Het Boek

Mattheüs 21

Jezus komt in Jeruzalem aan en bezoekt de tempel

1Zij kwamen in de buurt van Bethfagé. Dat is een dorp op de helling van de Olijfberg, niet ver van Jeruzalem. Jezus stuurde er twee van zijn leerlingen heen en zei: ‘Als jullie het dorp binnenkomen, zie je een ezelin en haar veulen vastgebonden staan. Maak die los en breng ze hier. Als iemand vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Here heeft ze nodig en zal ze zo vlug mogelijk laten terugbrengen.” ’ Dit klopt met wat de profeet Zacharia had gezegd: ‘Zeg tegen Jeruzalem: kijk, uw koning komt naar u toe. Hij is liefdevol en rijdt op een ezelsveulen.’ De twee leerlingen deden wat Jezus had gezegd en brachten de dieren bij Hem. Zij legden hun mantel over de rug van het veulen, zodat Hij erop kon zitten. Van de mensen die bij Jezus waren, spreidden velen hun mantels voor Hem uit op de weg. Anderen rukten takken van de bomen en legden die voor Hem neer. Jezus reed midden tussen een zee van mensen die riepen: ‘Hosanna! Eer voor de Zoon van David! Gezegend is Hij die komt in de naam van de Here! Prijs Hem tot in de hoogste hemelen!’

10 Zo reed Hij Jeruzalem binnen. De hele stad was in rep en roer. ‘Wie is dit toch?’ werd er gevraagd. 11 De mensen die met Jezus waren meegekomen, antwoordden: ‘Dit is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea.’

12 Jezus ging naar de tempel en joeg de handelaars en hun klanten eruit. De tafels van de geldwisselaars en de kraampjes van de duivenhandelaars gooide Hij omver. 13 ‘Er is geschreven dat Gods huis een huis van gebed moet zijn. Maar wat hebt u ervan gemaakt? Een rovershol!’ zei Hij.

14 Er kwamen allemaal blinde en lamme mensen naar Hem toe en Hij genas hen. 15 De leidende priesters en de bijbelgeleerden zagen deze geweldige wonderen en hoorden hoe zelfs kinderen in de tempel riepen: ‘God zegene de Zoon van David!’ Zij werden kwaad. 16 ‘Hoort U niet wat zij zeggen?’ vroegen zij aan Jezus. ‘Jawel,’ was zijn antwoord. ‘Maar hebt u nooit in de Psalmen gelezen: “Zelfs kinderen en babyʼs zullen Hem prijzen?” ’ 17 Hij liet hen staan en ging terug naar Bethanië, waar Hij de nacht doorbracht.

18 De volgende morgen ging Hij weer naar Jeruzalem. Onderweg kreeg Hij honger. 19 Hij zag een vijgeboom langs de weg staan en liep er heen. Maar er zaten geen vijgen aan. Alleen maar bladeren. ‘U zult nooit meer vruchten dragen!’ zei Hij tegen de boom. Meteen begon de vijgeboom te verdorren. 20 Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd: ‘Hoe kan die vijgeboom zo vlug verdorren?’ 21 Jezus antwoordde: ‘Luister. Wie geloof heeft en niet twijfelt, kan dit soort dingen ook doen. En nog veel meer. Dan kan men zelfs tegen deze berg zeggen: “Ga hier vandaan en val in de zee.” En hij zal het doen. 22 Wie geloof heeft, krijgt alles waar hij in het gebed om vraagt.’

