Numeri 1 – HTB & CARSA

Het Boek

Numeri 1:1-54

De telling

1Op de eerste dag van de tweede maand in het tweede jaar na de uittocht uit Egypte, terwijl Mozes zich bevond in de tabernakel in het kamp van Israël in de woestijn op het schiereiland Sinaï, gaf de Here hem de volgende opdracht:

2-15‘Houd een telling onder de mannen van twintig jaar en ouder die geschikt zijn om in het leger van Israël te vechten, ingedeeld naar hun stammen en families. U en Aäron hebben de leiding van de telling en één man uit elke stam zal u assisteren: voor de stam Ruben: Elisur, zoon van Sedeür. Voor de stam Simeon: Selumiël, zoon van Surisaddai. Voor de stam Juda: Nachson, zoon van Amminadab. Voor de stam Issachar: Netanel, zoon van Suar. Voor de stam Zebulon: Eliab, zoon van Chelon. Voor de stam Efraïm, zoon van Jozef: Elisama, zoon van Ammihud. Voor de stam Manasse, zoon van Jozef: Gamliël, zoon van Pedasur. Voor de stam Benjamin: Abidan, zoon van Gidoni. Voor de stam Dan: Achiëzer, zoon van Ammisaddai. Voor de stam Aser: Pagiël, zoon van Ochran. Voor de stam Gad: Eljasaf, zoon van Deüel. Voor de stam Naftali: Achira, zoon van Enan.’

16Dit zijn de leiders van de stammen die uit het volk werden gekozen. 17-19Diezelfde dag nog riepen Mozes, Aäron en de bovengenoemde leiders alle mannen van twintig jaar en ouder bijeen om zich te laten tellen. De mannen stelden zich op volgens stam en familie, zoals de Here Mozes had opgedragen, en hij telde hen.

20-46Hier volgt het resultaat van de telling: de stam Ruben: 46.500; de stam Simeon: 59.300; de stam Gad: 45.650; de stam Juda: 74.600; de stam Issachar: 54.400; de stam Zebulon: 57.400; de stam Efraïm (zoon van Jozef): 40.500; de stam Manasse (zoon van Jozef): 32.200; de stam Benjamin: 35.400; de stam Dan: 62.700; de stam Aser: 41.500; de stam Naftali: 53.400; totaal: 603.550.

47-49Bij dit totaal zijn de Levieten niet inbegrepen, want de Here had tegen Mozes gezegd: ‘Houd de stam Levi apart en tel hun aantal niet, 50want zij zijn aangewezen voor het werk in de tabernakel en zorgen ook voor de verplaatsing ervan. Zij moeten dicht bij de tabernakel wonen 51en als hij moet worden verplaatst, moeten de Levieten hem afbreken en weer opbouwen. Iemand anders die de tabernakel aanraakt, moet ter dood worden gebracht.

52Elke stam van Israël zal een eigen plaats in het kamp hebben met een eigen banier. 53De tenten van de Levieten zullen rondom de tabernakel worden gegroepeerd als een muur tussen het volk Israël en Gods grote toorn, om hen te beschermen tegen zijn vreselijke toorn over hun zonden.’ 54Zo werden de opdrachten die de Here Mozes had gegeven, uitgevoerd.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Числа 1:1-54

Перепись исраильского народа

1В первый день второго месяца (в середине весны), во второй год после исхода исраильтян из Египта, Вечный1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. говорил с Мусой в шатре встречи в Синайской пустыне. Он сказал:

2– Сделайте перепись исраильского народа по кланам и семьям, перечисляя каждого мужчину по имени, одного за другим. 3Исчисли вместе с Харуном всех исраильтян, годных к военной службе, от двадцати лет и старше, по ополчениям. 4Пусть от каждого рода вам помогает один человек, который является главой своего семейства. 5Вот имена тех, кто будет вам помогать:

от Рувима – Элицур, сын Шедеура;

6от Шимона – Шелумиил, сын Цуришаддая;

7от Иуды – Нахшон, сын Аминадава;

8от Иссахара – Нетанил, сын Цуара;

9от Завулона – Элиав, сын Хелона;

10от сыновей Юсуфа:

от Ефраима – Элишама, сын Аммихуда;

от Манассы – Гамалиил, сын Педацура;

11от Вениамина – Авидан, сын Гидеони;

12от Дана – Ахиезер, сын Аммишаддая;

13от Ашира – Пагиил, сын Охрана;

14от Гада – Элиасаф, сын Деуила;

15от Неффалима – Ахира, сын Енана.

16Это те, кто был назначен от общества исраильтян, вожди отцовских родов. Это главы кланов Исраила.

17Муса и Харун с людьми, указанными поимённо, 18созвали собрание в тот самый день, когда Вечный говорил с Мусой. Исраильтяне объявляли свои родословия по кланам и семьям, и мужчины от двадцати лет и старше были перечислены по именам, один за другим, 19как повелел Мусе Вечный. Вот как он исчислил их в Синайской пустыне.

20Из потомков Рувима, первенца Исраила:

все мужчины от двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, один за другим, по свидетельствам их кланов и семей. 21В роду Рувима их было 46 500.

22Из потомков Шимона:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были исчислены и перечислены по именам, один за другим, по свидетельствам их кланов и семей. 23В роду Шимона их было 59 300.

24Из потомков Гада:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 25В роду Гада их было 45 650.

26Из потомков Иуды:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 27В роду Иуды их было 74 600.

28Из потомков Иссахара:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 29В роду Иссахара их было 54 400.

30Из потомков Завулона:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 31В роду Завулона их было 57 400.

32Из сыновей Юсуфа:

из потомков Ефраима:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 33В роду Ефраима их было 40 500.

34Из потомков Манассы:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 35В роду Манассы их было 32 200.

36Из потомков Вениамина:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 37В роду Вениамина их было 35 400.

38Из потомков Дана:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 39В роду Дана их было 62 700.

40Из потомков Ашира:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 41В роду Ашира их было 41 500.

42Из потомков Неффалима:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 43В роду Неффалима их было 53 400.

44Это мужчины, исчисленные Мусой, Харуном и двенадцатью вождями Исраила, каждый из которых представлял свою семью. 45Все исраильтяне от двадцати лет и старше, годные к военной службе в Исраиле, были исчислены по их семьям. 46Всего их было 603 550.

47Однако семьи из рода Леви не были исчислены вместе с остальными.

48Вечный сказал Мусе:

49– Не исчисляй род Леви и не включай их в перепись вместе с остальными исраильтянами. 50Поручи левитам шатёр соглашения, всю его утварь и всё, что при нём. Пусть они носят священный шатёр и всю его утварь, пусть заботятся о них и разбивают вокруг шатра свой лагерь. 51Когда священный шатёр нужно будет перенести, пусть левиты снимают его, а когда его нужно будет поставить, то пусть и это делают они. Если к шатру приблизится посторонний, он будет предан смерти. 52Исраильтяне будут ставить шатры по ополчениям, каждый в своём стане, под своим знаменем. 53Но левиты будут ставить шатры вокруг шатра соглашения, чтобы на народ Исраила не пал гнев. Левиты будут нести стражу при шатре соглашения.

54Исраильтяне сделали всё точно так, как повелел Мусе Вечный.