungacunami.

Tucui cai pachapi causajcunapish Paita ricushpaca,

yupashpa yupashpami huacangacuna.

Ari, chashnatajmari canga.

8«Callari A shina, tucuri Z shinami ñucaca, tucuita Callarichijpish, Tucurichijpish cani. Cunanpish, ñaupapish ñucallatajmi cani, ñucallatajmi shamusha. Tucuita Rurai Tucujmi cani» ninmi Mandaj Diosca.

Juanca Apunchij Jesustami sumaj achij nicujta ricushca

9Ñucaca, cancunapaj huauqui Juanmi cani. Ñucaca cancuna shinallatajmi llaquita apacuni, Dios mandacunpi imata ruranatapish ruracuni, Jesucristo shina alli shunguhuan caticuni. Ñucaca Diospaj Shimita huillashcamantapish, Jesucristomanta huillashcamantapishmi, yacu chaupipi caj Patmos shuti urcupi shitashca tiyacurcani. 10Chaipica Apu Jesuspaj punllapimi Diospaj Espirituhuan carcani. Chaipimi ñapish ñuca huashamanca, shuj trompetapi tocashca uyarij shina, sinchita rimashpa uyarirca. 11Cashnamari nirca: «Ñucaca, callari A shina, tucuri Z shinami tucuita callarichijpish, tucurichijpish cani. Can imalla ricushcataca, libropi quillcashpa, Asia llajtapi tiyaj Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea shuti, chai canchis pueblocunapi crij tandanacushcacunaman cachai» nircami.

12Chashna nijta uyashpa, pi ñucata rimacujta ricungapaj tigrarishpaca, curi candelerocunatami canchista ricurcani. 13Chai canchis candelerocunapaj chaupipica, Runa Aichayuj tucushcaman rijchajtami ricurcani. Paica, chaquicama churanata churashca, curi tajalita tajalishcami carca. 14Uma ajchapish, yuraj millma shina, rasu shina yurajllami carca. Ñahui luluncunapish, lunyacuj nina shinami carca. 15Paipaj chaquicunapish, hornopi rupachishca achij nicuj llambujlla bronceman rijchajmi carca. Pai rimashcapish, tauca jatun yacucuna huajyaj shinami uyarirca. 16Paipaj alli lado maquipica, canchis luźerocunatami charicurca. Paipaj shimimantaca ishqui filoyuj, puntasapa espadami llujshicurca. Paipaj ñahuipish, achijlla punllapi lamyacuj inti shinami carca.

17Paita ricushpaca, huañushca shinami, Paipaj ñaupajpi urmarcani. Chashna urmajpimi Paica, Paipaj alli lado maquita ñuca jahuapi churashpaca, cashna nirca: «Ama mancharichu, ñucami Callarichijpish, Tucurichijpish cani. 18Ñucaca causajmi cani. Huañurcanimi, cunanca huiñai huiñaitami causacuni. Chashna cachun. Huañuipaj llavetapish, Hadespaj llavetapish ñucami charicuni. 19Can imallata ña ricushcata, cunan imalla cashcatapish, caicunapaj cati imalla tucunata ricushcatapish quillcai. 20Ñuca alli lado maquipi Charicujta can ricushca canchis luźerocunapish, curi canchis candelerocunapish can mana yachashcacunami. Chaicunaca, caitami nisha nin: Chai canchis luźerocunaca, canchis pueblopi crij tandanacushcacunapaj angelcunami. Can ricushca canchis candelerocunaca, canchis pueblopi tandanacushca crijcunami.