23 Toen Hij weer in de tempel was, vertelde Hij de mensen over God en zijn Koninkrijk. Terwijl Hij daarmee bezig was, kwamen enkele leidende priesters en Farizeeën naar Hem toe en vroegen: ‘Mag U dit alles wel doen? Wie heeft U daar de bevoegdheid voor gegeven?’ 24 ‘Dat zal Ik u vertellen,’ antwoordde Jezus, ‘als u Mij eerst antwoord geeft op deze vraag: 25 was Johannes de Doper door God gestuurd of niet?’ Ze begonnen met elkaar te overleggen: ‘Als we zeggen dat Johannes door God gestuurd was, zal Hij vragen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” 26 Maar als wij zeggen dat hij niet door God was gestuurd, krijgen wij het volk tegen ons. Al die mensen hier geloven dat Johannes een profeet was.’ 27 Ten slotte zeiden zij tegen Jezus dat ze het niet wisten. ‘Dan vertel Ik u ook niet wie Mij het recht geeft dit allemaal te doen,’ zei Hij.

28 ‘Maar wat denkt u hiervan? Een man had twee zonen. Hij zei tegen de eerste: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard werken.” 29 En de jongen antwoordde: “Nee, ik wil niet.” Maar later kreeg hij spijt en ging toch. 30 Daarna zei de vader tegen de tweede dat hij op het land moest gaan werken. En die zei: 31 “Ja, vader,” maar hij ging niet. Wie van de twee heeft gedaan wat zijn vader zei?’ ‘De eerste,’ antwoordden zij. Jezus legde hun uit wat Hij ermee wilde zeggen: ‘Tolontvangers en hoeren zullen vast en zeker eerder in het Koninkrijk van God komen dan u. 32 Want Johannes de Doper heeft verteld hoe u het met God in orde kunt maken. Maar u hebt hem niet geloofd. Het waren juist de tolontvangers en hoeren die hem wél geloofden! Hoewel u dat zag, hebt u niet gedaan wat Johannes zei. U wilde hem gewoon niet geloven.’

33 ‘Luister eens naar deze gelijkenis: een landeigenaar legde een wijngaard aan. Hij zette er een muur omheen, maakte een bak voor het persen van de druiven en bouwde een uitkijktoren. Daarna verhuurde hij de wijngaard aan enkele boeren en vertrok naar het buitenland. 34 In de oogsttijd stuurde hij enkele mannen naar de boeren toe om zijn deel van de oogst op te halen. 35 Maar de boeren begonnen met hen te vechten. De ene ranselden zij af. Een ander sloegen zij dood en weer een ander gooiden zij met stenen dood. 36 Daarna stuurde de eigenaar andere mannen. Nog meer dan de eerste keer. Maar hen verging het al niet veel beter. 37 Ten slotte stuurde de eigenaar zijn zoon. Hij dacht dat zij hem wel zouden ontzien. 38 Maar toen de boeren de zoon zagen aankomen, zeiden ze tegen elkaar: “Daar is de erfgenaam! Laten wij hem doodslaan. Dan is de wijngaard van ons!” 39 Ze sleepten hem buiten de wijngaard en vermoordden hem. 40 Als de eigenaar naar zijn land terugkeert, wat zal hij dan met die boeren doen?’ 41 ‘Hij zal die ellendelingen een vreselijke dood laten sterven,’ antwoordden zij. ‘En de wijngaard zal hij verhuren aan andere boeren, die hem op tijd zullen betalen wat hem toekomt.’ 42 Jezus zei: ‘U hebt toch wel eens in de Psalmen gelezen: “De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. De Here heeft daarvoor gezorgd en wij zien het als een groot wonder.” 43 Wat Ik wil zeggen, is dit: God zal zijn Koninkrijk bij u weghalen en het geven aan een volk dat Hem geeft wat Hem toekomt. 44 Als u over deze steen valt, zult u te pletter slaan. En als deze steen op u valt, zult u vermorzeld worden.’ 45 De leidende priesters en Farizeeën begrepen nu wel dat deze voorbeelden op hen sloegen. 46 Daarom wilden zij Jezus gevangen laten nemen. Maar zij durfden niet, omdat ze bang waren voor de mensen, die in Hem een profeet zagen.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мат 21

Торжественный въезд в Иерусалим

1Когда они приблизились к Виффагии, что расположена на Оливковой горе неподалёку от Иерусалима, Исо послал вперёд двух учеников, сказав им:

– Идите в селение, которое перед вами, там вы сразу же найдёте привязанную ослицу и рядом с ней ослёнка. Отвяжите их и приведите ко Мне. Если кто-нибудь вам что-то скажет, то отвечайте, что они нужны Повелителю, и вам тут же дадут их.

