Het Boek

Obadja

De toekomst van het land Edom

De Oppermachtige Here liet Obadja in een visioen de toekomst van het land Edom zien. ‘De Here heeft ons laten weten,’ zei hij, ‘dat Hij een bode naar de volken heeft gestuurd met het bevel: Kom, laten we ten strijde trekken tegen Edom! Ik zal u klein maken onder de volken en u zult diep worden veracht. U bent trots, omdat u in die hoge, ontoegankelijke rotskloven woont. U bluft: “Wie zou ons hier ooit kunnen bereiken?” Bedrieg uzelf niet! Al vloog u zo hoog als een arend en bouwde u een nest tussen de sterren, Ik zou u daarvandaan naar beneden laten tuimelen,’ zegt de Here. ‘Het zou voor u veel beter zijn geweest als er ʼs nachts dieven waren gekomen om u te beroven. Want die zouden niet alles hebben meegenomen. Als er druivenplukkers kwamen, zouden die dan niets overlaten? Alle verborgen schatten van Esauʼs nakomelingen zullen worden opgespoord en meegenomen.

Al uw bondgenoten zullen zich tegen u keren en u uit uw land zetten. Zij zullen vrede beloven, maar zijn in werkelijkheid op uw ondergang uit. Uw beste vrienden zullen valstrikken voor u spannen en uw tegenmaatregelen zullen niets uithalen. Op die dag,’ zegt de Here, ‘zal in Edom geen enkele wijze man meer worden gevonden. Want Ik zal de wijze mannen van Edom vullen met onverstand. Ook de dappere soldaten uit Teman zullen verbijsterd zijn en niets kunnen doen om de slachtpartij op de bergen van Edom te voorkomen. 10 U hebt uw broeder Israël vreselijke dingen aangedaan. Beschaamd en weerloos zult u daarom voorgoed worden uitgeroeid. 11 Want in tijden van nood liet u Israël in de steek. U ging aan de kant staan en stak geen hand uit om te helpen toen binnenvallende troepen haar soldaten als krijgsgevangenen meenamen en Jeruzalem door loting onder elkaar verdeelden. U was geen haar beter dan al die vijanden. 12 Dat had u niet moeten doen. U had geen leedvermaak mogen hebben, toen zij uw broeder naar vreemde landen wegvoerden. U had zich niet mogen verheugen over zijn ongeluksdag. U had niet de spot met hem mogen drijven toen hij in nood verkeerde. 13 Kom niet naar Israël op die rampzalige dag. Maak u niet meester van de buit en heb geen leedvermaak over haar ondergang. 14 Ga niet op de kruispunten staan om degenen die proberen te vluchten, te vermoorden. Neem de overlevenden niet gevangen om hen uit te leveren aan hun vijanden in die tijd van barre ellende. 15 Binnenkort zal de Here een oordeel vellen over alle heidense volken. Wat u Israël hebt aangedaan, zal u nu zelf overkomen. U krijgt uw verdiende loon.

16 Zoals u op mijn heilige berg hebt gedronken, zo zullen alle omringende volken onophoudelijk drinken uit de beker met mijn straf en worden alsof ze nooit hadden bestaan. 17 Maar de berg Sion zal een toevluchtsoord zijn, een afgezonderde, heilige plaats. Het volk Israël zal het land weer in bezit nemen. 18 Israël zal zijn als een vuur dat de stoppelvelden van Edom in brand steekt. Er zullen geen overlevenden in Edom zijn, omdat de Here het zo heeft bevolen. 19 Dan zal mijn volk dat in de Negev woont, het berggebied van Edom in bezit nemen. Die in het laagland wonen, zullen het land van de Filistijnen innemen en weer beslag leggen op de velden van Efraïm en Samaria. En het volk van Benjamin zal Gilead weer in bezit nemen. 20 De Israëlitische ballingen zullen terugkeren en het land van de Kanaänieten tot Zarfath in het noorden bezetten. En de mensen uit Jeruzalem die in ballingschap waren in Sefarad in Klein-Azië, zullen terugkeren naar hun vaderland en de steden aan de rand van de Negev veroveren. 21 Want verlossers zullen naar de berg Sion komen en heersen over heel Edom. En de Here zal koning zijn!’

Nouă Traducere În Limba Română

Obadia

Viziunea lui Obadia.

Aşa vorbeşte Stăpânul Domn despre Edom:

Judecată împotriva Edomului

(Noi am auzit un mesaj de la Domnul.
    Un mesager a fost trimis printre neamuri ca să zică:
        „Ridicaţi-vă! Să pornim la luptă împotriva lui!“)

