Het Boek

Numeri 1:1-54

De telling

1Op de eerste dag van de tweede maand in het tweede jaar na de uittocht uit Egypte, terwijl Mozes zich bevond in de tabernakel in het kamp van Israël, in de woestijn op het schiereiland Sinaï, gaf de Here hem de volgende opdracht:

2-15‘Houd een telling onder de mannen van twintig jaar en ouder die geschikt zijn om in het leger van Israël te vechten, ingedeeld naar hun stammen en families. U en Aäron hebben de leiding van de telling en één man uit elke stam zal u assisteren: voor de stam Ruben: Elisur, zoon van Sedeür. Voor de stam Simeon: Selumiël, zoon van Surisaddai. Voor de stam Juda: Nachson, zoon van Amminadab. Voor de stam Issachar: Netanel, zoon van Suar. Voor de stam Zebulon: Eliab, zoon van Chelon. Voor de stam Efraïm, zoon van Jozef: Elisama, zoon van Ammihud. Voor de stam Manasse, zoon van Jozef: Gamliël, zoon van Pedasur. Voor de stam Benjamin: Abidan, zoon van Gidoni. Voor de stam Dan: Achiëzer, zoon van Ammisaddai. Voor de stam Aser: Pagiël, zoon van Ochran. Voor de stam Gad: Eljasaf, zoon van Deüel. Voor de stam Naftali: Achira, zoon van Enan.’

16Dit zijn de leiders van de stammen die uit het volk werden gekozen. 17-19Diezelfde dag nog riepen Mozes, Aäron en de bovengenoemde leiders alle mannen van twintig jaar en ouder bijeen om zich te laten tellen. De mannen stelden zich op volgens stam en familie, zoals de Here Mozes had opgedragen, en hij telde hen.

20-46Hier volgt het resultaat van de telling: de stam Ruben: 46.500; de stam Simeon: 59.300; de stam Gad: 45.650; de stam Juda: 74.600; de stam Issachar: 54.400; de stam Zebulon: 57.400; de stam Efraïm (zoon van Jozef): 40.500; de stam Manasse (zoon van Jozef): 32.200; de stam Benjamin: 35.400; de stam Dan: 62.700; de stam Aser: 41.500; de stam Naftali: 53.400; totaal: 603.550.

47-49Bij dit totaal zijn de Levieten niet inbegrepen, want de Here had tegen Mozes gezegd: ‘Houd de stam Levi apart en tel hun aantal niet, 50want zij zijn aangewezen voor het werk in de tabernakel en zorgen ook voor de verplaatsing ervan. Zij moeten dicht bij de tabernakel wonen 51en als hij moet worden verplaatst, moeten de Levieten hem afbreken en weer opbouwen. Iemand anders die de tabernakel aanraakt, moet ter dood worden gebracht.

52Elke stam van Israël zal een eigen plaats in het kamp hebben met een eigen banier. 53De tenten van de Levieten zullen rondom de tabernakel worden gegroepeerd als een muur tussen het volk Israël en Gods grote toorn, om hen te beschermen tegen zijn vreselijke toorn over hun zonden.’ 54Zo werden de opdrachten die de Here Mozes had gegeven, uitgevoerd.

New Russian Translation

Числа 1:1-54

Перепись израильского народа

1В первый день второго месяца, во второй год после исхода израильтян из Египта, Господь говорил с Моисеем в шатре собрания в Синайской пустыне. Он сказал:

2– Сделайте перепись израильского народа по кланам и семьям, перечисляя каждого мужчину по имени, одного за другим. 3Исчисли вместе с Аароном всех израильтян, годных к военной службе, от двадцати лет и старше, по ополчениям. 4Пусть от каждого рода вам помогает один человек, который является главой своей семьи. 5Вот имена тех, кто будет вам помогать:

от Рувима – Элицур, сын Шедеура;

6от Симеона – Шелумиил, сын Цуришаддая;

7от Иуды – Нахшон, сын Аминадава;

8от Иссахара – Нафанаил, сын Цуара;

9от Завулона – Элиав, сын Хелона;

10от сыновей Иосифа:

от Ефрема – Элишама, сын Аммиуда;

от Манассии – Гамалиил, сын Педацура;

11от Вениамина – Авидан, сын Гидеония;

12от Дана – Ахиезер, сын Аммишаддая;

13от Асира – Пагиил, сын Охрана;

14от Гада – Элиасаф, сын Дегуила;

15от Неффалима – Ахира, сын Енана.

16Это те, кто был назначен от общества, вожди отцовских родов. Это главы кланов Израиля.

17Моисей и Аарон с людьми, указанными поименно, 18созвали собрание в первый день второго месяца. Израильтяне объявляли свои родословия по кланам и семьям, и мужчины от двадцати лет и старше были перечислены по именам, один за другим, 19как повелел Моисею Господь. Так он исчислил их в Синайской пустыне:

20из потомков Рувима, первенца Израиля:

все мужчины от двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, один за другим, по свидетельствам их кланов и семей. 21В роду Рувима их было 46 500.

22Из потомков Симеона:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были исчислены и перечислены по именам, один за другим, по свидетельствам их кланов и семей. 23В роду Симеона их было 59 300.

24Из потомков Гада:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 25В роду Гада их было 45 650.

26Из потомков Иуды:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 27В роду Иуды их было 74 600.

28Из потомков Иссахара:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 29В роду Иссахара их было 54 400.

30Из потомков Завулона:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 31В роду Завулона их было 57 400.

32Из сыновей Иосифа:

из потомков Ефрема:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 33В роду Ефрема их было 40 500.

34Из потомков Манассии:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 35В роду Манассии их было 32 200.

36Из потомков Вениамина:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 37В роду Вениамина их было 35 400.

38Из потомков Дана:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 39В роду Дана их было 62 700.

40Из потомков Асира:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 41В роду Асира их было 41 500.

42Из потомков Неффалима:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 43В роду Неффалима их было 53 400.

44Это мужчины, исчисленные Моисеем и Аароном и двенадцатью вождями Израиля, из которых каждый представлял свою семью. 45Все израильтяне двадцати лет и старше, годные в Израиле к военной службе, были исчислены по их семьям. 46Всего их было 603 550.

47Однако семьи из рода Левия, не были исчислены вместе с остальными. 48Господь сказал Моисею:

49– Не исчисляй род Левия и не включай их в перепись вместе с остальными израильтянами. 50Поручи левитам скинию свидетельства, всю ее утварь и все, что при ней. Пусть они будут носить скинию и всю ее утварь, пусть заботятся о них и разбивают вокруг скинии свой лагерь. 51Когда скинию нужно будет перенести, пусть левиты снимают ее, а когда ее нужно будет поставить, то пусть и это делают они. Если к ней приблизится посторонний, он будет предан смерти. 52Израильтяне будут ставить шатры по ополчениям, каждый в своем лагере, под своим знаменем. 53Но левиты будут ставить шатры вокруг скинии свидетельства, чтобы на род израильтян не пал гнев. Левиты будут нести стражу при скинии свидетельства.

54Израильтяне сделали все точно так, как повелел Моисею Господь.