Это произошло для того, чтобы исполнилось сказанное через пророка:

«Скажите дочери Сиона[a]:
    вот, Царь твой идёт к тебе,
кроткий, верхом на ослице и ослёнке,
    сыне вьючного животного»[b].

Ученики пошли и сделали всё так, как велел им Исо. Они привели ослицу и ослёнка, положили на них свои плащи, и Исо сел поверх их. Большинство собравшихся начало расстилать свои плащи на дороге, другие срезали ветви с деревьев и тоже расстилали их. Толпы людей, что шли впереди и позади Него, громко кричали:

– Хвала[c] Сыну Довуда!
Благословен Тот, Кто приходит во имя Вечного![d]
Хвала Царю до небес!

10 И когда Исо вошёл в Иерусалим, весь город пришёл в волнение, и все спрашивали:

– Кто это?

11 А из толпы отвечали:

– Это пророк Исо из Назарета, что в Галилее!

Изгнание торговцев из храма

12 Исо вошёл во двор храма и выгнал оттуда всех, кто там продавал и покупал. Он опрокинул столы менял и прилавки торговцев голубями.

13 – Написано, – говорил Он, – «Дом Мой будет назван домом молитвы»[e], а вы превратили его в разбойничье логово[f].

14 В храме к Нему подошли слепые и хромые, и Он исцелил их. 15 Главные священнослужители и учители Таврота, увидев чудеса, которые совершал Исо, и услышав, как дети кричат в храме: «Хвала Сыну Довуда»[g], сильно рассердились.

16 – Ты слышишь, что кричат эти дети? – спросили они Его.

– Да, – ответил Исо, – разве вы не читали, что написано:

«Из уст младенцев и грудных детей
    Ты вызовешь Себе хвалу»[h]?

17 Он оставил их и пошёл из города в Вифанию, где и заночевал.

Исо Масех проклинает бесплодный инжир

18 Возвращаясь рано утром в город, Исо почувствовал голод. 19 Увидев у дороги инжир, Он подошёл к нему, но не нашёл на нём ничего, кроме листьев. Тогда Исо сказал дереву:

– Пусть же от тебя никогда больше не будет плодов!

Инжир сразу же засох.[i] 20 Когда ученики это увидели, то удивились:

– Как это инжир мог так быстро засохнуть?

21 Исо ответил им:

– Говорю вам истину: если вы будете верить, не сомневаясь, то сможете сделать не только то, что было сделано с инжиром, но даже если вы скажете этой горе: «Поднимись и бросься в море!» – то так и будет. 22 Если вы верите, то получите всё, о чём бы вы ни попросили в молитве.

Вопрос о власти Исо Масеха

23 Когда Исо вошёл в храм и стал учить народ, к Нему подошли главные священнослужители и старейшины народа с вопросом:

– Чьей властью Ты всё это делаешь, и кто дал Тебе эту власть?

24 Исо ответил им:

– Я тоже задам вам вопрос, и если вы Мне ответите, то и Я скажу вам, чьей властью Я это делаю. 25 От кого Яхьё получил своё право совершать обряд погружения в воду[j], от Всевышнего или от людей?

Они стали рассуждать между собой:

– Если мы скажем: «От Всевышнего», то Он спросит: «Так почему же вы ему не поверили?» 26 Сказать «От людей» нельзя – боимся народа, ведь все считают, что Яхьё был пророком.

27 И они ответили:

– Мы не знаем.

– Тогда и Я вам не скажу, чьей властью Я всё это делаю, – сказал им Исо.