„Iată, te voi face mic între neamuri!
    Vei fi foarte dispreţuit!
Aroganţa inimii tale te-a înşelat,
    pe tine care locuieşti în crăpăturile stâncii[a],
        care ai locuinţa pe înălţimi,
pe tine care zici în inima ta:
    «Cine mă va doborî la pământ?»
Chiar dacă te-ai înălţa precum vulturul
    şi ţi-ai aşeza cuibul între stele,
        şi de acolo te voi doborî! zice Domnul.
Dacă ar intra la tine nişte hoţi,
    nişte prădători, în timpul nopţii,
(o, cum vei fi de distrus!),
    n-ar fura ei doar cât ar avea nevoie?
Dacă ar veni nişte culegători de struguri la tine,
    n-ar lăsa ei câţiva ciorchini neculeşi?
O, cât de răvăşit va fi Esau
    şi cât de răscolite vor fi comorile lui ascunse!
Toţi cei cu care ai făcut legământ te vor izgoni până la hotar,
    iar prietenii tăi de încredere te vor înşela şi te vor birui.
Cei ce mănâncă din pâinea ta îţi vor întinde o cursă[b]
    de care nu-ţi vei da seama.[c]

În ziua aceea, zice Domnul,
    oare nu-i voi distruge Eu pe înţelepţii Edomului
        şi priceperea din muntele lui Esau?
Vitejii tăi, Temane[d], vor fi îngroziţi,
    astfel că toţi cei din muntele lui Esau
        vor fi ucişi în măcel.

Motivul condamnării Edomului

10 Din cauza violenţei faţă de fratele tău Iacov
    vei fi acoperit de ruşine,
        vei fi distrus pentru totdeauna.
11 În ziua în care ai stat deoparte,
    în ziua în care străinii îi luau averea,
atunci când necunoscuţii intrau pe porţile lui
    şi trăgeau la sorţi pentru Ierusalim,
        ai fost şi tu ca unul dintre ei!
12 N-ar fi trebuit să priveşti mulţumit la fratele tău
    în ziua nenorocirii lui,
nici să te bucuri de urmaşii lui Iuda
    în ziua nimicirii lor
şi nici să te lauzi
    în ziua strâmtorării lor!
13 N-ar fi trebuit să intri pe porţile poporului Meu
    în ziua nenorocirii lui,
nici să priveşti mulţumit la necazul acestuia
    în ziua nenorocirii sale
şi nici să pui mâna pe averea sa
    în ziua nenorocirii lui!
14 N-ar fi trebuit să stai la răspântii
    pentru a-i ucide pe fugarii lui,
nici să-i predai supravieţuitorii
    în ziua strâmtorării lui!

Domnul va judeca toate neamurile

15 Căci ziua Domnului este aproape
    pentru toate neamurile!
Cum ai făcut, aşa ţi se va face,
    şi faptele tale se vor întoarce asupra capului tău!
16 După cum voi aţi băut cupa mâniei[e] pe muntele Meu cel sfânt,
    tot aşa o vor bea necurmat toate neamurile.
Vor bea, vor înghiţi
    şi vor fi ca şi când n-ar fi existat vreodată.

Israel restaurat

17 Dar pe muntele Sion va fi izbăvirea!
    El va fi sfânt,
iar cei din Casa lui Iacov
    îşi vor lua iarăşi în stăpânire proprietăţile[f]!
18 Casa lui Iacov va fi un foc,
    iar Casa lui Iosif – o flacără.
Casa lui Esau va fi o mirişte
    pe care o vor aprinde şi o vor mistui,
şi nu va mai rămâne nici un supravieţuitor
    al Casei lui Esau,
        căci Domnul a vorbit!

19 Cei din Neghev[g] vor lua în stăpânire
    muntele lui Esau,
iar cei din zona deluroasă[h] vor lua în stăpânire
    ţara filistenilor!
Ei vor lua stăpânire ţinutul lui Efraim şi ţinutul Samariei,
    iar Beniamin va lua în stăpânire Ghiladul!
20 Oastea[i] aceasta de exilaţi israeliţi care sunt în Canaan
    vor lua în stăpânire ţara până la Sarepta,[j]
iar exilaţii Ierusalimului, care sunt în Sefarad,
    vor lua în stăpânire cetăţile din Neghev!
21 Izbăvitorii[k] se vor sui pe muntele Sion
    ca să judece muntele lui Esau.
        Şi Împărăţia va fi a Domnului!“

Notas al pie

 1. Obadia 1:3 Sau: de la Sela, capitala Edomului
 2. Obadia 1:7 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur
 3. Obadia 1:7 Sau: cursă, zicând: / Nu ştie nimic!
 4. Obadia 1:9 Teman desemna teritoriul situat la SE de Canaan fiind de multe ori sinonim cu Edom
 5. Obadia 1:16 Vezi Ier. 25:15-29
 6. Obadia 1:17 TM; LXX, Siriacă, Tg, VUL: Iacov / vor stăpâni peste cei ce i-au stăpânit
 7. Obadia 1:19 Ţinutul pustiu din sudul Canaanului, între Beer-Şeba şi Kadeş-Barnea; şi în 1:20
 8. Obadia 1:19 Ebr.: Şefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului şi ţărmul Mediteranei
 9. Obadia 1:20 Sensul termenului ebraic este nesigur
 10. Obadia 1:20 Sau: israeliţi / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta; sau: Exilaţii din aceste posesiuni (lit.: fortăreţe) aparţinând israeliţilor / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta
 11. Obadia 1:21 TM; LXX, Siriacă: Cei izbăviţi