Притча о двух сыновьях

28 – Что вы скажете на такое: у одного человека было два сына. Как-то он подошёл к одному из них и говорит: «Сын, пойди, поработай сегодня в винограднике». 29 «Не хочу», – ответил сын, но потом передумал и всё же пошёл. 30 Подойдя и к другому сыну, отец попросил его о том же. Сын ответил: «Иду, господин», а сам не пошёл. 31 Кто из них исполнил волю отца?

– Первый, – ответили они.

Тогда Исо сказал им:

– Говорю вам истину: сборщики налогов и блудницы впереди вас идут в Царство Всевышнего. 32 Ведь Яхьё пришёл к вам показать путь праведности, и вы не поверили ему, а они поверили. Вы же, даже после того, как это увидели, не раскаялись и не поверили.

Притча о злых виноградарях

33 – Послушайте ещё одну притчу: один землевладелец посадил виноградник, обнёс его забором, выкопал яму для давильни[k] и построил сторожевую башню.[l] Он отдал виноградник внаём виноградарям, а сам уехал в далёкую страну. 34 Когда пришло время сбора винограда, он послал своих рабов к виноградарям, чтобы забрать его часть урожая. 35 Те же схватили рабов и кого избили, кого убили, а кого закидали камнями. 36 Тогда хозяин послал других рабов, их было больше, чем в первый раз, но виноградари и с теми поступили так же. 37 В конце концов он послал своего сына. «Сына-то моего они устыдятся», – думал он. 38 Но когда виноградари увидели сына, они решили: «Это наследник. Давайте убьём его и завладеем его наследством». 39 Они схватили его, выбросили из виноградника и убили. 40 Итак, когда придёт хозяин виноградника, что он сделает с этими виноградарями?

41 – Он жестоко казнит злодеев, – ответили они, – и сдаст виноградник другим виноградарям, которые отдадут ему его долю урожая в условленный срок.

42 Исо сказал им:

– Разве вы никогда не читали в Писании:

«Камень, Который отвергли строители,
    стал краеугольным.
Это совершил Вечный,
    и как это удивительно для нас!»[m]?

43 Поэтому Я и говорю вам, что Царство Всевышнего будет отнято у вас и отдано народу, который приносит плод. 44 Кто упадёт на Этот Камень, разобьётся вдребезги, а на кого Он упадёт, того раздавит.

45 Выслушав притчи Исо, главные священнослужители и блюстители Закона поняли, что Он говорит о них. 46 Они хотели арестовать Исо, но боялись народа, потому что люди считали Исо пророком.

Notas al pie

 1. Мат 21:5 То есть жителям Иерусалима.
 2. Мат 21:5 Зак. 9:9 (см. Ис. 62:11). Исо въехал в Иерусалим на осле, как миролюбивый и смиренный царь, а не на боевом коне с мечом, как это делали цари того времени.
 3. Мат 21:9 Хвала (букв.: «Осанна» («Спаси нас»)) – выражение, ставшее возгласом хвалы; также в ст. 15.
 4. Мат 21:9 Заб. 117:25-26.
 5. Мат 21:13 Ис. 56:7.
 6. Мат 21:13 См. Иер. 7:11.
 7. Мат 21:15 См. Заб. 117:25.
 8. Мат 21:16 Заб. 8:3.
 9. Мат 21:19 Этим примером Исо хотел показать ученикам, насколько важна вера (см. 21:21-22). Кроме того, это могло быть пророчеством о будущем народа Исроила. Но также это и предостережение всем тем, кто ведёт внешне благопристойную и религиозную жизнь, но по сути не приносит никакого духовного плода.
 10. Мат 21:25 Или: «обряд омовения».
 11. Мат 21:33 Давильня – в те времена виноград давили в особых углублениях, высеченных в скале, откуда сок вытекал через специальное отверстие.
 12. Мат 21:33 Ср. Ис. 5:1-7.
 13. Мат 21:42 Заб. 117:22-23.